نتایج جستجو

2030

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

203

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

MOLIA J.P. | MEZA J.G. | REYES J.C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  76
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  454-460
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5420
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5420

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

HAZHIR S.

نشریه: 

UROLOGY JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  24-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  77139
 • دانلود: 

  48015
چکیده: 

Introduction: The aim of this study was to evaluate the frequency of bacteriuria in pregnant women referred to the medical centers of Tabriz, Iran, for prenatal care. Materials and Methods: A total of 1100 healthy pregnant women who were referred to 50 medical centers in Tabriz for a regular prenatal care were evaluated for bacteriuria.Results: The frequency of asymptomatic bacteriuria was 6.1%. Maternal age was lower in the women with a positive urine culture (P = 0.02). asymptomatic bacteriuria had no relationship with gestational age, parity, level of education, and body mass index.Conclusion: We found a relatively high rate of bacteriuria in our cohort of asymptomatic pregnant subjects, especially the younger ones. For prevention from the complications of the asymptomatic bacteriuria in pregnant women, such as pyelonephritis, hypertension, preeclampsia, low birth weight, prematurity, septicemia, and even maternal and neonatal death, it is recommended to perform urine culture as a routine evaluation during the pregnancy.

آمار یکساله:  

بازدید 77139

دانلود 48015 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

RAHIMKHANI M. | KHAVARI DANESHVAR H. | SHARIFIAN R.

نشریه: 

ACTA MEDICA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  409-412
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16600
 • دانلود: 

  27833
چکیده: 

Pregnant women are at increased risk for urinary tract infection (UTI) but in many cases infection is asymptomatic. This study was performed to determine the incidence of asymptomatic bacteriuria and pyuria in pregnant women. A total of 86 pregnant women during first trimester and 56 nonpregnant women were evaluated. All subjects were clinically identified to have no signs and symptoms of UTI. Clean catch midstream urine samples were collected for both groups. Urine samples were examined microscopically and were cultured. Bacteriological examination revealed asymptomatic bacteriuria in 25 (29.1%) and 3 (5.4%) of the study group and controls, respectively (P < 0.05). Microscopic analysis of urine revealed pyuria in 18 (20.9%) and 3 (5.4%) of the study group and controls, respectively (P < 0.05). In study group, Escherichia coli were found in 20%, Staphylococcus epidermidis in 36%, Staphylococcus haemolyticus in 12%, streptococcus group D in 12%, Staphylococcus saprophyticus in 12% and Proteus mirabilis in 8%. In control group, E. coli were found in 33.3% and S. epidermidis in 66.7%. Our results show that the incidence of asymptomatic bacteriuria is significantly higher in pregnant women than nonpregnant women. The main finding in the present study was that 29.1% of the pregnant women who were in first trimester had asymptomatic bacteriuria which is much higher than figures reported from other countries. The use of microscopic urinanalysis was not an effective method of detecting asymptomatic bacteriuria and urine culture is necessary for screening these pregnant women.

آمار یکساله:  

بازدید 16600

دانلود 27833 استناد 0 مرجع 3108
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

MABBETT A.N. | ULETT G.C. | WATTS R.E. | TREE J.J. | TOTSIKA M. | ONG C.Y.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  299
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  53-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2473
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2473

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

FALAHIAN M. | MASHHADY E. | AMIRI Z.

نشریه: 

UROLOGY JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  157-159
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  27413
 • دانلود: 

  19465
چکیده: 

Introduction: The aim of this study was to compare the frequency of asymptomatic bacteriuria in women who use intrauterine devices (IUDs) as a contraceptive method with subjects who use tubal ligation (TL). Materials and Methods: A cohort study was conducted on women who were candidates for IUD insertion or TL (control). The patients were followed for 3 months, and urine cultures were assessed for bacteriuria at the end of the study.Results: Overall, 131 women (mean age, 31.9 ± 4.25 years) in the IUD group and 78 (mean age, 32.1 ± 4.0 years) in the control group were studied. The parity score was 2 or more in 72% of the women in the IUD group and in 74% of the controls. The average intercourse frequency was twice per week in 82% of IUD users and 80% of controls. Fifty-seven percent of the women in the IUD group and 55% of the women in the control group had graduated secondary school (high school). asymptomatic bacteriuria was detected in 13 IUD users (9.9%) and in 1 woman (1.3%) in the control group (risk ratio = 7.74, confidence interval: 1.03 to 58.03; P = .019). The detected microorganism in the urine culture was Escherichia coli in 12 IUD users and in 1 patient in control group. Klebsiella was found in 1 IUD user. Conclusion: Use of an IUD is a risk factor for urinary tract infection and should be considered, especially in women with recurrent urinary tract infections.

