نتایج جستجو

6054

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

606

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  199-205
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1437
 • دانلود: 

  259
چکیده: 

آزمون غیرمخرب فراصوتی روشی است توانمند که علاوه بر شناسایی عیوب سطحی و درونی قطعات، قادر است خواص مکانیکی و ساختاری مواد را نیز اندازه گیری کند. یکی از خواص مهم ماده، سرعت صوت (یا فراصوت) در آن ماده است. سرعت صوت نقشی اساسی در بازرسی های غیرمخرب فراصوتی ایفا می کند، به طوری که وجود خطا در اندازه گیری سرعت، موجب ایجاد خطا در اندازه گیری ضخامت می شود. هر چند در دماهای معمولی تغییرات سرعت صوت با دما ناچیز است، ولی در دماهای بالا باید حتما تاثیر دمای قطعه بر سرعت صوت لحاظ شود. در این مقاله، یک روش تجربی ساده و کم هزینه برای اندازه گیری سرعت امواج فراصوتی طولی و عرضی در یک نمونه استوانه ای از جنس فولاد St37 در دمای بالا، ارائه شده است. به منظور محافظت از تراگذار فراصوتی و دور نگه داشتن آن از سطح داغ نمونه از یک موج بر خاص، که برای همین منظور طراحی و ساخته شده است، استفاده می شود. با استفاده از روش فراصوتی عبوری و با بکارگیری این موج بر، تغییرات سرعت امواج فراصوتی در محدوده دمایی  40-160oCاندازه گیری شده است. نتایج بدست آمده از آزمایش ها با داده های تئوری مقایسه و عدم قطعیت مقادیر اندازه گیری شده محاسبه شده است. عدم قطعیت سرعت امواج فراصوتی طولی و عرضی، با احتمال %95، به ترتیب ±0.01m/s و ±0.003m/s بدست آمده است. نتایج آزمایش ها تطابق بسیار خوبی با داده های تئوری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1437

دانلود 259 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  11-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  486
 • دانلود: 

  166
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 486

دانلود 166 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

هیدرولیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  67-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  112
 • دانلود: 

  102
چکیده: 

برخورد جریان با پایه های روی سرریز باعث شکل گیری امواج دم خروسی و توسعه امواج عرضی در طول سیستم تخلیه سیلاب می شود. ازاین رو دستیابی به اطلاعات مربوط به ارتفاع و محل تشکیل این امواج در طراحی دیواره های سرریز بسیار پرکاربرد می باشد. از طرفی در بسیاری از طرح ها برای کاهش هزینه های اجرا ازجمله هزینه های حفاری و بتن ریزی سعی می شود تا شوت به صورت همگرا طراحی گردد و این همگرایی در بسیاری از مواقع موجب به وجود آمدن جریان های عرضی شده که باعث افزایش عمق آب می گردد. بنابراین تحقیق و بررسی در مورد تاثیر زوایای همگرایی سرریز بر عمق و محل تشکیل امواج ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق، از نرم افزار Flow3D برای مدل سازی سه بعدی سرریز سد خیرآباد و بررسی تاثیر همگرایی دیواره های شوت بر شکل گیری و توسعه امواج عرضی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که با افزایش دبی ورودی سرریز و همچنین زاویه همگرایی سرریز، ارتفاع این امواج افزایش می یابد و در برخی موارد به ازای یک دبی ثابت ارتفاع موج به بیش از دو برابر عمق متوسط جریان در مقطع موردبررسی خواهد رسید. نتایج شبیه سازی به ازای یک همگرایی معین نشان داد با افزایش دبی نسبت بیشینه ارتفاع موج به عمق متوسط جریان در همان نقطه، کمتر خواهد شد. به عبارت دیگر در دبی های پایین تر موج عرضی بلندتری نسبت به عمق متوسط تشکیل خواهد شد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد با افزایش زاویه همگرایی شوت، علیرغم افزایش ارتفاع امواج شکل گرفته، محل شکل گیری امواج با حداکثر ارتفاع به سمت بالادست شوت منتقل می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 112

دانلود 102 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  184-187
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2204
 • دانلود: 

  3689
چکیده: 

Portal hypertension associated with liver cirrhosis usually leads to gastroesophageal varices; however, ectopic varices secondary to liver cirrhosis are not common, especially colonic varices which occur with a low frequency. We are going to discuss the case of a 75-year-old man with liver (HBV) cirrhosis who was admitted to the hospital with rectorrhagia. Colonoscopy revealed evidence of acute bleeding in tortuous colonic varices. The band ligation performed during the colonoscopy had failed to control the bleeding. The patient was referred to Taleghani Hospital in Tehran, and rectorrhagia was subsequently successfully controlled by BRTO technique (balloon-occluded retrograded transvenous obliteration).

