نتایج جستجو

3881

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

389

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3836
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3836

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

GOLUB E.E. | BOESZE BATTAGLIA K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  444-448
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5902
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5902

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

یاخته

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  129-136
تعامل: 
 • استنادات: 

  489
 • بازدید: 

  1357
 • دانلود: 

  272
چکیده: 

هدف: تولید آنتی بادی مونوکلونال علیه آنزیم آلکالین فسفاتاز به منظور استفاده در روشهای ایمونوهیستوشیمی و ایمونوسیتوشیمی مثل روش آلکالین فسفاتاز - آنتی آلکالین فسفاتاز.(APAAP) مواد و روشها: در این پژوهش ابتدا خموشهای Balb/c ماده تحت تزریقات منظم آنزیم آلکالین فسفاتاز قرار گرفتند و تیتر آنتی بادی تولید شده پس از هر تزریق مورد بررسی قرار گرفت. پس از اطمینان از ایمن شدن موشها بین لنفوسیتهای طحالی آنها و سلولهای میلومای Sp2/0 با کمک پلی اتیلن گلیکول PEG)، 50درصد) امتزاج برقرار شد و هیبریدوماهای تولید شده به کمک محیط انتخابی HAT جداسازی شدند. بر روی مایع رویی تمام کلونهای هیبریدومایی تشکیل شده، آزمون الایزا انجام گرفت تا کلونهای مولد آنتی بادی علیه آلکالین فسفاتاز شناسایی و انتخاب شوند. کلونهای تولید کننده آنتی بادی با کمک روش آخرین حد رقت (Limiting Dilution) (دو مرتبه) به صورت زیر کلون خالص در آمده و توسعه یافتند. چون پس از تشکیل کمپلکس APAAP، فعالیت آنزیمی باید حفظ شود تا بتوان از این کمپلکس در تکنیکهای ایمونوهیستوشیمی بهره برد، لذا اتصال آنتی بادی نباید باعث توقف فعالیت آنزیمی گردد. به منظور بررسی این موضوع، آزمایش الایزایی طراحی شده و مایع رویی کشت کلونهای هیبریدومایی انتخاب شده، توسط روش الایزای مذکور، بررسی شد. در مرحله بعد جهت تولید آنتی بادی با غلظت زیاد، هیبریدوماها به صفاق موش تزریق شدند و پس از تشکیل تومور، مایع صفاقی جمع آوری گردید. نهایتا آنتی بادیهای تولیدی توسط هیبریدوماهای به دست آمده تعیین ایزوتیپ شدند. یافته ها: در 6 بار فیوژن، 104 کلون هیبریدومائی بدست آمد که از این تعداد، 2 کلون A1G8 و A1G9 که مولد آنتی بادی اختصاصی و واجد جذب بالا در آزمایش الایزا بودند، انتخاب شد. پس از اجرای روش آخرین حد رقت نهایتا دو زیر کلون A1G8F7 که بصورت تک کلون درآمده بودند انتخاب گشتند. آزمایشات الایزا نشان داد که آنتی بادیهای تولیدی توسط هیبریدوماهای بدست آمده پس از اتصال به آنزیم، تاثیری بر فعالیت آن نگذاشته و به عبارت دیگر به ناحیه فعال آنزیم متصل نمی شوند. نتایج الکتروفورز مایع صفاقی موشهایی، که در آنها به وسیله هیبریدوماهای تولیدی، القاء تومور شده بود، باند پروتئینی مشخصی در ناحیه Y را نشان داد. آزمایشات مربوط به تعیین کلاس و زیر کلاس آنتی بادیهای تولید شده توسط کلونهای هیبریدومایی نشان دادک که هر دو آنتی بادی مذکور از کلاسIgG ، زیر کلاس IgG1  و دارای زنجیره سبک K هستند. نتیجه گیری: چون آنتی بادیهای تولید شده توسط کلونهای هیبریدومایی بدست آمده. از کلاس IgG بوده و روی فعالیت آنزیمی نیز تاثیری ندارند. لذا برای تشکیل کمپلس APAAP مناسب به نظر می رسند. سایر مراحل این پژوهش تا تشکیل این کمپلکس و استفاده عملی از آن در تکنیکهای ایمونوهیستوشیمی در حال انجام است.

