نتایج جستجو

1942

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

195

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  36-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  367
 • بازدید: 

  3227
 • دانلود: 

  13288
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3227

دانلود 13288 استناد 367 مرجع 0
نویسندگان: 

TAYEBANI T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  375
 • بازدید: 

  12475
 • دانلود: 

  14239
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12475

دانلود 14239 استناد 375 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  199-204
تعامل: 
 • استنادات: 

  378
 • بازدید: 

  3230
 • دانلود: 

  14604
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3230

دانلود 14604 استناد 378 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

CHAYU T. | KREITLER S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  65-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  383
 • بازدید: 

  14809
 • دانلود: 

  15153
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14809

دانلود 15153 استناد 383 مرجع 0
نویسندگان: 

GHORPADE J. | LACKRITZ J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  240-256
تعامل: 
 • استنادات: 

  384
 • بازدید: 

  29633
 • دانلود: 

  15336
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 29633

دانلود 15336 استناد 384 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  107
 • بازدید: 

  517
 • دانلود: 

  7761
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 517

دانلود 7761 استناد 107 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

GHORPADE J. | LACKRITZ J. | SINGH G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  240-256
تعامل: 
 • استنادات: 

  390
 • بازدید: 

  22124
 • دانلود: 

  16284
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22124

دانلود 16284 استناد 390 مرجع 0
نویسندگان: 

O MAHONY N.

نشریه: 

EMERGENCY NURSE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  30-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  390
 • بازدید: 

  9194
 • دانلود: 

  16284
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9194

دانلود 16284 استناد 390 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  87
 • بازدید: 

  931
 • دانلود: 

  8132
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 931

دانلود 8132 استناد 87 مرجع 0
نویسندگان: 

MALACH PINES A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  23-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  397
 • بازدید: 

  32007
 • دانلود: 

  17487
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 32007

دانلود 17487 استناد 397 مرجع 0
litScript