آمار یکساله:  

بازدید 2204

دانلود 3689 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2 (مسلسل 30)
 • صفحات: 

  82-93
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  766
 • دانلود: 

  198
چکیده: 

در تحقیق حاضر تاثیر امواج عمود بر جریان نوع 1، 2، 3 و 4 بر انتقال رسوبات معلق در آرایش زیگزاگی موانع، در یک فلوم مستطیلی بررسی شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در حالت عدم وجود موج عمود بر جریان، غلظت رسوبات معلق در انتهای بازه موانع بیشتر از انتهای بازه بدون موانع هست اما در حالت وجود موج، عکس این قضیه اتفاق می افتد. در شرایط یکسان از دبی، قطر و فاصله ی طولی و عرضی موانع، افزایش شماره موج باعث کاهش اختلاف غلظت رسوبات معلق در پایین دست بازه موانع نسبت به بازه بدون موانع شده است. همچنین درصد کاهش غلظت رسوبات معلق منتقل شده از بازه موانع، نسبت به شرایط عدم وجود موج، کاهش یافته است. به گونه ای که غلظت رسوبات معلق منتقل شده، تحت اثر امواج نوع 1، 2، 3 و 4 به ترتیب 2/6%، 9/3%، 6.3% و 1.3% کاهش یافته است و در این شرایط، تحت اثر موج نوع 3 و 4، رسوبات معلق در بالادست بازه موانع ته نشین شده اند اما 1 و 3 درصد از رسوبات منتقل نشده در بازه موانع، به ترتیب تحت اثر موج نوع 1 و 2 به بازه بدون موانع منتقل شده اند. همچنین نتایج نشان داده است که با افزایش دامنه موج، توانایی موج در کاهش غلظت رسوبات معلق پایین دست موانع نسبت به بازه بدون موانع افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 766

دانلود 198 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

RAOOFIAN NAEENI M. | ESKANDARI GHADI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  263-288
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  34751
 • دانلود: 

  18584
چکیده: 

The problem of propagation of plane WAVE including body and surface WAVEs propagating in a TRANSVERSEly isotropic half-space with a depth-wise axis of material symmetry is investigated in details. Using the advantage of representation of displacement fields in terms of two complete scalar potential functions, the coupled equations of motion are uncoupled and reduced to two independent equations for potential functions. In this paper, the secular equations for determination of body and surface WAVE velocities are derived in terms of both elasticity coefficients and the direction of propagation. In particular, the longitudinal, TRANSVERSE and Rayleigh WAVE velocities are determined in explicit forms. It is also shown that in TRANSVERSEly isotropic materials, a Rayleigh WAVE may propagate in different manner from that of isotropic materials. Some numerical results for synthetic TRANSVERSEly isotropic materials are also illustrated to show the behavior of WAVE motion due to anisotropic nature of the problem.

آمار یکساله:  

بازدید 34751

دانلود 18584 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  141-144
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  702
 • دانلود: 

  210
چکیده: 

ما خواص ترابرد بار و اسپین مربوط به اتصال جوزفسون SNS در حد تمیز (ابررسانای سه تایی - فلز نرمال - ابررسانایی سه تایی) را با استفاده از معادلات نیمه کلاسیکی آیلنبرگر به دست می آوریم. سیستم ما شامل دو بلور ابررسانای اسپین سه تایی p-WAVE می باشد که به وسیله یک نانو لایه مس از همدیگر جدا شده اند. اثر ضخامت لایه فلز بین دو ابررسانا روی جریان اسپین و بار را بررسی می کنیم. موضوع دیگر بحث ما در این مقاله بررسی بستگی جریان اسپینی به چرخش دو بلور ابررسانای سه تایی نسبت به هم می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 702

دانلود 210 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SINGH B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  365-371
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  53609
 • دانلود: 

  29429
چکیده: 

In this paper, the equation of motion for an incompressible TRANSVERSEly isotropic fibre-reinforced elastic solid is derived in terms of a scalar function. The general solution of the equation of motion is obtained, which satisfies the required radiation condition. The appropriate traction free boundary conditions are also satisfied by the solution to obtain the required secular equation for the Rayleigh WAVE speed. Iteration method is used to compute the numerical values of non-dimensional speed of Rayleigh WAVE. The dependence of the non-dimensional WAVE speed on non-dimensional material parameter is illustrated graphically. Effect of TRANSVERSE isotropy is observed on the Rayleigh WAVE speed.

آمار یکساله:  

بازدید 53609

دانلود 29429 استناد 0 مرجع 1070
نویسندگان: 

عزیزی رضا | قمیشی مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (مسلسل 17)
 • صفحات: 

  57-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  515
 • دانلود: 

  259
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 515

دانلود 259 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3 (پیاپی 8)
 • صفحات: 

  78-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1174
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

با توجه به ضرورت وجود مقادیر طبیعی آزمایشگاهی در مورد پارامترهای مختلف الکترونوروگرافی در کشور و اهمیت تشخیصی موج F در پاره ای از بیماریهای عصبی، این مطالعه با هدف اندازه گیری مقادیر نرمال تاخیر زمانی موج F (F WAVE latency) و سایر پارامترهای مربوط به آن در دو عصب مدیان و اولنار در بیمارستان نمازی شهر شیراز در سال 1375 انجام گرفت. نوع مطالعه توصیفی بود که روی 50 فرد سالم به طور داوطلبانه صورت گرفت. افراد مورد مطالعه از نظر بررسی نورولوژیکی همگی سالم بودند. آزمایش در حالت نشسته و در حرارت معمولی اطاق با استفاده از دستگاه الکترومیوگراف DANTEC  Neuromatic (2000) c  انجام شد. تحریک از دو ناحیه مچ دست و آرنج داده می شد و توسط الکترودگیرنده ای که روی عضلات کوچک دست مربوط به اعصاب اولنار و مدیان گذاشته شده بود، دریافت می شد. حداقل 10 موج گرفته و کوتاهترین تاخیر زمانی به عنوان حداقل زمان تاخیر (Minimal F Latency) در نظر گرفته می شد. حداکثر مقدار طبیعی تاخیر زمانی موج F برای عصب مدیان با تحریک در مچ دست در خانمها 25.7 ms و در آقایان 28.5ms به دست آمد. این مقادیر با تحریک در ناحیه آرنج به ترتیب 23ms و 25ms بود. برای عصب اولنار نیز حداکثر تاخیر زمانی موج F با تحریک در مچ دست خانمها 26.4ms و در آقایان 28.9ms به دست آمد. این مقادیر با تحریک در ناحیه آرنج به ترتیب 23.1ms در خانمها و 25.3ms در آقایان بود. حداکثر نرمال اختلاف زمانی موج F برای سمت راست و چپ در اندام فوقانی برای عصب مدیان در کل گروه 2.2ms و برای عصب اولنار 2.4ms بود. حداکثر نرمال اختلاف زمانی موج F بین عصب مدیان و اولنار در یک اندام با تحریک در مچ دست برای کل گروه 2.7ms بود. تاخیر زمانی موج F بین گروه خانمها و آقایان اختلاف معناداری داشت (p<0.05) که می تواند به علت اختلاف قد و طول اندام فوقانی در دو گروه مذکور باشد. نتایج به دست آمده نسبت به مقادیر ذکر شده در منابع موجود خارجی مقداری کاهش نشان می دهد که می تواند ناشی از کوتاهی قد ایرانیان نسبت به افراد کشورهای غربی باشد. برای تکمیل این کادر تحقیقی، می توان مقادیر نرمال موج F را در اندام تحتانی اندازه گیری نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 1174

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
litScript