نتایج جستجو

90

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

9

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

داروهای گیاهی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  171-178
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1624
 • دانلود: 

  422
چکیده: 

مقدمه و هدف: کاربرد اسانس های گیاهی به عنوان عواملی امن و موثر برای مبارزه با آفات انباری توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در تحقیق حاضر اثرات زیستی اسانس اکالیپتوس E. globulus روی شپشه آرد، یکی از حشرات آفت محصولات انباری، برآورد گردید.روش تحقیق: در این پژوهش اثرات تماسی، تدخینی و دورکنندگی اسانس اکالیپتوس روی شپشه آرد T. confusum مورد بررسی قرار گرفت. اثر تماسی به دو شیوه قطره گذاری و آغشته نمودن سطوح کاغذ صافی آزمایش گردید. قطره گذاری با دستگاه میکرواپلیکاتور و قرار دادن یک مایکرولیتر از غلظت های مختلف اسانس روی قفس سینه حشرات کامل انجام شد. برای آزمایش اثر تدخینی از ظروف استوانه ای شیشه ای با حجم 40 ml استفاده شد. اثر دورکنندگی اسانس از طریق مقایسه میزان استقرار حشرات کامل در دو سطح تیمار شده و تیمار نشده مورد آزمایش قرار گرفت. بر مبنای تجزیه پروبیت داده ها، LC50 اسانس اکالیپتوس در روش قطره گذاری 0.22 ml/I برآورد شد.نتایج و بحث: مقایسه نتایج به دست آمده از سه غلظت مورد استفاده در دو سری آزمایش تیمار سطوح نشان داد که این شیوه روش مناسبی برای برآورد اثر تماسی نیست چرا که مرگ و میر مشاهده شده بیشتر ناشی از اثر تدخینی است تا تماسی. پس از کسر کردن اثر تدخینی، مرگ و میر ناشی از اثر تماسی برای سه غلظت 0.35، 0.7 و 1.41 ml/cm2 به ترتیب برابر بود با 19.44، 16.7 و 18 درصد. قابلیت تاثیر تدخینی اسانس بر مبنای LC50، 23.4 ml بر لیتر هوا برآورد گردید. میانگین درصد دور کنندگی اسانس اکالیپتوس بر اساس نتایج به دست آمده از چهار غلظت 0.93، 0.62، 0.31 و 0.1 ml/cm2 حدود 83.2 درصد برآورد گردید که جزو گروه v (80.1 تا 100 درصد دورکنندگی) از گروه های پنج گانه قرار می گیرد.توصیه کاربردی/صنعتی: محدودیت و ممنوعیت کاربرد ترکیبات شیمیایی تدخینی، نیاز به آفت کش های جایگزین مناسب را ملموس تر نموده است. کمیت قابل توجه اسانس اکالیپتوس، بی ضرر بودن آن برای سیستم های زیستی و کارآیی مناسب آن روی آفات انباری، عواملی هستند که این ترکیبات گیاهی را به عنوان جایگزین مناسب ترکیبات شیمیایی پرخطر مطرح نموده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 1624

دانلود 422 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SHAYESTEH N. | ZIAEI MASOUMEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  119-123
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  90515
 • دانلود: 

  46282
چکیده: 

Laboratory bioassays were carried out to evaluate the insecticidal efficacy of SilicoSecâ against 7-14 day old adults, old and young larvae of TRIBOLIUM CASTANEUM (Herbst) with the mean±SE (n=30) weight of 3.4±0.1 and 0.6±0.1 mg, respectively at 27oC and 55±5% RH. Wheat treated with four dose rates of SilicoSecâ and untreated wheat served as a control with three replications. Adult’s mortality was measured after 2, 7 and 14 days of exposure. After 14 day mortality counts, all adults were removed and samples retained under the same conditions for a further 60 days to assess progeny production. In the case of larvae, mortality was counted after 1, 2 and 7 day. After 2 day no concentration achieved 11% mortality for adults, however; adult's mortality exceeds 89.65% when exposed for 7 day to SilicoSecâ. Mortality of old and young larvae at 600 ppm after 2 day were 28.88 and 22.22%, respectively and exceed to 60.71 and 69.04% at longer exposure of 7 day. Due to results mortality of T. CASTANEUM was influenced by interval exposed to wheat treated with SilicoSecâ and over this exposure, the increases in application rate of SilicoSecâ had significant effect on the mortality. Young larvae of red flour beetle were more sensitive to SilicoSecâ than old larvae and adults were more tolerant. The mean number±SE of progeny in the control was 1.66±0.101 individuals per vial and there was a significant difference between treated and untreated wheat, so reproductive potential of adults in treated wheat was suppressed when compared with untreated wheat.

