نتایج جستجو

3434

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

344

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسنده: 

خوشوقتی امیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  55
 • دانلود: 

  9
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 55

دانلود 9
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  16-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  748
 • دانلود: 

  155
چکیده: 

زمینه و هدف: از مشکلات ترمیمهای کامپوزیتی تغییر رنگ دندان با گذشت زمان می باشد. بدین ترتیب مهمترین مزیت کامپوزیت ها که تامین زیبایی می باشد از دست می رود و نیاز به تعویض ترمیم مطرح می شود. هدف از این مطالعه آزمایشگاهی بررسی اثر Accelerated Artificial aging بر ثبات رنگ سه نوع کامپوزیت Filtek supreme، Filtek Z250XT و Filtek Z250 می باشد. روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی از هر سه نوع کامپوزیت میکروهیبرید USA)،Z250 (3MESPE و نانوفیلدUSA) ، ،3MESPE) Supreme و نانوهیبریدUSA) ،3MESPE) Z250XT هفت نمونه با ابعاد یکسان تهیه گردید. رنگ سنجی اولیه به وسیله رادیو اسپکترومتر مطابق با سیستم *CIE L* a* b انجام شد. نمونه ها به مدت 384 ساعت تحت فرآیند ایجینگ قرار گرفتند پس از آن سنجش نهایی رنگ نمونه ها با رادیو اسپکترومتر انجام پذیرفت. خشونت سطحی یک نمونه از هر گروه قبل و بعد از ایجینگ توسط  AFM تعیین شد. یافته ها با استفاده از آزمونهایOne way ANOVA  و Tukey ارزیابی شدند.یافته ها: تغییرات رنگ پس از ایجینگ در کامپوزیت Z250 به صورت معناداری کمتر از Supreme و Z250XT بود (P£0.05) تفاوت آماری معناداری بین تغییرات رنگ Z250XT و Supreme وجود نداشتP>0.05) ). نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه تغییر رنگ کامپوزیت های مورد مطالعه در اثر ایجینگ بالاتر از حد قابل قبول کلینیکی بود. کامپوزیت میکروهیبرید Z250 از ثبات رنگ بیشتری در مقایسه با کامپوزیت های نانو برخوردار بود. ایجینگ باعث افزایش خشونت سطحی گردید گرچه از لحاظ کلینیکی قابل قبول می باشد

آمار یکساله:  

بازدید 748

دانلود 155 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  1 (مسلسل 74)
 • صفحات: 

  19-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  100
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 100

دانلود 35 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4 (پیاپی 34)
 • صفحات: 

  206-212
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  805
 • دانلود: 

  154
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به اینکه دیاگنودنت وسیله ای برای تشخیص پوسیدگی های دندانی و قابل مقایسه با روش های رادیوگرافی و دیداری است، تغییر در فلورسنت مواد ترمیمی، می تواند در تشخیص پوسیدگی توسط دیاگنودنت اختلال ایجاد کند. هدف این مطالعه بررسی تاثیر Staining، aging و Bleaching بر نتایج دیاگنودنت در ترمیم های کامپوزیت بود.مواد و روش ها: تحقیق از نوع تجربی بود و 6 نوع کامپوزیت مختلف شامل 3 M p60 ,Kerr point 4 ,Kerr flow ,Vivadent Heliomolar ,Ultradent flow ,Tetric flow را شامل می شد. 108 عدد نمونه دیسک شکل از این مواد تهیه و به سه گروه تقسیم شدند. یک گروه در آب به منظور بررسی aging، یک گروه در چای به منظور بررسی Staining و یک گروه در ژل کربامید پروکساید %16 به منظور بررسی تاثیر Bleaching قرار گرفتند. فلورسنت نمونه ها قبل و بعد از قرارگیری در مداخله ها با دستگاه دیاگنودنت ( Kavo- آمریکا) اندازه گیری شد. نتیجه با آزمون آماری Mixed Repeated Measure Model ANOVA تعیین شد.یافته ها: تمام نمونه های قرار گرفته در آب، بجز گروه Tetric flow که کاهش عدد دیاگنودنت را نشان داد، افزایش عدد دیاگنودنت را نسبت به حالت پایه نشان دادند (P<0.001) و تمام نمونه های قرارگرفته در چای افزایش عدد دیاگنودنت (P<0.001) و تمام نمونه های قرارگرفته در ژل کربامید پراکساید %16 کاهش عدد دیاگنودنت را نشان دادند (P<0.001). به جز گروه Kerr flow که افزایش عدد دیاگنودنت را نسبت به شرایط پایه نشان داد.نتیجه گیری: با توجه به مطالعه حاضر Staining و aging و Bleaching بر یافته های دیاگنودنت در ترمیم های کامپوزیت تاثیر دارد، اما این تغییرات به اندازه ای نیست که سبب تشخیص مثبت کاذب پوسیدگی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 805

دانلود 154 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (پیاپی 49)
 • صفحات: 

  136-142
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  767
 • دانلود: 

  245
چکیده: 

سابقه و هدف: توجه به زیبایی دندان ها هر روزه افزایش می یابد. با گذشت زمان مواد ترمیمی کامپوزیتی دچار تغییر رنگ می شوند و استفاده از درمان بلیچینگ یکی از راه های موثر در رفع تغییر رنگ ترمیم های کامپوزیتی است. این مطالعه به هدف بررسی تغییر رنگ 4 نوع کامپوزیت پس از درمان Office Bleaching با هیدروژن پراکساید 40% انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی از هر کامپوزیت (Z 100، Z 250، Z 350، P 90) تعداد 24 دیسک کامپوزیتی به ابعاد 3×8 میلی متر تهیه گردید. نمونه ها به مدت 4 هفته مراحل aging و staining را سپری کرده سپس به میزان 5000 سیکل در دستگاه Thermocycling قرار گرفتند. نمونه ها شماره گذاری شده و رنگ اولیه ثبت شد. سپس نمونه های هر کامپوزیت به دو زیرگروه 12 تایی تقسیم شدند و هر زیرگروه در معرض درمان بلیچینگ متفاوتی شامل: 1-گروه کنترل بدون درمان 2-هیدروژن پراکساید 40% (Office B.) قرار گرفتند از درمان 14 روزه کامپوزیت ها، ثبت رنگ ثانویه و محاسبه تغییرات رنگ انجام شد. داده های حاصل با آزمون های آماری ANOVA و Tukey آنالیز شدند و سطح معناداری برابر 0.05 تعیین شد.یافته ها: میزان تغییر رنگ پس از Office Bleaching در نمونهن های Z 100، Z 250، Z 350 و P 90 به ترتیب (16.04±2.68)، (21.13±3.43)، (16.61±2.26) و (7.53±2.36) بوده نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی داری داشت. (P<0.05 تغییر رنگ در کامپوزیت Z 250 نسبت به سایر کامپوزیت ها تفاوت معنی داری داشت. (P<0.000) نتیجه گیری: به نظر می رسد Office Bleaching موجب تغییر رنگ انواع کامپوزیت دارای رنگدانه می گردد و بیشترین تاثیر در این زمینه بر روی کامپوزیت Z 250 می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 767

دانلود 245 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  211-220
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  109
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

مقدمه: تغییر رنگ کامپوزیت های دندانی یکی از رایج ترین علل تعویض آنها محسوب می شود. هدف از این مطالعه مقایسه ثبات رنگ سه کامپوزیت با پایه متاکریلات Filtek Z250، Filtek Z250xt،Filtek Z350xt و کامپوزیت با پایه سیلوران Filtek P90 پس از Accelerated Artificial aging (AAA)بود.مواد و روش ها: در این مطالعه آزمایشگاهی 56 دیسک کامپوزیتی تهیه شد (n=14) سپس با دستگاه اسپکتروفتومتر انعکاسی پارامترهای CIE L* a* b* هر نمونه یک بار پس از 24 ساعت و یک بار پس از اینکه نمونه ها به مدت 384 ساعت تحت AAA قرار گرفتند اندازه گیری و میزان تغییر رنگ (DE) هر کامپوزیت محاسبه شد. داده ها با آزمون های واریانس یک سویه، توکی و تیزوجی در سطح معنی داری 0.05 آنالیز شد.یافته ها: مقادیر DEکامپوزیت های Filtek Z250، Filtek Z250xt،Filtek Z350xt و Filtek P90 به ترتیب،7.77، 5.86، 8.95 و 8 بود. آزمون واریانس یک سویه نشان داد که تفاوت معنی داری بین DE کامپوزیت ها وجود دارد (P˂0.001). آزمون توکی نشان داد که DE کامپوزیت Z250xt به شکل قابل توجهی کمتر از سایر کامپوزیت ها بود (P<0.05).نتیجه گیری: کامپوزیت سیلوران همانند کامپوزیت متاکریلات پس از AAA تغییر رنگی بیشتر از حد قابل قبول کلینیکی(DE>3.3) نشان داد. کامپوزیت Z250xt کمترین تغییر رنگ و سایر کامپوزیت ها تغییر رنگ تقریبا یکسانی نشان دادند.

آمار یکساله:  

بازدید 109

دانلود 26 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

Biology

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  285
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 285 استناد 5 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1 (پیاپی 67)
 • صفحات: 

  24-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  27
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

سابقه و هدف: یکی از مشکلات ترمیم های کامپوزیتی تغییر رنگ انها میباشد. درنتیجه مهم ترین مزیت کامپوزیت ها که تامین زیبایی میباشد از دست میرود و نیاز به تعویض ترمیم مطرح میشود. هدف از این مطالعه ازمایشگاهی بررسی اثر aging بر ثبات رنگ دو نوع کامپوزیت دنتین و انامل bleached shade میباشد. مواد و روش ها: در این مطالعه آزمایشگاهی از دو نوع کامپوزیت نانوهیبرید DBl XL( IPS Empress Direct, Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein)، , Ebl L( IPS Empress Direct, Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) 10 نمونه به ابعاد یکسان تهیه گردید. رنگ سنجی اولیه بوسیله اسپکتروفوتومتر انجام شد. نمونه ها به تعداد 10000 سیکل حرارتی تحت پروسه ی aging قرار گرفتند و پس از ان سنجش رنگ نهایی با اسپکتوفوتومتر انجام پذیرفت. یافته ها با استفاده از ازمون های One way ANOVAو ارزیابی شدند. یافته ها: تفاوت رنگ از لحاظ اماری بین دو کامپوزیت معنادار نبود (p=0. 136) اما تفاوت در پارامتر a در کامپوزیت DBI بطور معنی داری ییشتر از EBI بود. (p=0. 000) تغییرات مولفه هایL (0/377= P)، b (0/550=P) و Δ E (0/136= P) در دو کامپوزیت تفاوت معناداری نداشتند. نتیجه گیری: تغییر رنگ کامپوزیت رزین های Bleached shade انامل و دنتین پس از aging از لحاظ کلینیکی قابل قبول است.

آمار یکساله:  

بازدید 27

دانلود 20 استناد 0 مرجع 1
عنوان: 
نویسندگان: 

MATDAS L.

نشریه: 

PERSPECTIVE IN HEALTH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  13-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6822
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6822

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  70
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  219-243
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  247
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 247

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript