نتایج جستجو

1936

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

194

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

CAM O.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  201-207
تعامل: 
 • استنادات: 

  792
 • بازدید: 

  26167
 • دانلود: 

  17315
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 26167

دانلود 17315 استناد 792 مرجع 0
نویسندگان: 

MAUNZ S. | STEYRER J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  113
 • شماره: 

  7-8
 • صفحات: 

  296-300
تعامل: 
 • استنادات: 

  397
 • بازدید: 

  17136
 • دانلود: 

  17401
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17136

دانلود 17401 استناد 397 مرجع 0
نویسندگان: 

AKMAN O.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  923-933
تعامل: 
 • استنادات: 

  398
 • بازدید: 

  155068
 • دانلود: 

  17573
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 155068

دانلود 17573 استناد 398 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

DEMEROUTI E. | BAKKER A.B. | NACHREINER E. | SCHAUFELI W.B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  86
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  499-512
تعامل: 
 • استنادات: 

  1200
 • بازدید: 

  30780
 • دانلود: 

  17917
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 30780

دانلود 17917 استناد 1200 مرجع 0
نویسندگان: 

MASLACH C. | LIETER M.P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  93
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  498-512
تعامل: 
 • استنادات: 

  399
 • بازدید: 

  23361
 • دانلود: 

  17831
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23361

دانلود 17831 استناد 399 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  81-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2270
 • دانلود: 

  1446
چکیده: 

تنیدگی همان فشار روانی است که بر اثر عدم شناخت و ادارک درست از خود و محیط اطراف در یک فرد به وجود می آید. این تحقیق در صدد یافتن میزان تنیدگی شغلی و رابطه آن با فرسودگی شغلی متصدیان امور اداری بخش بین الملل بانک صادرات ایران (شهر تهران) است که بر مدل تنیدگی شغلی اسیپو و فرسودگی شغلی مسلش تکیه دارد.تلاش این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی پیمایشی با زمینه کاربردی بر بررسی رابطه و نوع رابطه بین تک تک مولفه های متغیر تنیدگی شغلی با متغیر فرسودگی شغلی، خود متغیر تنیدگی شغلی با متغیر فرسودگی شغلی، از طریق آزمون همبستگی پیرسن و اولویت بندی مولفه های هر دوی آنها از طریق آزمون فریدمن بوده و به همین منظور به عنوان ابزار انجام تحقیق از پرسشنامه ای استفاده شد که روایی آن توسط کارشناسان و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفته است.بر این اساس، یافته های به دست آمده از نمونه 140 نفری که از میان متصدیان امور اداری بخش بین الملل بانک با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، نشان داد که بین مولفه های تنیدگی شغلی و فرسودگی شغلی رابطه معناداری وجود دارد و ضرایب چهار مولفه (محدوده نقش، دوگانگی نقش، بی کفایتی نقش و محیط فیزیکی) در مدل رگرسیونی صفر نیست و در ایجاد تنیدگی شغلی نقش دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 2270

دانلود 1446 استناد 0 مرجع 1
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3-4
 • صفحات: 

  62-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  541
 • بازدید: 

  1588
 • دانلود: 

  864
چکیده: 

