نتایج جستجو

66633

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6664

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

مهرانیان زینب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  7-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  919
 • دانلود: 

  136
چکیده: 

نقطه شبه- کلی k-ام گراف G، Rk(G)، گرافی است که از گراف G با اضافه کردن k راس متناظر به هر یال گراف با وصل کردن راس انتخابی به رئوس انتهایی یال متناظر به دست می آید. در این مقاله فرمولی برای محاسبه چند جمله ای لاپلاسی گراف Rk(G) بر اساس چندجمله ای های مشخصه و لاپلاسی گراف همبند و منظم G به دست می آید. شاخص کیرشهف گراف G نیز محاسبه شده است.متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 919

دانلود 136 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Azizi Keshavarz Parisa | Tehranian Abolfazl

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  24
 • صفحات: 

  85-95
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8955
 • دانلود: 

  26763
چکیده: 

In this paper, the concept of incidence domination number of graphs is introduced and the incidence DOMINATING set and the incidence domination number of some particular graphs such as paths, cycles, wheels, complete graphs and stars are studied.

آمار یکساله:  

بازدید 8955

دانلود 26763 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

پاپلی یزدی محمدحسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4 (پیاپی 71)
 • صفحات: 

  5-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1426
 • دانلود: 

  402
کلیدواژه: 
چکیده: 

هر گروه انسانی که ساختار و تشکیلاتی ایجاد می کند (در هر ابعادی) برای خود رسالتی پنهان و آشکار قایل است، ممکن است خلاصه این رسالت و اهداف در اساسنامه آن تشکیلات ذکر شده باشد. پس از رنسانس و به خصوص پس از انقلاب صنعتی که دانشگاههای مدرن در غرب نضج می گرفت آنها رسالت ها و اهدافی را برای تشکیلات خود تعریف کردند که برخی از آنها بر همگان روشن است و بخش دیگر از اهداف که معمولا مهمترین و سیاسی ترین آنها هستند فقط بر خواص آشکار است. این امر ویژه دانشگاه های غربی نیست بلکه همه گروه ها و تشکل ها از جمله احزاب را نیز شامل می شود. بنابراین در پس هر ساختاری یک ایدئولوژی خوابیده است. این مقاله کوشش دارد ایدئولوژیهای حاکم بر جغرافیای ایران را از بدو پیدایش گروه جغرافیای دانشگاه تهران تا کنون مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. چون در این زمینه این اولین کوشش است، مسلما مقاله دارای کاستیها و خطاهایی خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1426

دانلود 402 استناد 1 مرجع 14
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  39-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  666
 • دانلود: 

  161
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله، گراف علامتدار احاطه کننده کمین مشترک از یک گراف علامتدار داده شده را تعریف می کنیم و یک مشخص سازی ساختاری را برای گراف های علامتدار احاطه کننده کمین مشترک ارایه می کنیم. در ادامه، همچنین مشخص سازی های هم ارزی سویچینگ را بدست می آوریم`S ~CMD(S) و CMD(S)~N(S)، جایی کهN(S) و CMD(S) ،`S   به ترتیب گراف علامتدار مکملی، گراف علامتدار کمین مشترک و گراف علامتدار همسایه ای S هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 666

دانلود 161 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MATINFAR M. | MIRZAMANI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  43-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97106
 • دانلود: 

  65668
چکیده: 

Let G is n− vertex graph. In 1996, Reed conjectured that g (G) £ [n/3] for every connected 3− regular G. In this paper, we introduce an algorithm in computer algebra system of MAPLE such that, by using any graph as input, we can calculate domination number g(G) and illustrated set of all DOMINATING sets. It important that these sets choose among between (n g(G)) sets.

آمار یکساله:  

بازدید 97106

دانلود 65668 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  249
 • صفحات: 

  1305-1313
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  26386
 • دانلود: 

  765
چکیده: 

مقدمه: سرطان پروستات، چهارمین سرطان شایع در دنیا و شایع ترین سرطان احشایی در مردان است و تشخیص به موقع و غربالگری این بیماری، می تواند تاثیر مثبتی در طول عمر بیمار آن بگذارد. آزمون های TOTAL PSA (TOTAL prostate specific antigen) و نسبت Free PSA به TOTAL PSA از روش های تشخیص و غربالگری این بیماری است و در حال حاضر به طور شایع در غربالگری این بیماری استفاده می گردد. اما تاکنون مطالعه کاملی که ارتباط بین سطح سرمی PSA و درجه بیماری را تعیین کند، انجام نشده است. از این رو، مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین سطح سرمی TOTAL PSA و نسبت Free PSA به TOTAL PSA با درجه بدخیمی سرطان پروستات در نمونه های بیوپسی به انجام رسید.روش ها: طی یک مطالعه ی توصیفی-تحلیلی، 85 نفر از مبتلایان به سرطان پروستات که بیماری آن ها با بیوپسی در آزمایشگاه پاتولوژی و تشخیص طبی تایید شده است، مورد مطالعه قرار گرفتند. سطح سرمی   TOTALPSA و Free PSA  این افراد اندازه گیری شد و درجه بدخیمی بیماری نیز از طریق آزمایشگاه پاتولوژی تعیین و ارتباط بین سطح سرمی TOTAL PSA و Free PSA و درجه بدخیمی سرطان پروستان (طبق معیار گلیسون) مورد بررسی قرار گرفت. داده های به دست آمده از مطالعه با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: بین درجه ی گلسیون و نسبت Free PSA و TOTAL PSA یک همبستگی معکوس به میزان 0.38 وجود داشت که طبق آزمون همبستگی Spearman، معنی دار بود (p=0.037) بین سطح سرمی PSA و درجه ی گلسیون نیز یک همبستگی مستقیم به میزان 0.37 مشاهده شد که طبق این آزمون، از نظر آماری معنی دار بود (P<0.001).نتیجه گیری: با توجه به این که سرطان پروستات به طور معمول دیر تشخیص داده می شود و انجام بیوپسی به سختی مورد پذیرش بیماران قرار می گیرد و از طرف دیگر، نظر به وجود ارتباط بین گرید کانسر پروستات و سطح سرمی Free PSA و نسبت Free PSA/TOTAL PSA، می توان با توجه به سطح سرمی TOTAL PSA و Free PSA، تدابیر لازم جهت درمان به موقع بیماران اتخاذ نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 26386

دانلود 765 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  287-297
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  27042
 • دانلود: 

  12493
چکیده: 

A set S of vertices in a graph G = (V; E) is a DOMINATING set of G if every vertex of V S is adjacent to some vertex of S. For an integer k 1, a set S of vertices is a k-step DOMINATING set if any vertex of G is at distance k from some vertex of S. In this paper, using membership values of vertices and edges in fuzzy graphs, we introduce the concepts of strength of strongest DOMINATING set as well as strength of strongest kstep DOMINATING set in fuzzy graphs. We determine various bounds for these parameters in fuzzy graphs. We also determine the strength of strongest DOMINATING set in some families of fuzzy graphs including complete fuzzy graphs and complete bipartite fuzzy graphs.

آمار یکساله:  

بازدید 27042

دانلود 12493 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  561
 • دانلود: 

  146
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 561

دانلود 146 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

برزگر حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  137-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  307
 • دانلود: 

  188
چکیده: 

فرض کنیم یک فضای توپولوژیک باشد. گراف اشتراکی روی فضای توپولوژیک، که با نمایش داده می شود، یک گراف غیرجهت دار است که مجموعه رأس های آن، زیرمجموعه های باز هستند و دو رأس به هم وصل می باشند، اگر اشتراک آنها ناتهی باشد. در این مقاله روابط بین ویژگی های توپولوژیکی و ویژگی های گرافی بررسی شده است. همچنین برخی رده بندی ها و نمایش هایی برای گراف بیان شده است و در نهایت مطالعه ای بر روی احاطه گری آن صورت گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 307

دانلود 188 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  45-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  736
 • دانلود: 

  172
کلیدواژه: 
چکیده: 

یک زیر مجموعه S از رئوس گراف G=(V, E) بدون راس تنها یک مجموعه غالب کلی نامیده می شود اگر هر راس از V (G) مجاور راسی در 𝑆 باشد. عدد غالبی کلی یک گراف G ماکسیمم تعداد مجموعه های غالب کلی است که می توان مجموعه رئوس G را به آنها افراز کرد. نشان می دهیم که عدد غالبی کلی یک گراف تصادفی -r منظم تقریبا به طور قطع حداکثر r-1 است، و برای گرافهای تصادفی -3 منظم، عدد غالبی کلی تقریبا به طور قطع برابر 2 است. همچنین یک کران پایین برای عدد غالبی کلی یک گراف بر حسب مرتبه، حداقل درجه و حداکثر درجه به دست می آوریم. به عنوان یک نتیجه فرعی، ثابت می کنیم که عدد غالبی کلی یک گراف -r منظم حداقل r/(3ln(r)) است.

آمار یکساله:  

بازدید 736

دانلود 172 استناد 0 مرجع 0
litScript