نتایج جستجو

1942

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

195

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

GHAVI F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  394
 • بازدید: 

  15077
 • دانلود: 

  16971
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15077

دانلود 16971 استناد 394 مرجع 0
نویسندگان: 

BRESO E. | SALANOVA M. | SCHOUFELI B.

نشریه: 

APPLIED PSYCHOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  56
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  460-472
تعامل: 
 • استنادات: 

  796
 • بازدید: 

  17125
 • دانلود: 

  17659
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17125

دانلود 17659 استناد 796 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

ENFERM INTENSIVA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  108-115
تعامل: 
 • استنادات: 

  186
 • بازدید: 

  2030
 • دانلود: 

  13551
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2030

دانلود 13551 استناد 186 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

KOIVULA M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  149-158
تعامل: 
 • استنادات: 

  398
 • بازدید: 

  15805
 • دانلود: 

  17573
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15805

دانلود 17573 استناد 398 مرجع 0
نشریه: 

ارگونومی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  51-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  539
 • بازدید: 

  1526
 • دانلود: 

  1407
چکیده: 

مقدمه: در کشورهای مختلف دنیا؛ درصد قابل توجهی از کارکنان هر سازمان، گرفتار فرسودگی شغلی می شوند. پر واضح است که پیشگیری از وقوع فرسودگی شغلی، در ارتقاء بهداشت روانی افراد و در نتیجه ارتقاء کیفیت ارائه خدمات نقش بسزایی دارد. یکی از مباحثی که می تواند در کاهش فرسودگی زودرس مفید واقع شود به کارگیری دانش ارگونومی جامع (ارگونومی خرد و کلان) است. هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط برخی از متغیرهایی مطرح در مبحث ارگونومی جامع با فرسودگی شغلی می باشد.روش کار: این مطالعه کاربردی بوده و جامعه آماری آن یکی از بیمارستان های شهر یزد، شامل بخش های مختلف با 506 نفر پرسنل می باشد. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان برابر با 216 نفر تعیین شد. جمع آوری داده های آماری از طریق پرسش نامه های مختلف و با روش تصادفی مطبق انجام گرفت.یافته ها: نتایج مطالعه نشان می دهد که فرسودگی شغلی کارکنان در حد متوسط و حمایت سازمانی ادراک شده توسط کارکنان کمتر از حد متوسط است و بین فرسودگی شغلی با متغیرهای مطرح در ارگونومی جامع رابطه منفی و معنادار وجود دارد. ضمناً نتایج مطالعات نشان می دهد که متغیرهای دموگرافیک بر فرسودگی شغلی کارکنان موثر است.نتیجه گیری: در این مطالعه ضمن بررسی سطح فرسودگی شغلی، حمایت سازمانی، عدالت سازمانی و شرایط فیزیکی محیط؛ میزان کاهش فرسودگی شغلی در برابر بهبود شرایط ارگونومیکی خرد و کلان ارزیابی شد. نتایج بدست آمده در این مطالعه با نتایج مطالعات محققین مختلف مطابقت دارد. در پایان مطالعه بر اساس نتایج تحقیق، چند پیشنهاد عملیاتی و پژوهشی به منظور کاهش فرسودگی شغلی ارائه گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 1526

دانلود 1407 استناد 539 مرجع 8
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  78
 • صفحات: 

  23-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  1464
 • دانلود: 

  452
چکیده: 

زمینه و هدف: مطالعات مختلفی در مورد فرسودگی شغلی پرستاران صورت گرفته است اما بافت اجتماعی و فرهنگی سازمان های مراقبتی و در راستای آن مشخصه های فردی پرستاران شاغل در این سازمان ها می تواند دانش جدیدی را در مورد این مقوله سازمانی ایجاد نماید. بر این اساس مطالعه حاضر در نظر دارد پس از تعیین فراوانی و شدت فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اراک، ارتباط این ابعاد را با عوامل فردی پرستاران مشخص نماید.روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی - همبستگی است. نمونه پژوهش 200 پرستار بودند که با روش نمونه گیری احتمالی طبقه ای با تخصیص متناسب و با توجه به شرایط پذیرش انتخاب شدند. ابزار مطالعه شامل پرسشنامه اطلاعات فردی و اجتماعی، و پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاچ وجکسون بود. داده ها با استفاده از امار توصیفی و آزمون های آماری تی مستقل، کای اسکوئر، آنالیز واریانس یک طرفه و تحت نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که (39.5%) و (37%) پرستاران به ترتیب سطح بالای فراوانی و سطح پائین شدت تحلیل عاطفی را تجربه کرده اند. (75%) و (70%) از پرستاران به ترتیب سطوح بالای فراوانی و شدت عدم موفقیت فردی را گزارش نمودند و (47%) و (45%) از پرستاران به ترتیب سطح پائین فراوانی با شدت ضعیف مسخ شخصیت را نشان دادند. بر اساس یافته ها بین فراوانی تحلیل عاطفی با جنس ارتباط معنی دار وجود داشت (P=0.01)، همچنین بین شدت تحلیل عاطفی با جنس نیز ارتباط معنی دار وجود داشت (P=0.05). بعلاوه بین مسخ شخصیت در بعد شدت، با سن ارتباط معنی دار وجود داشت (P=0.04).نتیجه گیری کلی: شناسایی منابع استرس زای محیط کار به منظور پیشگیری و کاهش تحلیل عاطفی و اتخاذ تدابیری در جهت فراهم کردن شرایط ارتقاء و کسب تجربه موفقیت های فردی برای پرستاران اراک توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1464

دانلود 452 استناد 4 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  35-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  884
 • بازدید: 

  1192
 • دانلود: 

  1199
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1192

دانلود 1199 استناد 884 مرجع 1
نویسندگان: 

محمدی شهناز

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  15-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  9
 • بازدید: 

  3449
 • دانلود: 

  1814
چکیده: 

روابط بین متغیرهای فرسودگی شغلی و سلامت روانشناختی در دبیران دبیرستانهای تهران در این پژوهش، بررسی شد. فهرست فرسودگی مازلاچ (MBI : مازلاچ و جکسون، 1981) و فهرست تجدیدنظر شده نشانه های روانی (SCL-90-R، دروگاتیس، 1975) در 137 زن و 163 مرد از دبیران شاغل در دبیرستانهای تهران که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند، اجرا شد. برای تحلیل داده ها، ضریب همبستگی پیرسون به کار رفت. نتایج همبستگیهای مثبت معنادار بین متغیرهای فرسودگی شغلی شامل خستگی هیجانی و شخصیت زدایی، با متغیرهای سلامت روانشناختی شامل شکایتهای جسمانی، وسواس بی اختیاری، حساسیت در روابط بین فردی، افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، هراس، افکار پارانویید و روان گسستگی را در زنان و مردان نشان دادند. افزون بر این، بین فقدان تحقق شخصی (به منزله یک متغیر فرسودگی) و همه متغیرهای سلامت روانشناختی در دبیران مرد، همبستگی منفی و معنادار مشاهده شد. استلزامهای این یافته ها و پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده مورد بحث قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 3449

دانلود 1814 استناد 9 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  52-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1571
 • دانلود: 

  880
چکیده: 

زمینه و هدف: عزت نفس عامل اصلی و اساسی در سازگاری عاطفی- اجتماعی بوده و بر تمام سطوح زندگی از جمله بر فعالیت های فرد تاثیر می گذارد. با توجه به شیوع بالای فرسودگی شغلی در میان پرستاران، این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین عزت نفس و فرسودگی شغلی پرستاران انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- همبستگی، 300 پرستار شاغل در بخش های ICU، سوختگی و اورژانس بیمارستان های آموزشی شهر اهواز در سال 1392 به روش سرشماری انتخاب و وارد مطالعه شدند. داده ها به وسیله پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک، فرسودگی شغلی ماسلاچ و عزت نفس کوپر اسمیت جمع آوری و عزت نفس و فرسودگی شغلی پرستاران مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: در این مطالعه اکثریت پرستاران (248 نفر) مونث (%82.7) بودند و میانگین سنی نمونه ها 30.76±4.92 سال بود. میانگین نمره عزت نفس پرستاران 81.91±28.74 به دست آمد. نتایج فرسودگی نشان داد اکثر پرستاران به جز در بعد شدت خستگی هیجانی و مسخ شخصیت، در سایر ابعاد دچار سطوح متوسط فرسودگی شغلی بودند. تنها میان عزت نفس و فراوانی کفایت فردی همبستگی معنی داری وجود داشت (p=0.035، r=-0.105). بین عزت نفس و سایر ابعاد فرسودگی همبستگی مشاهده شد، اما این ارتباط از نظر آماری معنی دار نبود (p>0.05).نتیجه گیری: با توجه به ارتباط میان عزت نفس و فراوانی کفایت فردی و نیز سطح متوسط به پائین عزت نفس و سطوح متوسط به بالای فرسودگی شغلی در پرستاران، لزوم انجام اقداماتی جهت تقویت و افزایش عزت نفس پرستاران ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 1571

دانلود 880 استناد 3 مرجع 0
نویسندگان: 

TARIS T.W. | PEETER M.C. | LE BLEN C.P.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  303-323
تعامل: 
 • استنادات: 

  403
 • بازدید: 

  22967
 • دانلود: 

  18529
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22967

دانلود 18529 استناد 403 مرجع 0
litScript