نتایج جستجو

257

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

26

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

NOUROUZI A. | YAZDAN PARAST R.

نشریه: 

YAFTEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  57-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  35681
 • دانلود: 

  17659
چکیده: 

One of the adhesive cells culturing difficulties, is the damage they bear when dislodgement from culture flask. These injuries often cause a lot of cells destruction and mortality. In this article two methods of dislodgment of adhesive cells from culture Basks have been briefly explained. The first method involves 0.0%-0.07%. TRYPSIN solution containing 1 m mol of EDTA and the second one contains 5-10m mol EDTA solution having albumin 1mg/ml.In albumin method the less EDTA solution is concentrated, the more time is needed to collect the cells. In TRYPSINizing method, for the cells of which adhesive power is higher, or if under specific care cell adhesiveness rises, higher TRYPSIN percentage should be used.

آمار یکساله:  

بازدید 35681

دانلود 17659 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

OLSEN J.V. | ONG S.E. | MANN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  608-614
تعامل: 
 • استنادات: 

  363
 • بازدید: 

  7793
 • دانلود: 

  12816
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7793

دانلود 12816 استناد 363 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (مسلسل 44)
 • صفحات: 

  77-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2209
 • دانلود: 

  379
چکیده: 

زمینه و هدف: پروتئین مهارکننده تریپسین موجود در سویا با داشتن 181 اسید آمینه و دو باند دی سولفیدی تمایل خاصی به آنزیم تریپسین پانکراس دارد. این پروتئین که به میزان قابل توجهی در سویا وجود دارد، مقاومت بالایی در برابر حرارت و مواد شیمیایی از خود نشان می دهد. روش های متعددی مانند ترکیبی از روش های کروماتوگرافی، کروماتوگرافی جذبی با استفاده از فلزات و استفاده از الکتروفورز برای جداسازی این پروتئین مورد استفاده قرار گرفته است.روش بررسی: در این مطالعه ابتدا پودر سویا با متانول چربی زدایی شد و بخش باقیمانده در آب دیونیزه عصاره گیری گردید. با روش رسوب در نقطه ایزوالکتریک پروتئین های ذخیره ای محلول حذف گردید. بخش غنی از مهارکننده تریپسین به ستون جذبی وارد شده و پس از شستشوی ستون و خارج نمودن پروتئین های متصل نشده، مهار کننده ترپیسین از ذرات ژل با کاهش دادن pH جدا و از نظر فعالیت و خلوص مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: بررسی پروتئین بدست آمده در SDS-PAGE خلوص بالای 99 درصد و وزن مولکولی 20KDa را نشان داد. مهارکننده تریپسین در SDS-PAGE در شرایط احیایی و غیر احیایی به صورت یک باند مشابه دیده شد که نشان دهنده تک زنجیره ای بودن این پروتئین است. اشباع نمودن ستون، افزایش ظرفیت تام ستون و انجام کروماتوگرافی در pH=6-8 بازدهی و خلوص پروتئین بدست آمده را افزایش داد.نتیجه گیری: به وسیله این روش می توان در مدت زمان کم مقادیر قابل توجهی از مهارکننده تریپسین را با خلوص بسیار بالا جداسازی نمود. از ویژگی های دیگر این روش سادگی، عدم نیاز به دیالیز و یا بافر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2209

دانلود 379 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

HUANG H.L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  399
 • بازدید: 

  33725
 • دانلود: 

  17831
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 33725

دانلود 17831 استناد 399 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  241-250
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  41646
 • دانلود: 

  29561
چکیده: 

