نتایج جستجو

26734

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2674

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

NANDY S. | JOSHI P. | DAS K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  291-297
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8630
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8630

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

AZIZI Z. | NAJAFI A. | SOHRABI H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8498
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8498

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  63-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  992
 • دانلود: 

  276
چکیده: 

به منظور تهیه نقشه تراکم تاج پوشش در جنگل های بیوره استان ایلام از داده های ماهواره ای لندست 8 مربوط به تاریخ 31 تیرماه 1393 و مدل FCD استفاده شد. در روش FCD از چهار شاخص پوشش گیاهی، خاک، سایه و شاخص حرارتی با اعمال حد آستانه مناسب استفاده شد و سپس شاخص سایه پیشرفته و شاخص سایه هم قیاس شده، محاسبه گردید و درنهایت شاخص تراکم پوشش گیاهی و نقشه تراکم تاج پوشش جنگل بر مبنای مدل FCD برحسب درصد بدست آمد. نقشه تراکم جنگل بدست آمده، بر اساس طبقات ارائه شده از سوی شورای عالی جنگل، مرتع و خاک سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور (7 طبقه) و نیز یک طبقه بندی دیگر (5 طبقه)، طبقه بندی گردید. به منظور برآورد صحت نقشه تراکم جنگل طبقه بندی شده، یک نقشه واقعیت زمینی از تصاویر ارائه شده در وب سایت مرکز منطقه ای زیرساخت اطلاعات مکانی کشور که به روز و دارای قدرت تفکیک مکانی مناسب هستند، تهیه شد. بیشترین میزان صحت کلی و ضریب کاپا در مطالعه حاضر، مربوط به طبقه بندی در پنج طبقه و به ترتیب معادل 61.34 درصد و 0.42 محاسبه شد که در طبقه بندی 7 طبقه، میزان صحت کلی و ضریب کاپا کمتر برآورد گردید. ازاین رو می توان نتیجه گرفت که در جنگل های زاگرس، کارایی مدل در تفکیک جنگل نیمه انبوه تا انبوه نسبتا مناسب است درحالی که مدل در تفکیک طبقات با تراکم پایین تر، دقیق عمل نمی کند.

آمار یکساله:  

بازدید 992

دانلود 276 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

مرتع

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  24-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  176
 • دانلود: 

  131
چکیده: 

به منظور غلبه بر مشکلات و محدودیت های بازدیدهای میدانی برای ارزیابی وضعیت پوشش گیاهی در سال های متمادی، استفاده از تصاویر ماهواره-ای گزینه معقولی به حساب می آید. پژوهش حاضر با هدف تعیین درصد پوشش گیاهی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و شاخص NDVI در مراتع دشت قزوین انجام شد. در این مطالعه جهت تهیه نقشه درصد تاج پوشش گیاهی مراتع دشت قزوین از تصاویر سنجنده MODIS، در اواسط تا اواخر خرداد سال 1396 استفاده گردید. به منظور ایجاد همبستگی بین درصد تاج پوشش گیاهی و داده های ماهواره ای، داده های 160 پلات (10×10 متر مربع) در منطقه مورد مطالعه با وسعت پنج هزار کیلومتر مربع به گونه ای که هر 10 پلات روی محیط دایره فرضی به مرکزیت GPS و به شعاع حدود 150 متر و فاصله حدود 100 متر قرار داشتند، برداشت شد. شاخص های گیاهی NDVI و EVI از تصاویر ماهواره ای استخراج شد و با انجام آنالیز رگرسیون ساده خطی میزان همبستگی بین شاخص های گیاهی و داده های میدانی محاسبه گردید. سپس برای هر شاخص مدل پوشش گیاهی به دست آمد و در نهایت نقشه درصد تاج پوشش گیاهی تهیه شد. نتایج این مطالعه نشان داد که شاخصNDVI و EVI به ترتیب دارای ضرایب همبستگی معادل 63/0 و 58/0 هستند که شاخص NDVI با دارا بودن بیشترین ضریب همبستگی با تاج پوشش گیاهی جهت تهیه نقشه درصد پوشش گیاهی انتخاب گردید. در نهایت با استفاده از مدل تهیه شده از شاخص NDVI نقشه درصد پوشش گیاهی در پنج طبقه 10>، 20-10، 30-20، 50-30 درصد و بیشتر از 50 درصد تهیه شد. نتایج این مطالعه نشان داد که پوشش گیاهی با درصد تاج پوشش10 تا 20 درصد وسیع ترین طبقه تراکمی پوشش این منطقه می باشد. نتایج این پژوهش همچنان نشان داد که تصاویر سنجنده MODIS و شاخص NDVI، ابزار مناسبی برای تهیه نقشه پوشش تاجی کل مراتعی که پوشش غالب آنها بوته ها و گندمیان است، می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 176

دانلود 131 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3 (پیاپی 40)
 • صفحات: 

  31-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  68
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

هدف از این پژوهش دستیابی به مدلی کارآ، ساده و با دقت مناسب برای پایش روند تغییرات تراکمی جنگل های هیرکانی است. مبنای نگارگر تاج پوشش جنگل تلفیق شاخص های طیفی است. در این پژوهش، به منظور بهبود نتایج، از تلفیق داده ها استفاده می شود. بدین منظور، با حفظ مشخصه های طیفی و رادیومتریکی، از دو الگوریتم پاسخ طیفی و smoothing filter based intensity modulation به اختصار SFIM استفاده شد. حوزه آبخیز هراز به منظور پیاده سازی، و ارزیابی نتایج انتخاب گردید. نقشه مرجع به تفکیک کلاسهای تراکمی تنک، نیمه انبوه، انبوه و فاقد پوشش جنگل، مورد استفاده قرار گرفت. مدل در برآورد تاجپوشش های میانی تنک و نیمهانبوه ضعیف بوده و در تشخیصپوشش های متراکم و مناطق فاقد تاجپوشش دقت مطلوبی دارد. این نتیجه از تصاویر حاصل از هم افزایی باندها نیز احصاء شد. از این روی مدل مناسبی برای پایش جنگل های هیرکانی است. استفاده از تصاویر با قدرت تفکیک مکانی بالاتر منجر به افزایش دقت مکان یابی مدل و بالطبع دقت طبقه بندی خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 68

دانلود 27 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

CHANDRASHEKHAR M.B. | SARAN S. | RAJU P.

نشریه: 

GEOCARTO INTERNATIONAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  15-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9551
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9551

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

MOHD HASMADI I. | PAKHRIAZAD H.Z. | KAMARUZAMAN J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  71
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  67-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6842
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6842

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

حسینی احمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2(پیاپی 40)
 • صفحات: 

  219-229
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  363
 • دانلود: 

  45
چکیده: 

به منظور بررسی اثر تاج پوشش بر زادآوری طبیعی، منطقه ای به وسعت 460 هکتار از جنگلهای بلوط دامنه جنوبی کوه مانشت در شمال استان ایلام انتخاب شد. سپس تعداد 46 قطعه نمونه 20 آری (به ابعاد 50×40 متر) و به مرکزیت آنها 46 زیرقطعه نمونه 4 آری به صورت منظم- تصادفی در عرصه پیاده شدند. متغیرهای مورد بررسی در داخل قطعات نمونه تعداد پایه های درختی، قطر برابرسینه و قطر کوچک و بزرگ تاج درختان و در سطح زیرقطعه نمونه ها تعداد نهالها و جست ها، ارتفاع آنها و کیفیت نهالها بود. داده های بدست آمده بعد از تجزیه و تحلیل مقدماتی بوسیله نرم افزارهای آماری Excel و Spss با استفاده از آزمون دانکن و همبستگی مورد مقایسه آماری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که به طور کلی زادآوری طبیعی به میزان کم در منطقه وجود دارد. فراوانی نهالهای بلوط و بنه به طور معنی داری با تاج پوشش همبستگی مثبت داشته و در مورد شن و بخورک همبستگی منفی وجود داشت. بلندترین نهالهای بلوط (حدود 160 سانتی متر) در طبقات انبوه تر تاج پوشش و در توده های با تاج پوشش تنک تر حدود 88 سانتی متر ارتفاع داشتند. اما در مورد شن و بخورک بلندترین نهالها (154 سانتی متر) در پوشش های تنک تر یافت شد. میانگین بلندی نهالها، نسبت نهالهای بلند به کل نهالها و شادابی آنها در تاج پوشش های انبوه تر (واقع در جهت های شمالی و طبقات میانی ارتفاع از سطح دریا) بیشتر از توده های با تاج پوشش تنک تر (واقع در جهت های جنوبی و طبقات فوقانی ارتفاع از سطح دریا) بود. این نتایج نشان دهنده شرایط رویشی بهتر در جهت های شمالی و طبقات میانی ارتفاع از سطح دریا به لحاظ وجود تاج پوشش غنی تر است.

