نتایج جستجو

1961

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

197

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  162-176
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9919
 • دانلود: 

  6062
چکیده: 

Objective: Economic crisis and austerity has dramatic consequences for health care professionals’ mental health. This study aimed to investigate the prevalence of burnout syndrome among doctors working in public or private oncology departments in Greece and its association with factors determined by economic crisis. Method: Medical or radiation oncologists who are members of the National Oncology Societies and practicing oncology at least for one year were enrolled in this study. An On-Line questionnaire consisting of the Maslach burnout Inventory and an informative questionnaire was utilized. Results: Eighty-six On-Line questionnaires waere analyzed. Radiation oncologists had significantly higher Depersonalization (DP), whereas medical oncologists had significantly higher Emotional Exhaustion (EE) scores. Registrars had higher scores compared to consultants in all subscales of the burnout syndrome. Factors such as ‘ ‘ hospitals are not safe due to the lack or reductions in medical supplies and personnel shortage’ ’ and ‘ ‘ receiving less than 50% of annual leave’ ’ were associated with significantly higher levels of EE. Factors such as ‘ ‘ not afraid of moving abroad’ ’ and ‘ ‘ receiving 100% of annual leave’ ’ were associated with significantly higher levels of low Personal Accomplishments (PA). The principal component analysis yielded three principal components: ‘ future insecurity’ , ‘ feeling secure while working’ and ‘ working conditions associated with burnout syndrome. Conclusion: Several factors associated with austerity resulting from economic crisis significantly influenced prevalence of burnout syndrome among oncologists in Greece. Further studies need to be conducted to mobilize policy makers to develop and implement policies to improve oncologists' mental health.

آمار یکساله:  

بازدید 9919

دانلود 6062 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

محمدی شهناز

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  15-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  9
 • بازدید: 

  3681
 • دانلود: 

  1904
چکیده: 

روابط بین متغیرهای فرسودگی شغلی و سلامت روانشناختی در دبیران دبیرستانهای تهران در این پژوهش، بررسی شد. فهرست فرسودگی مازلاچ (MBI : مازلاچ و جکسون، 1981) و فهرست تجدیدنظر شده نشانه های روانی (SCL-90-R، دروگاتیس، 1975) در 137 زن و 163 مرد از دبیران شاغل در دبیرستانهای تهران که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند، اجرا شد. برای تحلیل داده ها، ضریب همبستگی پیرسون به کار رفت. نتایج همبستگیهای مثبت معنادار بین متغیرهای فرسودگی شغلی شامل خستگی هیجانی و شخصیت زدایی، با متغیرهای سلامت روانشناختی شامل شکایتهای جسمانی، وسواس بی اختیاری، حساسیت در روابط بین فردی، افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، هراس، افکار پارانویید و روان گسستگی را در زنان و مردان نشان دادند. افزون بر این، بین فقدان تحقق شخصی (به منزله یک متغیر فرسودگی) و همه متغیرهای سلامت روانشناختی در دبیران مرد، همبستگی منفی و معنادار مشاهده شد. استلزامهای این یافته ها و پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده مورد بحث قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 3681

دانلود 1904 استناد 9 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  78
 • صفحات: 

  23-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  1512
 • دانلود: 

  472
چکیده: 

زمینه و هدف: مطالعات مختلفی در مورد فرسودگی شغلی پرستاران صورت گرفته است اما بافت اجتماعی و فرهنگی سازمان های مراقبتی و در راستای آن مشخصه های فردی پرستاران شاغل در این سازمان ها می تواند دانش جدیدی را در مورد این مقوله سازمانی ایجاد نماید. بر این اساس مطالعه حاضر در نظر دارد پس از تعیین فراوانی و شدت فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اراک، ارتباط این ابعاد را با عوامل فردی پرستاران مشخص نماید.روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی - همبستگی است. نمونه پژوهش 200 پرستار بودند که با روش نمونه گیری احتمالی طبقه ای با تخصیص متناسب و با توجه به شرایط پذیرش انتخاب شدند. ابزار مطالعه شامل پرسشنامه اطلاعات فردی و اجتماعی، و پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاچ وجکسون بود. داده ها با استفاده از امار توصیفی و آزمون های آماری تی مستقل، کای اسکوئر، آنالیز واریانس یک طرفه و تحت نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که (39.5%) و (37%) پرستاران به ترتیب سطح بالای فراوانی و سطح پائین شدت تحلیل عاطفی را تجربه کرده اند. (75%) و (70%) از پرستاران به ترتیب سطوح بالای فراوانی و شدت عدم موفقیت فردی را گزارش نمودند و (47%) و (45%) از پرستاران به ترتیب سطح پائین فراوانی با شدت ضعیف مسخ شخصیت را نشان دادند. بر اساس یافته ها بین فراوانی تحلیل عاطفی با جنس ارتباط معنی دار وجود داشت (P=0.01)، همچنین بین شدت تحلیل عاطفی با جنس نیز ارتباط معنی دار وجود داشت (P=0.05). بعلاوه بین مسخ شخصیت در بعد شدت، با سن ارتباط معنی دار وجود داشت (P=0.04).نتیجه گیری کلی: شناسایی منابع استرس زای محیط کار به منظور پیشگیری و کاهش تحلیل عاطفی و اتخاذ تدابیری در جهت فراهم کردن شرایط ارتقاء و کسب تجربه موفقیت های فردی برای پرستاران اراک توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1512

دانلود 472 استناد 4 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  51-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  7
 • بازدید: 

  7681
 • دانلود: 

  5375
چکیده: 

مقدمه: فرسودگی شغلی از جمله خطرات شغلی است که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. این معضل علاوه بر بروز اثرات نامطلوب جسمی و عوارض روانی موجب کاهش کارآیی، از دست رفتن نیروی انسانی خصوصا در حرفه های خدمات انسانی می شود با توجه به نقش پرستاران در سیستم بهداشتی درمانی و لزوم انگیزه کاری بالای آنها برای ایجاد امنیت بهداشتی برای این قشر عظیم و مراجعین آنها، تحقیقی به منظور بررسی فرسودگی شغلی پرستاران بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجام شد.روش: این پژوهش یک تحقیق توصیفی از نوع مقطی و همبستگی است که روی 200 نفر از پرسنل پرستاری که بصورت چند مرحله ای احتمالی انتخاب شدند، انجام شد. در این تحقیق علاوه بر اریه اطلاعات مربوط به فراوانی متغیرهای فرسودگی با استفاده از آزمون های آماری، به توصیف همبستگی میان این متغیرها پرداخته شده است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل دو پرسشنامه: ویژگی های دموگرافیک، پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ بود.یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که، از لحاظ دفعات و شدت فرسودگی شغلی در ابعاد خستگی هیجانی و مسخ شخصیت، بیشتر واحدهای مورد پژوهش در سطح پایین و در بعد عدم کارآیی فردی اکثریت در سطح بالا قرار داشتند. همین طور بین دفعات فرسودگی شغلی در بعد مسخ شخصیت و شدت فرسودگی شغلی در ابعاد خستگی هیجانی و مسخ شخصیت با سابقه کار ارتباط معنادار بود.نتیجه گیری: همان طور که نتایج تحقیق نشان داد هم از لحاظ شدت وهم دفعات، عدم کارایی فردی پرستاران بالا است که با نتایج تحقیق Lopez Franco و همکاران (2005) مطابقت دارد. میزان بالای فرسودگی شغلی در این بعد می توان نشان دهنده نگرش منفی نسبت به خود و حرفه خود و عدم تمایل وعلاقه و رضایت نسبت به شغل و کاهش اعتماد به نفس در افراد باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 7681

دانلود 5375 استناد 7 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  641-650
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1608
 • دانلود: 

  647
چکیده: 

مقدمه: فرسودگی شغلی بر سلامت جسمی و روحی اثرگذار بوده و به عنوان پیامد نهایی استرس شغلی در بسیاری از مشاغل از جمله پرستاری مشاهده می شود. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط نوبت کاری و فرسودگی شغلی در بخش های مختلف بیمارستان الزهرا اصفهان بود. استفاده از نتایج این مطالعه در برنامه ریزی های بهداشتی- درمانی می تواند موجب کاهش فرسودگی شغلی و در نتیجه افزایش کیفیت خدمات و مراقبت های بهداشتی، افزایش رضایت بیمار، کاهش غیبت از کار، افزایش اثربخشی هزینه ها و بهره وری گردد.روش ها: این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی بوده و جمعیت مورد مطالعه پرستاران روزکار و شیفتی بیمارستان الزهرا اصفهان بودند که نمونه گیری به روش طبقه ای صورت گرفت. داده های مورد نیاز توسط دو پرسش نامه عمومی شامل سوالاتی در خصوص متغیرهای زمینه ای گروه هدف و پرسش نامه تخصصی فرسودگی شغلی مسلش (Maslach burnout Inventory) جمع آوری شد، بدین منظور در شیفت های مختلف کاری به بیمارستان مراجعه و ضمن توضیح در خصوص اهداف مطالعه و آموزش دستورالعمل و نحوه تکمیل، پرسش نامه در اختیار پرستارانی که همکاری خود را اعلام کرده بودند قرار گرفت.یافته ها: در مقایسه میزان فرسودگی شغلی پرستاران در شیفت های مختلف، بیشترین فرسودگی شغلی در بعد خستگی هیجانی و مسخ شخصیت در شیفت عصر و کفایت شخصی در شیفت شب بود. بیشترین امتیاز فرسودگی شغلی در بعد خستگی هیجانی در بخش عروق، مسخ شخصیت در بخش دیالیز و کمترین امتیاز در بعد کفایت شخصی در بخش ICU دیده شد. این پژوهش نشان داد که ارتباط شیفت با متغیرهای وابسته در بخش های مختلف متفاوت است (P<0.001).نتیجه گیری: وجود سطوح بالای خستگی هیجانی و مسخ شخصیت سطح پایین بعد کاهش احساس کفایت شخصی در پرستاران مورد مطالعه می تواند هشداری برای مدیران مربوطه تلقی شود، چرا که در صورت عدم مدیریت مناسب برای مهار آن، می تواند منجر به آسیب های فراوانی بر نظام سلامت شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1608

دانلود 647 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  158
 • صفحات: 

  1378-1382
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  729
 • دانلود: 

  202
چکیده: 

مقدمه: هدف کلی از انجام این طرح، تعیین توزیع فراوانی سندرم فرسودگی (burnout syndrome) و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان در سال 1389 بود.روش ها: این مطالعه یک مطالعه توصیفی تحلیلی و مقطعی بود که در سال 1389 انجام گرفت. افراد شرکت کننده در مطالعه از میان پرستاران بخش های اورژانس، ارتوپدی، دیالیز و بخش مراقبت های ویژه بیمارستان الزهرای (س) اصفهان به صورت تصادفی انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای تعیین میزان فرسودگی در میان پرستاران بخش های مذکور با استفاده از پرسش نامه استاندارد Maslach burnout inventory (MBI) انجام گرفت.یافته ها: آزمون ANOVA نشان داد که میانگین نمرات فرسودگی شغلی پرستاران بخش های ارتوپدی و دیالیز به طور معنی داری کمتر از بخش های اورژانس و بخش مراقبت های ویژه بود (P<0.01). به علاوه، پرستاران با سابقه کار کمتر از 10 سال نمره فرسودگی شغلی کمتری نسبت به پرستاران با سابقه کار بیشتر داشتند (P<0.04). آزمون آماری Student-t نشان داد نمره فرسودگی شغلی در زنان بیشتر از مردان است (P<0.0001).نتیجه گیری: طبق مطالعه ما و مطالعات دیگر پژوهشگران عوامل جنسیت، محل کار در بیمارستان و مدت زمان اشتغال در فرسودگی شغلی پرستاران نقش دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 729

دانلود 202 استناد 1 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4 (پیاپی 49)
 • صفحات: 

  113-123
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1435
 • دانلود: 

  323
چکیده: 

مقدمه: یکی از پیامدها و نتایج استرس شغلی، فرسودگی شغلی است که تاثیرات مخربی بر مراقبت از بیمار، سلامت جسمی - روحی پرستار و هزینه های درمانی دارد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه فرسودگی شغلی در پرستاران استان مرکزی، می تواند راهکارهایی را در جهت کاهش فرسودگی شغلی و افزایش اعتماد به نفس در پرستاران ارایه دهد.روش کار: در این پژوهش تحلیلی - مقطعی در سال 1387 به روش نمونه گیری طبقه ای 66 نفر از پرستاران شاغل در بخش درمان بیمارستان های دولتی شهرهای اراک، خمین و ساوه و کلیه مربیان پرستاری دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری و عضو هیات علمی دانشکده پرستاری اراک و دانشکده های خمین و ساوه، به تعداد 33 نفر و کلا 99 نفر انتخاب شده و پرسش نامه استاندارد فرسودگی شغلی مازلاک برای آنها تکمیل شد.نتایج: میانگین فرسودگی شغلی در این پژوهش از سایر مطالعات مشابه بالاتر است (40.84). میانگین نمره خستگی هیجانی 28.38، مسخ شخصیت 9.41 و کفایت شخصی 29.31 بود. تفاوت فرسودگی شغلی در گروه پرستاران بخش درمان و آموزش فقط در بعد مسخ شخصیت معنی دار بود و در سایر ابعاد تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد.نتیجه گیری: فرسودگی شغلی در پرستاران استان مرکزی به طور کلی بالاست که با تمهیدات خاص از قبیل افزایش ثبات کاری و حیطه عملکردی، شفاف سازی نحوه پاسخگویی فرد در مقابل کارهای انجام شده و تقسیم کار بین افراد به منظور کاهش بار کاری باید این میزان را کاهش داد.

آمار یکساله:  

بازدید 1435

دانلود 323 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  121-123
تعامل: 
 • استنادات: 

  95
 • بازدید: 

  699
 • دانلود: 

  7275
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 699

دانلود 7275 استناد 95 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Rev da ABENO

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  62-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  425
 • بازدید: 

  8611
 • دانلود: 

  22459
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8611

دانلود 22459 استناد 425 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  4251-4259
تعامل: 
 • استنادات: 

  434
 • بازدید: 

  6191
 • دانلود: 

  24079
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6191

دانلود 24079 استناد 434 مرجع 0
litScript