نتایج جستجو

13219

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1322

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

CHARAN BEHERA G. | GUNNESWARA RAO T.D. | RAO C.B.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  411-422
تعامل: 
 • استنادات: 

  615
 • بازدید: 

  113843
 • دانلود: 

  51719
چکیده: 

Jacketing with composites on the outer periphery is one of an effective way to enhance the TORSIONAL capacity of distressed reinforced concrete structures and to change the mode of failure from brittle to ductile. Ferro cement due to its better crack arresting capacity and better strain distribution across the section make it one of the suitable composite materials in the field of STRENGTHening reinforced concrete members. An experimental programme consisting of casting and testing of beams with "U" wraps (more commonly used STRENGTHening technique) was conducted in the laboratory to study the effect of aspect ratio (ratio of depth to breadth), constituent materials of Ferro cement (viz., number of mesh layers, yield STRENGTH of mesh layers and compressive STRENGTH of mortar) and concrete STRENGTH on ultimate TORSIONAL STRENGTH and twist. This experimental results briefly recounts that wrapping on three sides enhance the ultimate torque and twist. This STRENGTHening scheme is more effective for higher aspect ratios with high STRENGTH jacketing material. An analytical model proposed in this paper for prediction of torque and twist response of jacketed beams is in good agreement with experimental results.

آمار یکساله:  

بازدید 113843

دانلود 51719 استناد 615 مرجع 2416
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  85-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1658
 • دانلود: 

  335
چکیده: 

در این مقاله مقاومت پیچشی تیرهای بتنی مسلح با آرماتور طولی و بدون خاموت، هنگام و بعد از ترک خوردگی، تحت پیچش خالص مورد بررسی آزمایشگاهی قرار گرفته است. بیشتر آیین نامه های رایج برای اعضای بتن مسلح تحت پیچش مقاومت پیچشی ناشی از بتن را در نظر نمی گیرند. با توجه به نتایج حاصل در صورت وجود آرماتور های طولی با نسبت متداول بمیزان 1% و بالاتر، مقاومت پیچشی پس از ترک خوردگی (پس ماند) مناسبی نزدیک 50% مقاومت ترک خوردگی فراهم می گردد. این مقاومت پس ماند می تواند مبنای تعیین مقاومت پیچشی ناشی از بتن قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1658

دانلود 335 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MOHAMMADIZADEH M.R. | FADAEI M.J.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  4 (TRANSACTION A: CIVIL ENGINEERING)
 • صفحات: 

  321-330
تعامل: 
 • استنادات: 

  617
 • بازدید: 

  166312
 • دانلود: 

  88457
چکیده: 

An experimental investigation of the STRENGTHening of the TORSIONAL resistance of High-STRENGTH Concrete (HSC) beams using Carbon-Fiber-Reinforced-Polymers (CFRP) is conducted. A total of seven beams are tested. Three beams are designated as reference specimens and four beams are STRENGTHened using CFRP wrapping of different configuration and then tested. The variables considered in the experimental study include different wrap configurations such as: U-wrapping, full and strip wrapping, the effect of the number of CFRP plies and the influence of anchors in U-wrapped test beams. The reference and the STRENGTHened beams are subjected to pure TORSIONAL moment. The load, the twist angle of the beams and the strains at longitudinal, transverse re-bars and CFRP are recorded to failure. In the current study, the ductility ratios and their increased percentage are investigated using two rather different methods. In further study, increasing the cracking, yield and ultimate TORSIONAL capacity of the STRENGTHened beams is evaluated. Finally, experimental results are compared to several analytical results. The ultimate TORSIONAL STRENGTHs that are obtained by one of the analytical methods are in good agreement with the experimental results.

آمار یکساله:  

بازدید 166312

دانلود 88457 استناد 617 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  159-163
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  798
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

امروزه انواع مختلفی از سیستم های روکش تمام پرسنلی در بین این انواع (Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen Germany) In-Ceram  از موقعیت ویژه ای برخوردار است. زیرا دارای زیبایی کافی و استحکام مناسبی می باشد.در این مطالعه، استحکام خمشی (Flexural STRENGTH) ماده In-Ceram Core مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور، ده نمونه میله ای شکل (Bar) با ابعاد 2.5× 6× 30 میلیمتر از ماده Core ساخته و توسط دستگاه اینسترون مدل 1195 به روش چهار نقطه ای، میزان استحکام خمشی اندازه گیری شده است.میانگین بدست آمده، استحکام خمشی 42 ±538 مگا پاسکال را نشان می دهد که این استحکام بیشتر از بقیه سرامیک های دندانپزشکی و قابل قبول برای استفاده کلینیکی است.

آمار یکساله:  

بازدید 798

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

انصاری قاسم | مقسم کامیار

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  ویژه نامه
 • صفحات: 

  568-576
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1445
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

زمینه: ترکیب ZOE سالهاست به عنوان Base در موارد مختلف درمانهای دندانپزشکی کاربرد دارد. به نظر می رسد زولیران مشابه تولید خارجی با نام زونالین می باشد و می تواند جایگزین مناسبی برای این ماده باشد. با توجه به قسمت پایین تر این محصول و سهولت دسترسی به آن، نیاز به بررسی علمی در جهت تایید خصوصیات فیزیکی ضروری به نظر می رسد. هدف: در این تحقیق میزان استحکام فشاری (Compressive STRENGTH) سمان زولیران (براساس ‎آزمایش موجود در دستورالعمل شماره ANSI/ADA 30) با سمان زونالین به عنوان ماده استاندارد مقایسه شده است. مواد و روشها: تعداد 5 نمونه به ابعاد 4mmx6mm از هر یک از سمانها تهیه و به مدت 24 ساعت در دمای 37C0 ±1C0ودر اب مقطر نگهداری شدند. سپس نمونه ها بین ضخامت دستگاه Instrun قرار گرفته و نیرو اعمال گردید. پایین ترین نیروی اعمال شده که قادر به شکاندن نمونه بوده ثبت و با استفاده از فرمول k= 4F/pD2 میزان استحکام فشاری نمونه حساب گردید. یافته ها: میانگین استحکام فشاری 5 نمونه سمان زولیران 14.33 Mpa و میانگین استحکام فشاری 5 نمونه سمان زونالین 31.84 Mpa بود. میانگین استحکام فشاری سمان زونالین بالاتر از میانگین مندرج در دستورالعمل شماره ANSI/ADA 30 و به طور معنی داری از میانگین استحکام فشاری سمان زولیران بالاتر بود. میانگین استحکام فشاری سمان زولیران پایین تر از میانگین مندرج در دستورالعمل شماره ANSI/ADA 30 بود. نتیجه گیری: از آنجائی که استحکام فشاری سمان زولیران به طور معنی داری از میانگین استحکام فشاری زونالین کمتر بود، در نتیجه بنظر می رسد مقایسه و بررسی خواص دیگر فیزیکی این دو ماده جهت تایید یا رد قابلیت کلینیکی این ماده اهمیت دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1445

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

NARENDAR S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  36-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  466
 • بازدید: 

  29603
 • دانلود: 

  30210
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 29603

دانلود 30210 استناد 466 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

FAKHRY M.A. | EL SHAZLY M.I.

نشریه: 

CLINICAL OPHTHALMOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  973-978
تعامل: 
 • استنادات: 

  462
 • بازدید: 

  7930
 • دانلود: 

  29437
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7930

دانلود 29437 استناد 462 مرجع 0
نویسندگان: 

OZMEN GUNAY | GIRGIN KONURALP | DURGUN YAVUZ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  121-131
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  100635
 • دانلود: 

  62167
چکیده: 

The purpose of this study is first to determine the conditions for excessive TORSIONAL irregularity and then to discuss the validity of code provisions. A parametric investigation is performed on six groups of typical structures with varying shear wall positions, story, and axis numbers. It is found that TORSIONAL irregularity coefficients increase as the story numbers decrease, i.e., maximum irregularity coefficients occur for single-story structures. They reach maximum values when the asymmetrical shear walls are placed as close as possible to the centers of mass. However, the results obtained for floor rotations are quite contradictory. A new provisional definition for TORSIONAL irregularity coefficient based on floor rotations is proposed.

آمار یکساله:  

بازدید 100635

دانلود 62167 استناد 0 مرجع 2995
نویسندگان: 

MAZLOOM M. | MEHRVAND M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  13-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  86502
 • دانلود: 

  23698
چکیده: 

This paper expresses the effects of silica fume, super plasticizer and GFRP on the TORSIONAL STRENGTH of self-compacting concrete (SCC) beams. SCC and control concrete mix designs in this study are based on 20 different mixes with the water-cement ratios of 0.35 and 0.45. For Torsion tests, beams with the dimensions of 40 × 10 × 10 cm were casted. To determine the compressive STRENGTH and Pundit tests, Cubic specimens with the dimensions of 10 × 10 × 10 cm and standard cylindrical specimens with the dimensions of 15 × 30 cm height were made and cured for 28 days before testing. The obtained experimental results show that the effect of silica fume in w/c=0.45 was more than the other on TORSIONAL capacity was. The TORSIONAL STRENGTH of concrete beams with GFRP was increased about 43%. The error of estimating the compressive STRENGTH of concrete by pundit test was 2%. In addition, the existing equations for estimating the TORSIONAL STRENGTH of ordinary concrete can be used for Self Compacting concrete.

آمار یکساله:  

بازدید 86502

دانلود 23698 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  128-137
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1043
 • دانلود: 

  289
چکیده: 

در این مقاله یک ترانسدیوسر پیچشی مگنتواستریکتیو جدید معرفی می شود. این ترانسدیوسر از یک کله گی مگنتواستریکتیو، یک قطعه پشت بند فولادی و یک محفظه تشکیل شده است. در اثر اعمال یک میدان مغناطیسی مارپیچ که از دو مولفه محوری و محیطی تشکیل شده، کله گی بر اساس «اثر ویدمن» در مواد مگنتواستریکتیو دچار تغییر شکل پیچشی می شود. کله گی از ماده پرمندور تشکیل شده است که یک ماده همسانگرد مغناطیسی می باشد. در این مقاله معادلات دیفرانسیل ارتعاشات پیچشی ترانسدیوسر نوشته شده و یک ترانسدیوسر پیچشی مگنتواستریکتیو با فرکانس رزونانس 12075 هرتز طراحی شده است. فرکانس رزونانس و شکل مود طبیعی ارتعاشی ترانسدیوسر از لحاظ تئوری، عددی و تجربی بررسی شده و با هم مقایسه می شود. اثر پارامترهای مهم بر عملکرد ترانسدیوسر مانند میدان محوری و محیطی و همچنین اثر پیش بار پیچشی مورد بررسی قرار گرفته است. و نقطه کار بهینه ترانسدیوسر مشخص شده است. با توجه به اینکه اکثر ترانسدیوسرهای مورد استفاده در صنعت از نوع طولی بوده و ترانسدیوسرهای پیچشی پیزوالکتریکی به علت برخی از نقاط ضعف و محدودیت ها کاربرد چندانی در صنعت پیدا نکرده اند، لذا این نوع جدید از ترانسدیوسرهای پیچشی می تواند نامزد مناسبی برای کاربردهای صنعتی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1043

دانلود 289 استناد 0 مرجع 4
litScript