نتایج جستجو

387

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

39

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

SUTHAR V.S. | DHAMI A.J.

نشریه: 

VETERINARY WORLD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  94-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4269
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4269

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  57
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  747
 • دانلود: 

  141
چکیده: 

هدف: مطالعه ورید صورتی در گاومیش.طرح: مطالعه مشاهده ای روش: در این بررسی 8 سر گاو میش مورد بررسی از کشتارگاه ارومیه تهیه و با تزریق محلول ژلاتین خالص همراه با رنگ خوراکی قابل حل در آب از طریق ورید زاویه ای چشم و دو عدد از سرها نیز جهت رادیوگرافی با اروگرافین به روش قبلی از زاویه چشم تزریق گردید. سپس موقعیت و مسیر وریدهای مورد نظر با کالبد شکافی ساده بررسی گردید.نتایج: در مقایسه وریدها به دست آمده با وریدهای صورتی گاو شش مورد اختلاف اساسی مشاهده و ثبت و بحث گردید. این اختلافات عبارت بودند از: ورید جوشی پایینی در گاومیش دیده نمی شود، ورید عرضی صورت در گاومیش وجود ندارد، شبکه وریدی عمقی صورت در گاومیش موجود نیست، درگاومیش ورید صورتی شاخه های مستقلی دارد، در گاومیش ورید پلکی قدامی از ورید صورتی منشعب می شود، ورید عمقی صورت در گاومیش تبدیل به سینوس وریدی شده که ورید صورتی را با ورید فکی فوقانی ارتباط می دهد.نتیجه گیری: سیستم وریدی صورت به ویژه انشعابات ورید صورتی آن در گاومیش در مقایسه با گاو بسیار متفاوت بوده، به طوری که حداقل شش مورد اختلاف اساسی بین این نشخوار کننده با گاو مشاهده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 747

دانلود 141 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

INGAWALE M.V. | DHOBLE R.L.

نشریه: 

buffalo BULLETIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  4-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4930
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4930

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

Kushwaha N. | Mohan A. | Bhikane A. U.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4 (65)
 • صفحات: 

  318-320
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13751
 • دانلود: 

  6644
چکیده: 

Acetamiprid is a first generation systemic neonicotinoid insecticide, routinely used for crop protection against sucking type insects. It is likely to be of low toxicity in mammals but severe poisoning may occur if ingested in large amount. A case of buffalo with accidental ingestion of acetamiprid was presented with severe gastrointestinal symptoms and respiratory distress. The patient was managed successfully with symptomatic and supportive treatment. As far as the present report is concerned, it is the first report of acute acetamiprid poisoning in buffalo from India. From this report it is concluded that awareness programs about safe use of pesticides should be implemented.

آمار یکساله:  

بازدید 13751

دانلود 6644 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3 (پی آیند 52) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  84-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  629
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

در بررسی میکروسکوپیک 1395 نمونه مدفوع گاومیش به روش رنگ آمیزی ذیل نیلسن تغییر شکل یافته در چهار گروه سنی 0-6 ماهه، 7-12 ماهه، 1-2 ساله و بالای دو سال در مدت 1.5 سال وجود آلودگی کریپتوسپوریدیوم در تمامی توده گاومیش های مطالعه شده استان آذربایجان غربی مشاهده گردید. براساس نتایج آزمایشگاهی درصد آلودگی در توده گاومیش های استان %10.32 مشخص گردید که موارد مثبت در دام های نر نسبت به کل نمونه ها %11.36 و در دام های ماده %9.83 بود و بیشترین درصد آلودگی با %12.64 مربوط به گروه سنی 7-12 ماهه و کمترین آن با %9.79 به گروه سنی 2 سال به بالا تعلق دارد. طبق نتایج موجود حداقل و حداکثر درصد آلودگی با %6.72 و %13.9 به ترتیب مربوط به شهرستان های مهاباد و ماکو می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 629

دانلود 87 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

CELL JOURNAL (YAKHTEH)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  544-551
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15382
 • دانلود: 

  21533
چکیده: 

Objective: In the present study, we investigated the possible epigenotoxic effect of dimethyl sulfoxide (DMSO) on buffalo fibroblast cells and on reconstructed oocytes during buffalo-bovine interspecies somatic cell nuclear transfer (iSCNT) procedure and its effect on rate and quality of blastocyst which derived from these reconstructed oocytes.Materials and Methods: In this experimental study, cell viability of buffalo fibroblasts was assessed after exposure to various concentration (0.5, 1, 2 and 4%) of DMSO using MTS assay. The epigenetic effect of DMSO was also assessed in terms of DNA methylation in treated cells by flowcytometry. Reconstructed oocytes of buffalo-bovine iSCNT exposed for 16 hours after activation to non-toxic concentration of DMSO (0.5%) to investigate the respective level of 5-methylcytosine, cleavage and blastocyst rates and gene expression (pluripotent genes: OCT4, NANOG, SOX2, and trophectodermal genes: CDX2 and TEAD4) of produced blastocysts.Results: Supplementation of culture medium with 4% DMSO had substantial adverse effect on the cell viability after 24 hours. DMSO, at 2% concentration, affected cell viability after 48 hours and increased DNA methylation and mRNA expression ofDNMT3A in fibroblast cells. Exposure of reconstructed oocytes to 0.5% DMSO for 16 hours post activation did not have significant effect on DNA methylation, nor on the developmental competency of reconstructed oocyte, however, it decreased the mRNA expression of NANOG in iSCNT blastocysts.Conclusion: Depending on the dose, DMSO might have epigenotoxic effect on buffalo fibroblast cells and reconstructed oocytes and perturb the mRNA expression of NANOG in iSCNT blastocysts.

آمار یکساله:  

بازدید 15382

دانلود 21533 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2 (پی آیند 55) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  24-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  214
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

نمونه سرم جمع آوری شده از 121 راس گاومیش با سن 4 ماه تا 14 ساله که تمامی آنها از سلامتی ظاهری برخوردار بوده اند جهت تعیین پادتن علیه ویروسهای Parain fluenza type3 (PI3) Bovin Virus Diarrhoea (BVD)Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR)Bovine Herpes4 (BH4)Bivine leukemia Virus (BLV)مورد آزمایش سرونوترالیزاسیون (SN) و ژل دیفوژن (AGPT) قرار گرفت. آزمایشات انجام گرفته نشان داد که در مجموع 8 نمونه سرم حاوی پادتن علیه BLV (5 نمونه به تنهایی و 3 نمونه همراه با PI3) و 13 نمونه سرم حاوی پادتن علیه ویروس BVD-MD (3 نمونه به تنهایی و 10 نمونه به همراه (Pl3 و 48 نمونه سرم حاوی پادتن  علیه ویروس 33(Pl3  نمونه به تنهایی و 10 نمونه به همراه پادتن نمونه پادتن BVD 3 نمونه به همراه پادتن BLV و 2 نمونه به همراه پادتن IBR و 5 نمونه سرم حاوی پادتن علیه ویروس IBR (3 نمونه به تنهایی و 2 نمونه به همراه پادتن PI3) بوده و هیچیک از سرم ها، پادتن علیه ویروس BH4 نداشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 214

دانلود 20 استناد 2 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  2276-2282
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16606
 • دانلود: 

  14100
چکیده: 

Objective: Diacylglycerol acyltransferase 1 is a microsomal enzyme that catalyzes the final step of triglyceride synthesis. The objective of this project is to check out the polymorphism at the exon 8 region of DGAT1 gene using PCR-SSCP technique in Iranian water buffaloes (Bubalus bubalis). Recent activities have shown that a significant association between lysine at amino acid position 232 with higher milk fat content, whereas an alanine at this position is marker data of lower milk fat content and higher milk yield.Methods: In this study we analyzed buffaloes from 5 provinces of Iran. Three PCR-SSCP patterns were found.Results: DNA sequencing analysis showed that all of the patterns had the motif “AA” at position 6962-6963 (K allele) encoding lysine, which is similar to “AA” at position 10433-10434 in Bos indicus and also different buffalo breeds at position 6962-6963. Therefore exon 8 is a conservative region in Bos indicus and all buffalo breeds which is associated with higher milk fat content. Moreover, we found a base transition at position 7036 C/T and we have heterozygosity of both “C and T”, which is located at intron 8 of DGAT1 gene in few samples.Conclusions: this transition is a nonsense mutation which causes no change in amino acid sequence. This mutation has occurred at the intron 8 of DGAT1 gene in Iranian buffaloes.

آمار یکساله:  

بازدید 16606

دانلود 14100 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (پیاپی 21)
 • صفحات: 

  1447-1455
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  242
 • دانلود: 

  67
چکیده: 

غده لوزالمعده یکی از غدد بزرگی است که با مجرای گوارشی ارتباط دارد. این غده از یک بخش اگزوکرین و یک بخش آندوکرین تشکیل شده است. در این مطالعه بررسی کالبدشناسی و بافت شناسی غده فوق در گاومیش صورت گرفته است. در این مطالعه 10 نمونه غده پانکراس همراه با بافت های اطراف و دوازدهه تهیه و بررسی های لازم از نظر کالبدشناسی و بافت شناسی انجام گرفت. بررسی های آناتومیکی مشخص کرد که این غده در گاومیش از لوب های راست و چپ طویل و بدنه کوچک تشکیل شده است. لوب راست به سمت دوازدهه نزولی و لوب چپ به سمت معده و در کنار پیلور قرار می گیرد. در حالت کلی غده پانکراس مابین دو بخش نزولی و صعودی دوازدهه و با رنگ صورتی پررنگ قرار می گیرد. طول کلی غده تقریبا برابر 63.2 سانتی متر و حداکثر عرض و ضخامت آن به ترتیب برابر 15.4 سانتیمتر و 1.12 سانتی متر اندازه گیری شد. پانکراس دارای یک مجرای مرکزی جهت ترشحات اگزوکرین می باشد. از نظر بافت شناسی بخش اگزوکرینی از واحدهای ترشحی سروزی تشکیل شده که سلول های مرکز آسینی در اکثر آنها دیده می شود. جزایر لانگرهانس به مقدار فراوان در مقاطع بافتی مشاهده شد که دارای سلول های آلفا در اطراف و سلول های بتا در مرکز می باشند. همچنین در کپسول غده عضله صاف دیده نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 242

دانلود 67 استناد 0 مرجع 3
نویسندگان: 

VAN HANH N. | SOUSA N.M. | BECKERS J.F. | BUI X.N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4 (45)
 • صفحات: 

  313-319
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17827
 • دانلود: 

  16173
چکیده: 

There are morphological and reproductive physiological differences between swamp buffalo (Bubalus carabanensis) and river buffalo (Bubalus bubalis). The development of fetus weight and fetus biometry was reported in river buffalo and other animals but not in swamp buffalo. The aim of this study was to describe the inherent variability in fetus related measurements during swamp buffalo pregnancy. The data is based on measurements of 267 fetuses and 5 new born claves from swamp buffalo. The results show that a significant linear correlation exists between estimated age of fetuses and parameters of fetus sizes. There were correlations between crown-rump length (CRL) and other fetal parameters, as well as between fetus weight and its parameters. In conclusion, our data indicated that the feasibility and value of fetal measures in swamp buffaloes being used for the evaluation of fetal development.

آمار یکساله:  

بازدید 17827

دانلود 16173 استناد 0 مرجع 0
litScript