نتایج جستجو

3226

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

323

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

YOUSEFI H.R. | SAKAI J.I. | ITO H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  31-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  56843
 • دانلود: 

  30225
کلیدواژه: 
چکیده: 

A new mechanism for the acceleration and production of ions in Z-PINCH discharges, especially plasma focus is presented. Previously, Yousefi et al. [Phys. Plasma 13, 114506 (2006)] studied the multiple compression and PINCH mechanism; they reported that this event can be attributed to the (m=0) type instability, while the subsequent ion and neutron acceleration mechanism was not reported. C ontinuing from previous work, Mizuguchi et al. [Phys.Plasma 14, 032704 (2007)] studied the simulation of high-energy proton production, generated by shock waves in PINCH plasma discharge, by use of a 2D relativistic and fully electromagnetic particle-in-cell code. It was found that protons trapped in the electrostatic potential produced near the shock front, can be accelerated to a few Mev by the surfatron acceleration mechanism. On the other hand, the ring-shape of ion bunches, which is in good agreement with the experimental results, were shown. Now we report another acceleration mechanism for subsequent ion production, which differs from the m=0 instabilities caused by the surfatron acceleration mechanism.

آمار یکساله:  

بازدید 56843

دانلود 30225 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KASHANI M. | MIYAMOTO T. | TANIMURA Y.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  6-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  77441
 • دانلود: 

  74724
چکیده: 

The calibration procedure of silver activation detectors using a mono energetic neutron source with 5MeV beam energy at FRS of JAERI (Japan Atomic Energy Research Institute) is described in this paper. These detectors are fabricated for measuring fusion neutron burst emitted of z-PINCH and plasma focus devices in ASRL (the Atomic Science Research Laboratory).

آمار یکساله:  

بازدید 77441

دانلود 74724 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  301-307
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  729
 • دانلود: 

  354
چکیده: 

استفاده از پدیده تنگش پلاسما در سیستمهایی از قبیل تنگش Z و پلاسمای کانونی و ارتباط تنگاتنگ آن با امواج ضربه ای، مساله ای است که در چند سال اخیر خصوصا پس از مطرح شدن کاربردهای این سیستمها در گداخت هسته ای و موارد دیگر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله با استفاده از معادلات مگنتوهیدرودینامیک، چگونگی پیدایش و گسترش و نیز تاثیر موج ضربه بر پارامترهای پلاسمای این سیستمها مورد بررسی قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 729

دانلود 354 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  1-الف
 • صفحات: 

  71-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1178
 • دانلود: 

  190
کلیدواژه: 
چکیده: 

فرض کنید X1, …, Xn یک نمونه تصادفی از توزیعی با میانگین نمونه ای `Xو واریانس نمونه ای S2 باشد. در این مقاله ویژگیهای کلی (Xi -`X)/ S: i= 1, … n، به نام Z- Score، را بررسی می کنیم. یک قضیه نمایانگر، با فرض اینکه جامعه نرمال باشد و یک قضیه حدی زمانی که حجم نمونه به سوی بی نهایت می رود برای Z- Score ارایه می شود. سرانجام دو کاربرد در مورد نمره گذاری یک امتحان و آزمون آماری برای داده های دور افتاده بیان شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1178

دانلود 190 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  45-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2126
 • دانلود: 

  1450
چکیده: 

توانایی شبکه های مبدل حرارتی در پذیرش آرایش های دمایی گوناگون دمایی و تاثیر این آرایش ها بر بار مبدل ها و تفاوت دمای متوسط لگاریتمی، منجر به ایجاد آرایش های متفاوتی از سطوح انتقال حرارت مبدل های جدید و میزان انرژی مصرفی می شود. تاثیر مستقیم این آرایش ها بر هزینه کل سرمایه گذاری سالیانه، ایده امکان بهینه سازی شبکه های مبدل حرارتی با تغییر بار مبدل ها را در ذهن ایجاد می کند. نتیجه های نزدیک و بهتر حاصل از این روش نسبت به نتیجه های نرم افزار SPRINT، حاکی از قوت روش ارایه شده در بهینه سازی توزیع بار است. تابع هدف بهینه سازی توزیع بار حرارتی در طراحی جدید، دستیابی به کمینه هزینه کل سرمایه گذاری سالیانه و درطراحی اصلاحی، دستیابی به کمینه دوره بازگشت برای یک هزینه سرمایه گذاری یا دستیابی به بیشینه سود حاصل از ذخیره انرژی برای یک دوره بازگشت است. بهبود 4 درصدی هزینه کل سرمایه گذاری سالیانه در شبکه با طراحی جدید و بهبود 6/5 درصدی هزینه سرمایه گذاری همراه بهبود 11 درصدی دوره بازگشت در شبکه مورد مطالعه طراحی اصلاحی، بیانگر اهمیت در نظر گرفتن بهینه سازی توزیع بار در انتگراسیون حرارتی فایند است.

آمار یکساله:  

بازدید 2126

دانلود 1450 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  430-436
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1428
 • دانلود: 

  274
چکیده: 

مقدمه: ساختار دست انسان از سازمان دهی پیچیده ای برخوردار بوده است که به دنبال هرگونه ضایعه، هر چند خفیف دچار کاهش قدرت و کارایی خود می گردد. اندازه گیری قدرت PINCH و Grip جهت تهیه یک شاخص کمی از صحت عملکرد دست توسط داینامومتر به عنوان دقیق ترین و قابل قبول ترین روش پذیرفته شده است. سرعت هدایت عصبی (Nerve conduction velocity یا NCV) روش کلینیکی غیرتهاجمی دیگری است که برای محاسبه سرعت هدایت و سلامت عصب استفاده می شود.مواد و روش ها: این مطالعه از نوع مقطعی بود که بر روی 39 زن که شرایط ورود به مطالعه را داشتند، پس از ارزیابی NCV اندام فوقانی، انجام گرفت. قدرت انواع PINCH و Grip هر دو دست این افراد پس از تکمیل فرم رضایت نامه تحقیق و پرسش نامه مربوط به ارزیابی عصب مدین، با داینامومتر اندازه گیری گردید. سپس اطلاعات به دست آمده با یافته های الکترودیاگنوستیک هر نمونه با نرم افزار SPSS و آزمون ضریب همبستگی Pearson مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: بین سرعت هدایت عصبی، حسی و حرکتی عصب مدین با انواع PINCH و Grip رابطه معنی دار مثبتی وجود داشت (بیش ترین رابطه بین سرعت هدایت عصبی- حرکتی با 1Palmar PINCH، P<0.001، r=0.379 و بیش ترین رابطه Grip با سرعت هدایت عصبی- حرکتی P<0.002، .(r=0.342 بین شاخص میزان درگیری عصب مدین، انواع PINCH و Grip رابطه معنی دار منفی وجود داشت (بیش ترین رابطه با 1Palmar PINCH، P<0.001،r=-0.613 و Grip ، P<0.001، .(r=-0.563 بین شاخص میزان درگیری عصب مدین و سرعت هدایت عصبی، حسی و حرکتی آن رابطه معنی دار منفی وجود داشت (بیش ترین رابطه با سرعت هدایت عصبی- حسی P<0.001،(r=-0.562 .نتیجه‎ گیری: اندازه گیری قدرت عضلات ناحیه تنار در ارزیابی سرعت هدایت عصبی مدین کاربرد محدودی دارد. پرسش نامه شاخص میزان درگیری عصب مدین نیز به عنوان ابزار بالینی استاندارد در پیش بینی سرعت هدایت عصبی، حسی و حرکتی مدین قابل توجه است.

آمار یکساله:  

بازدید 1428

دانلود 274 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1 (پی در پی 58)
 • صفحات: 

  64-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  620
 • بازدید: 

  809
 • دانلود: 

  189
چکیده: 

سابقه و هدف: ناتوانایی های جسمی از شایع ترین عوارض سکته مغزی در بزرگسالان است، عده زیادی از این افراد از مشکلات حرکتی اندام فوقانی رنج می برند. با توجه به این که برای داشتن برنامه درمانی مفید توانبخشی، دانستن عوامل مرتبط در ایجاد عملکرد ضروری است، این مطالعه به منظور بررسی ارتباط قدرت PINCH و Grip با زبردستی در افراد سکته مغزی انجام شد.مواد و روشها: این مطالعه مقطعی بر روی 34 بیمار همی پلژی بزرگسال پس از تایید روش های ارزیابی توسط کمیته اخلاق دانشگاه انجام شد. پس از کسب رضایت و آشنایی فرد با نحوه انجام آزمون، قدرت PINCH و Grip توسط دینامومتر بر حسب کیلوگرم و میزان زبردستی توسط آزمون مینوسوتا بر حسب تعداد در ثانیه ارزیابی و ثبت گردید. سپس عوامل ذکر شده مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: دامنه سنی افراد همی پلژی شرکت کننده در مطالعه 70-50 سال با میانگین 62.41±7.2 سال بود، میانگین مدت زمان گذشته از ضایعه 22.3±10.4 ماه و همه افراد شرکت کننده راست برتر بودند. ارتباط معنی داری بین میزان زبردستی با میزان قدرتGrip  (P=0.000) همچنین ارتباط معنی داری بین میزان زبردستی و قدرت PINCH (P=0.008) موجود داشت. در حالیکه ارتباط سن بیمار و مدت زمان گذشته از سکته با زبردستی معنی دار نبود.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که در افراد همی پلژی بزرگسال قدرت PINCH و قدرت Grip با زبردستی ارتباط تنگاتنگی دارد که با اختلال این دو عامل در جریان سکته مغزی، زبردستی نیز تحت تاثیر جدی قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 809

دانلود 189 استناد 620 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  71-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  110337
 • دانلود: 

  50487
چکیده: 

Ab initio calculations at HF/6-31G* level of theory for geometry optimization and MP2/6-31G*//HF/6-31G* for a single point total energy calculation are reported for the three geometrical isomers of cycloocta-l,5-diene 1-3.

آمار یکساله:  

بازدید 110337

دانلود 50487 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  87-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2431
 • دانلود: 

  1765
چکیده: 

 به تقریب از چهل سال قبل، تحقیق و بررسی پیرامون آلودگی هوا و کنترل و کاهش آلاینده های متفاوت آن، به عنوان یک فوریت پزشکی و زیست محیطی مطرح شد و از همان زمان روش های زیادی برای مدل سازی و کنترل آلودگی هوا مطرح شد. همچنین در دهه هشتاد، تکنولوژی پینچ به عنوان یک ابزار نیرومند در طراحی شبکه مبدل های حرارتی به کار گرفته شد و در دهه نود از این تکنولوژی برای طراحی شبکه مبدل های جرمی استفاده شد و کاربرد وسیعی در زمینه کاهش مصرف آب تازه فرایند ها پیدا کرد. در این تحقیق ضمن مقایسه کاربردهای متفاوت این تکنولوژی، یک کاربرد دیگر برای آن معرفی شده که بررسی آلودگی هوا به وسیله این تجزیه است. در این پژوهش ضمن معرفی پینچ هوا، نمودار شبکه و منحنی ترکیبی غلظت رسم شد و نقطه پینچ هوای تازه و مینیمم هوای مورد نیاز برای رعایت حد استاندارد آلودگی برای یک تک منطقه و مجموع مناطق بررسی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2431

دانلود 1765 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

REZAEI ALIABAD A. | MOHAMADIAN R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (S.N. 17)
 • صفحات: 

  93-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  137669
 • دانلود: 

  28290
چکیده: 

Let R be a commutative ring with identity and R [[x]] be the ring of formal power series with coefficients in R. In this article we consider sufficient conditions in order that P [[x]] is a minimal prime ideal of R [[x]] for every minimal prime ideal P of R and also every minimal prime ideal of R [[x]] has the form P [[x]] for some minimal prime ideal P of R. We show that a reduced ring R is a Noetherian ring if and only if every ideal of R [[x]] is nicely-contractible (we call an ideal I of R [[x]] a nicely-contractible ideal if (I ÇR) [[x]] Í I). We will trivially see that an ideal I of R [[x]] is a z-ideal if and only if we have I= (I, x) in which I is a z-ideal of R and also we show that whenever every minimal prime ideal of R [[x]] is nicely-contractible, then I [[x]] is a z0 -ideal of R [[x]] if and only if I is an N0-z0 -ideal.

آمار یکساله:  

بازدید 137669

دانلود 28290 استناد 0 مرجع 0
litScript