نتایج جستجو

14274

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1428

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

YANZHEN FAN

نشریه: 

COAL CONVERSION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3874
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3874

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

HU J.Q. | BANDO Y. | ZHANG J.H.

نشریه: 

ADVANCED MATERIALS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  197-200
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2985
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2985

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

GHASEMIAN E. | PALIZBAN Z.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17630
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

This paper presents a comparative study of the surface chemistry, texture, and adsorption properties of activated carbon and silicon carbide nanoparticles loaded on activated carbon. activated carbon has been prepared from the pulp of oak cups using a chemical activation method, with silicon carbide nanoparticles used to modify the surface of activated carbon. Scanning electron microscopy, Fourier transform infrared spectroscopy, N2 adsorption-desorption isotherms, and points of zero charge determination are the methods that have been employed to determine the physicochemical properties of raw material, activated carbon, and silicon carbide nanoparticles loaded on activated carbon, respectively. Results demonstrated that the activated carbon is composed mainly of micropores, with a Brunauer–Emmett–Teller surface area of 1253.92 (m2/g), and that the attachment of silicon carbide nanoparticles changed the surface properties of activated carbon. The adsorption equilibrium of two azo dyes on activated carbon and silicon carbide nanoparticles loaded on activated carbon was investigated using the Langmuir, Freundlich, and Temkin isotherms. Experimental data were fitted to conventional kinetic models, including the pseudo-first-order, second-order, Elovich, and intraparticle diffusion models. For all adsorbents, the removal process follows the pseudo-second-order kinetic model. Equilibrium adsorption parameters reveal that a higher adsorption capacity was found for silicon carbide nanoparticles loaded on activated carbon. These features indicate that silicon carbide nanoparticle-activated carbon is a promising and new adsorbent for the removal of acidic dyes during wastewater treatment.

آمار یکساله:  

بازدید 17630

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  1575
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

activated carbon HAS WIDE AND VARIOUS APPLICATIONS IN DIFFERENT INDUSTRIES DUE TO ITS POROUS STRUCTURE, HIGH PORE VOLUME, HIGH SURFACE AREA, THERMAL STABILITY AND LOW REACTIVITY...

آمار یکساله:  

بازدید 1575

دانلود 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  232
 • شماره: 

  Supplement C
 • صفحات: 

  367-381
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1274
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1274

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  255-263
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22568
 • دانلود: 

  8496
چکیده: 

The powdered activated carbon (AC) supported by carbonaceous nano-adsorbents were examined to remove hexavalent chromium [Cr (VI)] from aqueous solution The adsorption behaviour of micro-level concentration of Cr (VI) on those nano-adsorbents was investigated as a function of the experimental conditions such as the contact time, the pH, the dosage of adsorbent, and the initial concentration of Cr (VI). The structural characterization of the adsorbents was accomplished by Fourier transform infrared spectroscopy and scanning electron microscopy.Adsorption isotherms including Freundlich and Langmuir have been applied to study the equilibrium of the adsorption behaviour and identify the adsorption capacity of the activated carbon-functionalized multiwalled carbon nanotubes (AC/f-MWCNTs) and activated carbon-functionalized carbon nanospheres (AC/f-CNSs). Langmuir isotherm model showed that the adsorption process was monolayer type under working with an adsorption capacity of 113.29 and 105.48 mg/g, respectively, for AC/f-MWCNTs and (AC/f-CNSs).

آمار یکساله:  

بازدید 22568

دانلود 8496 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  41-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  199
 • بازدید: 

  20114
 • دانلود: 

  57828
چکیده: 

Background: Today, advances in different areas of science and technology along with their application in industries have led to an increase in dangerous pollutants which can resist biodegradation. Volatile organic compounds (VOCs) are regarded as important factors of air pollution in closed environments. Xylene is one of these compounds which is produced in mass quantities and widely used in industries, therefore, the removal of this compound is necessary. One of the available technologies for removing this compound is photocatalytic degradation. The present study aimed to determine the efficiency of photocatalytic removal of xylene as a pollutant in air using TiO2-ZnO nanoparticles and TiO2-ZnO composite coated on activated carbon under ultraviolet radiation. Methods: In this experimental study, after coating of the nanoparticles on activated carbon, the produced catalysts with a specific surface area were characterized using Brunauer-Emmett-Teller (BET) surface area and porosity analysis, scanning electron microscope (SEM), and the type and percentage of the main elements present in the bed were determined using energy dispersive x-ray spectroscopy (EDS). The tests were carried out at laboratory scale and ambient temperature. In order to produce polluted air containing 100 ppm xylene vapor at a specific flow rate and concentration, a dynamic concentrator system was used. The removal of xylene was investigated under continuous flow mode. Results: The results of the specific surface area using BET analysis and SEM images showed that nanoparticles were well coated on activated carbon. According to the results of the photocatalytic removal, the efficiencies of photocatalytic removal of xylene by AC/ZnO 5%, AC/TiO2 15%, and AC/3TiO2/1ZnO were 80. 1, 89, and 95. 1%, respectively. Conclusion: According to the results, the use of ZnO-TiO2 nanocomposite on activated carbon can be an appropriate method for the photocatalytic removal of xylene from polluted air.

آمار یکساله:  

بازدید 20114

دانلود 57828 استناد 199 مرجع 0
نویسندگان: 

GHODRATI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  270-271
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6397
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6397

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

Sharififard Hakimeh

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  149-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13098
 • دانلود: 

  11415
چکیده: 

The adsorption ability of activated carbon, chitosan, and chitosan/activated carbon composite for cadmium separation from aqueous solution was analyzed via statistical physical modeling. The equilibrium data were analyzed by the Langmuir, Hill, double layer model, and multi-layer model with saturation isotherm models. The results showed that the multi-layer model with saturation could well describe the data. The number of adsorbate ions per site, the receiver site density, the number of formed layers, and the energies of adsorption relative to the different layers were estimated by numerical simulation. The results showed that the chitosan/activated carbon had a higher receiver site density and a higher amount of adsorbed ions than the other two adsorbents. The results showed that the cadmium adsorption onto the activated carbon/chitosan composite was a monolayer and exothermic process. With increasing temperature, the amount of cadmium adsorption decreased due to the fact that the number of receiver adsorption sites decreased. Also, the statistical physics modeling indicated that the geometry of the cadmium ions adsorbed onto the adsorbent surface was parallel.

آمار یکساله:  

بازدید 13098

دانلود 11415 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  545-553
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  369
 • دانلود: 

  95
چکیده: 

در این تحقیق توانایی کربن فعال (ساخت شرکت مریک) به منزله جاذب برای خارج سازی نیترات از آب های آلوده ارزیابی شد. برای این منظور سینتیک و هم دمای جذب نیترات، اثر زمان تماس، غلظت اولیه، Ph، و دما در جذب نیترات بر کربن فعال بررسی شد. همچنین، خصوصیات سطحی کربن فعال به وسیله FTIR و میکروسکوپ الکترونی مطالعه شد. از دو مدل سینتیکی ساده شده شبه مرتبه اول و شبه مرتبه دوم برای توصیف داده های سینتیکی و همچنین مدل فروندلیچ و لانگمویر برای توصیف داده های هم دمای جذب استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد مقدار جذب نیترات با زمان افزایش یافت و بعد از 10 دقیقه به حداکثر مقدار خود رسید. حداکثر جذب نیترات در pH خنثی بود و با افزایش یا کاهش pH میزان جذب کاهش یافت. مقدار جذب نیترات با کاهش دما افزایش یافت که می تواند نشان دهنده گرمازا بودن واکنش جذب نیترات بر کربن فعال باشد. مقایسه ضرایب تعیین معادلات برازش شده نشان داد معادله شبه مرتبه دوم (R2=1.000) بهتر از معادله شبه مرتبه اول (R2=0.839) می تواند داده سینتیکی جذب نیترات را توصیف کند. هم دمای جذب به خوبی با مدل لانگمویر توصیف شد (R2=0.998) و حداکثر جذب 8.93 میلی گرم بر گرم کربن فعال بود.

آمار یکساله:  

بازدید 369

دانلود 95 استناد 0 مرجع 0
litScript