نتایج جستجو

23951

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2396

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4 (پیاپی 38)
 • صفحات: 

  330-334
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1187
 • دانلود: 

  304
چکیده: 

زمینه و هدف: سرطان های پوست غیرملانومی(NMSC)  Non melanoma skin cancer جزو شایع ترین سرطان های بدن هستند. با این که مرگ و میر آن ها بالا نیست ولی می توانند برای بیمار درجه بالایی از ناتوانی ایجاد کنند. در کشور ما عواملی چون میزان تماس با  آفتاب و عادات فرهنگی و نوع پوست افراد بروز و شیوع آن ها را متفاوت کرده است. هدف از این مطالعه بررسی میزان بروز NMSC در استان اصفهان بود.روش اجرا: اطلاعات این مطالعه با استفاده از اطلاعات مرکز cancer registry استان اصفهان به دست آمده است و بروز NMSC به ازای هر 100 هزار جمعیت محاسبه شد.یافته ها: تعداد 1681 مورد NMSC از سال 1377 تا 1381 ثبت شده بود و بروز NMSC در این مدت، 10.67 در 100 هزار محاسبه شد. ناحیه مرکزی صورت شایع ترین محل بروزBCC و SCC بوده است.نتیجه گیری: بروز NMSC در استان اصفهان در مقایسه با کشورهای غربی در حد کم تری است اما میزان بروز، برابر 10.67 در 100 هزار نفر در سال است که معادل 5 الی 6 هزار مبتلا در هر سال در کشور می شود که با تشخیص صحیح و زود هنگام می توان از مرگ و میر و ناتوانی آن ها جلوگیری کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1187

دانلود 304 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

ملجایی محمدباقر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  51
 • دانلود: 

  15
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 51

دانلود 15
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  43 (روان شناسی بالینی و شخصیت 3)
 • صفحات: 

  49-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1309
 • دانلود: 

  470
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای رویدادهای تنیدگی زای زندگی در زنان مبتلا به سرطان سینه و زنان سالم بود. 65 بیمار مبتلا به سرطان سینه بستری طی ماه های شهریور تا دی سال 1387 در بخش سرطان انستیتوکانسر بیمارستان امام خمینی به صورت در دسترس انتخاب گردید. همه بیماران کمتر از 2 ماه از تشخیص سرطان آنها گذشته بود. 65 بیمار با 65 فرد سالم که از نظر سن، میزان تحصیلات، وضعیت سکونت و شغل در شهر تهران همتا بودند از جنبه رویدادهای تنیدگی زای زندگی با استفاده از آزمون پیکل سال 1971 مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون t برای دو گروه مستقل مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که زنان مبتلا به سرطان سینه بطور معناداری از افراد سالم رویدادهای تنیدگی زای بیشتری را تجربه نموده اند. همچنین زنان مبتلا به سرطان سینه به تعداد بیشتری مرگ یکی از اعضای خانواده به جز همسر و فرزند را به عنوان مهم ترین حادثه اعلام نموده اند. و حاملگی ناخواسته و طلاق از میانگین تنیدگی بالائی برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 1309

دانلود 470 استناد 2 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  65-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  155
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

برخی از عوامل محیطی موتاژن، موجب ناپایداری ژنومی شده و افزایش استعداد آسیب پذیری DNA سلولی را موجب می شوند. نمونه ای از این موتاژن ها، میتومایسین (MMC-Mitomycin C) C است که به عنوان یک آلکیل کننده، به DNA متصل شده و سلول های حساس به واکنش های احیا را تحت تاثیر قرار می دهد. این دارو در شیمی درمانی کاربرد وسیعی داشته و در درمان برخی از تومورها، موثر شناخته شده است. مطالعه ناپایداری ژنومی سلول های طبیعی در حضور غلظت های پایینMMC ، علاوه بر تعیین میزان آسیب پذیری DNA، نشان دهنده میزان اثرات احتمالی این دارو بر سلول های طبیعی، در بیماران شیمی درمانی شده است. بدین منظور، استفاده از (Sister chromatid exchange) SCE که تعداد تعویض های کروماتید خواهری را در کروموزوم های متافازی نشان می دهد، روش قابل قبولی برای بررسی ناپایداری ژنومی است. در عمل، تعداد 105 سلول لنفوسیتی جداسازی شده با فایکول (Ficol) را، در هر یک از 5ml محیط کشت کامل 20-15) F12 درصد (FCS حاوی میتوژن PHA(فیتوهماگلوتنین)، که دارای غلظت های3ng/ml ، 6ng/ml وMMC 9ng/ml  بودند، به همراه یک نمونه بدون MMC به عنوان شاهد، کشت داده و بعد از 24 ساعت، محلولBromodeoxy uridine) BrdU ) در غلظت های خاص، به محیط های کشت اضافه شده و پس از 48 ساعت، سلول های میتوزی در مرحله متافاز با استفاده ازکلشی سین متوقف گردید و با روش SCE رنگ آمیزی شده و از نظر تعداد تبادلات کروماتید خواهری مورد ارزیابی قرار گرفت. مطالعه صد پلاک متافازی تهیه شده، میانگین درصد SCE را در سلول های شاهد 3.35 درصد و در سلول های تیمار شده با غلظت های 3ng/ml، 6ng/ml و MMC 9ng/ml به ترتیب 5.43 ،7.1 و 8.13 نشان داد. آنالیز نتایج حاصله با روش های آماری، معنی دار بودن اختلاف بین گروه مورد و شاهد را نشان داد ( (P<0.001با توجه به نتایج حاصل، MMC در غلظت های پایین نیز موجب ناپایداری ژنومی و افزایش SCE گردیده، که در این میان، غلظت 3ng/ml کمترین و غلظت 9ng/ml بیشترین میزان SCE را باعث شده است. با توجه به ارتباط بین میزان SCE و آسیب پذیریDNA ، می توان چنین نتیجه گیری نمود که قرارگیری سلول های سالم در معرض MMC زمینه را برای افزایش آسیب پذیری DNA مساعدتر می سازد یعنی ژنوم سلول های طبیعی در بیماران شیمی درمانی شده با MMC، بسیار مستعد آسیب ها و جهش های احتمالی ژن ها است. با توجه به نتایج، برای تقلیل اثرات کارسینوژنی MMC در سلول های طبیعی، استفاده ازغلظت های پایین تر از 3ng/ml مناسب تر به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 155

