نتایج جستجو

1930

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

193

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

ANGERER J.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  98-107
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  12386
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12386

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

MASLACH C. | SCHAUFELI W.B. | LEITER M.P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  52
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  397-422
تعامل: 
 • استنادات: 

  1575
 • بازدید: 

  13499
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13499

دانلود 9195 استناد 1575 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

GULALP B. | KARCIOGLU O. | SARI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  32-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  10708
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10708

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

علوی پور سکینه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  35-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2940
 • دانلود: 

  1441
کلیدواژه: 
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین دلزدگی زناشویی و دلزدگی شغلی زنان شاغل در خدمات پرستاری انجام گرفته است. دو پرسشنامه دلزدگی زناشویی پاینز 1996 و دلزدگی شغلی مسلش 2001 توسط 70 نفر از پرستاران بیمارستان های تهران که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند تکمیل و بررسی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که پرستاران از فشار زیاد و دلزدگی شغلی رنج می برند.نتایج همچنین نشان می دهد که بین مولفه های دلزدگی شغلی و دلزدگی زناشویی رابطه معنادار وجود دارد. چنانچه بین دلزدگی زناشویی (کل) با تحلیل عاطفی (شدت و فراوانی) و مسخ شخصیت (شدت) از مولفه های دلزدگی شغلی رابطه معنادار وجود دارد و نیز بین خستگی عاطفی از مولفه های دلزدگی زناشویی با تحلیل عاطفی، عملکرد، درگیری، مسخ شخصیت (شدت و فراوانی) از مولفه های دلزدگی شغلی و نیز بین خستگی روانی از مولفه های دلزدگی زناشویی با تحلیل عاطفی (شدت و فراوانی)، عملکرد (شدت) و درگیری (شدت و فراوانی) از مولفه های دلزدگی شغلی رابطه معنادار وجود دارد. نتایج همچنین نشان می دهد که بین خستگی جسمی از مولفه های دلزدگی زناشویی با تحلیل عاطفی (شدت و فراوانی)، عملکرد، درگیری (شدت و فراوانی)، و مسخ شخصیت (شدت) از مولفه های دلزدگی شغلی رابطه معنادار وجود دارد. نتایج همچنین نشان می دهد که تحلیل عاطفی (شدت و فراوانی) به طور معناداری پیش بینی کننده دلزدگی زناشویی (کل) است.

آمار یکساله:  

بازدید 2940

دانلود 1441 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

CALVETE F.

نشریه: 

JOURNAL ANSIEDADY STRESS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  117-130
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  21194
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 21194

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

HALBESLEBEN J.R.B. | BUCKLEY M.R.

نشریه: 

JOURNAL OF MANAGEMENT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  859-879
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7488
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7488

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

HALBESLEBEN J.R. | BUCKLEY M.R.

نشریه: 

JOURNAL OF MANAGEMENT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  59-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9276
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9276

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

JELDKAR M.

نشریه: 

JOURNAL OF PSYCOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  10-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8374
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8374

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

HILDINGSSON I. | WESTLUND K. | WIKLKUND I.

نشریه: 

SEX REPROD HEALTHC

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  87-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6383
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6383

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

PINES A.M. | NEAL M.B. | HAMMER L.B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  74
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  361-386
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7811
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7811

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript