نتایج جستجو

1402

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

141

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  131-156
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  3014
 • دانلود: 

  1334
چکیده: 

زمینه و هدف: پاسخگویی یکی از ضرورت های حکمرانی نوین در عصر حاضر است و در صورتی که تحقق یابد به تقویت رابطه اصیل وکیل میان شهروندان و کارگزاران، افزایش اثربخشی و شفافیت در عملکرد سازمان ها، کاهش فساد (مالی، اداری و ... )، افزایش انسجام و مشروعیت نظام سیاسی منجر خواهد شد.روش: در این مقاله مروری ضمن تعریف پاسخگویی در قالب رویکردهای هنجاری و توصیفی به بیان کارکردها و نیز کژکارکردهای آن در قالب مفاهیمی چون معضل پاسخگویی، تله پاسخگویی، تناقض پاسخگویی و اقدامات تدافعی و خصمانه پرداخته شده است. همچنین به گونه شناسی پاسخگویی در انواع پژوهش ها اشاره شده و الگویی تازه تحت عنوان پاسخگویی سه بعدی ارائه گردیده تا از این طریق سازمان ها و نهادهای دولتی همچون نیروی انتظامی که با ناظران و پاسخ خواهان متعددی در درون حاکمیت و جامعه مدنی روبرو هستند بتوانند به گونه ای اثربخش به پاسخگویی در زمینه های مختلف بپردازند.نتیجه گیری: در نهایت با استفاده از واقعه انفجار شاتل فضایی چلنجر بر این نکته تاکید شده که الگوی پاسخگویی سه بعدی، نظام پاسخگویی متوازن (360 درجه) و جامعی را شکل می دهد که بر اساس آن غالب کارکردهای پاسخگویی برای سازمان ها و نهادهای دولتی از جمله نیروی انتظامی که دارای گستره عملکردی وسیع و برد تاثیرگذاری گسترده ای در جامعه هستند محقق خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 3014

دانلود 1334 استناد 3 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2-3
 • صفحات: 

  184-206
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  649
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 649 استناد 6 مرجع 0
نویسندگان: 

LINN R.L.

نشریه: 

EDUCATIONAL RESEARCHER

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  4-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7292
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7292

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

CROPANZANO R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7499
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7499

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Family Medicine Journal

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  53
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  632-637
تعامل: 
 • استنادات: 

  20
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  864
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 864 استناد 20 مرجع 0
نویسندگان: 

جلیلی سودابه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  119-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  238
 • دانلود: 

  115
چکیده: 

این مقاله به تشریح تعاریف، ابزارها، ویژگی ها، اهداف و استانداردهای مفهوم پاسخگویی می پردازد. با توجه به اینکه این مفهوم از شاخصهای حکمرانی خوب می باشد، توضیحاتی در این خصوص و سایر شاخصهای حکمرانی خوب ارایه خواهد شد. این مقاله الگویی را تدوین می کند که به عنوان چارچوب نظری برای مقایسه نظامهای متداول جهان مورد استفاده خواهد بود. نظامهای پاسخگویی در دو کشور انگلیس و آمریکا با نظام های سیاسی پارلمانی و ریاستی و همچنین در سه کشور در حال توسعه آفریقایی (پاکستان، بنگلادش و زامبیا) مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در قسمت انتهایی مقاله، با توجه به نتایج حاصله از نظامهای پاسخگویی برحسب ارزشها و انتظارات رفتاری و اثر بخشی نهادهای نظارتی در این پنج کشور جهان، با استفاده از تکنیک MADM و TOPSIS مدلسازی ارایه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 238

دانلود 115 استناد 2 مرجع 3
strs
نویسندگان: 

MICHELS ANK | ALBERT MEIJER

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4534
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4534

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4 (پیاپی 52)
 • صفحات: 

  83-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  430
 • دانلود: 

  196
چکیده: 

مقدمه: پاسخگویی اجتماعی از الزامات مدیریتی جدید در اداره کشورها، به خصوص جوامع دموکراتیک است. پاسخگویی اجتماعی درون سازمان های انتظامی به عنوان سازمان های خدمتگزار، نه یک گزینه، بلکه یک ضرورت راهبردی است. این پژوهش با هدف تبیین الگوی پاسخگویی اجتماعی پلیس انجام شده است. سوال اصلی تحقیق این است که الگوی پاسخگویی اجتماعی پلیس کدام است؟ روش: این پژوهش یک تحقیق پیمایشی و از نظر روش: گردآوری داده ها، یک پژوهش میدانی است. جامعه آماری، شامل فرماندهان و کارکنان نیروی انتظامی بوده که تعداد 260 نفر به روش: نمونه گیری ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد، وضعیت پاسخگویی اجتماعی در سازمان های پلیسی مطلوب نیست. در ضمن، الگوی پاسخگویی اجتماعی پلیس شامل متغیرهای نوع ماموریت، فرهنگ سازمانی و وجهه سازمانی به عنوان عامل علی، سبک رهبری خدمتگزار و سازمان مبتنی بر فناوری و تمایل کارکنان به عنوان عوامل میانجی و پیچیدگی محیطی و ناپایداری محیطی به عنوان عوامل تعدیل کننده می باشد. نتیجه گیری: در نهایت، الگوی پاسخگویی اجتماعی پلیس تدوین شده است. تدوین منشور شهروندی سازمانی، تصمیم گیری های مشارکتی با حضور مردم، و توجه به نقش رسانه ها و سبک رهبری خدمتگزار و فرهنگ سازمانی مشوق پاسخگویی اجتماعی از راهکارهای تقویت پاسخگویی اجتماعی در سازمان های پلیسی است.

آمار یکساله:  

بازدید 430

دانلود 196 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

CAVILL S. | SOHAIL M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  155-170
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9247
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9247

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  5 (ویژه نامه 02)
 • صفحات: 

  108-115
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  400
 • دانلود: 

  257
چکیده: 

زمینه پاسخگویی، مسئله ای مهم و چالش آور در نظام های اداری و سیاسی بیشتر کشورها بوده و هست و عدم پاسخگویی مناسب و به موقع به کارکنان منجر به ایجاد جو بی اعتمادی و سردی کارکنان نسبت به سازمان می شود. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین نهادینه سازی اخلاق و پاسخگویی تدوین شد. روش این پژوهش کاربردی با روش، توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری تمامی کارکنان شعب بانک صادرات شهر مشهد به تعداد 1400 نفر می باشند که بر اساس فرمول کوکران تعداد 310 نفر به عنوان نمونه وارد فرایند تحلیل شده اند روش نمونه گیری تصادفی-طبقه ای است؛ ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های نهادینه سازی اخلاق و پاسخگویی مدیران می باشد که روایی آن ها از نوع محتوا بوده و بر طبق نظر صاحبنظران مورد تائید قرار گرفت جهت سنجش پایایی پرسشنامه ها از آزمون ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون با نرم افزار SPSS و تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار LISREL استفاده گردید. یافته ها یافته ها نشان میدهد که بین متغیر مستقل نهادینه سازی اخلاق و ابعاد آن (نهادینه سازی صریح اخلاق و نهادینه سازی ضمنی اخلاق) با متغیر وابسته پاسخگویی مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. میزان ضریب الفای کرونباخ برای نهادینه سازی اخلاق 87/0 و برای پاسخگویی مدیران 81/0 میباشد. نتیجه گیری نتایج حاکی از آن است که نهادینه سازی اخلاق و توجه به شاخص های اخلاقی باعث می شود که مدیران حس مسئولیت پذیری بیشتری نسبت به کارکنان خود داشته بلشند که متقابلا پاسخگویی بیشتر و مناسبتری خواهند داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 400

دانلود 257 استناد 0 مرجع 0
litScript