نتایج جستجو

1942

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

195

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

MASLACH C. | SCHAUFELI W.B. | LEITER M.P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  52
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  397-422
تعامل: 
 • استنادات: 

  2015
 • بازدید: 

  28476
 • دانلود: 

  18529
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 28476

دانلود 18529 استناد 2015 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

ANGERER J.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  98-107
تعامل: 
 • استنادات: 

  403
 • بازدید: 

  25450
 • دانلود: 

  18529
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 25450

دانلود 18529 استناد 403 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

GULALP B. | KARCIOGLU O. | SARI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  32-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  403
 • بازدید: 

  22048
 • دانلود: 

  18529
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22048

دانلود 18529 استناد 403 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

علوی پور سکینه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  35-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3072
 • دانلود: 

  1487
کلیدواژه: 
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین دلزدگی زناشویی و دلزدگی شغلی زنان شاغل در خدمات پرستاری انجام گرفته است. دو پرسشنامه دلزدگی زناشویی پاینز 1996 و دلزدگی شغلی مسلش 2001 توسط 70 نفر از پرستاران بیمارستان های تهران که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند تکمیل و بررسی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که پرستاران از فشار زیاد و دلزدگی شغلی رنج می برند.نتایج همچنین نشان می دهد که بین مولفه های دلزدگی شغلی و دلزدگی زناشویی رابطه معنادار وجود دارد. چنانچه بین دلزدگی زناشویی (کل) با تحلیل عاطفی (شدت و فراوانی) و مسخ شخصیت (شدت) از مولفه های دلزدگی شغلی رابطه معنادار وجود دارد و نیز بین خستگی عاطفی از مولفه های دلزدگی زناشویی با تحلیل عاطفی، عملکرد، درگیری، مسخ شخصیت (شدت و فراوانی) از مولفه های دلزدگی شغلی و نیز بین خستگی روانی از مولفه های دلزدگی زناشویی با تحلیل عاطفی (شدت و فراوانی)، عملکرد (شدت) و درگیری (شدت و فراوانی) از مولفه های دلزدگی شغلی رابطه معنادار وجود دارد. نتایج همچنین نشان می دهد که بین خستگی جسمی از مولفه های دلزدگی زناشویی با تحلیل عاطفی (شدت و فراوانی)، عملکرد، درگیری (شدت و فراوانی)، و مسخ شخصیت (شدت) از مولفه های دلزدگی شغلی رابطه معنادار وجود دارد. نتایج همچنین نشان می دهد که تحلیل عاطفی (شدت و فراوانی) به طور معناداری پیش بینی کننده دلزدگی زناشویی (کل) است.

آمار یکساله:  

بازدید 3072

دانلود 1487 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

CALVETE F.

نشریه: 

JOURNAL ANSIEDADY STRESS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  117-130
تعامل: 
 • استنادات: 

  403
 • بازدید: 

  41285
 • دانلود: 

  18529
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 41285

دانلود 18529 استناد 403 مرجع 0
نویسندگان: 

HALBESLEBEN J.R. | BUCKLEY M.R.

نشریه: 

JOURNAL OF MANAGEMENT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  59-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  403
 • بازدید: 

  21250
 • دانلود: 

  18529
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 21250

دانلود 18529 استناد 403 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

JELDKAR M.

نشریه: 

JOURNAL OF PSYCOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  10-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  403
 • بازدید: 

  16619
 • دانلود: 

  18529
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16619

دانلود 18529 استناد 403 مرجع 0
نویسندگان: 

HALBESLEBEN J.R.B. | BUCKLEY M.R.

نشریه: 

JOURNAL OF MANAGEMENT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  859-879
تعامل: 
 • استنادات: 

  403
 • بازدید: 

  23528
 • دانلود: 

  18529
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23528

دانلود 18529 استناد 403 مرجع 0
نویسندگان: 

HILDINGSSON I. | WESTLUND K. | WIKLKUND I.

نشریه: 

SEX REPROD HEALTHC

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  87-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  403
 • بازدید: 

  15346
 • دانلود: 

  18529
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15346

دانلود 18529 استناد 403 مرجع 0
نویسندگان: 

PINES A.M. | NEAL M.B. | HAMMER L.B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  74
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  361-386
تعامل: 
 • استنادات: 

  403
 • بازدید: 

  17260
 • دانلود: 

  18529
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17260

دانلود 18529 استناد 403 مرجع 0
litScript