نتایج جستجو

1052

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

106

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  654-661
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1447
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1447

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

JOE J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  334-351
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8325
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8325

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  271-278
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1528
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1528

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

بشارت محمدعلی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  27-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3776
 • دانلود: 

  4107
چکیده: 

در این پژوهش رابطه ابعاد کمال گرایی و خشم مورد بررسی قرار گرفت. هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه نوع رابطه کمال گرایی خودمحور، کمال گرایی دیگرمحور و کمال گرایی جامعه محور با ابعاد خشم شامل خشم صفت، خشم حالت، خشم درونی، خشم بیرونی، مهار خشم درونی و مهار خشم بیرونی در یک نمونه دانشجویی بود. دویست و چهل و دو دانشجوی دانشگاه تهران (142 دختر و 100 پسر) در این پژوهش شرکت کردند. از دانشجویان خواسته شد مقیاس کمال گرایی چندبعدی تهران (TMPS) و مقیاس خشم چندبعدی تهران (TMAS) را تکمیل کنند. برای تحلیل داده های پژوهش از شاخص ها و روش های آماری شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، ضرایب همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین کمال گرایی خودمحور و جامعه محور با شاخص های خشم همبستگی مثبت و با شاخص های مهار خشم همبستگی منفی وجود دارد، در حالی که بین کمال گرایی دیگرمحور با شاخص های خشم و مهار خشم همبستگی معنادار وجود نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 3776

دانلود 4107 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  3-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  2241
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر واسطه ای نشخوار خشم بر رابطه بین ابعاد خشم و مهار خشم شامل خشم صفت، خشم حالت، خشم درونی، خشم بیرونی، مهار خشم درونی و مهار خشم بیرونی با سلامت جسمی در نمونه ای از جمعیت عمومی بود. ششصد و هشتاد و هفت زن و مرد ایرانی (332 مرد، 355 زن) با اجرای مقیاس خشم چند بعدی تهران (TMAS)، مقیاس نشخوار خشم (ARS) و مقیاس سلامت جسمی (PHI) به صورت داوطلب در این پژوهش شرکت کردند. نتایج پژوهش نشان داد که سطوح بالاتر خشم با سطوح پایین تر سلامت جسمی و سطوح بالاتر بیماری جسمی مرتبط بود، و سطوح بالاتر مهار خشم با سطوح بالاتر سلامت جسمی و سطوح پایین تر بیماری جسمی رابطه دارد. تحلیل نتایج پژوهش نشان داد که ابعاد خشم و مهار خشم به واسطه نشخوار خشم در دو جهت متضاد بر شاخص های سلامت جسمی تاثیر می گذارند. افزایش خشم از طریق نشخوار خشم با کاهش سلامت جسمی و افزایش بیماری جسمی رابطه داشت و افزایش مهار خشم از طریق نشخوار خشم با افزایش سلامت جسمی و کاهش بیماری جسمی مرتبط بود. بر اساس یافته های این پژوهش، تاثیر واسطه ای نشخوار خشم در رابطه بین ابعاد خشم صفت، خشم حالت و مهار خشم درونی و بیرونی با سلامت جسمی کامل و برای ابعاد خشم درونی و خشم بیرونی با سلامت جسمی جزیی بود.

آمار یکساله:  

بازدید 2241

دانلود 87 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1141
 • دانلود: 

  8526
چکیده: 

Background & Objective: Because of the need to reduce aggressive from anger, anger management programs are growing. This study aimed to determine the efficacy of anger control training on improving communication skills and anger control is delinquent girls. Methods: This study is a type of quasi-experimental pre-test and post-test and control groups. The study sample consisted of all female offenders in Tehran in 1392, which were held in a juvenile institution they’ re. Due to the limitation of the study population, all members selected by the census sampling method and randomly divided into two groups (n=30) and controls (n=30) placed. The experimental group received eight sessions of anger management technique, while the control group received no training. The measuring instrument of this research was the Spielberger anger Inventory, and Data analyzed by ANCOVA. Results: The result confirmed the hypothesis that training on anger management is an effective on anger management of delinquent girls (p<0. 001). Conclusion: The results of this study will help authorities correcting and training centers for anger control training in their programs to reduce anger criminals and thus are its potential adverse consequences.

آمار یکساله:  

بازدید 1141

دانلود 8526 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  26
 • صفحات: 

  137-146
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  3021
 • دانلود: 

  2577
چکیده: 

این پژوهش با هدف کاهش خشم والدین، بر اساس آموزش مدیریت خشم انجام شد. بیست و یک والد (13 پدر با میانگین سنی 37 سال و هشت مادر با میانگین سنی 36 سال) در 7 جلسه کارگاه مدیریت خشم شرکت کردند. سیاهه حالت رگه خشم (اسپیلبرگر، 1999) و پرسشنامه ارزیابی خشم والدینی (شکوهی یکتا و زمانی، 1387) قبل و بعد از آموزش انجام شد. نتایج اندازه گیریهای مکرر نشان دادند که آموزش مدیریت خشم، شدت خشم را در موقعیتهای فراخوان خشم و رگه خشم به گونه ای معنادار کاهش و مهار خشم درونی را افزایش داد، اما ابراز خشم بیرونی و درونی و مهار خشم بیرونی تغییر معناداری نداشت. نتایج بر اساس اثربخشی مداخله های شناختی رفتاری مورد بحث قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 3021

دانلود 2577 استناد 2 مرجع 3
عنوان: 
نویسندگان: 

LERNER J.S. | KELTNER D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  81
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  146-159
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  10379
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10379

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

THOMAS S.P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  41-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8783
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8783

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  125
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  44-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  332
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 332

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript