نتایج جستجو

8950

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

895

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  213-229
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  162
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 162 استناد 4 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  3874-3880
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  162
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 162 استناد 4 مرجع 0
نویسندگان: 

GHAYUR M.N. | GILANI A.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  74-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6468
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6468

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

calcium ENTERING THROUGH DIFFERENT CAV channels ACTIVATES DISTINCT SIGNALING PATHWAYS. ALTERNATIVE SPLICING OF RNA IS ESSENTIAL DURING NEURONAL DEVELOPMENT AND OCCURS AT SITES WHICH ARE IMPORTANT FOR CONTROLLING calcium CHANNEL ACTIVITY, CREATING AN ARRAY OF FUNCTIONALLY DISTINCT calcium channels...

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
نویسندگان: 

HOSSEINI S.A. | KHALILZADEH M.A. | HOMAM S.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17135
 • دانلود: 

  12462
چکیده: 

Various stressful stimuli have different effects on health, decision making, creativity, learning and memory. Understanding human mental states such as stress can prevent its long-term side effects on the body and mind. This study deals with the responses of the neural and hormonal systems to stress using the brain cognitive map in this state and simulates the behavior of the CA1 cell calcium channels with electrophysiological equations in the NEURON software. During stress, the glucocorticoids hormones secreted by the adrenal gland cortex reach the hippocampus through blood flow and by activating glucocorticoids receptors, influence the calcium channels dynamics, especially the L-type and increase calcium entry into CA1 cells. This behavior, testify to the reduction of the calcium removal rate in the cells which leads to exponential decrease in cells firing rate and number of spikes and an increase in the sAHP current range. L-type calcium currents in hippocampus region are effective mechanisms during stress. Comparing the research results in two situations, the cell under control and the cell under stress, shows that the model is consistent with some basic observations of stress.

آمار یکساله:  

بازدید 17135

دانلود 12462 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

AMIRKABIR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  191-198
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21005
 • دانلود: 

  48875
چکیده: 

Introduction: We investigated the role of ATP-sensitive potassium channels and L-type calcium channels in morphine-induced hyperalgesia after nociceptive sensitization.Methods: We used a hotplate apparatus to assess pain behavior in male NMRI mice.Nociceptive sensitization was induced by three days injection of morphine and five days of drug free. On day 9 of the schedule, pain behavior test was performed for evaluating the effects of morphine by itself and along with nimodipine, a blocker of L-type calcium channels and diazoxide, an opener of ATP-sensitive potassium channels. All drugs were injected through an intraperitoneal route.Results: The results showed that morphine (7.5, 10 and 15 mg/kg) induced analgesia in normal mice, which was prevented by naloxone (1 mg/kg). After nociceptive sensitization, analgesic effect of morphine (10 and 15 mg/kg) was significantly decreased in sensitized mice. The results showed that nimodipine (2.5, 5, 10 and 20 mg/kg) had no significant effect on pain behavior test in either normal or sensitized mice. However, nimodipine (20 mg/ kg) along with morphine (10 and 15 mg/kg) caused more decrease in morphine analgesia in sensitized mice. Furthermore, diazoxide by itself (0.25, 1, 5 and 20 mg/kg) had also no significant effect on pain behavior in both normal and sensitized mice, but at dose of 20 mg/kg along with morphine (10 and 15 mg/kg) decreased analgesic effect of morphine in sensitized mice.Discussion: It can be concluded that potassium and calcium channels have some roles in decrease of analgesic effect of morphine after nociceptive sensitization induced by pretreatment of morphine.

آمار یکساله:  

بازدید 21005

دانلود 48875 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

NAZIROGLU M. | SAHIN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  247
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  253-262
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6347
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6347

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  89-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  367
 • دانلود: 

  152
چکیده: 

مقدمه: این مطالعه با هدف بررسی تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی بر بیان ژن کانال های کلسیمی گیرنده های رایانودین و پمپ کلسیمی در موشهای صحرایی ایسکمی شده صورت گرفت.مواد و روش ها: در این مطالعه 28 موش صحرایی نر ویستار (250-200 گرم) به صورت تصادفی در 4 گروه شم، ایسکمی، تمرین و تمرین- ایسکمی مورد استفاده قرار گرفتند. انفارکتوس میوکارد (MI) با بستن شریان کرونری نزولی (LAD) به مدت 30 دقیقه انجام شد. برنامه تمرینی روی تریدمیل به مدت 8 هفته، 3 روز در هفته به مدت 40 دقیقه بود. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی و تزریقات، موشها بی هوش شده و بافت قلب جدا شد. و بیان ژن شبکه سارکوپلاسمی SERCA2a و گیرنده های رایانودین RyR2 برای سلولهای بافت قلب اندازه گیری شد.یافته ها: نتایج نشان داد که سطح بیان ژن SERCA2a در هر دو گروه تمرین و تمرین- ایسکمی افزایش (p=0.001) و این افزایش بطور معناداری درگروه تمرین- ایسکمی بیشتر بود (p=0.001). همچنین نتایج نشان داد که 8 هفته تمرین اینتروال موجب افزایش معنادار سطح بیان ژن RyR2 در دو گروه تمرین- ایسکمی و تمرین شد. اما در گروه ایسکمی کاهش معناداری در سطح بیان ژن RyR2 مشاهده شد. بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که یک برنامه منظم تمرینی تناوبی، انقباضات غیرطبیعی همراه با کاردیومیوپاتی ناشی از ایسکمی میوکارد را از بین می برد و کنترل کلسیم عضله قلبی را ترمیم می کند و قدرت انقباض به طور عمده توسط افزایش جرم بطن چپ افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 367

دانلود 152 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  109
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  582-588
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  794
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 794

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسنده: 

KARIMI S. | JANDAGHI P. | BOSKABADY M.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  21
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

POURPOSE: IN OUR PREVIOUS STUDIES, THE RELAXANT AND ANTICHOLINERGIC, HISTAMIN (H1) INHIBITORY, AND XANTINE LIKE ACTIVITY EFFECTS OF CARUM COPTICUM HAVE BEEN DEMONSTRATED ON TRACHEAL CHAINS OF GUINEA PIGS. THE RELAXANT EFFECT OF DIFFERENT FRACTIONS OF ESSENTIAL OIL FROM CARUM COPTICUM WAS ALSO EXAMINED. THE RELAXANT EFFECT OF CARVACROL ALSO WAS SHOWN. THEREFORE THE MECHANIS (S) OF RELAXANT EFFECT OF CARVACROL, THE MAIN COSTTUENT SUBSTANCE OF THE PLANT WAS EXAMINED IN THIS STUDY. ...

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
litScript