نتایج جستجو

82140

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

8214

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  38
 • دانلود: 

  6
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 38

دانلود 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  177-187
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  163
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 163

دانلود 80 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (30)
 • صفحات: 

  267-280
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  35451
 • دانلود: 

  76164
چکیده: 

Ten polycyclic aromatic hydrocarbons associated with suspended particulate matter in the ambient air were collected at two sampling sites: urban and suburban residential areas of Yokohama, Japan from 1999 to 2005. The concentrations of target compounds were determined using gas chromatography-mass spectrometry. The total concentrations were higher in urban residential area than suburban residential area. They ranged from 0.31 to 6.16 ng/m3 with a mean of 2.07 ng/m3 and 0.33 to 2.87 ng/m3 with a mean of 1.02 ng/m3 in the urban and suburban residential areas, respectively. The predominant compounds determined both in the urban and suburban residential areas were benzo [b] fluoranthene, benzo [ghi] perylene, indeno [1, 2, 3-cd] pyrene and benzo [e] pyrene. The concentrations of 5- and 6-ring polycyclic aromatic hydrocarbons were higher in the urban than the suburban residential area, accounting for 77.3 % and 72.1% of total polycyclic aromatic hydrocarbons, respectively. Source identification was performed by principal component analysis. Two principal components were identified for each study area and these accounted for 95.9% and 83.3% of total variance, respectively. The results revealed that stationary source and vehicle emissions were the major pollution sources in the studied areas. The impact of emission regulations for automobiles in large Japanese cities, which were enacted during 2002 and 2003, was also studied. Based on the average total concentration, emission reduction was 47.8% and 18.6% in urban residential and suburban residential areas, respectively.

آمار یکساله:  

بازدید 35451

دانلود 76164 استناد 0 مرجع 7992
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  11-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  167
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 167

دانلود 74 استناد 3 مرجع 0
نویسندگان: 

ACAROGLU O. | ERGIN H. | ESKIKAYA S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  106
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  569-575
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9152
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9152

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  36
 • صفحات: 

  91-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  39
 • دانلود: 

  16
چکیده: 

نوشتار پیش رو با هدف شناسایی عوامل موثر بر کاهش گستره جنگل و پهنه بندی خطر کاهش گستره جنگل، در بخشی از جنگل های حوضه آرمرده شهرستان بانه واقع در زاگرس شمالی با مساحت 9177 هکتار انجام شده است. با شناسایی عوامل تاثیرگذار بر کاهش گستره جنگل، این عوامل در قالب سه معیار اصلی عوامل انسانی، طبیعی و فیزیوگرافی دسته بندی شدند. با تشکیل ساختار سلسله مراتبی و انجام مقایسه های زوجی، ترتیب وزن و اهمیت معیارهای اصلی و زیرمعیارها در مقایسه باهم مشخص و با ترکیب نظرات کارشناسان، وزن نهایی هرکدام از زیرمعیارهای ده گانه استخراج شد؛ پس از تهیه نقشه های مربوط به هریک از زیرمعیارها، این نقشه ها با استفاده از روش تبدیل مقیاس خطی به نقشه های معیار استانداردشده وزنی تبدیل شدند. در گام آخر با روی هم گذاری و تلفیق همه نقشه های زیرمعیارها، نقشه پهنه بندی مناطق مستعد وقوع تخریب در چهار گروه با خطر کم، خطر میانگین، خطر زیاد و خطر خیلی زیاد تهیه شد. براساس نقشه پهنه بندی به دست آمده، 25/3% از محدوده مورد مطالعه در پهنه خطر خیلی زیاد؛ 92/55% در پهنه خطر زیاد؛ 45/40% در پهنه خطر میانگین و 38/0% در پهنه خطر کم قرار می گیرد. نتایج ارزیابی صحت نقشه پهنه بندی براساس استفاده از نقشه واقعی کاهش گستره جنگل، نشان داد که 81/77% از مناطقی که در نقشه واقعیت زمینی تخریب شده اند؛ در نقشه پهنه بندی در مناطق با خطر زیاد و خطر خیلی زیاد قرار دارند. این میزان صحت، کارایی روش های تصمیم گیری چندمعیاره مکانی در پهنه بندی خطر کاهش گستره جنگل را تایید می کند. پژوهش های مشابه انجام شده نیز کارایی سیستم های تحلیل تصمیم چندمعیاری و ارایه مدل های مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی را در پهنه بندی خطر کاهش گستره جنگل تایید می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 39

دانلود 16 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  119
 • دانلود: 

  66
چکیده: 

یکی از مسایل بسیار مهم در مدیریت تعمیر و نگهداری راه، تعیین اولویت و تخصیص اعتبار به راههای مختلف برای نگهداری آنها است. در این تحقیق پس از بررسی روشهای مختلف اولویت و تخصیص اعتبار در کشورهای مختلف، با فرض اینکه بودجه نگهداری بخشهای مختلف راه (جسم راه، علایم ایمنی و ابنیه فنی شامل پل، تونل، دیوار حایل) به تفکیک وجود دارد، مدلهایی ایجاد شده است که اعتبار تخصیص یافته به هر مسیر از کل بودجه مربوط به هر بخش راه را مشخص می کنند.با استفاده از مدلهای ایجاد شده در این مقاله، بودجه بخشهای مختلف مسیر، نسبت به بودجه کل کشور در بخشهای مختلف راه به دست می آید. مدلهای مذکور بر مبنای تحلیل با بودجه محدود و با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تدوین شده است. با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی می توان کمبود اطلاعات مورد نیاز به منظور تخصیص اعتبارات را با استفاده از جدولهای مقایسه زوجی - که توسط کارشناسان با تجربه تکمیل می شود - جبران کرد. بنابراین با استفاده از این روش مشکلات موجود در تعیین اولویت از طریق شبکه عصبی که نیاز به داده های دقیق و ریز دارند وجود نخواهد داشت. در این تحقیق سعی شده از آمارهای موجود برای محاسبه مدل استفاده شود و در قسمتهایی که آمار وجود ندارد با ایجاد اصلاحاتی در روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی از مقایسات زوجی برای محاسبه نسبت هزینه ها استفاده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 119

دانلود 66 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

در مهندسی ارزش با در نظر گرفتن ارزش کارکردهای مورد نیاز و هزینه پرداخت واقعی برای کارکرد، کارکردهای بحرانی، شناسایی شده و سپس تصمیمات لازم در جهت بهبود یا حذف شدن کارکرد اتخاذ می شود. ارزش کارکرد مورد نیاز و هزینه عملکرد معمولا به صورت مقادیر تخمینی می باشد. عدم اطمینان در ارزش و هزینه عملکرد موجب ایجاد عدم اطمینان در رتبه بندی ارزشی عملکرد می شود. در این مقاله با استفاده از رهیافت AHP، تئوری مجموعه های فازی، تصمیم گیری گروهی و کنترل فازی، روشی برای اولویت بلندی کارکردها در مهندسی ارزش معرفی می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 38
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  35-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  244
 • دانلود: 

  86
چکیده: 

(QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT) QFD یکی از ابزارهای کارآمد در مدیریت کیفیت است که جهت بهبود کیفیت محصول و خدمت در صنایع مختلف کاربرد وسیعی دارد و به عنوان یکی از روش های مهندسی کیفیت سعی در لحاظ نمودن نیازهای مشتریان در محصول به منظور افزایش رضایت آنها دارد. اهمیت نیازها و خواسته های مشتریان به صورت مقادیر مبهم می باشد، از طرفی در رتبه بندی نیازها تنها به بعد اهمیت توجه می شود. در این مقاله علاوه بر کمی کردن ترم های زبانی به وسیله منطق فازی و شناسایی فاکتورهای کلیدی به کمک ماتریس اهمیت رضایت، با استفاده از کنترل فازی با در نظر گرفتن اثر توام اهمیت و رضایت نیازها، روشی جهت اولویت بندی خواسته های مشتریان در ماتریس خانه کیفیت به همراه یک مطالعه موردی برای محصول یک کارخانه لاستیک سازی معرفی می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 244

دانلود 86 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

FLOOD SPREADING IS A SUITABLE STRATEGY FOR CONTROLLING AND BENEFITING FROM FLOODS. SELECTING SUITABLE AREAS FOR FLOOD SPREADING AND DIRECTING THE FLOODWATER INTO PERMEABLE FORMATIONS ARE AMONGST THE MOST EFFECTIVE STRATEGIES IN FLOOD SPREADING PROJECTS. HAVING COMBINED GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS) AND MULTI-CRITERIA DECISION ANALYSIS APPROACHES, THE PRESENT STUDY SOUGHT TO LOCATE THE MOST SUITABLE AREAS FOR FLOOD SPREADING OPERATION IN THE GARABAYGAN BASIN OF IRAN. TO THIS END, THE DATA LAYERS RELATING TO THE EIGHT EFFECTIVE FACTORS WERE PREPARED IN GIS ENVIRONMENT. THIS STAGE WAS FOLLOWED BY ELIMINATION OF THE EXCLUSIONARY AREAS FOR FLOOD SPREADING WHILE DETERMINING THE POTENTIALLY SUITABLE ONES. HAVING CLOSELY EXAMINED THE POTENTIALLY SUITABLE AREAS USING THE PREFERENCE RANKING ORGANIZATION METHOD FOR ENRICHMENT EVALUATIONS (PROMETHEE) II AND ANALYTIC hierarchy process (AHP) METHODS, THE LAND SUITABILITY MAP FOR FLOOD SPREADING WAS PRODUCED. THE PROMETHEE II AND AHP WERE USED FOR RANKING ALL THE ALTERNATIVES AND WEIGHTING THE CRITERIA INVOLVED, RESPECTIVELY. THE RESULTS OF THE STUDY SHOWED THAT MOST SUITABLE AREAS FOR THE ARTIFICIAL GROUNDWATER RECHARGE ARE LOCATED IN QUATERNARY QG AND QGSC GEOLOGIC UNITS AND IN GEOMORPHOLOGICAL UNITS OF PEDIMENT AND ALLUVIAL FANS WITH SLOPES NOT EXCEEDING 3 %. FURTHERMORE, SIGNIFICANT CORRESPONDENCE BETWEEN THE PRODUCED MAP AND THE CONTROL AREAS, WHERE THE FLOOD SPREADING PROJECTS WERE SUCCESSFULLY PERFORMED, PROVIDED FURTHER EVIDENCE FOR THE ACCEPTABLE EFFICIENCY OF THE INTEGRATED PROMETHEE II-AHP METHOD IN LOCATING SUITABLE FLOOD SPREADING AREAS.

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
litScript