نتایج جستجو

1942

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

195

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  31
 • صفحات: 

  279-289
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2058
 • دانلود: 

  1194
چکیده: 

در این پژوهش میزان و عوامل ایجادکننده فرسودگی شغلی دوره میانسالی و مشاغل خدمات انسانی مورد بررسی قرار گرفت. 1473 نفر از افراد میانسال شاغل در بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور از هشت استان به روش نمونه برداری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی، سیاهه فرسودگی شغلی مزلاچ (مزلاچ و جکسون، 1981) و سیاهه محقق ساخته عوامل فرسودگی شغلی را تکمیل کردند. نتایج نشان دادند که 47 درصد از نمونه پژوهش به فرسودگی شغلی بالا، 24 درصد به فرسودگی شغلی متوسط و 29 درصد فرسودگی شغلی پایین دارند. تفاوت بین سطوح مختلف فرسودگی شغلی افراد در تمامی عوامل فرسودگی شغلی معنادار بود. تفاوت بین افراد دارای سنوات خدمت زیاد و کم در زیرمقیاس های فرسودگی شغلی (خستگی هیجانی، شخصیت زدایی و فقدان تحقق شخصی) معنادار بود، اما در مقیاس کلی فرسودگی شغلی تفاوت معنادار وجود نداشت. از بین عوامل فرسودگی شغلی اثر اضافه بار شغل، مهارگری، پاداش ها و نظام ارزش ها بر میزان فرسودگی شغلی معنادار بود. تلویحات این یافته ها در رابطه با پیشگیری و درمان فرسودگی شغلی میانسالی به منزله یک رویداد بالقوه در خلال فرایند تحول روان شناختی در بافت های حرفه ای انسانی مورد بحث قرار گرفتند.

آمار یکساله:  

بازدید 2058

دانلود 1194 استناد 0 مرجع 23
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2 (پی در پی 70)
 • صفحات: 

  1-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  2172
 • بازدید: 

  2129
 • دانلود: 

  1985
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 2129

دانلود 1985 استناد 2172 مرجع 0
نویسندگان: 

همتی رضا | صادقی اسما

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  233-257
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  617
 • دانلود: 

  485
چکیده: 

هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین نقش عوامل اجتماعی (درون دانشگاهی و برون دانشگاهی) و فردی مؤثر بر فرسودگی تحصیلی در بین دانشجویان است که با سه مؤلفه خستگی تحصیلی، بی علاقگی تحصیلی و ناکارآمدی تحصیلی سنجش شده است. این پژوهش با روش پیمایشی بر روی 329 نفر از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان اجرا شد که با روش نمونه گیری طبقه ای و بر مبنای فرهنگ های رشته ای از میان رشته های مختلف انتخاب شده بودند. نتایج نشان داد که بی انگیزگی تحصیلی، رضایت تحصیلی، امید به آینده شغلی و مشارکت علمی تأثیر مستقیم، و تعاملات استاددانشجو، جوّ دپارتمانی، سرمایه نمادین و دیگران مهم تأثیر غیرمستقیم بر فرسودگی تحصیلی دارند. همچنین کیفیت محیط آموزشی و ارتباط با همکلاسی از قدرت تبیینی چندانی برخوردار نبودند. نتایج پژوهش نشان داد که مهم ترین عوامل فرسودگی تحصیلی در بین دانشجویان به ترتیب عبارتند از فقدان انگیزه، نارضایتی از تحصیل، ناامیدی از آینده شغلی و عدم مشارکت تحصیلی است. به طورکلی نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که عوامل اجتماعی از طریق عوامل فردی و در ترکیب پیچیده ای با آن ها بر فرسودگی تحصیلی اثر می گذارند و نقش هیچ یک از این عوامل قابل انکار نیست.

آمار یکساله:  

بازدید 617

دانلود 485 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  238-246
تعامل: 
 • استنادات: 

  2172
 • بازدید: 

  4365
 • دانلود: 

  2325
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 4365

دانلود 2325 استناد 2172 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  80
 • صفحات: 

  49-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  2618
 • دانلود: 

  1037
چکیده: 

مقدمه: فرسودگی شغلی از دشواری های حرفه پرستاری است که به صورت احساس واماندگی عاطفی، مسخ شخصیت و نداشتن موفقیت فردی شغلی بروز می کند. این مشکل هنگامی پدید می آید که با استرس شغلی مواجهه درستی نشود. یکی از عوامل کاهش دهنده استرس شغلی رفتار حمایتی است که فرد شاغل در محیط کار دریافت می کند.هدف: تعیین ارتباط فرسودگی و حمایت شغلی پرستارانمواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده استفاده شد. حجم نمونه 257 پرستار کارشناس (منتخب از 767 پرستار که جامعه پژوهش را تشکیل می داد) از 8 مرکز آموزشی-درمانی رشت در سال 1389 بود. ابزارهای مورد استفاده پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مسلاچ و جکسون و پرسشنامه حمایت شغلی اسپونر بودند. داده ها با آمار توصیفی و آزمون های تی، کای دو، تست دقیق فیشر و مدل لوجستیک رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند.نتایج: واماندگی عاطفی در 51.4% واحدهای پژوهش کم و در 48.6% آنها متوسط به بالا بود. مسخ شخصیت در 94.2% واحدها کم و در 5.8%، متوسط به بالا بوده است. نداشتن موفقیت فردی شغلی در 33.9% واحدهای پژوهش کم و در 66.1% آنها متوسط به بالا گزارش شد. حمایت همکاران در اکثر موارد 82.9% متوسط به بالا و حمایت مسوولان در 47% از متوسط به پایین و در بقیه موارد بالاتر بوده است. بین حمایت مسوولان و واماندگی عاطفی همبستگی معکوس وجود داشت در حالی که بین کار در بخش دیالیز و مسخ شخصیت همبستگی مستقیم و بین سن و مسخ شخصیت همبستگی معکوس وجود داشت.نتیجه گیری: با در نظر داشتن عوامل موثر بر فرسودگی شغلی پرستاران و افزایش حمایت مسوولان می توان از فرسودگی شغلی پرستاران پیشگیری کرد که در نتیجه کیفیت مراقبت پرستاری از بیماران و نیز رضایت شغلی پرستاران افزایش خواهد یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 2618

دانلود 1037 استناد 5 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1 (پیاپی 26)
 • صفحات: 

  57-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  2927
 • دانلود: 

  739
چکیده: 

زمینه و هدف: پرستاران در طول خدمت خود با تنش های مختلفی مواجه هستند که از آن جمله می توان به فرسودگی شغلی اشاره کرد. این نوع تحلیل رفتگی در اثر تنش های مداوم ایجاد می شود و عوارض زیادی در خانواده، زندگی اجتماعی و فردی و سازمان بر جای می گذارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان فرسودگی شغلی پرستاران و برخی عوامل مرتبط با آن در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی بیرجند انجام شد.روش تحقیق: این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال 1384 انجام شد؛ جامعه پژوهش شامل کل پرستاران بیمارستانهای دانشگاهی شهر بیرجند و روش نمونه گیری سرشماری بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه چند قسمتی شامل مشخصات فردی و مقیاس Maslach burnout Inventory (MBI) برای ارزیابی میزان فرسودگی شغلی در سه حیطه خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و فقدان موفقیت فردی بود. اطلاعات با استفاده از آزمونهای t، Chi-Square و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی داری P≤0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: 35.5% از افراد احساس تحلیلی عاطفی را در حد خفیف، 54.2% احساس مسخ شخصیت را در حد شدید و 37.5% احساس عدم موفقیت فردی را در حد شدید گزارش کردند. میزان فرسودگی شغلی پرستاران در بعد تحلیل عاطفی (P=0.026) و در بعد مسخ شخصیت (P=0.034) در دو جنس تفاوت معنی داری نشان داد؛ همچنین مقایسه میانگین نمره احساس عدم موفقیت فردی بین افراد متاهل و مجرد (P=0.028) و نیز فراوانی احساس مسخ شخصیت در نوبتهای مختلف کاری تفاوت معنی داری را نشان داد (P=0.029).نتیجه گیری: فرسودگی شغلی پدیده ای شایع در پرستاران است و این مساله به عوامل متعددی از جمله شرایط محیط کار، تجربه کاری، بالا بودن حجم کار، فشارهای روانی، رضایت شغلی و سختی شرایط کار بستگی دارد؛ پیشنهاد می شود این عوامل مورد بررسی دقیق تر قرار گیرند تا برای پیشگیری و کاهش فرسودگی شغلی راهکارهایی اندیشیده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 2927

دانلود 739 استناد 4 مرجع 5
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  47-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1283
 • دانلود: 

  258
چکیده: 

زمینه و هدف: فرسودگی بر سلامت پرستاران و همچنین رضایت و ایمنی بیماران اثرات منفی دارد. این مطالعه برای تعیین ارتباط فرسودگی با برخی ویژگی های حرفه ای پرستاران شاغل در مراکز آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان انجام شد.روش بررسی: دراین مطالعه توصیفی و تحلیلی تعداد 206 نفر از پرستاران شاغل در مراکز آموزشی- درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گلستان به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه فرسودگی کپنهاگ به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده شدند. داده ها با آزمون های آماری توصیفی و رگرسیون لجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: میانگین و انحراف معیار سن پرستاران 34.66±7.38 بود و کارکنان زن 68 درصد از نمونه را تشکیل می دادند. به طور کلی 34 درصد از پرستاران دارای فرسودگی بودند و میزان فرسودگی فردی، کاری و مرتبط با مراقبت از بیماران در پرستاران به ترتیب 33.5، 41.3 و 22.3 درصد بود. سن، سابقه کار و استخدام رسمی در برابر سایر انواع استخدام (پیمانی، قراردادی و طرحی) از عوامل خطر افزایش فرسودگی فردی، کاری و مرتبط با مراقبت بودند. داشتن سمت سوپروایزر در مقابل سایر جایگاه های پرستاری، اشتغال در بخش روانپزشکی در برابر اشتغال در سایر بخش های بیمارستان و داشتن کار خصوصی در برابر اشتغال صرف در بیمارستان، سبب افزایش فرسودگی فردی می شدند.نتیجه گیری: بر اساس یافته های مطالعه حاضر، با افزایش سن و سابقه کاری باید توجه به مقوله فرسودگی نیز بیشتر شود و همچنین میزان فرسودگی در برخی بخش های بیمارستانی و جایگاه های شغلی نیاز به برنامه ریزی منحصر به فرد دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1283

دانلود 258 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

YAGHOUBI ZAHRA | Mousavi Malake | Mousavi Malake

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  102-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  701
 • دانلود: 

  655
چکیده: 

Background: burnout during stressful dental residency courses can adversely affect the personal abilities and competencies of residents. This study aimed to investigate burnout and its relationship with spiritual intelligence in Mashhad Dental School residents in 2019-2018. Methods: In this cross-sectional descriptive-analytical study, approximately all the dental residents of Mashhad Dental School participated in the survey. Demographic information questionnaire, Maslach burnout questionnaire, and David B. King’, s (2008) Spiritual Intelligence Scale were used to collect data. Finally, SPSS software (version 20) was employed for data analysis. Results: Overall, 53 women (52%) and 49 men (48%) with a mean age of 27. 83 years participated in this study (a response rate of 97%). The mean score of burnout was 58. 75. Residents also had a low reduced personal accomplishment, moderate emotional fatigue, and moderate depersonalization. The mean scores of spiritual intelligence and its sub-scales, including critical existential thinking, production of personal meaning, awareness transcendence, and consciousness expansion were 51. 91, 15. 66, 13. 19, and 14. 67, respectively. Personal accomplishment was significantly correlated with overall spiritual intelligence (P < 0. 001, r = 0. 404) and its sub-scales, including producing personal meaning (P = 0. 009, r = 0. 26), transcendental awareness (P < 0. 001, r = 0. 382) critical thinking (P = 0. 04, r = 0. 2), and conscious state expansion (P < 0. 001, r = 0. 356). Eventually, there was no significant difference between burnout and spiritual intelligence and their sub-scales regarding gender, marital status, and school year (P < 0. 05). Conclusions: Mashhad Dental residents showed moderate levels of emotional fatigue and spiritual intelligence. Accordingly, there is a need for planning strategies to reduce burnout.

آمار یکساله:  

بازدید 701

دانلود 655 استناد 0 مرجع 32
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  604-619
تعامل: 
 • استنادات: 

  101
 • بازدید: 

  650
 • دانلود: 

  7491
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 650

دانلود 7491 استناد 101 مرجع 0
نویسندگان: 

SCHAUFELI W.B. | LEITER P.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  204-220
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6626
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6626

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript