نتایج جستجو

34428

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3443

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 22)
 • صفحات: 

  137-143
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1067
 • دانلود: 

  205
چکیده: 

مقدمه: هزینه های بالای پرسنلی و تجهیزات آزمایشگاهی لازم جهت انجام آزمون های غربالگری سلامت خون، تعیین گروه خون و کراس مچ آن همراه با محدودیت زمان نگهداری خون، بیانگر اهمیت درخواست صحیح و مصرف مناسب خون می باشند.هدف: هدف از این مطالعه بررسی میزان خون های ذخیره شده (به صورت رزرو و کراس مچ) قبل از انجام عمل های جراحی الکتیو از ابتدای سال 1380 تا ابتدای سال 1388 در بیمارستان 22 بهمن مشهد و بررسی تاثیر ارایه راهنمای نیویورک در سال 1385 می باشد.مواد و روش ها: طی یک مطالعه گذشته نگر، پرونده 6145 بیمار که در طی سال های 1380 تا 1388 در بیمارستان 22 بهمن به صورت الکتیو تحت عمل های جراحی عمومی، ژنیکولوژی، ارتوپدی، گوش و حلق و بینی، اورولوژی و نوروسرجری قرار گرفته بودند، بررسی و اطلاعات مربوط به هر یک از این گروه ها از نظر تعداد بیماران، تعداد واحدهای رزرو شده، کراس مچ شده و تزریق شده ارزیابی گردید و با راهنمای موجود در بیمارستان مقایسه گردید. تعداد خون های تزریق شده نیز ارزیابی گردید. استاندارد خون کراس مچ شده به ترانسفوزیون شده (C/T)، کمتر از 2.5 واحد در نظر گرفته شد.نتایج: 1557 واحد خون برای 772 بیمار درخواست گردیده بود. از این تعداد حدود 1305 واحد (66.47%) به صورت درخواست کراس مچ بود، در حالی که تنها 126 واحد (8.1%) از آن ها ترانسفوزیون شده بودند. عواملی که در افزایش احتمال ترانسفوزیون موثر بودند: سنین کمتر از 20 و بیشتر از 80 سال، هموگلوبین قبل از عمل ≤12، نوع عمل جراحی و نیز جراح بودند. با وجود آن که میزان کراس مچ بعد از سال 1385 (بعد از ارایه راهنما) 64.44% کاهش نشان می داد ولی متوسط تعداد واحدهای کراس مچ شده تغییر نیافته بود زیرا تعداد بیماران کراس مچ شده کاهش یافته بودند. شاخصC/T در بیمارستان از 14.1به 3.7 کاهش پیدا کرد که بر موثر بودن راهنما دلالت می نمود.نتیجه گیری: از یافته های این مطالعه می توان نتیجه گرفت رعایت اصول صحیح سفارش خون می تواند از میزان درخواست های غیرضروری، کمبود کاذب خون، فشار به مراکز انتقال خون، بالا رفتن مدت زمان نگهداری خون و افزایش ضایعات به میزان چشم گیری بکاهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1067

دانلود 205 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  487-495
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  787
 • دانلود: 

  192
چکیده: 

ترکیبات سالم مثل بی کربنات سدیم، بی کربنات پتاسیم، اسانس های گیاهی، بیوکنترلرها ازجمله انواع مخمر ها به همراه تیمار های گرمایی جایگزین خوبی برای سموم شیمیایی مضر برای سلامت انسان و محیط زیستاند. در این بررسی میوه های دو رقم پرتقال محلی استان گلستان، شامل پرتقال یافا و سانگین خونی، پس از مایه زنی با سوسپانسیون کپک سبز (پنی سیلیوم دیجیتاتوم)، با غلظت های مختلف بی کربنات سدیم (صفر، 500 و 1000 میلی گرم در لیتر) و غلظت 1500 میلی گرم در لیتر همراه با غوطه وری در آب داغ 53 درجه سانتی گراد تیمار شدند. میوه های تیمار شده سپس در دمای 8 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 5±85 انبار شدند. صفاتی مثل درصد پوسیدگی، کاهش وزن، مواد جامد محلول، اسیدیته، نسبت قند به اسید و سفتی بافت در شش مرحله با فاصله زمانی 14روز یک بار اندازه گیری شد. نتایج نشان داد رقم، تیمار کنترل و زمان بر میزان اسیدیته و مواد جامد محلول اثر معنا دار دارند. همچنین فاکتورهای تیمار کنترل و زمان بر مقدار کاهش وزن و درصد پوسیدگی اثر معنا دار داشتند. در هر دو رقم پرتقال یافا و خونی مناسب ترین نتایج در تیمار کنترل ترکیبی 1500 میلی گرم در لیتر بی کربنات سدیم با غوطه وری در آب داغ 53 درجه سانتی گراد به مدت سه دقیقه به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 787

دانلود 192 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  418-423
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1049
 • دانلود: 

  284
چکیده: 

ضایعات پس از برداشت عامل محدودکننده دوره انبارداری بسیاری از میوه ها و سبزیجات از جمله مرکبات می باشد. در این تحقیق یک روز پس از برداشت، پرتقال خونی رقم سانگین تحت چهار تیمار مختلف شامل: آب گرم (در دمای 55 درجه به مدت 3 دقیقه)، بخار (100 درجه با روش flushing (شستشو با جریان سریع بخار) در زمان 30 ثانیه) و اسپری کردن میوه ها با اسانس آویشن 2 درصد با سورفاکتانت و نمونه شاهد قرار گرفت. میوه های هر تیمار در جعبه گذاشته شد و سپس به مدت 2 ماه در سردخانه با دمای 8 درجه سانتی گراد و با رطوبت نسبی 5±85 درصد و همچنین یک هفته به منظور تطبیق با شرایط بازار در دمای محیط نگهداری شد. نتایج آنالیز داده ها نشان داد که نوع تیمار اثر معنی داری روی پارامترهای کیفی اسیدیته، موادجامد محلول، اندیس رسیدگی و ارزیابی حسی نداشت و نیز در بین تیمارها، تیمار بخاردهی بیشترین تاثیر را در جلوگیری از کاهش وزن طی دوره انبارداری داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 1049

دانلود 284 استناد 0 مرجع 2
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  155-158
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1402
 • دانلود: 

  188
چکیده: 

سابقه و هدف: آزمایش های مختلفی با ویژگی، حساسیت و مدت زمان انجام متفاوت برای تشخیص سپتی سمی انجام می شوند. در این مطالعه، دو روش رنگ آمیزی بافی کوت با اکریدین اورنج و کشت خون در تشخیص سپتی سمی ناشی از میکروارگانیسم ها مقایسه شدند.روش بررسی: در این مطالعه مقطعی، از 101 بیمار مشکوک به سپتی سمی بستری در بیمارستان قدس شهرستان قزوین در سال های 1378 و 1379 نمونه کشت خون گرفته شد و آزمایش رنگ آمیزی بافی کوت با اکریدین اورنج و کشت خون در تشخیص سپتی سمی مقایسه شد. مطابقت دو روش با استفاده از ضریب کاپا مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: از 101 نمونه کشت خون، 20 (19.8 درصد) مورد آن مثبت شد و حساسیت و ویژگی آن به ترتیب 26 و 92 درصد بود. آزمایش رنگ آمیزی با اکریدین اورنج در 54 بیمار (53.4 درصد) مثبت شد که حساسیت و ویژگی آن به ترتیب 83 و 100 درصد محاسبه شد.نتیجه گیری: آزمایش رنگ آمیزی با اکریدین اورنج در تشخیص سپتی سمی ارزش بسیار بالایی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1402

دانلود 188 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  471-485
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  663
 • دانلود: 

  189
چکیده: 

بخش زیادی از میوه مرکبات تولیدشده به ویژه در شمال ایران در انبارهای معمولی نگهداری می شود. این آزمایش در سال 1392 به منظور بررسی روش هایی برای حفظ کیفیت ظاهری و درونی میوه، در ایستگاه تحقیقات مرکبات کشور انجام گرفت. در این آزمایش، تیمارهایی شامل واکس بریتکس، واکس انباری، کیسه  پلاستیک تک میوه و کیسه  پلاستیک دومیوه، به تنهایی و در تلفیق با متیل سالیسیلات (MeSA) و در نهایت شاهد استفاده شدند. میوه ها پس از تیمار به مدت 80 روز در انبار معمولی قرار داده شدند و با نمونه گیری به فاصله هر 20 روز توان آنتی رادیکالی آنها ارزیابی شد. نسبت TSS/TA پس از 80 روز در میوه های بدون پوشش شاهد و بخاردهی شده با متیل سالیسیلات بیشترین مقدار بود. تک میوه های بخاردهی شده درون کیسه پلاستیک پس از 40 روز بیشترین مقدار آنتوسیانین (3.99 میلی گرم/ گرم وزن تازه) و فنول کل پوست (0.23 میلی گرم/ گرم وزن تازه) را داشتند. تک میوه های بخاردهی شده که در کیسه پلاستیکی نگهداری شده بودند، بیشترین مقدار اسید آسکوربیک (28.49 میلی گرم/ گرم وزن تازه) را در مقایسه با دیگر تیمارها داشتند. بیشترین مقدار فنول گوشت پس از 60 روز در میوه های تحت تیمار واکس بریتکس مشاهده شد. به طور کلی، تیمارهای تلفیقی متیل سالیسیلات با پوشش دهی، اثر معناداری در کاهش پوسیدگی و حفظ کیفیت درونی میوه طی نگهداری در انبار معمولی داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 663

دانلود 189 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  47
 • دانلود: 

  17
چکیده: 

رنگ ها مواد آلی با ساختار پیچیده، غالباً سمّی، سرطان زا، جهش زا و غیرقابل تجزیه بیولوژیک و یکی از مهمترین آلاینده های فاضلاب صنایع نساجی و رنگرزی هستند. این مطالعه با هدف کلی بررسی امکان سنجی استفاده از نانوکامپوزیت کیتوسان/مونت موریلونیت به عنوان جاذب در حذف رنگ orange IIاز پساب صنعتی انجام شد. کانی رسی مونت موریلونیت با کیتوسان جهت تهیه بیونانوکامپوزیت کیتوسان/مونت موریلونیت (CTS/MMT) اصلاح شد که در آن یون های سدیم در لایه های مونت موریلونیت به وسیله بیوپلیمر کیتوسان جایگزین می شوند. جهت تعیین مشخصات ساختاری نانوکامپوزیت از میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شد. آزمایشات جذب در دمای اتاق در سیستم ناپیوسته(Batch) انجام شد و اثرات pH محلول، غلظت اولیه رنگ، زمان تماس و مقدار جاذب بررسی شدند. بهینه سازی پارامترهای مؤثر بر فرایند جذب شامل pH در گستره (11-3)، غلظت اولیه رنگ (60-20) میلی گرم بر لیتر، مقدار جاذب (7/0-1/0) گرم بر لیتر زمان تماس (5/3-1) ساعت انجام شد. تحت این شرایط، مقادیر بهینه pH، غلظت اولیه رنگ، مقدار جاذب و زمان تماس به ترتیب 5، 50 میلی گرم بر لیتر، 7/0 گرم بر لیتر و 3 ساعت بدست آمد. مطالعه نتایج حاصل از برازش داده های ثابت تعادل بر روی مدل های ایزوترمی لانگموئیر و فروندلیچ نشان داد که جذب رنگ orange II بر روی نانوجاذب CTS-MMTبا هر دو مدل ایزوترمی فوق الذکر مطابقت دارد. ضریب همبستگی در هر دو مدل فروندلیچ و لانگموئیر بیشترین مقدار را داشته (99%) که این امر بیانگر تناسب بهتر هر دو مدل جهت توصیف تعادل جذب رنگ orange II بر روی نانوجاذب CTS-MMT می باشد. همچنین، نتایج نشان داد که داده های آزمایش از مدل سینتیکی شبه درجه دوم تبعیت می کند (99/0

آمار یکساله:  

بازدید 47

دانلود 17
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  52-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20429
 • دانلود: 

  57505
چکیده: 

Brucellosis is one of the most common zoonotic diseases in Iran and human brucellosis is endemic in all parts of the country. Growth of Brucella is slow and blood culture of these bacteria by use of classical methods is time-consuming. Furthermore, in endemic area culture is required for definitive diagnosis. In the present study, direct urease test and acridine orange staining were tried on the BACTEC blood culture broths for early presumptive identification of Brucella growth. blood cultures were attempted in 102 seropositive patients. In the forty one blood cultures positive for Brucella, coccobacilli were seen in broth smears stained with acridine orange stain, and also were urease test positive, thus providing presumptive identification of Brucella growth. Urease test was negative and bacteria were not seen in the broth smears of the remaining 61 broths negative for Brucella growth. Because of simplicity, reliability and reproducibility, these tests can be routinely incorporated in the laboratory for diagnosis of brucellosis.

آمار یکساله:  

بازدید 20429

دانلود 57505 استناد 0 مرجع 444
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  147-155
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  120
 • دانلود: 

  37
چکیده: 

ظرفیت آنتی اکسیدانی و کیفیت میوه ها در طی انبارداری معمولا تغییر می کند. در این پژوهش، تغییرات ظرفیت آنتی اکسیدانی و کیفیت پس از برداشت میوه دو رقم پرتقال گوشت قرمز (خونی) «مورو» و «تاراکو» و پرتقال «تامسون» پس از 60 روز انبارداری در دمای 7 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 90 درصد بررسی گردید. صفاتی چون کاهش وزن میوه، TSS، TA، TSS/TA، ویتامین ث، فنل کل، میزان آنتوسیانین و همچنین ظرفیت آنتی اکسیدانی عصاره با آزمون فعالیت بازدارندگی رادیکال DPPH تعیین گردید. کاهش وزن میوه ارقام خونی بطور معنی داری بیشتر از تامسون بوده و در طی نگهداری به تدریج افزایش یافته است. میزان TSS پرتقال های خونی در طی انبارداری کاهش معنی داری یافت، اما در پرتقال تامسون تقریبا بدون تغییر ماند. بلعکس، کاهش TA در پرتقال «تامسون» بیشتر بوده است. میزان ویتامین ث میوه در ضمن انبارداری اندکی افزایش یافته اما میزان فنل کل تنها در رقم تاراکو افزایش یافته است. نتایج نشان داد که ظرفیت آنتی اکسیدانی میوه مرکبات در طی انبارداری کاهش یافت. رقم مورو با سنتز و تجمع آنتوسیانین در مرحله پس از برداشت بالاترین ظرفیت آنتی اکسیدانی را داشته است. در مجموع، نتایج نشان داد که کیفیت پرتقال در طی نگهداری طولانی مدت در انبار کاسته شد، اما ارقام خونی به دلیل سنتز آنتوسیانین و ترکیبات فنلی کمتر تحت تاثیر انبارداری طولانی مدت قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 120

دانلود 37 استناد 0 مرجع 21
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  95-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1861
 • دانلود: 

  3349
چکیده: 

The orange pulvinaria scale, Pulvinaria aurantii Cockerell (Hemiptera: Coccidae), is one of the most significant citrus orchard pests in northern Iran. To assess the population fluctuations of this pest and its predator Cryptolaemus montrouzieri Mulsant in Tonekabon blood orange orchards, 80 leaves from 20 trees were randomly selected at each sampling time (with a maximum relative variation of 15%) and the number of each biological stage of the P. aurantii and its predatory ladybird were recorded per leaf. The average population of all biological stages of P. aurantii (ovisac, nymphal stages, and adult female insect) peaked on June 29 (30. 05 per leaf) and September 14 (29. 55 per leaf) in 2011, and on June 21 (30. 09 per leaf) and September 6 (22. 6 per leaf) in 2012. Similarly, the average population of all C. montrouzieri biological stages peaked on June 29 (0. 34 per leaf), September 7 and 14 (0. 45 per leaf), and June 21 (0. 65 per leaf) and September 6 (1. 00 per leaf) in 2011 and 2012, respectively. The population change curves indicated that increasing the population of ovisacs, 1st and 2nd instar nymphs of the pest attracted and increased the population of C. montrouzieri on infected trees, possibly due to the desirability of these biological stages of the pest to the predator. The present study revealed that in both years, the second generation of the pest is characterized by greater concordance and overlap between the populations of scale ovisacs and ladybird eggs. In 2011, C. montrouzieri prevented an increase in the population of P. aurantii second generation, and in 2012, due to a higher population density, it was able to significantly reduce the second generation population of this soft scale. Additionally, the regression between prey and predator populations was statistically significant, indicating a density-dependent response of the predator to the prey population.

آمار یکساله:  

بازدید 1861

دانلود 3349 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  129
 • صفحات: 

  113-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  85
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف ضایعات پرتقال بر مصرف خوراک، قابلیت هضم موادمغذی، رفتار نشخوار، آنزیم های سلولیتیک شکمبه و فراسنجه های خونی در میش های دالاق، از 12راس میش 1-5/1 سال غیرآبستن با میانگین وزن 9/0± 33 کیلوگرم استفاده شد. این پژوهش در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تیمار و 4 تکرار انجام گرفت. تیمارها شامل1-شاهد (بدون ضایعات پرتقال)، 2-تیمار حاوی 10 درصد ضایعات پرتقال، و 3-تیمار حاوی20 درصد ضایعات پرتقال بود. طول دوره آزمایش 44 روز شامل 14 روزعادت پذیری و 30 روزدوره آزمایش و نمونه برداری بود. نمونه های مدفوع در روزهای 25تا 27 به مدت سه روز از سه راس میش از هر تیمار به منظور تعیین قابلیت هضم موادمغذی جمع آوری گردید. در روز 20 دوره آزمایش فعالیت های مربوط به رفتار نشخوارمیش ها به مدت 24 ساعت برآورد گردید. خون گیری در آخر دوره قبل از خوراک دهی صبح به منظور اندازه گیری فراسنجه های خونی انجام شد. نمونه گیری از مایع شکمبه در روز 30 دوره برای اندازه گیری فعالیت سلولیتیک شکمبه، pH و جمعیت پروتوزوآ انجام گرفت. تعیین pH بلافاصله بعداز نمونه گیری انجام شد. اضافه کردن ضایعات پرتقال در مقایسه با جیره شاهد باعث افزایش جمعیت پروتوزوآ، زمان استراحت، آنزیم خارج سلولی میکروکریستالین و کل آنزیم میکروکریستالین و کاهش زمان مصرف خوراک، زمان نشخوار، زمان جویدن (خوردن+نشخوار)، قابلیت هضم ماده-خشک، ماده آلی شد(05/0>P). با توجه به نتایج ذکر شده، می توان از ضایعات پرتقال تا سطح 20 درصد در جیره میش ها بدون تاثیر منفی برعملکرد استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 85

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0
litScript