مقدمه: کارکنان فوریت پزشکی اولین کسانی هستند که موقعیت های استرس زا را تجربه می کنند و این استرس ها طولانی مدت فرسودگی شغلی را به همراه دارد. لذا شناسایی خطرفرسودگی شغلی آنان بسیاراهمیت دارد.هدف: این مطالعه تعیین میزان فرسودگی شغلی در تکنسین های فوریت پزشکی در نیمه اول سال 1395 بوده است.مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و جامعه پژوهش را تمام تکنسین های پیش بیمارستانی خراسان جنوبی تشکیل داده بودند. نمونه گیری به روش تصادفی ساده از پایگاه های فوریت پزشکی، انجام شد. حجم نمونه (89 نفر) با توجه به مطالعات قبلی و انحراف معیار مطالعات مشابه محاسبه شد. شرکت کنندگان پرسشنامه دو قسمتی شامل اطلاعات دموگرافیک و فرسودگی شغلی مسلش را تکمیل کردند. جهت پایایی درونی ابزار از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. میزان آلفای به دست آمده از این پرسشنامه برابر با (0.84) بود، داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آمار توصیفی و آزمون های تحلیلی تجزیه تحلیل شدند.یافته ها: اکثر شرکت کنندگان بین (25 تا 30) سال و متاهل و دارای تحصیلات فوق دیپلم بودند. بین(3 تا 8) سال سابقه کار داشته و ساعات کار نیمی از افراد بین (200 تا 250) در ماه بود. میانگین نمره فرسودگی شغلی (65.31±12.26) به دست آمد که کم ترین مقدار آن در افراد (38) و بیشترین مقدار آن (90) بود. میانگین نمره خستگی عاطفی (20.25±7.91)، شخصیت زدایی (10.97±5.41) و فقدان موفقیت فردی (32.08±8.67) به دست آمد که براساس پرسشنامه مسلش هر سه بعد در سطح خفیفی برآورد شدند.نتیجه گیری: مطالعات بیشتری نیاز هست که عملکرد مدیران و عوامل موثر در بروز فرسودگی شغلی پرسنل پیش بیمارستانی بررسی شوند و به دیگر پایگاه های در سراسر کشور جهت برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی مداوم گزارش شوند. در غیر این صورت ممکن است در آینده این میزان خفیف فرسودگی شغلی به سمت متوسط و شدید پیشرفت کند و تمام ارکان یک سیستم را تحت تاثیر قرار داده و در نهایت باعث افت کیفیت شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1588

دانلود 864 استناد 541 مرجع 9
نویسندگان: 

BRAITHWAITE M.

نشریه: 

ADVANCES IN NEONATAL CARE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  343-347
تعامل: 
 • استنادات: 

  402
 • بازدید: 

  16677
 • دانلود: 

  18353
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16677

دانلود 18353 استناد 402 مرجع 0
نویسندگان: 

VILA FALGUERAS M.

نشریه: 

ATENCION PRIMARIA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  402
 • بازدید: 

  17765
 • دانلود: 

  18353
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17765

دانلود 18353 استناد 402 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3 (پیاپی 27)
 • صفحات: 

  1-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  427
 • دانلود: 

  437
چکیده: 

فرسودگی شغلی، یکی از عارضه های سازمانی است که باید در مراحل اولیه پیشروی با آن مقابله کرد. تحقیقات زیادی در زمینه ارزیابی وضعیت فرسودگی شغلی و شناسایی عوامل آن انجام شده است، اما فقدان یک الگوی مدیریتی برای مواجهه با این پدیده در سازمان احساس می شود. هدف این مقاله، ارائه الگوریتمی برای تشخیص وضع موجود، علت یابی و ارائه راهکار به منظور مواجهه با فرسودگی شغلی در کارگران تولید است. بدین منظور، ادبیات موضوع به طورعمیق بررسی شد و یک مطالعه موردی در بخش سواری سازی مدیریت رنگ شرکت ایران خودرو انجام گرفت. درنهایت براساس ادبیات موضوع و تحلیل داده­ های جمع­ آوری شده از 213 کارگر و 30 مصاحبه نیمه­ ساختاریافته با آنها، الگوریتم حل مسئله فرسودگی شغلی کارگران تولید، طراحی شد. در این الگوریتم، عوامل فرسودگی شغلی شامل دو گروه عوامل جانبی و عوامل ریشه­ ای و راهکارهای مقابله با آن نیز شامل دو گروه کوتاه­ مدت و بلندمدت است. این الگوریتم، هشت عامل ریشه­ ای فرسودگی شغلی در کارگران تولید را مبنا قرار می­ دهد و برای مشاغل خدماتی مناسب نیست. لذا تحقیقات آتی می توانند این الگوریتم را برای سایر مشاغل نظیر معلمان و پرستاران که مستعد فرسودگی شغلی هستند، بازطراحی نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 427

دانلود 437 استناد 0 مرجع 0
litScript