Herein, the protein corona formation on the spherical metal nanoparticles is studied to investigate the possible effects of silver nanoparticles (AgNPs) on the protein activity and conformation. The digestion capability of TRYPSIN was monitored on the human serum albumin (HSA) at standard enzymatic hydrolysis conditions in the absence and presence of different concentrations of AgNPs. So, the ratio of enzyme: HSA, the duration and the temperature of nanoparticle treatment were evaluated. The activity of treated TRYPSIN molecules, in the form of hard (HC) and soft corona (SC) was studied using sodium dodecyl sulfate poly acrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE), and nano liquid chromatography electrospray (ion trap) mass spectrometry (nano LC-ESI/MS, LC-ESI/MS). In addition, the characteristics of silver nanoparticles and the formation of HSA corona on the nanoparticle surface were monitored using ultra-violet/visible spectroscopy (UV-Vis), Dynamic light scattering (DLS) and fluorescence spectrophotometry. The results demonstrated that not only the corona formation but also the AgNPs/TRYPSIN interaction decreases the hydrolysis potency of TRYPSIN. Furthermore, interaction of AgNPs/HSA could influence both nanoparticles and HSA molecule features, companied with fluorescence study, that the HSA secondary structure. Also, LC-ESI/MS data revealed the most affected HSA triptics have α-helix structure.

آمار یکساله:  

بازدید 41646

دانلود 29561 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  6 (TRANSACTIONS C: CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING)
 • صفحات: 

  1580-1583
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  60702
 • دانلود: 

  37797
چکیده: 

Curcumin, a polyphenol yellow orange pigment present in Indian spice “turmeric”, is a member of the ginger family (Zingiberaceae). The extract of turmeric was obtained by using soxhlet apparatus at 45-55 oC, using methanol as solvent and then curcumin was isolated from methanolic extract by column chromatography. In the present study, a series of four new derivatives of curcumin (3a-d) were synthesized by reacting curcumin (1) with different alkyl halides (2a-d) using DMF and lithium hydride. The structures of natural curcumin and its synthetic derivatives were confirmed with the help of their 1H-NMR spectra and all these were screened against acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase, lipoxygenase and TRYPSIN enzymes. Curcumin and its derivatives exhibited moderate inhibitory potential against all aforesaid enzymes.

آمار یکساله:  

بازدید 60702

دانلود 37797 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

نهال و بذر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  219-225
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1118
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

پروتئین های بازدارنده تریپسین به عنوان یکی از عوامل مهم ضد تغذیه ای در مصرف سویا به صورت خام محسوب می شود. در ارقام مختلف سویا مواد باز دارنده تریپسین متعددی وجود دارد ولی بخش عمده فعالیت بازدارنده تریپسین ناشی از پروتئینSBTI-A2  مرسوم به کونیتز(Kunitz) است . دراین بررسی از الکتروفورزعمودی ژل پلی اکریلامید ده درصد استفاده گردید. پس از استخراج پروتئین بذر، 21رقم سویا (Glycine max L.) از نظر وجود تنوع و حضور یا فقدان اشکال مختلف الکتروفورزی  SBTI-A2مورد تجزیه وتحلیل قرر گرفتند. درکلیه ارقام مورد مطالعه، پروتئین SBTI-A2 با یک نوار مشابه با تحرک نسبی معادل (Tia) RF=0.79 مشاهده گردید. بنابراین ارقام مورد مطالعه تفاوتی از این نظر با یکدیگر نداشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 1118

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1 (پیاپی 90)
 • صفحات: 

  33-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1704
 • دانلود: 

  449
چکیده: 

ترپسین از جمله آنزیم هایی است که در فرآیندهای بیوتکنولوژی کاربرد فراوان دارد. در آزمایشگاه کشت سلولی، طی فرآیند پاشاژ سلول ها، تریپسین جهت جدا کردن سلول های چسبیده شده به دیواره ظرف کشت سلولی استفاده می شود. همچنین جهت جدا کردن سلول ها از یک بافت می توان از تریپسین استفاده کرد. تریپسین در فرایند تولید پپتن و پروتئین هیدرولیز شده از کازئین شیر و سویا بطور انبوه و گسترده مورد استفاده قرار می گیرد (1، 21). تریپسین یک سرین پروتئاز است که در سیستم گوارش اکثر مهره داران یافت می شود ترپسین از جمله آنزیم هایی است که در فرآیندهای بیوتکنولوژی کاربرد فراوان دارد. در این مطالعه با استفاده از روش های رسوب دهی پروتئین ها با سولفات آمونیوم اشباع شده 35 درصد و 75 درصد، رسوب دهی با تری کلرو استیک اسید 2.5 درصد وزنی حجمی، رسوب دهی پروتئین ها در pH=6.5 و در نهایت با کروماتوگرافی تمایلی تریپسین موجود در پانکراس تخلیص شد. با این روش، از هر کیلوگرم پانکراس گوساله 2.8 گرم تریپسین خالص با فعالیت ویژه155 (U/mg)  استحصال گردید. نتایج این مطالعه نشان می دهد که با این روش می توان 26 درصد از آنزیم موجود در پانکراس را بدست آورد. در نهایت می توان گفت این روش یک روش ساده، سریع و مقرون به صرفه جهت تولید انبوه تریپسین باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1704

دانلود 449 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  SUPPL. (1)
 • صفحات: 

  298-298
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  69753
 • دانلود: 

  20021
چکیده: 

In recent years, increased interest is seen among scientist and pharmaceutical industries to replace the synthetic antibiotics with antimicrobial agents that are perceived as “natural”. Currently, peptides with known sequences have been identified which exhibit antimicrobial effects. These peptides are produced in vitro and in vivo by proteolysis of naturally occurring parent proteins. Ovotransferrin (OT) is an egg white protein with iron binding properties. The purpose of this research was to isolate, purify and characterize novel antimicrobial peptides from ficin-and TRYPSIN-treated OT. OT was purified from chicken egg white by ammonium sulfate precipitation followed by DEAE- Sephadex ion exchange chromatography and subjected to treatment with different concentrations of ficin and TRYPSIN. The produced peptides were separated by Sephadex G-50 gel filtration chromatography. The antimicrobial effects of selected peptides against Staphylococcus aureus (G+) and Salmonella typhimurium (G-) was evaluated. Results showed that purified peptides decreased the number of S. aureus and S. typhimurium by 97% and 28% respectively. Taken together, the results of this study suggest that it is possible to substitute the antimicrobial agents of chemical origin with the peptides which are obtained from OT.

آمار یکساله:  

بازدید 69753

دانلود 20021 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  10-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  530
 • بازدید: 

  58380
 • دانلود: 

  28584
چکیده: 

Background: Despite the extensive information available in the literature, cell surface marker signature of human Amniotic Epithelial Cells (hAECs) remains controversial. The aim of the present study was to characterize immunopheno-typic features, proliferative capacity and immunogenicity of hAECs. We also tested whether expression of some cell surface markers is influenced by the type of TRYPSIN used for tissue digestion.Methods: Single cell suspensions of amniotic membranes from four human placentas were isolated by enzymatic digestion and expression of CD9, CD10, CD29, CD34, CD38, CD44, CD45, CD73, CD105, CD133, HLA-I, HLA-DR, HLA-G, SSEA-4, STRO-1 and OCT-4 was then evaluated by flow cytometry. The differential impact of four TRYPSIN types on the yield and expression of CD105 and HLA-I was also determined. The proliferative capacity of cultured hAECs was assessed and compared in the presence and absence of Epidermal Growth Factor (EGF). To test their immunogenicity, hAECs were injected into Balb/c mice and the reactivity of hyperimmunized sera was examined by immunofluorescence staining.Results: Nearly all purified cells expressed mesenchymal markers, CD9, CD10, CD29, and CD73 and the embryonic marker, SSEA-4. A large proportion of the cells also expressed STRO-1 and OCT-4. The purified cells also expressed HLA-G and HLA-I. A very small proportion of hAECs expressed CD34, CD38, CD44, CD133 and HLA-DR. The type of TRYPSIN used for enzymatic digestion affected both the percentage and expression of HLA-I and CD105. hAECs revealed substantial proliferative capacity only when cultured in the medium supplemented with EGF. These cells were shown to be capable of inducing high amounts of anti-donor antibodies.Conclusion: Here we provided evidence that hAECs are immunogenic cells with high level of HLA-I expression. Furthermore, this work highlighted the impact of isolation procedure on the immunophenotype of hAEC.

آمار یکساله:  

بازدید 58380

دانلود 28584 استناد 530 مرجع 6747
litScript