نتایج جستجو

1942

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

195

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

پژوهش پرستاری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2 (پیاپی 37)
 • صفحات: 

  31-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  537
 • بازدید: 

  1374
 • دانلود: 

  1067
چکیده: 

مقدمه: پرستاران در مقایسه با سایر اعضای تیم مراقبت سطوح بالاتری از استرس شغلی را تجربه می کنند. برخلاف اینکه مطالعات نشان می دهد فرسودگی و سلامت پرستاران هر دو تحت تاثیر محیط شغلی پر استرس بوده و منجر به کاهش سطح سلامت پرستاران می شوند، پیرامون ماهیت علی این عوامل و جهت دهی این ارتباطات اطلاعات کمی موجود است. هدف از این مطالعه مروری سیستماتیک، شناسایی تحقیقات منتشر شده رسمی است که ارتباط بین این متغیرها را بررسی نموده است.روش: در این مطالعه مروری، مقالات منتشر شده بین سال های 1992-2013 مورد بررسی قرار گرفت. به منظور دستیابی به مستندات علمی مرتبط، جستجوی الکترونیک به زبان انگلیسی با استفاده از کلید واژه های استرس شغلی، فرسودگی، سلامت عمومی، پرستاران و با ترکیبات مختلف و در بانک های اطلاعاتی: CINAHL و MEDLINE COCRANE و Proquest انجام شد. اعتبار کلیه مقالات که به طور الکترونیکی جمع آوری شده بود توسط یک نفر مرورگر دیگر بررسی و تایید شدند.یافته ها: پس از بررسی پایگاه ها مجموعا 54 مقاله بدست آمد. 21 مقاله که واجد شرایط معیار ورود نبود از مطالعه خارج شدند. 33 مقاله مورد بررسی قرار گرفتند. اکثریت مطالعات، جهت کشف ارتباط بین متغیرها در مقالات در کشورهای توسعه یافته انجام شده بود. اکثریت مطالعات مقطعی و دارای ارتباط دو جانبه در مقالات یافت شد .فقط دو مطالعه به صورت طولی انجام شده بود.نتیجه گیری: ارتباطات شناسایی شده بین استرس شغلی، فرسودگی و سلامت عمومی پرستاران در این مطالعه مروری اکثرا دو جانبه بودند و تاکید کمی بر روی ماهیت علی و جهت ارتباطات داشتند. لذا تحقیقات بیشتر پیرامون فهم بهتر رابطه علیتی مورد نیاز است.

آمار یکساله:  

بازدید 1374

دانلود 1067 استناد 537 مرجع 30
نویسندگان: 

HOWARD S. | JOHNSON B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  399-420
تعامل: 
 • استنادات: 

  397
 • بازدید: 

  44187
 • دانلود: 

  17487
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 44187

دانلود 17487 استناد 397 مرجع 0
نشریه: 

طب و تزکیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  54
 • صفحات: 

  29-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  966
 • دانلود: 

  279
چکیده: 

فرسودگی شغلی به عنوان یک مساله جدی که بسیاری از مردم، به ویژه افراد حرفه ای موسسات کمک کننده به مردم را متاثر می کند، در طول دهه گذشته توجه زیادی را به خود جلب کرده است. این عنوان به ویژه در حرفه مددکاری و سایر حرفی که با انسان سروکار دارند وجود دارد، و بطور کلی مددکاران اجتماعی در خطر زیاد ابتلای به آن هستند، زیرا تعامل با مراجع می تواند موجب فشار روحی زیاد شود و آنها را فرسوده کند. مددکاران اجتماعی اغلب با یک احساس ایده آل رسالت یا انگیزه کمک به دیگران، کارکردن در جایی را که به اجبار در آن تشریفات اداری زیادی وجود دارد، وارد این حرفه می شوند. در طول سالهای آغازین کار- زمانی که مددکاران با واقعیتهای شغلی شان، مددجویانشان، و شایستگی خودشان به عنوان مددکاران حرفه ای مواجه می شوند- عواملی که موجب آسیب پذیری (Vulnerability) آنها به فرسودگی می شوند ممکن است شدید باشد. پدیده فرسودگی به شیوه های متنوع و با نتایج مختلف توضیح داده شده است. اصطلاح فرسودگی با اصطلاحاتی نظیر بیگانه شده (Alienated)، بی تفاوت (Indifferent)، خونسرد (Apathetic)، عیبجو (cynical)، مایوس (Discouraged)، از توان افتاده (exhausted)، در هم شکسته (Overwhelmed)؛ ارتباط نزدیک دارد و بطور کامل از آنها مجزا نشده است. مفهوم فرسودگی به روشنی تعریف نشده است و مدل نظری توسعه یافته ای ندارد. در این مقاله تعاریف فرسودگی مرور می شود، برخی متغیرهای موثر در آن معرفی می گردد؛ و راه های جلوگیری و مداخله بوسیله افراد و موسسات مورد بررسی قرار می گیرد. از این رهگذر مددکاران با شناختن متغیرهای موثر در فرسودگی، برای جلوگیری از فرسوده شدن و یا کاهش فرسودگی آماده خواهند شد.

آمار یکساله:  

بازدید 966

دانلود 279 استناد 3 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  67-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  965
 • دانلود: 

  491
چکیده: 

زمینه و هدف: فرسودگی شغلی وضعیتی است که در پاسخ به فشار روانی مزمن و در ارتباط با شغل فرد به وجود می آید و منجر به کاهش کارایی و از دست رفتن نیروی انسانی می شود. این مطالعه با هدف بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل مؤثر بر آن در ماماهای مراکز بهداشتی وبیمارستانی شهر سنندج در سال 1395 انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی-تحلیلی روی 200 نفر از ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی و بیمارستانی شهر سنندج انجام شد. نمونه ها با استفاده از جدول اعداد تصادفی به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی ماسلاچ استفاده شد. تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 و آزمون های آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. سطح معنی داری کمتر از 05/0 معنادار در نظرگرفته شد. یافته ها: از نظر ابعاد فرسودگی شغلی، در بعد مسخ شخصیت 62 نفر (31%) دچار مسخ شخصیت در حد خفیف، 72 نفر (36%) در حد متوسط، 66نفر (33%) در حد شدید بودند و در بعد خستگی عاطفی 70 نفر (35%) افراد دچار خستگی عاطفی در حد خفیف، 74 نفر (37%) در حد متوسط و56 نفر (28%) در حد شدید بودند؛ و در بعد موفقیت فردی 71 نفر (35/5%) افراد احساس موفقیت فردی در حد شدید، 78 نفر (39%) در حدمتوسط و 51 نفر (25/5%) در حد خفیف بودند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج میزان فرسودگی شغلی در ماماهای مورد مطالعه در حد متوسط بود. با توجه به اهمیت حرفه مامایی در حوزه سلامت، به نظر می رسد که به منظور ارتقاء کیفیت خدمات و رضایت افراد نیاز به اجرای برنامه هایی جهت پیش گیری و کاهش فرسودگی شغلی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 965

دانلود 491 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  408-417
تعامل: 
 • استنادات: 

  542
 • بازدید: 

  1518
 • دانلود: 

  600
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1518

دانلود 600 استناد 542 مرجع 3
نویسندگان: 

DANHOF PONT M.B. | VAN VEEN T. | ZITMAN F.G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  70
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  505-524
تعامل: 
 • استنادات: 

  402
 • بازدید: 

  23238
 • دانلود: 

  18353
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23238

دانلود 18353 استناد 402 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3 (پیاپی 30)
 • صفحات: 

  57-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1269
 • دانلود: 

  311
چکیده: 

در هزاره سوم، گسترش فوق العاده فن آوری و صنعت از سویی تخصصی شدن مشاغل را روزافزون نموده و از سوی دیگر، باعث افزایش استرس های شغلی شده است. استرس تاثیری مستقیم بر فعالیت های گوناگون انسان در زمینه های روان شناختی، جسمانی و خانوادگی می گذارد. برخی مشاغل به سبب وظایف و مسوولیت های خاص بسیار حساس و پراسترس هستند. از جمله این مشاغل، پزشکی و خصوصا برخی از تخصص ها مانند جراحی و تخصص هایی در حوزه زنان و زایمان است. اکثر متخصصان این رشته در ایران زنان هستند. استرس های ناشی از این حرفه تخصصی از سویی و مسوولیت های خانوده از سوی دیگر، ما را بر آن داشت تا تحقیقی در این زمینه انجام دهیم. این پژوهش با هدف مطالعه رابطه بین فرسودگی شغلی و دل زدگی زناشویی پزشکان زن انجام می شود. روش تحقیق، پیمایشی است. جمعیت آماری، زنان متخصص جراحی زنان و زایمان شاغل در بیمارستان های شهر تهران هستند. از این میان، دویست نفر از پزشکان زن شاغل در بیمارستان های تهران به صورت تصادفی انتخاب می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 1269

دانلود 311 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

SHEHABI Y. | DOBB G. | JENKINS L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  312-315
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7741
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7741

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

JOURNAL OF PATIENT SAFETY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  398-404
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  531
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 531 استناد 5 مرجع 0
نشریه: 

TEB VA TAZKIEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  74-75
 • صفحات: 

  37-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  76820
 • دانلود: 

  13170
کلیدواژه: 
چکیده: 

Introduction and purpose: the potential of resilience is regarded as a determiner for preventing and decreasing burnout resulted from occupational stresse.Among the occupations, nursing is the most stressful ones. The optimistic psychology view tries to increase the capability of a person instead of solving the problem and this is the main idea behind resilience. This study has investigated the relationship between resilience and Occupational burnout of nurses.Methods: the research method is descriptive- correlation. The sample of the study was 426 nurses from governmental section of Kermanshah. In this study Maslash burnout (MBI) and Conroe- Davidson resilience scale (CD-RISC) were used. The data was analyzed by SPSS.Finding: the results showed that there is a relationship between resilience general borne out and emotional boring and depersonalization (personality metamorphosis) index at (P<0.001). Moreover, there is a relationship between resilience and personal efficiency feeling at (P<0.01). No relationship was found between resilience demography features.Conclusion: since resilience is one of predictors of decreasing burn out in nursing, it is suggested to include teaching resilience courses in the syllabus of nurses.

آمار یکساله:  

بازدید 76820

دانلود 13170 استناد 0 مرجع 0
litScript