آمار یکساله:  

بازدید 363

دانلود 45 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

جهانی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  310-322
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  927
 • دانلود: 

  210
چکیده: 

ارزیابی اثرات محیط زیستی به عنوان یک ابزار اساسی برای مدیریت محیط زیستی و توسعه پایدار شناخته شده است، اما زمانی که به مقادیر کمی برای تصمیم گیری نیاز است، ارزیابی اثرات دچار مشکل می شود و نیاز به مدل سازی آشکار است. هدف از پژوهش پیش رو طراحی و پیاده سازی یک سامانه مبنی بر شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از اجزای اکوسیستم، فعالیت های طرح جنگلداری و میزان آشفتگی تراکم تاج پوشش اکوسیستم جنگلی (انبوهی جنگل) بود. پژوهش پیش رو در سه بخش پاتم، نم خانه و گرازبن جنگل خیرود نوشهر انجام شد. واحدهای همگن محیط زیستی با استفاده از منابع اکولوژیکی و ابزار دقیق GIS تهیه شد. با انتخاب الگوریتم مناسب در محیط شبکه های عصبی مصنوعی در نرم افزار NeuroSolutions 5، انبوهی جنگل بر اساس مقادیر کمی و کیفی شرایط اکولوژیک و فعالیت های انسانی شبیه سازی شد. شبکه پرسپترون چندلایه با یک لایه پنهان و چهار نرون در هر لایه با توجه به بیشترین مقدار ضریب تعیین (برابر با 0.9864)، بهترین عملکرد بهینه سازی توپولوژی را نشان داد. بر اساس نتایج تحلیل حساسیت، عامل های انسانی مانند تراکم دام در واحد سطح جنگل (تعداد در هکتار) در کنار عامل های طبیعی و اکولوژیکی مانند متوسط قطر درختان توده (سانتی متر) و عمق خاک به ترتیب بیشترین تاثیر را در میزان انبوهی جنگل نشان دادند. ارزیابی اثرات پروژه های اجرا شده علاوه بر اینکه تجربه ای در زمینه ارزیابی اثرات توسعه به شمار می رود، می تواند راه گشای تصمیم گیری در مورد اجرای پروژه های مشابه در مکان های مشابه باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 927

دانلود 210 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  73-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  277
 • دانلود: 

  101
چکیده: 

هدف اصلی این تحقیق، استفاده از روش FCD در تهیه نقشه تراکم تاج پوشش جنگل های زاگرس است. بدین منظور از داده های ماهواره لندست 7 مربوط به سال 1381 استفاده شد. منطقه مورد مطالعه بخشی از جنگل های شهرستان مریوان واقع در استان کردستان است. تصحیح هندسی داده ها با خطای RMSe کمتر از یک پیکسل صورت گرفت. برای اجرای این روش، پردازش های اولیه مانند نرمال سازی دامنه داده ها بر روی 5 باند اول صورت گرفت و چهار شاخص اصلی یعنی شاخص گیاهی پیشرفته (AVI)، شاخص خاک بدون پوشش (BI)، شاخص سایه(SI)  و شاخص حرارتی (TI) محاسبه گردید. در ادامه با استفاده از شاخص های اصلی، دو شاخص سایه پیشرفته و شاخص تراکم گیاهی محاسبه و سرانجام نقشه تراکم تاج پوشش جنگل تهیه شد. طبقه بندی تراکم تاج پوشش در سه حالت 6، 4 و 3 کلاسه صورت پذیرفت. جهت برآورد صحت نقشه های تراکم حاصل از اجرای روش FCD، نقشه واقعیت زمینی از عکس های هوایی منطقه با مقیاس 1:20000 تهیه شد. میزان صحت کلی و ضریب کاپا در طبقه بندی 6 و 4 کلاسه به ترتیب 52%، 0.29 و 53%، 0.30 بدست آمد. اختلاط طیفی پوشش گیاهی منطقه و بازتاب زیاد خاک زمینه، مخصوصا در طبقه های تنک، دلیل عمده کاهش صحت نقشه های تهیه شده می باشد. با ادغام طبقات تراکمی تنک تر، صحت نقشه ها افزایش یافت و بالاترین میزان صحت کلی و ضریب کاپا به ترتیب 62% و 0.39 در طبقه بندی 3 کلاسه بدست آمد. با توجه به نتایج این تحقیق می توان بیان داشت که این روش دارای کارایی مناسب در جنگل های زاگرس می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 277

دانلود 101 استناد 1 مرجع 20
litScript