نتایج جستجو

577

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

58

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

BOREIKO D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  309-325
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9964
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9964

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

ضیائی بیگدلی صادق

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  65-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  92
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

صرف نظر از اختلاف نظرهایی که دررابطه با تأثیر نظام تجارت جهانی بر فضای سیاست گذاری کشورهای در حال توسعه وجود دارد، شواهد نشان داده است برخی کشورهای در حال توسعه توانسته اند از فرصت های موجود در سازمان برای تحقق اهداف توسعه ای خود استفاده نمایند. مورد الحاق نیز از این امر مستثنی نیست. فرایند الحاق، بسته به جزئیات مربوط به تعهدات پذیرفته شده و همچنین سطح مشارکت جدی کشور متقاضی می تواند منجر به تسریع فرایند توسعه و یا مانع آن گردد. کشورهایی که به الحاق نه به عنوان یک هدف بلکه به عنوان وسیله ای در خدمت استراتژی توسعه خود نگاه کرده اند، توانسته اند از این فرصت به عنوان محرّکی برای اصلاحات مناسب اقتصادی استفاده نمایند. دولت نباید جهت گیری ها و سیاست گذاری برای الحاق را به نیرو های رانتخواه خواستار جهانی شدن – آن هم از جنس نئولیبرال آن-واگذار نمایند، بلکه می بایست به آن به عنوان ابزاری در جهت تدوین و اجرای سیاست های توسعه صنعتی مناسب در دنیایی با تولیدات جهانی شده استفاده نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 92

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  333-345
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1386
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

به منظور مطالعه تنوع ژنتیکی هندوانه بومی موجود در کلکسیون بانک ژن گیاهی ملی ایران تعداد 120 نمونه از استانهای مختلف جهت ارزیابی و بررسی صفات مورفولوژیکی در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان در قالب طرح آماری آگمنت کشت گردیدند. چهار رقم از هندوانه های تجاری موجود در منطقه بنامهای چارلستونگری، کریمسون سویت، پانونیا و شوگر بی بی بعنوان شاهد در آزمایش قرار داده شدند. با استفاده از 15 صفت اندازه گیری شده محاسبات آماری مشتمل بر برآورد پارامترهای میانگین، ضریب تغییرات صفات، دسته بندی خوشه ای، محاسبات ضرایب همبستگی، رگرسیونی و فرمول برآورد عملکرد انجام گردید، نتایج حاصله از این آزمایش نشان داد که صفات مورفولوژیکی دارای تنوع خوبی در جامعه مورد مطالعه بود.صفات عملکرد، درصد قند، مدت زمان گلدهی تا رسیدن، طول میوه، عرض میوه، نسبت وزن گوشت به وزن میوه، نسبت وزن پوست به وزن میوه، نسبت وزن بذر به وزن میوه، وزن صد دانه، طول بذر، قطر بذر و عرض بذر صفات عمده برای تشخیص ژنوتیپها تنوع پذیر بودند. صفات اسیدیته، طول دوره رشد و ضخامت پوست از تنوع کمتری برخوردار بوده اند. آنالیز تجزیه کلاستر ژنوتیپ های مورد بررسی را به 8 دسته مختلف تقسیم نمود. مطالعه همبستگی بین زوج صفات، رابطه مثبت و معنی داری بین عملکرد با درصد قند، نسبت وزن گوشت به وزن میوه و عرض میوه، رابطه منفی و معنی دار با ضخامت پوسته نسبت وزن پوست به وزن میوه، نسبت وزن بذر به وزن میوه، وزن صد دانه، طول بذر، قطر بذر و عرض بذر در کلیه جوامع نشان داد. اما بین عملکرد با میوه، مدت زمان گلدهی تا رسیدن، طول دوره برداشت و طول میوه همبستگی معنی داری وجود نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1386

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

صباغیان علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  81-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  234
 • دانلود: 

  56
چکیده: 