آمار یکساله:  

بازدید 90515

دانلود 46282 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

گیاه پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  389-402
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  294
 • دانلود: 

  121
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 294

دانلود 121 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

گیاه پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  60
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  487-495
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  392
 • دانلود: 

  114
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 392

دانلود 114 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  405-409
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  876
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

از آکرولین به عنوان یک فومیگانت برای کنترل آفات انباری استفاده شد. دوزهای مختلف آکرولین به شیشه های 1 لیتری حاوی حشرات کامل سه گونه TRIBOLIUM CASTANEUM (Herbst)، Callosobruchus chinensis (L.) و Rhyzopertha dominica (F.) تزریق گردید و بعد از 24 ساعت مقادیر LC50 و LC95 در فضای خالی برای حشرات فوق به ترتیب 10.29، 20.42379، 6.05729، 8.36819، 6.99، 12.30 میکرولیتر در هر لیتر هوا تعیین شد. جهت بدست آوردن دوز کشنده تمامی مراحل نابالغ Rhyzopertha dominica گندمهای عاری از حشرات کامل R. dominica به میزان مساوی درون شیشه های یکسان از نظر حجمی ریخته شده و دوزهای مختلف آکرولین درون آنها تزریق گردید و به مدت 11 هفته حشرات کامل ظاهر شده در هر هفته شمارش شد. معلوم گردید که در اثر استفاده از 70 میکرولیتر بر لیتر آکرولین در طول 11 هفته هیچ حشره کاملی از گندمهای آلوده ظاهر نمی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 876

دانلود 128 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

JBILOU R. | SAYAH F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  199-209
تعامل: 
 • استنادات: 

  463
 • بازدید: 

  15705
 • دانلود: 

  29629
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15705

دانلود 29629 استناد 463 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

Chaghakaboodi Zeinab | NASIRI JABER | FARAHANI SAEED

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  123-130
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

For the first time, the potential fumigation toxicity of the essential oils (EOs) extracted from the flower and root tissues of Ferula persica were evaluated against the adult insects of TRIBOLIUM CASTANEUM and the fourth instar larvae of Ephestia kuehniella. The EOs from the flower and root tissues of F. persica were initially prepared using the water distillation method and subsequently utilized for fumigation toxicity assays. To this end, four different series of EO concentrations (each one contained a group of six different concentrations) belonging to both tissues were applied for T. CASTANEUM and E. kuehniella. The experiment was based on a completely randomized design with three replicates, and the mortality rate after 24 hours was employed as a dependent criterion. According to the four individual ANOVA results, in all cases, EO concentration substantially affected the mortality rate of both storage pests of interest. Furthermore, the median lethal concentrations (LC50) of EOs from the flower and root of F. persica against T. CASTANEUM were calculated as 220. 832 and 371. 475 μ, L L−, 1 air, respectively. However, higher LC50 values of 860. 041 μ, L L−, 1 air and 1268. 148 μ, L L−, 1 air were respectively detected upon exposure of the fourth instar larvae of E. kuehniella versus EOs from flower and root tissues. Considering LC50 values of the current fumigant assay, it seems that the insecticidal activity of EOs from both flower and root tissues of the plant is less toxic against E. kuehniella rather than T. CASTANEUM. Altogether, the results revealed that these EOs could be possibly nominated as safe botanical pesticides for biocontrol of storage pests, including E. kuehniella and particularly T. CASTANEUM.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 0 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  207-218
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  543
 • دانلود: 

  367
چکیده: 

در حال حاضر، انتقال ژرم لاین در حشرات روشی گسترده برای تجزیه و تحلیل عملکرد ژن و توسعه گونه های اصلاح شده ژنتیکی است. اطلاعات زیادی درباره نشو و نمای قسمت هایی از مغز جنین حشرات موجود نیست. به این منظور، چندین لاین تراریخت T. CASTANEUM به هدف تعیین نقش برخی ژن های درگیر در نشو و نمای مغز ایجاد گردید. توالی کامل ژنوم T. CASTANEUMمشخص  شده است و روش هایی نیز برای ایجاد حشرات تراریخت این گونه ارائه شده است. در این پژوهش از عنصر متحرک piggy Bac به عنوان ناقل به T. CASTANEUM استفاده شد. پلاسمید دهنده حاوی ناحیه ژنی مورد نظر، به جنین استرین چشم سفید (Tc vermilion-deficient) تزریق گردید. لاین جهش یافته چشم سفید، دارای آسیب در ژن vermilion است، اما از طرفی پلاسمید دهنده مورد نظر دارای ژنTc vermilion  و تحت پروموتر 3xP3 است که سوسک های تراریخت را قادر به بیان ژن مذکور و در نتیجه ایجاد رنگ تیره چشم می کند. در این مطالعه، لاین های تراریخت حاوی نواحی تنظیمی برخیژن های مهم در نشو و نمای مغز ایجاد شدند. این لاین ها به منظور ردیابی رشد نئورو بلاست ها از ابتدای رشد تا ساختار کاملا رشد یافته در مغز حشره تراریخت، ساخته شدند. به علاوه، این لاین ها امکان تشخیص ژن ها و مطالعات عملکردیشان را در مغز T. CASTANEUM فراهم خواهند آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 543

دانلود 367 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4 (پیاپی 4)
 • صفحات: 

  299-307
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  833
 • دانلود: 

  234
چکیده: 

شپشه آرد TRIBOLIUM CASTANEUM Herbst. یکی از آفات مهم صنایع غذایی در سراسر جهان است. استفاده از درجه حرارت های بالا یا تیمارهای شوک حرارتی در مدیریت آفات انباری روش بسیار موثری است. در این تحقیق جهت ارزیابی مرگ و میر این حشره به وسیله حرارت های بالا، اثر 5 تیمار حرارتی شامل 35، 45، 50، 55 و 60 درجه سلسیوس در زمان های 5، 10، 15، 20 و 30 دقیقه روی مراحل مختلف رشدی این آفت (لارو جوان 5 روزه، لارو مسن 15 روزه، شفیره و حشره کامل) مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها پس از حرارت دهی در شرایط دمایی 28±1oC و رطوبت نسبی 5±65 درصد نگهداری شدند. نتایج نشان داد که حساس ترین و مقاوم ترین مرحله رشدی حشره به ترتیب مراحل لارو 15 روزه و شفیرگی آفت می باشد. همچنین مشخص شد که حداقل دمای کنترل کننده برای لارو 5 روزه دمای C°55، برای لارو 15 روزه دمای C°50 و برای مرحله شفیرگی و حشرات کامل به ترتیب دمای C°55 و C°50 می باشد. لذا با توجه به امکان وجود تمام مراحل رشدی آفت در یک توده آلوده، دمای C°55 در زمان 15 دقیقه برای کنترل همه مراحل رشدی آفت موثر خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 833

دانلود 234 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  70
 • صفحات: 

  98-103
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1604
 • دانلود: 

  290
چکیده: 

حشره شپشه آرد یکی از آفت های بسیار مهم محصول های انباری است که موجب بروز خسارت کیفی و کمی می شود. یکی از راهکارهای مناسب برای کنترل این آفت، استفاده از پرتو گاما است. در این مقاله تاثیر دزهای مختلف پرتو گاما بر روی تخم، لارو و حشره کامل شپشه آرد تا مرگ آخرین نمونه مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش در شرایط دمایی 1±27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±60 درصد و در تاریکی انجام شد. پرتودهی تخم، لارو و حشره کامل شپشه آرد با کمک پرتو گاما و با دزهای 100 تا 500 گری به انجام رسید. این آزمایش ها به منظور کاهش دز پرتو گاما در فاصله زمانی طولانی تر در مقایسه با مطالعه های قبلی انجام شد. میزان مرگ و میر حشره شپشه آرد در مرحله های مختلف رشد آن پس از گذشت 24 ساعت مورد ارزیابی قرار گرفت و نمونه برداری تا مرگ آخرین نمونه پرتودهی شده ادامه یافت. نتایج نشان داد که حساس ترین مرحله رشد حشره شپشه آرد در برابر پرتودهی، مرحله تخم بود که در آن دز 50 گری موجب مرگ 100 درصد تخم ها شد. مرحله لاروی، بعد از تخم، بیش ترین حساسیت را نشان داد به طوری که با دز 500 گری پس از گذشت 12 روز امکان از بین بردن کلیه لاروها فراهم شد. در مورد حشره های کامل، نتایج حاکی از مقاومت نسبی این مرحله از رشد حشره بود، به طوری که دز 100 گری پس از 16 روز تنها موجب بروز مرگ و میر 13.33 درصد حشره های کامل شد. بالاخره این که مشخص شد که استفاده از پرتو گاما می تواند به عنوان یک روش کاربردی مناسب، برای کنترل کلیه مرحله های زیستی حشره شپشه آرد در بین محصول های انباری به کار رود.

آمار یکساله:  

بازدید 1604

دانلود 290 استناد 0 مرجع 0
litScript