نتایج جستجو

20488

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2049

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 24
 • صفحات: 

  63-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  974
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

در مناطقی که سطح قابل توجهی از آن با خاکهای کربنات دار پوشیده شده است اجرای پروژه های راهسازی همواره با مشکل روبرو است. علت بروز این مشکل تنوع رفتار مهندسی این نوع خاکها می باشد. خاکهای کربنات دار به صورتهای مختلف – سست تا خیلی سخت – یافت می شوند. منطقه شمال و شمال شرقی تبریز با این نوع خاک پوشیده شده است. به علت بروز مشکلات غیر قابل پیش بینی در مواجه با این خاک سعی می گردد با عملیات خاک برداری وسیع یا جایگزینی این خاک با خاک مناسب، از کار کردن مستقیم با آن اجتناب گردد. مقاله حاضر به بررسی خصوصیات و رفتار مهندسی این نوع خاک می پردازد. در صورت امکان استفاده از این خاک به عنوان مصالح زیر سازی راه هزینه اجرای عملیات به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت. برای بررسی رفتار مهندسی خاکهای کربنات دار سوابق زیر شناسی و سیمای ژئوتکنیکی منطقه و ترکیب کانیهای موجود در خاک مطالعه و به صورت خلاصه ارایه شده است. همچنین نتیجه بررسیهای آزمایشگاهی بر روی خواص خمیری، CBR و مقاومت فشاری محدود نشده خاک جهت تعیین رفتار خاک آورده شده است. با توجه به نتایج حاصل ملاحظه می گردد که خصوصیات خمیری بالا، قابلیت تورم زیاد و کاهش مقاومت زیاد در مجاورت آب مشخصه های قابل توجه این نوع خاک می باشند. با توجه به این نتایج ملاحظه می گردد که این خاک مصالح مناسبی برای راه سازی– حتی در بستر راه– نمی باشد. جهت استفاده از این خاک در راه سازی خاک مورد نظر بایستی با روشهای مختلف مورد تثبیت قرار گرفته و ماده یا مواد مناسب تثبیت و روش آن تعیین گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 974

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Mozaffari H. | Moosavi A. A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  387-407
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  66
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

Mass-fractal models have been frequently used to quantify soil particles size distribution. Since fractal dimension has numerous capabilities to predict different soil properties, this study aimed to determine the best soil primary particles size groups in estimation of fractal dimension of soil primary particles size. This study was done with 186 samples of calcareous soils in southern parts of Iran located in Fars province. soil particles size distribution was determined using combination of wet sieving and modified hydrometer method. Fractal dimensions were calculated using three methods including Tyler and Wheatcraft (DT), Sepaskhah and Tafteh (DS), and Kravchenko and Zhang (DK). Then, the relationship between DT and DK with contents of soil primary particles in different size groups were established. Results showed that regression relationship (power 2) between DT and DK was very strong (with determination coefficient of 1). In addition, DS regression relationship (linear) with DT and DK was strong. Results also revealed that mean values of DK and DS were significantly higher and lower than DT, respectively. As the particles size became smaller, accuracy of regression relationships between smaller particles size percent of a specific diameter and soil fractal dimensions (DT and DK) becomes more, and the maximum accuracy was observed in logarithmic relationship between fractal dimensions and clay percent. R2 of training data and that of test data, normalized root mean square error (%), and Nash-Sutcliffe coefficient statistics were 0. 99, 0. 98, 0. 6, and 0. 95 for logarithmic model between clay content and DT, and 0. 98, 0. 99, 0. 25, and 0. 94 for logarithmic model between clay content and DK, showing very strong relationship between clay content and fractal dimensions. Therefore, it is possible to calculate Tyler and Wheatcraft and Kravchenko and Zhang fractal dimensions by using clay content and very simple equations in a wide range of calcareous soils with different mechanical components. Thus, those fractal dimensions can be used to estimate physical, chemical, and especially hydraulic properties of calcareous soils, whose measurements are complex, expensive, and time consuming. It should be pointed out that the proposed relations are valid when primary particle size distribution of soil is determined using the method used in the present study. Otherwise, the relations should be tested and validated.

آمار یکساله:  

بازدید 66

دانلود 35 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  72
 • صفحات: 

  139-147
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  104
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 104

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  36-2
 • شماره: 

  4/1
 • صفحات: 

  29-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23
 • دانلود: 

  18
چکیده: 

خاک های کربناته ی اسکلتی، خاک هایی با ترکیب های کربناتی، مانند صدف ها و صخره های مرجانی خرد شده هستند که عموما در مناطق گرم حاره یی و استوایی در جهان یافت می شوند. در پژوهش حاضر، به عنوان گامی پایه یی و مهم در ارزیابی رفتار غیراشباع خاک های کربناته، به مطالعه ی رفتار خاک های مذکور در شرایط غیراشباع شامل پتانسیل نگهداشت آب و رفتار هیسترزیس هیدرولیکی آن ها پرداخته شده است. مطالعات کنونی بر روی خاک کربناته ی جزیره ی هرمز با دانه بندی های مختلف صورت گرفته و نتایج حاصل با نتایج آزمایش های مشابه بر روی خاک سیلیکاته ی کشور هلند با دانه بندی مشابه به عنوان خاک مرجع مقایسه شده است. همچنین حفره های درون ذره یی و بافت خاص خاک کربناته و تاثیر آن در رفتار خاک کربناته در شرایط غیراشباع ارزیابی شده است. آزمایش های پژوهش حاضر، در آزمایشگاه مکانیک خاک دانشگاه پلی تکنیک فدرال لوزان انجام شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 23

دانلود 18 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  72
 • صفحات: 

  205-215
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  85
 • دانلود: 

  24
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 85

دانلود 24 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  25-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  379
 • دانلود: 

  57
چکیده: 

به منظور جلوگیری از تخریب اراضی و آلودگی خاک و آب، شناخت فرآیند های مربوطه و کمی نمودن روابط بین آنها امری اجتناب ناپذیر می باشد. فرآیند نفوذ آب به خاک یکی از مهمترین اجزای چرخه هیدرولوژی است. از سوی دیگر، اندازه گیری آن دشوار، زمان بر و پرهزینه می باشد. در این پژوهش، امکان برآورد نفوذ تجمعی آب به خاک، در زمان ‏های مشخصی از آغاز فرآیند نفوذ با استفاده از ویژگی های زودیافت خاک و به کمک توابع انتقالی خاک مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، داده های به دست آمده از آزمایش های نفوذپذیری به روش استوانه های مضاعف در 210 نقطه از مناطق مختلف کشور جمع آوری شد. خاک ها در محدوده بافتی لوم تا رسی قرار داشت. همچنین، با حفر پروفیل در نزدیکی نقاط اندازه گیری نفوذ آب به خاک، لایه های پدوژنیک خاک مشخص و از دو افق بالایی نمونه برداری و ویژگی های رطوبت اولیه، جرم ویژه ظاهری خاک، فراوانی نسبی ذرات، میزان ماده آلی، درصد سنگ ریزه، میزان آهک، ظرفیت زراعی و رطوبت پژمردگی دایم اندازه گیری شد. سپس با استفاده از این ویژگی ها و رگرسیون چندگانه گام به گام، توابعی پارامتریک برای برآورد نفوذ تجمعی در زمان های 5، 10، 15، 20، 30، 45، 60، 90، 120، 150، 180، 210، 240 و 270 دقیقه از ابتدای آزمایش نفوذپذیری و زمان نفوذ پایه پی ریزی گردید. نتایج اعتباریابی توابع پی ریزی شده بیانگر آن بود که تمامی توابع پی ریزی شده، نفوذ تجمعی را کم برآورد نموده اند. همچنین، با افزایش زمان از ابتدای آزمایش نفوذپذیری، مقدار آماره ریشه میانگین مربعات خطا افزایش یافت. مقادیر آماره کارآیی مدل در تمامی توابع استخراج شده مقداری مثبت و به طور کلی، با گذشت زمان از ابتدای آزمایش نفوذپذیری، دارای روندی افزایشی بود. این امر بیانگر آن بود که با افزایش زمان از ابتدای آزمایش نفوذپذیری، کارآیی مدل های رگرسیونی پی ریزی شده، بهبود یافته است. همچنین، توابع انتقالی پی ریزی شده منحنی نفوذ تجمعی را با میانگین خطایی برابر با 6.90 سانتی متر برآورد نمودند. نتایج نشان داد که در سطح احتمال 1 درصد، می توان منحنی نفوذ تجمعی برآورد شده را به عنوان یکی از تکرارهای یک آزمایش نفوذپذیری معتبر پذیرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 379

