نتایج جستجو

74142

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7415

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  189-202
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  230
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

در این بررسی خواص فیزیکی و تشریحی چوب و پوست گونه راش جنگل سیاهکل 4 و تغییرات آنها در سه ارتفاع و محور شعاعی تنه درخت تحلیل شده است. تعداد سه درخت سالم راش در جنگل شنرود سیاهکل واقع در غرب لاهیجان قطع شده و از هر درخت سه دیسک از ارتفاع پایینی، میانی و بالایی تنه درخت (ارتفاع های 1 و 2 و 3) انتخاب گردید. نمونه های آزمونی برای اندازه گیری خواص مورد نظر یعنی رطوبت، جرم ویژه خشک، هم کشیدگی حجمی، طول الیاف، راندمان الیاف و نسبت طول به قطر الیاف(L/D) ، بنابر استانداردISO-3131  از این دیسک ها تهیه شد و داده های حاصله مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفت. نتایج این بررسی نشان می دهد که رطوبت چوب راش در محور شعاعی تغییرات کمی داشته، اما در محور طولی، در سه ارتفاع مورد بررسی، از زمین تا تاج افزایش می یابد. جرم ویژه خشک چوب در محور شعاعی از مغز تا پوست تغییرات کمی داشته و در سه ارتفاع از پایین به بالا کاهش می یابد. الگوی تغییرات هم کشیدگی حجمی بجز در ارتفاع 1 (دیسک پایینی) در محور شعاعی در دو ارتفاع دیگر از الگوی جرم ویژه خشک تبعیت می کند. منحنی تغییرات طول الیاف، راندمان و نسبت L/D چوب در سه ارتفاع و محور شعاعی تغییرات کمی را نشان می دهد. رطوبت، جرم ویژه خشک، هم کشیدگی حجمی و همچنین طول الیاف پوست راش در سه ارتفاع تنه، تغییرات کمی داشته، ولی راندمان الیاف پوست در بخش میانی تنه و نسبت L/D آن در پایین تنه بیشتر از قسمت های دیگر آن است.

آمار یکساله:  

بازدید 230

دانلود 36 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  110-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1067
 • دانلود: 

  219
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1067

دانلود 219 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  37-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  529
 • دانلود: 

  162
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 529

دانلود 162 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1 (پیاپی 35)
 • صفحات: 

  73-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  111
 • دانلود: 

  90
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی ویژگی های فیزیکی، آناتومیکی و بیومتریک الیاف چوب نارنج انجام شد. به همین منظور تعداد شش دیسک از تنه نارنج (Citrus Spp) و از منطقه تنکابن به صورت تصادفی انتخاب شد. نمونه های آزمونی برای اندازه گیری خواص فیزیکی و آناتومی طبق آزمون های استاندارد ASTM و ویژگی های بیومتریک الیاف طبق روش فرانکلین تهیه شدند و داده های حاصل در بین تنه ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که نارنج دارای چوب نیمه بخش روزنه ای است، آوندها به صورت دوتایی و سه تایی به هم چسبیده اند و دارای دریچه آوندی ساده می باشند. پارانشیم های طولی معمولا اطراف آوندها قرار گرفته اند و اشعه های چوبی از نوع ناهمگن هستند. نتایج پژوهش نشان داد که چوب نارنج دارای متوسط قطر آوند 14/5میکرون، تعداد آوند 89، ضخامت اشعه 41/4 میکرون، طول الیاف 743/8 میکرون، ضریب رانکل 136، جرم ویژه خشک 0/75، جرم ویژه بحرانی 0/64، هم کشیدگی 16/5 درصد و تخلخل 49/2 درصد می باشد. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که چوب نارنج ویژگی های آناتومی، بیومتری الیاف و خواص فیزیکی مناسب و مشابه چوب پهن برگان جنگل های شمال کشور را دارد و می تواند در صنایع چوب و کاغذ کشور به عنوان مواد اولیه مصرفی مناسب برای تولید کاغذ، تخته فیبر و تخته خرده چوب نقش زیادی داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 111

دانلود 90 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  4 (پیاپی 41)
 • صفحات: 

  664-675
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  165
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

یکی از گونه های چوبی کمتر شناخته شده بومی منطقه زیرکوه قائن در شرق ایران، Ammodendron persicum با نام محلی دیودال می باشد. در این تحقیق از سه پایه منتخب برای مطالعه ویژگی های چوب آن استفاده گردید. برای اولین بار چوب این گونه کویری از جنبه های مختلف فیزیکی و آناتومیکی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بررسی ها نشان داد که چوب گونه دیودال جزء پهن برگان بخش روزنه ای می باشد که سرتاسر مقطع عرضی آن دارای اشعه های به نسبت بلند می باشد که با چشم غیر مسلح به خوبی قابل تشخیص است. در بررسی خواص فیزیکی چوب دیودال، دانسیته ظاهری و خشک این چوب به ترتیب 1.125 و 0.92 گرم بر سانتی متر مکعب تعیین گردید که در طبقه چوب های بسیار سنگین قرار می گیرد. همچنین مقدار بالایی خاکستر (2 درصد) در ساختار این چوب اندازه گیری شد.

آمار یکساله:  

بازدید 165

دانلود 31 استناد 0 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  132-141
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  329
 • دانلود: 

  66
چکیده: 

در این تحقیق، برخی خصوصیات آناتومی، شیمیایی و فیزیکی چوب درخت مسواک (Salvadora persica L.) از منطقه زابل استان سیستان و بلوچستان اندازه گیری شد. مطالعات آناتومی نشان داد که این گونه دارای آوندهای کوتاه (با طول 180.4 میکرون) با قطر متوسط، دریچه آوندی ساده و روزنه های بین آوندی متناوب است. پره های چوبی آن از نوع ناهمگن دارای سلول های خوابیده در مرکز و چند ردیف سلول مربعی ایستاده در حاشیه می باشد. پارانشیم های طولی در مقطع مماسی به شکل مطبق و در مقطع عرضی با آرایش دور آوندی و پیوسته مشاهده شد. در چوب این گونه، آبکش تو مانده وجود دارد. میانگین طول، قطرکلی، قطر حفره و ضخامت دیواره الیاف به ترتیب برابر با 1898.5، 19.42، 8.2 و 5.6 میکرون اندازه گیری شد. بررسی خصوصیات شیمیایی نیز نشان داد که چوب مسواک دارای میانگین سلولز 33.5، لیگنین 21.5، مواد استخراجی محلول در استن 6.83 و نیز خاکستر 7.8 درصد می باشد. نتایج همچنین نشان داد جرم ویژه این چوب برابر با 0.49 است و میزان حداکثر هم کشیدگی مماسی، شعاعی و طولی آن به ترتیب برابر با 7.4، 7.7 و 0.98 درصد می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 329

دانلود 66 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1 (پیاپی 30)
 • صفحات: 

  134-147
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  822
 • دانلود: 

  173
چکیده: 

در این بررسی از درختانPopulus alba  کلن بومی و XPopulus euramericana  کلن شماره 476 که در جنگل آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان کاشته شده بودند، استفاده و برخی خواص کاربردی آناتومیکی و فیزیکی این گونه ها اندازه گیری شد. نتایج این بررسی نشان داد که سن جوان چوبی برای هر دو گونه تقریبا 10 سال می باشد. در هر دو گونه مورد مطالعه با افزایش تعداد حلقه های سالیانه تا حلقه دهم، میانگین طول الیاف به شدت افزایش یافت. بعد از حلقه دهم در گونه آلبا این روند افزایشی به طور آهسته تری ادامه داشت، در حالی که در گونه اورامریکن با افزایش حلقه های سالیانه از میانگین طول الیاف کاسته شد. با توجه به میزان رویش سالیانه، درصد جوان چوب برای گونه آلبا 46.8 درصد و گونه اورامریکن 73.8 درصد در ارتفاع برابر سینه محاسبه شد. میانگین دانسیته پایه نیز در ارتفاع برابر سینه برای گونه های آلبا و اورامریکن به ترتیب 0.329 و 0.318 گرم بر سانتیمتر مکعب بود، که از مغز به پوست در هر دو گونه روند افزایشی داشت. بین دانسیته جوان چوب و بالغ چوب در هر دو گونه اختلاف معنی داری مشاهده شد. الگوی تغییرات هم کشیدگی نیز در گونه های مورد مطالعه از مغز به پوست روند کاهشی داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 822

دانلود 173 استناد 3 مرجع 2
نویسندگان: 

صفدری وحیدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  2 (پیاپی 39)
 • صفحات: 

  212-225
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1177
 • دانلود: 

  333
چکیده: 

یکی از تیره های مهم چوبی مناطق خشک و کویری در قلمرو رویش گیاهی ایرانو-تورانی تیره اسفناجیان (Chenpodiaceae) می باشد که دارای جنس و گونه های مختلف گیاهی است. از قضا گونه مهم اشنان (Seidlitzia rosmarinus) با پراکندگی جغرافیایی وسیع در مناطق خشک ایران به این خانواده تعلق دارد که ویژگی های آناتومیکی آن تاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته است. بنابراین به منظور بررسی ویژگی های آناتومیکی این گونه، تعداد شش اصله از درختچه اشنان در منطقه اردکان یزد قطع و ویژگی های آناتومیکی آن با میکروسکوپ نوری و الکترونی (SEM) و همچنین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که چوب گونه اشنان فاقد دوایر رویشی و همچنین فاقد اشعه چوبی بوده و در داخل بافت چوبی دارای آوند آبکش (intraxylary phloem)، می باشد. آوندهای آن کوتاه (متوسط 100 میکرومتر)، و دارای منافذ (پونکتواسیون) ریز بوده و آوندهای بخش چوب درون از صمغ فراوان و غلیظ برخوردار می باشد. طول فیبر کوتاه (334 میکرومتر) و ضخامت زیاد دیواره فیبر (8.4 میکرومتر ضخامت دو دیواره) در مقایسه با حفره سلولی (7.5 میکرومتر) از ویژگی های بیومتری این گونه محسوب شده و به لحاظ ویژگی آناتومیکی و بیومتری، در میان دیگر جنس های هم خانواده خود (Chenpodiaceae) با جنس آتریپلکس (Atriplex)، قرابت دارد. اشنان با وزن مخصوص طبیعی (تحت شرایط محیط) 0.92 گرم بر سانتی مترمکعب، در زمره چوب های خیلی سنگین محسوب شده و از همکشیدگی طولی (5 درصد) و مقدار خاکستر (5.5 درصد) بالایی برخوردار می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1177

دانلود 333 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  2 (پیاپی 67)
 • صفحات: 

  228-241
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  64
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 64

دانلود 27 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  597-608
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  597
 • دانلود: 

  51
چکیده: 

مطالعات بنیادی بر روی چوب درختان و درختچه های جنگلی می تواند امکان استفاده از آنها را در مصارف مختلف آشکار سازد، یا منجر به ایجاد بانک اطلاعاتی گونه های مختلف چوبی کشور شود. بارانک (Sorbus tominalis L. ) از گونه های درختی کمیاب و با ارزش جنگل های هیرکانی و ارسباران است. در این مطالعه برخی ویژگی های آناتومی، بیومتری، فیزیکی و شیمیایی چوب درخت بارانک مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه های مورد استفاده در این تحقیق از دیسک درختان قطع شده در جنگل های سنگده استان مازندران تهیه شدند. بررسی ها نشان داد درخت بارانک دارای چوبی بسیار فشرده و متراکم (با دانسیته kg m-3832) و همکشیدگی بالایی (83/15 درصد) است. چوب بارانک به علت نبود مرز مشخص بین حلقه های سالانه به طور ظاهری نقوش برجسته ای ندارد. این چوب از نظر آناتومی کاملاً پراکنده آوند بوده و عناصر آوندی آن اغلب منفرد می باشند. آوند ها بلند و باریک بوده و اثری از آنها با چشم غیر مسلح در برش عرضی چوب دیده نمی شود. مرز حلقه های رویشی در این چوب تنها با دو تا سه ردیف فیبر فشرده ی چوب پایان قابل تمایز است. پره های چوبی ناهمگن و اغلب دو ردیفه و گاهی تک ردیفه هستند و نقش خاصی در برش های مختلف چوب ندارند. الیاف این گونه از نوع فیبر تراکئید بوده و میانگین طول و ضخامت دیواره آنها به ترتیب 1575 و 33/9 میکرون اندازه گیری شد. میانگین مقادیر سلولز، لیگنین، مواد استخراجی و خاکستر این چوب نیز به ترتیب 8/49، 9/18، 3/2 و 8/0درصد بود. حفظ گونه های با ارزش جنگل های شمال از جمله بارانک، باید در دستور کار متولیان منابع طبیعی قرار بگیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 597

دانلود 51 استناد 0 مرجع 0
litScript