آمار یکساله:  

بازدید 1357

دانلود 272 استناد 489 مرجع 20
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

یاخته

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  27-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1266
 • دانلود: 

  161
چکیده: 

هدف: پیشنهاد روش تکمیلی در تشخیص بیماری مول هیداتی فرم از دیگر اشکال بیماریهای ترفوبلاستیک بارداریمواد و روشها: نمونه های سرمی و بافتی 13 بیمار و 30 زن باردار نرمال پس از زایمان یا کورتاژ تهیه شدند. برای بررسی فعالیت آنزیم از سوبسترای پارانیترو فنیل فسفات استفاده شد، برای افتراق ایزوآنزیم جفتی مقاوم به حرارت از بقیه انواع آن، با استفاده از حرارت به مدت 15 دقیقه در 65o سانتی گراد، آنها غیرفعال شدند و سپس فعالیت آنزیم محاسبه شد.یافته ها: از نتایج به دست آمده مشخص شد که فعالیت آنزیمهای فوق چه در نمونه های سرمی و چه در نمونه های استخراج بافتی بیماران مول هیداتی فرم در مقایسه با افراد نرمال باردار کاهش معنی داری داشت (P<0.05) اما در مقایسه با نمونه های کنترل غیر باردار تفاوتی را نشان نداد و این نشانگر هیپوفسفاتازی شدید در بیماران مول هیداتی فرم بود.نتیجه گیری: کاهش فعالیت آنزیم در این بیماران ممکن است ناشی از سنتز ناکافی آنزیم توسط سلولهای تروفوبلاست بوده یا تغییرات بعد از کپیه برداری آن باشد. از آنجایی که آنزیم آلکالین فسفاتاز در انتقال فعال قندها و فسفات از میکروویلیهای غشای سلولهای تروفوبلاست می تواند نقش داشته باشد؛ شاید یکی از علل اصلی تشکیل ویلیهای هیدروپیک در بیماران مول کاهش این آنزیم و بر هم خوردن تبادلات مواد باشد. همچنین اندازه گیری آنزیم آلکالین فسفاتاز به خصوص نوع جفتی آن در سرم و استخراج بافتی بیماران مول هیداتی فرم می تواند در کنار اندازه گیری b hCG روش موثری در تشخیص به موقع این بیماری و معیاری برای بررسی سیر بهبود آن باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1266

دانلود 161 استناد 0 مرجع 14
نویسندگان: 

WIWANITKIT V. | TEERASAKSILP S. | PARITPOKEE N.

نشریه: 

SHIRAZ E MEDICAL JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22445
 • دانلود: 

  7795
چکیده: 

alkaline phosphatase (ALP; EC 3.1.3.1) is mainly derived from the liver, bones and in lesser amounts from intestines, placenta, kidneys and leukocytes. A raised level of alkaline phosphatase in the blood frequently indicates a variety of diseases. The examination of the ALP isoenzyme can be performed by electrophoresis. This examination can be helpful in disease classification of those cases with hyperalkalinephosphatasemia. Of several ALP isoenzymes, biliary ALP isoenzyme is mentioned for its clinical usefulness in detection of biliary obstruction. Here, the authors performed a study to investigate the clinical usefulness of biliary alkaline phosphatase isoenzyme in biliary obstruction. Of interest, there is no significant difference of serum ALP level between malignant and benign biliary obstruction group. But there is a significant difference of serum biliary - ALP isoenzyme between malignant (range 28 U/L – 365 U/l) and benign biliary obstruction (range 20 – 140 U/L). Nevertheless, the average biliary - ALP level of the cholangiocarcinoma cases (range 105 – 365 U/L) is significant higher than the other malignant biliary obstruction cases (range 28 – 50 U/L). According to our study, the biliary - ALP isoenzyme determination can be use as a marker for malignant biliary obstruction.

آمار یکساله:  

بازدید 22445

دانلود 7795 استناد 0 مرجع 1776
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3 (مسلسل 45)
 • صفحات: 

  159-164
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  372
 • دانلود: 

  39
چکیده: 

زمینه و هدف: آنزیم آلکلین فسفاتاز (EC: 3.1.3.1) آنزیمی است که در بافت ها و ارگان های موجودات یوکاریوت مثل پستانداران و بعضی از موجودات پروکاریوتیک مثل باکتری ها ساخته می شود. از نظر ساختمانی آنزیم، یک گلیکو پروتئین دی مری بوده و شامل 4 یون روی و 2 یون منیزیم در هر دی مر است. عمل این آنزیم هیدرولیز منو استرهای فسفات به یک ترکیب آلی الکلی و یک گروه فسفات معدنی در یک محیط قلیایی است. آلکالین فسفات یک آنزیم متصل به غشا است. هدف از این مطالعه، مقایسه آنزیم آلکالین فسفاتاز با آنزیم مول هیداتی فرم انسانی است.مواد و روش ها: در این روش، آنزیم آلکالین فسفاتاز توسط رسوب با بوتانل، استن، سولفات آمونیم، سفادکس G200، کروماتوگرافی با میل ترکیبی و پره پریتو الکتروفورز خاصل گردید.یافته ها: این مطالعه نشان داد که می توان این آنزیم را 611.8 بار خالص نمود. فعالیت مخصوص آنزیم به دست آمده مساوی 201.9 واحد آنزیمی بر میلی گرم پروتئین بود. مقدار کربوهیدارت این آنزیم 5.2 درصد بوده و مشاهده گردید که دمای مناسب برای آنزیم 40 درجه سانتی گراد و pH مناسب آن مساوی 10.4 می باشد.نتیجه گیری: آنزیم مول هیداتی فرم انسانی خالص شده دارای دمای مناسب 40 درجه سانتی گراد و pH مناسب مساوی 10.4 می باشد که در مقایسه با آنزیم های آلکالین فسفاتاز جفت انسانی (دمای مناسب آن 45 درجه سانتی گراد و pH مناسب مساوی 10.5) متفاوت بوده و از این طریق می توان با مقایسه آن ها، به وجود آنزیم مول هیداتی فرم انسانی پی برد.

آمار یکساله:  

بازدید 372

دانلود 39 استناد 0 مرجع 2
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4 (مسلسل 22)
 • صفحات: 

  32-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  918
 • دانلود: 

  220
چکیده: 

نام علمی آنزیم آلکالین فسفاتازEC3.1.3.1 Orthophosphor monoester phosphohydrolase می باشد. این آنزیم از نظر ساختمانی یک گلیکوپروتئین دی مری است که فقط در محیط قلیایی به کمک یون منیزیم به عنوان فعال کننده عمل می کند. این آنزیم در سطح وسیع، در طبیعت پراکنده است. آلکالین فسفات یک آنزیم متصل به غشا است. هدف از این تحقیق، خالص سازی این آنزیم طی هفت مرحله از جفت است که بعد از تهیه محلول هموژنیت بافت جفت، این بافت تحت عمل استخراج با بوتانل نرمال قرار گرفت و سپس بوسیله فیلتراسیون ژلی روی سفادکس 200G و عمل رسوب دادن محلول حاصل با آمونیم سولفات و با استن و در مرحله بعد توسط کروماتوگرافی روی ستون دی اتیل آمینواتیل سلولز (DEAE - CELLULOSE) با گرادیانت کلرور سدیم از ستون خارج گردید. در مرحله نهایی، الکتروفورز پره پارتیو (Preparative) انجام گرفت. فعالیت مخصوص آنزیم به دست آمده از جفت، U/mg 201.9 و فاکتور خالص سازی برای جفت، 611.8 به دست آمد که نشان دهنده جداسازی کامل این آنزیم بود. برای رنگ آمیزی آلکالین فسفاتاز به جای این که از N نفتیل فسفات استفاده شود، از پارانیتروفنیل فسفات استفاده شد که در محل آلکالین فسفاتاز در ژل الکتروفورز، یک باند به رنگ زرد طلایی ظاهر شد و خالص سازی این آنزیم را تایید نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 918

دانلود 220 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2 (پیاپی 18)
 • صفحات: 

  85-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4656
 • دانلود: 

  308
چکیده: 

مقدمه: کریستال یکی از مواد مخدر زیان آوری است که متاسفانه در سال های اخیر وارد بازار ایران شده است. از آن جا که کریستال شکل خالص هروئین است لذا اثرات مخرب آن به مراتب بیش از این ماده می باشد. اعتیاد به کریستال علاوه بر زیان های جدی روانی، می تواند اثرات مخربی بر روی ارگان های مختلف داشته باشد. بررسی تغییرات آنزیم ها اغلب می توانند در شناسایی منبع آسیب ها کمک نمایند. آنزیم آلکالین فسفاتاز (ALP) در بسیاری از بافت ها یافت شده و فراوان ترین علت افزایش آن، ابتلا به بیماری های کبد و استخوان می باشد.هدف: از آن جا که مصرف کریستال موجب عوارض کبدی می شود بنا بر این اندازه گیری ALP می تواند برای ارزیابی اثرات زیان بخش این ماده مخدر مفید باشد.مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع مطالعات موردی شاهدی بوده و به روش مقطعی بر روی 108 فرد معتاد به کریستال که برای اولین بار طی سال های 87-89 به مرکز ترک اعتیاد شهرستان صالح آباد تربت جام مراجعه کرده بودند و 50 فرد شاهد انجام شد. گروه شاهد از نظر سن و جنس با گروه مورد سازگاری داشت. سطح فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز سرم با روش کالریمتری - اسپکتروفتومتری اندازه گیری شد. نتایج حاصل با آزمون تی و به کمک نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج: نتایج این تحقیق نشان داد که بین مصرف کریستال و سطح آنزیم آلکالین فسفاتاز سرم در دو گروه شاهد و مورد ارتباط معنی داری وجود دارد (0.001=P). هم چنین بین مدت زمان مصرف کریستال با سطح آلکالین فسفاتاز سرم و مصرف سیگار ارتباط معنی داری به دست آمد ((P<0.05.نتیجه گیری: نتایج ما نشان می دهد که سطح آلکالن فسفاتاز در مصرف کنندگان کریستال افزایش بارزی را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 4656

دانلود 308 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

JAFARY F. | HANACHI P. | GORJIPOUR K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  195-202
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18941
 • دانلود: 

  21301
چکیده: 

Background: In tissue engineering, scaffold characteristics play an important role in the biological interactions between cells and the scaffold. Cell adhesion, proliferation, and activation depend on material properties used for the fabrication of scaffolds.Objective: In the present investigation, we used collagen with proper characteristics including mechanically stability, biodegradability and low antigenicity. Optimization of the scaffold was done by immobilization of alkaline phosphatase on the collagen surface via cross-linking method, because this enzyme is one of the most important markers of osteoblast, which increases inorganic phosphate concentration and promote mineralization of bone formation.Methods: alkaline phosphatase was immobilized on a collagen surface by 1-ethyl-3- (dimethylaminopropyl) carbodiimide hydrochloride, as a reagent. Then, rat mesenchymal stem cells were cultured in osteogenic medium in control and treated groups. The osteogenesis-related genes were compared between treatments (differentiated cells with immobilized alkaline phosphatase/collagen scaffold) and control groups (differentiated cells on collagen surface without alkaline phosphatase) on days 3 and 7 by quantitative real-time PCR (QIAGEN software).Results: Several genes, including alkaline phosphatase, collagen type I and osteocalcine associated with calcium binding and mineralization, showed upregulation in expression during the first 3 days, whereas tumor necrosis factor-α, acting as an inhibitor of differentiation, was down-regulated during osteogenesis.Conclusion: Collagen scaffold with immobilized alkaline phosphatase can be utilized as a good candidate for enhancing the differentiation of osteoblasts from mesenchymal stem cells.

آمار یکساله:  

بازدید 18941

دانلود 21301 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SARIRI R. | GHAFOORI H. | SHAIGAN H. | MOHAMMADPOUR F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1
 • صفحات: 

  117-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18265
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Background: alkaline phosphatase (ALP), (EC 3.1.3.1) is a hydrolase enzyme responsible for removing phosphate groups from various molecules in the body. In humans, ALPis present in all tissues such as liver, bile duct, kidney, bone, and the placenta which detection of its activity is so useful in molecular biology. Pregnancy is associated with normal physiological changes that assist fetal survival as well as preparation for labor. The aim of this research was evaluating the role of various ALP isozymes in the first trimester abortion.Materials and Methods: Enzyme Assay: Blood samples were collected from (60) pregnant and (30) aborted women who admitted in Rasht hospital. ALPase activity was measured by using Stopped Spectrophotometric method. The change in absorbance at 410 nm was determined that is indicative of enzyme activity. Total Protein Determination: Protein concentration was measured by bradford method and absorbance determined at 595nm using bovine serum albumin (BSA) as standard.Separation of ALP lsoenzymes by Gel electrophoresis and Partial Purification of Human ALPase: Using SDS-PAGE, various isoenzymes of ALP were detected in serum of our participant. The collected samples were subjected to different steps of purification including precipitation by ammonium sulphate (NH4)2SO4, dialysis and ion-exchange chromatography.Results: It was found that ALP in serum of abort person had fewer isozymes in comparison with the pregnant group (p<0.05).Conclusion: Although assay of ALP activity in serum is a common clinical test, the physiological function of this enzyme remains uncertain. ALP activity: This article will focus on biochemical results to pregnancy, which fall into 2 different categories. On the basis of our results we conclude that isozymes of ALP in serum are a diagnostic marker for pregnant women in high risk for early abortion.

آمار یکساله:  

بازدید 18265

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
litScript