دانلود 57 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  525-532
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23794
 • دانلود: 

  9931
چکیده: 

Heavy metals such as cadmium mainly enter in the environment and ecosystem as a result of human activities. This study was conducted in order to evaluate the ability of bacterial inoculants to enhance efficiency of phytoextraction in a calcareous soil. Three plants (Amaranthus retroflexus, Helianthus annus and Medicago sativa), along with three levels of inoculants and four levels of Cd were evaluated. The experiment design was factorial with three replications. The ANOVA results showed that application of inoculants led to significant increase (P<0.01) of cadmium concentration in plant’s root and shoot. Furthermore, as cadmium concentration increased in different treatments, fresh weight of plant’s root and shoots decreased in all treatments but, weight reduction of plant’s organs was less in treatments with inoculants application. The amaranthus highest amount of absorption, translocation of Cd to shoot, Translocation factor (TF) and Cd phytoextraction. Thus, amaranthus among studied plants is more appropriate for phytoextraction of cadmium.

آمار یکساله:  

بازدید 23794

دانلود 9931 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  4 (پی آیند 81) در امور زراعت و باغبانی
 • صفحات: 

  47-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2605
 • دانلود: 

  472
چکیده: 

ملاس - از فرآورده های جنبی صنعت نیشکر - ترکیبی آلی حاوی مقادیر زیادی هیدرات های کربن همراه با مقداری پروتئین، موم، صمغ و پکتین است که در این تحقیق، امکان استفاده از آن به عنوان اصلاح کننده خاک های آهکی بررسی شده است. نمونه های خاک از عمق 30 - 0 سانتی متری سطح خاک دو منطقه هفت تپه و لوشان در استان های خوزستان و گیلان جمع آوری شدند. تیمارها با توجه به جرم مخصوص ظاهری خاک ها و عمق 30 – 0 سانتی متری شامل شاهد، مقادیر 5/2، 5، 10، 20 و 40 تن در هکتار از ملاس، 10 تن در هکتار ملاس به همراه 10 تن در هکتار گوگرد عنصری و 10 تن در هکتار ملاس به همراه 40 تن باگاس نیشکر بودند. ملاس به صورت مخلوط با آب به نمونه های 500 گرمی خاک در ظروف پلاستیکی اضافه شد و رطوبت آنها برای مدت سه ماه در حد ظرفیت زراعی ثابت نگه داشته شد. در زمان های 1، 30 و 90 روز پس از شروع آزمایش از نمونه ها، نمونه های فرعی برداشت و در آنها، pH، EC، نیتروژن کل، ماده آلی و غلظت فسفر و پتاسیم قابل جذب اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که ملاس در همه مقادیر به یک اندازه سبب کاهش معنی دار pH خاک نسبت به شاهد شده است. گوگرد عنصری به طور معنی دار، pH خاک را کاهش داد، اما باگاس اثری بر pH خاک نداشت. ملاس سبب افزایش هدایت الکتریکی خاک شد که در تیمار 40 تن در هکتار، این افزایش قابل ملاحظه بود. ملاس سبب افزایش ازت کل اما کاهش فسفر قابل جذب خاک شد. تغییرات ازت و فسفر در طول زمان در برخی تیمارها، افزایشی و در برخی دیگر، کاهشی بود. ملاس متناسب با مقدار مصرف سبب افزایش پتاسیم قابل جذب خاک شد. گوگرد عنصری بر ازت کل و فسفر و پتاسیم قابل جذب خاک، تأثیر قابل ملاحظه ای نداشت، اما باگاس بر فسفر و پتاسیم اثر معنی دار داشت. در کل ملاس می تواند به عنوان یک اصلاح کننده در خاک های آهکی استفاده شود، اما پیشنهاد می شود که اثر ملاس بر رشد گیاه و خصوصیات شیمیایی خاک های آهکی در شرایط گل خانه و مزرعه بررسی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 2605

دانلود 472 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  15-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  695
 • دانلود: 

  257
چکیده: 

پتاسیم و روی دو عنصر ضروری برای گیاهان مختلف از جمله ذرت هستند. نیاز ذرت به این دو عنصر نسبتا بالا می باشد. به منظور مطالعه نقش پتاسیم و روی بر تولید دانه و پارامترهای رشد ذرت دانه ای، یک آزمایش مزرعه ای در ایستگاه تحقیقات خاک و آب کرج با پتاسیم و روی قابل جذب خاک به ترتیب 163 و 0.74 میلی گرم در کیلو گرم خاک، اجرا شد. در این آزمایش، برهمکنش چهار سطح صفر، 25، 50 و 75 کیلو گرم در هکتار K2O، دو منبع کود پتاسه (کلرید و سولفات پتاسیم) و دو سطح 0 و 10 کیلو گرم در هکتار روی از منبع سولفات روی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار با هم مطالعه گردید. کلیه عملیات زراعی بر اساس یافته های تحقیقاتی اجرا گردید. نتایج نشان داد که مصرف پتاسیم و روی موجب افزایش معنی داری در سطح 1% (α =0.01) بر عملکرد دانه و در سطح 5% (α =0.05) بر دیگر پارامترهای گیاهی اندازه گیری شده بجز میزان پروتئین دانه و درصد دانه به چوب هر بلال گردیدند. در مجموع کاربرد توام 50 کیلو گرم در هکتار پتاسیم از منبع سولفات پتاسیم و 10کیلو گرم در هکتار روی از منبع سولفات روی (K2S1Zn1) موجب افزایش عملکرد دانه، تعداد و وزن دانه ها در هر بلال از 6834 کیلو گرم در هکتار، 510 و 177 گرم در بلال در تیمار شاهد به 9167 کیلو گرم در هکتار، 633 دانه و 177 گرم در در بلال افزایش داد. در کل تفاوت معنی داری بین دو منبع کود پتاسه مشاهده نگردید. در مجموع کارائی زراعی کلرید پتاسیم بیشتر از کارائی زراعی سولفات پتاسیم بود.

آمار یکساله:  

بازدید 695

دانلود 257 استناد 0 مرجع 2
نشریه: 

علوم محیطی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  23-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1146
 • دانلود: 

  227
چکیده: 

جذب باکتری به خاک از اجزای مهم مدل های انتقال آلاینده های میکروبی در خاک و آلودگی آبهای زیرزمینی است. هدف از این پژوهش، مطالعه کمی نقش کربنات کلسیم بر جذب و واجذب آلاینده های میکروبی در خاک آهکی بود. بدین منظور، تعداد 60 نمونه از خاکهای آهکی استان مرکزی نمونه برداری شد. ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و ایزوترم جذب باکتری اشریشیا کلی (Escherichia coli) نمونه های خاک اندازه گیری شد. سه ایزوترم جذب مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد مدل ایزوترم جذب خطی در مقایسه با دو مدل فرندلیخ و لانگمویر برآوردی بهتر از جذب باکتری در خاک آهکی دارد. در این پژوهش، جذب و واجذب باکتری به خاک آهکی در قالب طرح کاملا تصادفی در سه سطح مختلف 10، 21 و 37 درصد کربنات کلسیم فعال و در سه تکرار در دوحالت تعادلی و سینتیک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش مقدار کربنات کلسیم جذب سینتیک و تعادلی آلاینده میکروبی افزایش می یابد و این تفاوت در سطح 5 درصد معنی دار بود. همچنین با افزایش مقدار کربنات کلسیم واجذب باکتری کاهش یافت و این تفاوت در سطح 5 درصد معنی دار بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1146

دانلود 227 استناد 0 مرجع 0
litScript