دانلود 27 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3 (پیاپی 73)
 • صفحات: 

  133-139
تعامل: 
 • استنادات: 

  433
 • بازدید: 

  355
 • دانلود: 

  197
چکیده: 

مقدمه: مطالعات علم سنجی، یکی از کارامدترین روش های ارزشیابی علمی در پایگاه های اطلاعاتی معتبر به شمار می رود. همچنین، خوشه بندی سلسله مراتبی، ابزار سودمندی در ارایه تصویری از پژوهش های یک قلمرو و درک ساختار دانشی آن می باشد. از این رو، مطالعه حاضر با هدف واکاوی ساختار فکری تحقیقات در حوزه سرطان معده انجام شد. روش بررسی: این تحقیق با رویکرد تحلیلی و به روش تحلیل هم رخدادی واژگان و خوشه بندی سلسله مراتبی که از جمله روش های علم سنجی می باشد، انجام گردید. جامعه پژوهش شامل کلید واژه های مقالات نمایه شده در پایگاه Web of Science در زمینه سرطان معده بین سال های 1997 تا 2019 بود. بدین ترتیب، 58709 رکورد نمایه شده در پایگاه مذکور شامل 207625 کلید واژه استخراج گردید. داده ها با استفاده از نمودار راهبردی و نمودار دندروگرام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته های مربوط به خو شه بندی سلسله مراتبی به روش Ward، منجر به شکل گیری چهار خوشه «Cell signsling in cancer, Oncogenes and cancer, Roll of cell cycle and check points in cancer, Reasons and diagnosis» در این قلمرو شد. خوشه دوم (Oncogenes and cancer) دارای بیشترین مرکزیت و خوشه اول (Cell signsling in cancer) دارای کمترین مرکزیت در میان خوشه های مختلف بود. همچنین، خوشه اول (Cell signsling in cancer) بیشترین تراکم و خوشه دوم (Oncogenes and cancer) کمترین تراکم را در میان دیگر خوشه ها به خود اختصاص داد. نتیجه گیری: خوشه بندی سلسله مراتبی توانایی ارایه تصویر روشنی از ساختار علمی مطالعات قلمرو ی سرطان معده را دارد. نتایج به دست آمده از تحلیل مقالات حوزه سرطان، منجر به شناخت قلمروهای نوظهور و توسعه نیافته است که مبنایی علمی برای محققان و سیاست گذاری های آینده می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 355

دانلود 197 استناد 433 مرجع 13
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  21
تعامل: 
 • بازدید: 

  122
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 122

دانلود 35
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  636
 • صفحات: 

  578-583
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  34
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

مقدمه: در این مطالعه، اثرات سایتوتوکسیک عصاره های مختلف گیاه Allium giganteum بر روی رده های سلولی MCF-7 و HeLa به منظور دست یابی به ترکیبات جدید واجد اثرات ضد سرطان بررسی گردید. روش ها: گل های گیاه با روش عصاره گیری 4 مرحله ای با حلال هایی با قطبیت متفاوت، عصاره گیری، و سپس، سمیت سلولی عصاره ها پس از تیمار 48 ساعته ی سلول ها با غلظت های 10، 20 و 50 میکروگرم/میلی لیتر از هر کدام از عصاره ها، به روش MTT بررسی شد. همچنین، مکانیسم مرگ سلولی القا شده روی سلول های MCF-7 به روش فلوسایتومتری، با رنگ آمیزی Annexin/PI تعیین شد. یافته ها: آزمون MTT عصاره های دی کلرومتانی، کلروفرم-متانولی (9: 1) و بوتانولی در غلظت 50 میکروگرم/میلی لیتر روی سلول های MCF-7 و در غلظت های 20 و 50 میکروگرم/میلی لیتر بر روی سلول های HeLa سمیت سلولی معنی داری نسبت به گروه شاهد نشان داد (050/0 > P). عصاره ی آبی، هیچ گونه اثر سمیت معنی داری نسبت به گروه شاهد نشان نداد. نتایج واکاوی فلوسایتومتری، القای آپوپتوز توسط هر سه عصاره ی موثر فوق را نشان داد. نتیجه گیری: عصاره های دی کلرومتانی، کلروفرم-متانولی (9: 1) و بوتانولی این گیاه، واجد اثرات سایتوتوکسیک روی سلول های سرطانی مورد بررسی بودند و اثرات القای آپوپتوز قابل توجهی (تا 26 درصد) روی سلول های MCF-7 القا کردند. با توجه به نتایج مطلوب حاصل از این مطالعه، استخراج و شناسایی ترکیبات موجود در این عصاره ها به ویژه استرویید ساپونین های موجود در آن ها، حایز اهمیت است.

آمار یکساله:  

بازدید 34

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

EcancerMEDICALSCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2009
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2009

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  403
 • صفحات: 

  1244-1250
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  499
 • دانلود: 

  220
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 499

دانلود 220 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

JEMAL A. | MURRAY T. | WARD E. | SAMUELS A. | TIWARI R.C. | GHAFOOR A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  10-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8524
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8524

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript