نتایج جستجو

1942

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

195

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

PINES A.M. | NEAL M.B. | HAMMER L.B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  74
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  361-386
تعامل: 
 • استنادات: 

  391
 • بازدید: 

  15245
 • دانلود: 

  16455
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15245

دانلود 16455 استناد 391 مرجع 0
نویسندگان: 

GALAN F. | SANMARTIN A. | POLO J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  84
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  453-459
تعامل: 
 • استنادات: 

  379
 • بازدید: 

  15575
 • دانلود: 

  14726
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15575

دانلود 14726 استناد 379 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

MEDICAL TEACHER

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  160-163
تعامل: 
 • استنادات: 

  792
 • بازدید: 

  8709
 • دانلود: 

  17315
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8709

دانلود 17315 استناد 792 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

GREENGLASS E.R. | BURKE R.J. | FIKSENBAUM L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  211-215
تعامل: 
 • استنادات: 

  774
 • بازدید: 

  19160
 • دانلود: 

  15774
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19160

دانلود 15774 استناد 774 مرجع 0
نویسندگان: 

VAHEY D.C.

نشریه: 

MEDICAL CARE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  57-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  800
 • بازدید: 

  24020
 • دانلود: 

  18003
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24020

دانلود 18003 استناد 800 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  1 (پیاپی 101)
 • صفحات: 

  43-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  539
 • بازدید: 

  580
 • دانلود: 

  305
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه: شیوع سندرم استهلاک در پزشکان بیش از سایر حرفه های تخصصی ست و بطور ویژه در متخصصین بیهوشی بیش از سایر متخصصین بالینی دیده می شود. پیدایش سندرم استهلاک نتیجه عدم تعادل بین ویژگی های فردی و معضلات شغلی و حرفه ای ست. سندرم استهلاک با بسیاری از تبعات ناگوار دیگر نیز همراهی دارد که از آن ها می توان به افزایش نرخ گردش کار، کاهش رضایتمندی بیماران و کاهش کیفیت مراقبت های ارائه شده به ایشان اشاره کرد. سندرم استهلاک همچنین بطور مستقیم سلامت روان و فیزیکی تعداد زیادی از متخصصین بیهوشی را متاثر می سازد. هدف: ارزیابی شیوع سندرم استهلاک در بین متخصصین بیهوشی ایران به منظور افزایش آگاهی هدف این مطالعه است. روش: در خلال ماه های سپتامبر تا نوامبر 2017، مطالعه Mini-Z به منظور بررسی سندرم استهلاک در میان متخصصین بیهوشی، دستیاران تخصصی و فلوشیپ ها انجام شد. همه پرسش های این مطالعه منطبق بر داده های کالج آمریکایی پزشکان Utah بود. نرم افزار برخط Survey Monkey به منظور دریافت بازخورد از متخصصین بیهوشی ایرانی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج: از میان یکصد متخصص بیهوشی شرکت کننده در مطالعه، 63% از شغل خود راضی بودند، 89% استرس زیادی را تجربه می کردند و 28% خود را دچار سندرم استهلاک قلمداد می کردند. 28% از شرکت کنندگان کنترلی بر حجم کاری خویش نداشتند، 75% زمان اختصاص یافته به مستندسازی یافته های خود حین انجام وظایف خویش را کافی نمی دانستند و 36% محیط کاری خود را منطقی نمی پنداشتند. طبق گزارش های بررسی شده از شرکت کنندگان این مطالعه، ارزش های حرفه ای 42% از شرکت کنندگان در راستای مدیران گروه های خود نبود و 47% از افراد از کار گروهی رضایت نداشتند. در 30% موارد، شرکت کنندگان از مقدار زمان اختصاص داده شده به ثبت مستندات بهداشتی الکترونیک راضی نبودند؛ هرچند مهارت ایشان در 53% موارد رضایتبخش نبود. نتیجه گیری: در مجموع متخصصین بیهوشی ایرانی از شغل خود راضی نیستند و استرس زیادی را در ارتباط با حرفه خویش تحمل می کنند. فهم بهتر از عواملی که تداوم رضایتمندی متخصصین بیهوشی را به همراه دارد و مطالعه در راستای یافتن مداخلاتی که بتواند از استهلاک این گروه از پزشکان بکاهد، ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 580

دانلود 305 استناد 539 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2 (مسلسل 67)
 • صفحات: 

  113-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  1178
 • دانلود: 

  738
چکیده: 

زمینه و هدف: فرسودگی شغلی سندرمی روانشناختی است که در اثر تنش های مداوم با عوارضی چون غیبت، تضاد و تغییر شغل و غیره مشاهده می شود. علیرغم بهبود شرایط کاری، دندانپزشکان از آن رنج می برند. هدف این مطالعه تعیین فرسودگی شغلی دندانپزشکان بیرجند و ارایه راهکار بود.روش بررسی: مطالعه توصیفی - تحلیلی با روش سرشماری است، 38 دندانپزشک با پرسشنامه مازلاک بررسی شدند. مقایسه میانگین ها با آزمون مجذور کای دو و بین گروه ها با آزمون توکی با نرم افزار SPSS و در سطح معنی داری P£0.05 انجام شد.یافته ها: 68.4% مرد و 31.6% زن با میانگین سنی 37.9±7.6 سال و سابقه کار 12.5±7.3 سال، 15.8% مجرد و 84.2% متاهل بودند.21.1 % خستگی عاطفی متوسط، 81.6% مسخ شخصیت شدید و 100% احساس عدم موفقیت فردی شدید داشتند. ارتباط ابعاد فرسودگی شغلی با جنس، ورزش، تاهل و ساعات کار روزانه معنی دار نبود (.(P>0.05نتیجه گیری: حمایت و ارایه برنامه های آموزشی و تنوع کاری برای بهبود محیط کار دندانپزشکان ضروری است. پیشنهاد می شود مطالعات آینده با نمونه بیشتر انجام و تاثیر عوامل مشخص شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1178

دانلود 738 استناد 4 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

DEATH STUDIES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  215
 • بازدید: 

  555
 • دانلود: 

  8355
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 555

دانلود 8355 استناد 215 مرجع 0
نویسندگان: 

MARTINEZ I. | MARQUES A. | SALANOVA M. | LOPEZ DA SILVA A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  13-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  392
 • بازدید: 

  23304
 • دانلود: 

  16627
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23304

دانلود 16627 استناد 392 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  25-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1580
 • دانلود: 

  785
چکیده: 

در دهه اخیر بررسی ابعاد روان شناختی ورزشکاران آسیب دیده در دوران توانبخشی و بازگشت به رقابت، توجه محققان زیادی را به خود جلب کرده است. در این پژوهش میزان خرده مقیاس های انگیزشی و تحلیل رفتگی ورزشکاران زبده هندبال قبل و بعد از آسیب دیدگی بررسی شده و با تکیه بر تئوری انگیزش خود- مختاری دسی و ریان به پیش بینی تحلیل رفتگی ورزشکاران پس از آسیب دیدگی پرداخته شده است. آزمودنی های مورد بررسی این تحقیق 28 هندبالیست آسیب دیده فصل رقابتی 87-86 لیگ حرفه ای ایران بودند. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه شامل پرسشنامه مقیاس انگیزش ورزشی (SMS) پل لیتیر و همکاران (1995)، پرسشنامه تحلیل رفتگی ورزشی (ABQ) ریدیک و اسمیت (2001) و پرسشنامه مشخصات فردی (محقق ساخته) استفاده شد. در تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از آزمون های t همبسته، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. با توجه به تحلیل آماری در زمینه رابطه تحلیل رفتگی با خرده مقیاس های انگیزشی، نتایج نشان داد رابطه معنی دار و معکوسی بین تحلیل رفتگی با خرده مقیاس های انگیزش درونی (r= -0.870؛ P=0.000) و انگیزش بیرونی (r= -0.706؛ P=0.000) و رابطه معنی دار و مستقیمی بین تحلیل رفتگی و بی انگیزشی آزمودنی ها (r= -0.878؛ P=0.000) وجود دارد. همچنین نتایج آماری در زمینه پیش بینی تحلیل رفتگی نشان داد 81.6 درصد میزان تحلیل رفتگی با توجه به میزان انگیزش ورزشکاران تبیین می شود. به علاوه، خرده مقیاس های بی انگیزشی (R2=0.771) و انگیزش درونی (R2=0.757) به ترتیب مهم ترین عوامل پیش بینی کننده تحلیل رفتگی بودند، اما انگیزش بیرونی مبین پیش بینی کننده قوی تحلیل رفتگی نیست (R2=0.499). نتایج نشان داد بین خرده مقیاس های انگیزشی و میزان تحلیل رفتگی ورزشکاران پس از آسیب دیدگی رابطه معنی داری وجود دارد و تحلیل رفتگی این ورزشکاران را می توان از روی خرده مقیاس های انگیزشی آنها برآورد کرد. بنابراین، توجه به کارکرد مهم خرده مقیاس های انگیزشی در دوران توانبخشی و بازگشت به ورزش پس از آسیب دیدگی حائز اهمیت است و توجه به رفتارها و نگرش های ورزشکاران راهنمای مناسبی برای کمک به بهبود و توانبخشی آنان خواهد بود

آمار یکساله:  

بازدید 1580

دانلود 785 استناد 1 مرجع 0
litScript