سازمان جهانی تجارت در 22 اوت 2012 اعلام کرد که کشور روسیه پس از گذراندن فرایند پیوستن، در این روز به عنوان یکصد و پنجاه و ششمین عضو به این سازمان پیوسته است. پس از فروپاشی اتحاد شوروی، کشور روسیه در سال 1993 درخواست عضویت خود در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) را ارائه کرد. سال 1995 با جایگزین شدن سازمان تجارت جهانی به جای گات روسیه دوباره درخواست عضویت خود را به این سازمان ارائه کرد. عضویت روسیه به عنوان یکی بزرگترین اقتصادهای جهان و یکی از پرجمعیت ترین کشورهای جهان، می تواند پیامدهای زیادی برای این کشور و این سازمان و شریک های بزرگ تجاری آن در پی داشته باشد. همچنین عضویت در سازمان جهانی تجارت دایره جهان شمولی این سازمان را گسترش می دهد و دامنه گسترش اصول و مقررات این سازمان بر مبادلات تجاری جهان را بیشتر می کند. همچنین پیوستن روسیه به سازمان تجارت جهانی برای شریک های تجاری این کشور نیز به معنای ثبات و پیش بینی پذیرتر بودن رژیم تجارت و اقتصاد خارجی و سرمایه گذاری روسیه است. این نوشتار درپی بررسی پیامدهای پیوستن روسیه به سازمان تجارت جهانی در این زمینه ها است.

آمار یکساله:  

بازدید 234

دانلود 56 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  86
 • صفحات: 

  241-263
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  91
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

امروزه نقش اساسی در اقتصاد و توسعه پایدار را تولید علم بر عهده دارد. دولت ها باید محیط مناسبی را ایجاد کنند که پدیدآورندگان آثار فکری با اطمینان بتوانند فعالیت کرده، و از نتایج تولید فکری خود منتفع شده، به تولید و توسعه هر چه بیشتر دانش بپردازند. همچنین حمایت از اینان نباید به گونه ای باشد که فضا برای رشد علمی محدود شود، چراکه همواره پیشرفت در یک علم بر استفاده از آثار پدیدآورندگان قبلی استوار است. این کلیت در قالب حقوق مالکیت فکری قابل پیگیری بوده و جوامع به ویژه در این عصر که گستردگی علم، دانش و هنر شاخصه آن تلقی می گردد، نمود یافته است. مسلما هر کشور برای دور نماندن از حمایت دانش و هنر و به تبع آن دانشمندان و هنرمندان مقرراتی را در این راستا تدوین و اجرا می نماید. آنچه در این عرصه مد نظر بوده حمایت همه جانبه ای است که جامعه بین المللی آن را در قالب موافقت نامه های مختلف و در این حوزه موافقت نامه موسوم به تریپس ایجاد نموده است. اهمیت این موافقت نامه تنها به تقابلات، خلاء ها و همپوشانی با قوانین ملی ختم نمی گردد. وجود خلاء ها و نواقص تقنینی داخلی در این عرصه ضرورت الحاق به این موافقت نامه را به طور فزاینده ای القاء می نماید. این نوشته در صدد تحلیل آثار حقوقی ناشی از الحاق به این موافقت نامه در نظام حقوقی ایران است. بازنگری، اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات داخلی از آثاری است که به این الحاق مترتب است.

آمار یکساله:  

بازدید 91

دانلود 40 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

IN ORDER TO EVALUATION DIVERSITY AMONG COLOCYNTH accession BASED ON SEED TRAIT AN EXPERIMENT WERE CONDUCTED IN COMPLETELY RANDOMIZED DESIGN IN HORTICULTURE DEPARTMENT OF UNIVERSITY OF TEHRAN IN 2012 YEAR.IN LABORATORY CONDITION SOME OF PHYSIOLOGICAL...

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
strs
نویسندگان: 

MOGHADAM ABRISHAMI ALI

نشریه: 

INTERNATIONAL LAW REVIEW

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  65
 • صفحات: 

  263-280
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  116
 • دانلود: 

  101
چکیده: 

Singapore Convention on Mediation was signed by 46 countries, including Iran, in August 2019 and came into force in September 2020. The aim of the promulgation of the Convention is to provide an effective mechanism, akin to New York Convention, for enforcing settlement agreements resulting directly from mediation. The process and result of negotiations indicate that the future of the Convention is uncertain. The unwillingness of the EU, European countries and Japan on the one hand, and the lack of cultural and legal foundations in a given country that may consider the ratification of the Convention on the other hand, may amount to unsuccessful application of the Convention. This article illustrates problems and controversies raised at the time of drafting the Singapore Convention. It also demonstrates advantages and disadvantages of the possible ratification in Iran. It concludes that Iranian legal system is currently lacking a legal basis in terms of commercial mediation, and hence prior to the possible accession, Iran should adopt a legal framework for commercial mediation by inspiriting from UNCITRAL Model Law on Mediation.

آمار یکساله:  

بازدید 116

دانلود 101 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  84
 • صفحات: 

  1-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  878
 • دانلود: 

  244
چکیده: 

در این مقاله، تاثیر جهانی شدن (با شاخص جمع صادرات و واردات به GDP)، تعرفه ها، بهره وری کل عوامل تولید و نسبت سرمایه به نیروی کار بر سودآوری صنایع بررسی شده است. چون آماری از سود در ایران منتشر نمی شود از شکاف قیمت - دستمزد به عنوان معیاری از سودآوری استفاده شده است. مدل، با پانل دیتای پویای ناهمگن و به روش میانگین گروهی تلفیقی برآورد شده و نتایج نشان می دهد علامت هر چهار متغیر مذکور مثبت است. تعرفه بیش ترین و جهانی شدن کم ترین تاثیر را بر سود دارند. بنابراین، پیامد های کاهش تعرفه ها در قالب الحاق به سازمان جهانی تجارت، سودآوری صنایع را کاهش می دهند، در حالی که افزایش حجم تجارت (جهانی شدن) کم ترین تاثیر را بر سودآوری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 878

دانلود 244 استناد 0 مرجع 6
نشریه: 

نامه مفید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  69 (اقتصاد)
 • صفحات: 

  107-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  263
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

این مقاله در صدد است تا با استفاده از روش های اقتصادسنجی، اثرات الحاق به سازمان تجارت جهانی را بر بخش صنعت ایران ارزیابی نماید. یکی از حساس ترین بحث ها در پذیرش موافقت نامه دور اروگوئه و عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت، اندازه گیری اثر تغییر در واردات و صادرات ایران پس از قبول مفاد موافقت نامه است. حذف موانع غیر تعرفه ای و تغیییر نرخ های تعرفه کالاهای وارداتی و صادراتی موجب تغییرات ساختاری در اقتصاد کشور خواهد شد. صنعت ایران در شرایط فعلی، با برخورداری از حالت انحصاری و دولتی بودن و نیز بهره وری پایین در اکثر بخش ها قادر نسبت با صنایع جهانی رقابت کند. در صورتی که شرایط بهبود یابد، پیوستن به سازمان جهانی تجارت، تولیدات صنعتی را بهتر خواهد ساخت. نتایج این مقاله بر اساس بررسی های سال های (1350-1385) نشان می دهد که در صورت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، اگر متوسط نرخ تعرفه کالاهای صادراتی %40 کاهش یابد، صادرات صنعتی %200.2 افزایش می یابد و همچنین متوسط نرخ تعرفه کالاهای وارداتی %14 کاهش یابد، واردات صنعتی %5.6 افزایش می یابد و در نهایت، خالص صادرات صنعتی %194.6 افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 263

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  337-353
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  96
 • دانلود: 

  49
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 96

دانلود 49 استناد 0 مرجع 1
litScript