آمار یکساله:  

بازدید 27413

دانلود 19465 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  56-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  205
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

مقدمه و هدف: باکتریوری بدون علامت از شایع ترین مشکلات مهم در طول بارداری است و می تواند اثرات نامطلوبی بر نتیجه حاملگی داشته باشد. این مطالعه به منظور بررسی ارتباط بین باکتریوری بدون علامت و پره اکلامپسی انجام شد. مواد و روش ها: مطالعه از نوع موردی- شاهدی در طی فروردین الی بهمن سال 1381 در مرکز آموزشی- درمانی دزیانی گرگان انجام شد. 150 زن باردار مبتلا به پره اکلامپسی با 150 زن باردار سالم که از نظر سن و سابقه پره اکلامپسی و نوبت حاملگی با گروه مورد یکسان سازی شده بود، مورد مقایسه و بررسی قرار گرفتند. پرسشنامه و چک لیست مربوطه تکمیل گردید و برای کلیه بیماران آزمایش های کشت و کامل ادرار انجام شد و تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار آماری SPSS و آمار توصیفی و استنباطی تی و من ویتنی و مجذور کای صورت گرفت. یافته ها: در این مطالعه زنان بارداری که عفونت ادراری داشتند خطر ابتلا به پره اکلامپسی 3.2 برابر زنان باردار بدون عفونت ادراری بود (5.2 و1.99) :95for OR درصد OR=3.22 Cl نتیجه گیری: با توجه به این که ممکن است باکتریوری بدون علامت از عوامل مساعد کننده پره اکلامپسی باشد، بنابراین با غربالگری طی اولین ویزیت و تکرار آن در ترایمستر دوم و سوم بارداری و درمان آن می توان عوارض مادری و جنینی را کاهش داد.

آمار یکساله:  

بازدید 205

دانلود 87 استناد 2 مرجع 0
strs
نشریه: 

DIABETES CARE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  744-749
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3367
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3367

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

ALEBIOSU C.O. | OSINUPEBI O.A. | OLAJUBU F.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  95
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  344-349
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2875
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2875

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  48-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3507
 • دانلود: 

  261
چکیده: 

مقدمه: باکتریوری آسمیتوماتیک شایع ترین عفونت ادراری در طی حاملگی می باشد. غربالگری روتین باکتریوری در اولین ویزیت پرناتال پیشنهاد می شود. غربالگری به روش کشت ادرار ممکن است مقرون به صرفه نباشد به همین دلیل تستهای غربالگری دیگری مورد بحث است. هدف این مطالعه بررسی ارزش تشخیصی پیوری و باکتریوری در تشخیص باکتریوری بدون علامت در زنان باردار بود.روش کار: مطالعه بصورت مقطعی، بر روی 1246 زن باردار که برای کنترل زمان بارداری مراجعه کرده بودند و هیچگونه شکایت ادراری نداشتند صورت گرفت. جهت کلیه بیماران آزمایش کامل ادرار (شمارش لکوسیت، بررسی باکتریوری) و کشت ادرار انجام شد. سپس بیماران در سه گروه مورد بررسی قرار گرفتند: 1. گروهی که در آزمایش ادرار فقط پیوری داشتند (5 لکوسیت یا بیشتر در میدان با درشت نمایی زیاد)، 2. گروهی که در آزمایش ادرار فقط باکتریوری داشتند. 3. گروهی که در آزمایش ادرار همزمان باکتریوری و پیوری را داشته اند. نتایج کشت مثبت به عنوان استاندارد طلایی در نظر گرفته شد. کشت در صورت وجود بیش از 105 باکتری از یک نوع در میلی لیتر ادرار مثبت تلقی گردید. سپس آنالیز آماری و تعیین حساسیت، ویژگی، پیش آگهی مثبت و پیش آگهی منفی در مورد هر سه دسته با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام شد.یافته ها: از 1246 مورد، در 123 نفر (9%) کشت ادرار مثبت بود و 222 نفر در آزمایش ادرار پیوری یا باکتریوری یا هر دو را داشتند. در بیمارانی که فقط پیوری داشتند (78 مورد)، 34 مورد کشت ادرار مثبت بود (43.5%)، حساسیت 86.9%، ویژگی 94.5%، ارزش اخباری مثبت (PPV) مساوی 57.7% و ارزش اخباری منفی (NPV) مساوی 99.3% بود. از نظر باکتریوری، 73 نفر باکتریوری داشتند که از این تعداد 27 نفر کشت مثبت داشتند (36.9%). حساسیت تست 91.8%، ویژگی 99.3%، PPV=%54.8 و NPV=%99.3 بود. در گروهی از بیماران که هم پیوری و هم باکتریوری داشتند (71 نفر)، 52 نفر کشت مثبت داشتند (73.2%). حساسیت تست 88.1%، ویژگی تست %98.3، PPV تست 73.2% و NPV تست 99.3% بود. در کل بیماران، فقط 7 مورد (0.5%) کشت ادرار مثبت بود که باکتریوری یا پیوری در مورد آنان گزارش نشده بود.نتیجه گیری: ترکیب پیوری و باکتریوری در آزمایش کامل ادرار و یا پیوری با تعداد لکوسیت بیشتر از 10 در میدان با درشتنمایی زیاد و باکتریوری در حد زیاد، حساسیت، ویژگی، PPV و NPV بالایی برای تشخیص عفونت ادراری دارد که می توان بر اساس یک آنالیز ادراری جهت بیمار تصمیم گیری کرد و فقط 7.7% بیمارانی که آنالیز ادراری در آنها انجام می شود، نیاز به انجام کشت ادرار برای تشخیص عفونت ادراری دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 3507

دانلود 261 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

FRIPPIAT F.

نشریه: 

REVUE MEDICALE DE LIEGE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  60
 • شماره: 

  5-6
 • صفحات: 

  549-552
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5711
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5711

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript