نتایج جستجو

163316

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

16332

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

HEJCMANOVA NEERKOVA P. | HEJCMAN M.

نشریه: 

JOURNAL OF BOTANY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  72
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  256-262
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7761
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7761

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  194-203
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  85
 • دانلود: 

  64
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 85

دانلود 64 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  609-625
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  176
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

این پژوهش برای شناخت رابطه گونه های علفی با عوامل محیطی، در جنگل حوضه 7 اسالم انجام شده است. 17 ترانسکت خطی با 1600 متر گرادیان ارتفاعی و با فاصله افقی 3000 متر از یکدیگر در منطقه پیاده شد. سپس در امتداد ترانسکت ها 46 قطعه نمونه 400 متر مربعی با اختلاف ارتفاع 200 متر در نظر گرفته شد. برای تعیین درصد پوشش علفی، سه قطعه نمونه 25 مترمربعی در امتداد قطر پلات اصلی و در داخل آن، قطعه نمونه یک متر مربعی مورد استفاده قرار گرفت. درصد شیب و جهت جغرافیایی به عنوان متغیر مستقل و مقدار فراوانی-پوشش هرگونه علفی بر اساس معیار دومین به عنوان متغیر تابع ثبت شدند. سپس از هر ایستگاه نمونه خاک به منظور تجزیه و تحلیل عوامل خاکی برداشت شد. برای ﺑ ﺮ رﺳ ﯽ ارتباط گونه ها با ﻋ ﻮ اﻣ ﻞ محیطی از آنالیز تطبیقی متعارفی (canonical correspondence analysis = CCA) و برای تعیین نوع رابطه از آنالیز رگرسیون چند گانه (Multiple Regression) اﺳ ﺘ ﻔ ﺎ ده ﺷ ﺪ . بر اساس نتایج، خصوصیات خاک بیشترین تأثیر را بر درصد پوشش گونه ها نشان دادند و از بین خصوصیات خاک، کربن آلی، فسفر و پتاسیم مهم ترین عوامل بودند. در گونه های متعلق به تیره گندمیان با افزایش سیلت، درصد پوشش افزایش یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 176

دانلود 32 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  81-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  449
 • دانلود: 

  169
چکیده: 

تنوع زیستی ماهیان در رودخانه ها تحت تاثیر عوامل محیطی مختلف قرار دارد. گاهی شدت این تاثیرات محیطی بحدی است که منجر به ایجاد زیستگاه های نامطلوب برای گونه های ماهی می شود و تنوع زیستی آنها را کاهش می دهد. مطالعه حاضر با هدف تعیین مهمترین عوامل محیطی موثر بر تنوع زیستی ماهیان در رودخانه زرینه رود به اجرا درآمد. لذا، در شهریور 1397، 7 ایستگاه جهت نمونه برداری از ماهیان در طول رودخانه زرینه رود انتخاب شدند. نمونه برداری از هر ایستگاه از 30 متر با 3 تکرار و در مجموع از 90 متر طول رودخانه بر اساس روش یک رفت با استفاده از دستگاه الکتروشوکر انجام شد. همزمان با نمونه برداری، عوامل محیطی شامل دمای آب، سرعت جریان آب، دبی، عمق و ارتفاع از سطح دریا نیز در هر کدام از ایستگاه های مورد مطالعه اندازه گیری و ثبت شدند. در مجموع، 404 نمونه ماهی از رودخانه زرینه رود صید شدند که متعلق به 11 گونه بودند. شاخص های تنوع زیستی شامل شانون-وینر، مارگالف، سیمپسون، غناء گونه ای، غالبیت و یکنواختی (همگنی) که با استفاده از نرم افزارهای BiodiversityPro و PAST تعیین شدند. به منظور تعیین عوامل محیطی موثر بر شاخص های تنوع زیستی و گونه های ماهی از آنالیز canonical correspondence analysis استفاده شد. بر اساس نتایج حاصله، دما، ارتفاع از سطح دریا و سرعت جریان آب بترتیب به عنوان عوامل محیطی موثر بر تنوع گونه ای ماهیان در رودخانه زرینه رود شناخته شدند. علاوه بر این، عمق، سرعت جریان آب و دبی نیز موثرترین عوامل محیطی بر فراوانی گونه های ماهی تشخیص داده شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 449

دانلود 169 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  87-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  506
 • دانلود: 

  152
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید. لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 506

دانلود 152 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  69
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  353-366
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1070
 • دانلود: 

  294
چکیده: 

هدف از این پژوهش، بررسی روابط پوشش گیاهی با خصوصیات خاک و تعیین مهم ترین خصوصیات خاکی موثر در تفکیک تیپ های رویشی منطقه پارک ملی خجیر از توابع استان تهران بوده است. نمونه برداری به روش تصادفی-سیستماتیک انجام شد. بعد از برداشت اطلاعات پوشش گیاهی با توجه به پراکنش پوشش گیاهی با استفاده از آنالیز دوطرفه گونه های شاخص (TWINSPAN) و آنالیز تطبیقی قوس گیر (DCA) پوشش گیاهی منطقه به 5 تیپ گیاهی طبقه بندی شد. از عمق 20 – 0 سانتی متر نمونه خاک برداشت و خصوصیات خاک شامل بافت خاک، درصد آهک، گچ، اسیدیته، هدایت الکتریکی، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و نسبت جذب ازت اندازه گیری گردید. به منظور تجزیه وتحلیل خصوصیات خاک در ارتباط با تغییرات پوشش گیاهی از روش های تجزیه وتحلیل چند متغیره از قبیل آنالیز تطابق کانونیک (CCA) که یکی از روش های رسته بندی است استفاده شد. این آنالیزها با استفاده از نرم افزار PC - ORD انجام گرفت. نتایج نشان داد که یک همبستگی معنی داری بین پوشش گیاهی و عوامل محیطی اندازه گیری شده وجود داشته است. مهم ترین خصوصیات خاکی موثر در تفکیک تیپ های رویشی منطقه مورد مطالعه، سنگریزه، رس، سیلت، شن، گچ، آهک، اسیدیته خاک، هدایت الکتریکی، پتاسیم و ارتفاع از سطح دریا بوده و هر گونه گیاهی با توجه به منطقه رویش، نیازهای اکولوژیک و دامنه بردباری با بعضی از خصوصیات خاک رابطه دارد. تیپ های گیاهی ازنظر مقدار سنگریزه، آهک، گچ، شن، رس، با هم اختلاف معنی داری داشته اند که نشان دهنده شکل گیری تیپ های گیاهی در منطقه در ارتباط با خاک آن می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1070

دانلود 294 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  63
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  387-397
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  867
 • دانلود: 

  189
چکیده: 

سه خطرِ جنگ هسته ای، تغییرات اقلیمی و زوال تنوع زیستی، کره زمین را بیش از پیش مورد تهدید قرار می دهند. دو خطر اول تا حدودی مورد توجه جهانیان قرار گرفته است ولی خطر زوال تنوع زیستی هنوز به طور شایسته مورد توجه قرار نگرفته است. تنوع گونه ای شامل بخش عمده ای از تنوع زیستی و یکی از مهم ترین مشخصه های نشان دهنده تغییرات در اکوسیستم هاست. بسیاری از پژوهشگران تنوع گونه ای بالا را معادل استواری و پایداری سامانه های اکولوژیک در نظر می گیرند. این پژوهش به بررسی مدل های مشخصه ای تنوع گونه ای و ارتباط عوامل محیطی از جمله خاک، اقلیم و پستی و بلندی بر شاخص تنوع گونه ای پرداخته است. بدین منظور چهار مکان مرتعی در استان اصفهان انتخاب شد و نمونه برداری در هر مکان به صورت سیستماتیک- تصادفی اجرا شد. تراکم گونه های گیاهی چندساله در امتداد ترانسکت های خطی با استفاده از روش کوادرات، در طی شش سال (1386-1381) اندازه گیری شد. مدل های توزیع فراوانی شامل عصای شکسته، لوگ نرمال، سری لگاریتمی و سری هندسی برای هر مکان مرتعی برازش شد و بهترین مدل توزیع بر پایه P>0.05 انتخاب شد. آزمون LSD نشان داد که اختلاف معنی داری در سطح 1%=α از نظر تنوع گونه ای بین مناطق درمنه زارهای استپی و نیمه استپی وجود دارد. مدل لوگ نرمال به عنوان بهترین مدل مشخصه ای برای هر چهار مکان مرتعی انتخاب شد که نشان دهنده جوامع با ثبات می باشد. همچنین بر پایه بررسی های مرتبط با این تحقیق شاخص N1 مناسب تشخیص داده شد و تاثیر عوامل خاک، اقلیم و توپوگرافی برای شاخص با روش تجزیه تطبیقی متعارف (CCA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برپایه تجزیه تطبیقی متعارفی (CCA) تنوع با درصد مواد آلی خاک و مقدار بارندگی همبستگی بالا و مثبت و با دما همبستگی منفی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 867

دانلود 189 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  114-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  231
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

با توجه به اینکه تاثیر عوامل زمین شناسی، توپوگرافی، اقلیم و موجودات زنده طی گذشت زمان در خصوصیات خاک پدیدار می شود، بنابراین یکی از عوامل مهم و موثر بر پراکنش پوشش گیاهی بخصوص در مناطق شور خصوصیات خاک می باشد. بدین منظور مطالعه ای در مراتع شور قرخلار مرند در استان آذربایجان شرقی انجام گردید. جهت انجام این مطالعه جوامع گیاهی شاخص در منطقه مذکور انتخاب شد. سپس در مناطق معرف هر جامعه به نمونه برداری از پوشش گیاهی و خاک اقدام گردید. روش نمونه برداری تصادفی- سیستماتیک انتخاب شد، تعداد 10 عدد ترانسکت 50 متری به فواصل 100 متر از یکدیگر در هر یک از جوامع گیاهی انداخته  شد. در هر ترانسکت لیست گونه ها، درصد پوشش و تراکم گونه ثبت شد. همچنین در هر جامعه گیاهی پروفیل هایی به عمق 60 سانتی متر در طول ترانسکت حفر و از اعماق 20-0، 40-20 و 60-40 از خاک نمونه برداری شد. از خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک، بافت، رطوبت، اسیدیته، هدایت الکتریکی، یون سدیم، درصد سدیم قابل تبادل، نسبت سدیم قابل تبادل، مجموع یون های منیزیم و کلسیم و درصد املاح محلول اندازه گیری و محاسبه گردید. به منظور تعیین همبستگی خصوصیات خاکی با پراکنش گونه ها، از آنالیز چند متغیره استفاده شد. ماتریس عوامل مربوط به خاک- پوشش گیاهی تهیه و با استفاده از نرم افزار CANACO رج بندی جوامع گیاهی در ارتباط با خصوصیات خاکی به روش آنالیز تطبیقی متعارفی (CCA) صورت پذیرفت. نتایج نشان داد پارامترهای مختلف خاکی تاثیر یکسانی برروی گونه های گیاهی ندارد و از بین عوامل خاکی مورد بررسی، میزان یون سدیم، درصد املاح محلول و هدایت الکتریکی خاک در پراکنش و استقرار گونه های گیاهی منطقه مورد مطالعه مهمترین می باشد و هرگونه گیاهی با توجه منطقه رویش، نیازهای اکولوژیک و دامنه بردباری با بعضی از خصوصیات خاک رابطه دارد. آنالیز چند متغیره تاثیر عوامل خاکی برروی گونه های گیاهی را به صورت ساده تر بیان می کند و یک یا چند عامل خاکی را به عنوان عامل تاثیرگذار در پراکنش و استقرار گونه ها معرفی می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 231

دانلود 34 استناد 4 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  15-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  45
 • دانلود: 

  22
چکیده: 

بررسی روابط بین پوشش گیاهی و عوامل محیطی به شناخت عوامل مؤثر بر رشد و استقرار گونه های گیاهی و همچنین شناسایی رویشگاه ها کمک می کند. هدف از این پژوهش، بررسی اثرات قرق 33 ساله و چرای مدیریت شده (سیستم چرای تناوبی-استراحتی) بر توزیع پوشش گیاهی و برخی خصوصیات خاک، در ایستگاه شهید حمزوی حنا در منطقه سمیرم استان اصفهان است. در این مطالعه تعداد شش ترانسکت (سه ترانسکت موازی و سه ترانسکت عمود بر شیب عمومی منطقه) به طول 100 متر در هر منطقه مستقر و در راستای هر ترانسکت 10 پلات دو متر مربعی مستقر و میزان تاج پوشش، تولید، تراکم و فهرست گونه های گیاهی موجود ثبت شد. در هر منطقه مدیریتی (قرق و چرای مدیریت شده)، 18 پلات به طور تصادفی-سیستماتیک انتخاب و در هر پلات پنج نمونه خاک از عمق صفر تا30 سانتی متری برداشت شد و سپس نمونه ها مخلوط و یک نمونه مرکب به عنوان شاهد پلات، انتخاب شد. عوامل اسیدیته، قابلیت هدایت الکتریکی، کربنات کلسیم، ماده آلی، فسفر قابل استفاده، نیتروژن کل، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، درصد رطوبت اشباع، ظرفیت تبادل کاتیونی، درصد ذرات رس، سیلت، شن و شن خیلی ریز در آزمایشگاه تعیین شد. شاخص های پوشش گیاهی در دو منطقه با استفاده از آزمون تی مستقل مقایسه شدند. آنالیز تطبیقی متعارفی و آنالیز خوشه ای نشان داد که مهم ترین خصوصیات مؤثر در تفکیک گروه های گیاهی، ظرفیت تبادل کاتیونی، آهک، درصد سنگریزه، فسفر قابل استفاده و عامل مدیریت است. چرای مدیریت شده باعث افزایش معنی دار تولید (352 در مقابل 2/184 کیلوگرم در هکتار) و درصد تاج پوشش گیاهی (46/25 در مقابل 37/18) و تغییر برخی از خصوصیات خاک شده است (5% = α ). همچنین قرق باعث افزایش تراکم گونه های گیاهی (03/3 در مقابل 02/2 بوته در مترمربع) به صورت معنی داری شده است. این مطالعه نشان داد که چرای مدیریت شده در مراتع نیمه خشک بهتر از قرق بلندمدت، بر بهبود و توسعه برخی خصوصیات خاک و توزیع پوشش گیاهی تأثیر می گذارد. بنابراین توصیه می شود، از قرق بلندمدت در مراتع نیمه خشک جلوگیری شود.

آمار یکساله:  

بازدید 45

دانلود 22 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مرتع

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4 (پیاپی 20)
 • صفحات: 

  352-360
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  272
 • دانلود: 

  37
چکیده: 

این تحقیق به بررسی عوامل پستی و بلندی و خاک موثر بر ساختار پوشش گیاهی در دامنه شمالی اشترانکوه می پردازد. حوزه چال کبود در این منطقه با داشتن بیشترین اختلاف ارتفاع و وجود شرایط پستی و بلندی و تنوع گونه های گیاهی برای انجام این تحقیق انتخاب شد. 19 طبقه ارتفاعی با اختلاف ارتفاع 100 متر تعیین و در هر طبقه ارتفاعی 4 ترانسکت 200 متری شامل 2 ترانسکت عمودی و 2 ترانسکت افقی مستقر و در امتداد هر ترانسکت 8 کوادرات برای نمونه برداری برداشت شد. با توجه به اینکه تاثیر عوامل زمین شناسی، توپوگرافی، اقلیم و موجودات زنده طی گذشت زمان در خصوصیات خاک پدیدار می شود، بنابراین یکی از عوامل مهم و موثر بر پراکنش پوشش گیاهی خصوصیات خاک است. در هر طبقه ارتفاعی در واحدهای همگن پروفیل خاک حفر و عوامل خاکی اندازه گیری شد. در هر طبقه ارتفاعی عامل شدت چرا نیز تعیین شد. پوشش گیاهی با به کارگیری روش تجزیه و تحلیل دوطرفه گونه های شاخص (TWINSPAN) طبقه بندی و 14 تیپ گیاهی در پروفیل ارتفاعی منطقه تفکیک شد. با استفاده از روش تطبیقی قوس گیری (DCA) گونه های گیاهی و سایت های نمونه برداری به ترتیب در 4 و 6 گروه مشابه رسته بندی شدند. به منظور بررسی تاثیر عوامل خاک و پستی و بلندی بر پوشش گیاهی از روش تجزیه تطبیقی متعارف (CCA) استفاده شد و میزان همبستگی هر یک از عوامل محیطی با حضور گونه های گیاهی به دست آمد. نتایج نشان داد عوامل خاکی بیشترین تاثیر را در پراکنش و استقرار گونه های گیاهی در منطقه مورد مطالعه دارند و عوامل ارتفاع، شیب و شدت چرا به ترتیب در درجه اهمیت بعدی قرار دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 272

دانلود 37 استناد 0 مرجع 0
litScript