نتایج جستجو

179859

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

17986

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  9-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  804
 • دانلود: 

  222
چکیده: 

در این پژوهش از یک مدل روزآزمون با تابعیت تصادفی برای برآورد پارامترهای ژنتیکی، پیش بینی ارزش اصلاحی حیوانات و برآورد روند ژنتیکی تولید شیر 305 روز استفاده شد. داده ها شامل 171360 رکورد روزآزمون ماهانه شیر دوره اول شیردهی در 96 گله، متعلق به 34257 گاو هلشتاین و سه بار دوشش بود که در سال های 1999 تا 2008 زایش داشتند. در مدل استفاده شده، اثر ثابت گروه همزمان استان- گله- سال رکوردگیری- ماه زایش (PHYM)، متغیر همراه سن گاو هنگام زایش (Age) و متغیر همراه درصد ژن هلشتاین (HF%) قرار داده شد. از تابع چند جمله ای لژاندر با توان سوم، جهت درنظر گرفتن شکل منحنی شیردهی گاوها در دو سطح ژنتیکی افزایشی و محیطی دائمی حیوان استفاده شد. نتایج نشان داد که شیردهی در ماه های نیمه دوم دوره شیردهی، وراثت پذیری بیشتری نسبت به ماه های نیمه اول دوره شیردهی دارند. کمترین مقدار وراثت پذیری در ماه اول (0.09) و بیشترین مقدار آن برای ماه های هشتم و نهم شیردهی (0.20) به دست آمد. همبستگی ژنتیکی بین ماه های شیردهی با افزایش فاصله بین آنها کاهش یافت. رگرسیون خطی میانگین ارزش های اصلاحی برآورد شده بر سال زایش برای برآورد روند ژنتیکی تولید شیر 305 روز استفاده شد. روند ژنتیکی تولید شیر برای حیوانات نر و ماده به ترتیب 25.13 و 15.45 کیلوگرم در سال برآورد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 804

دانلود 222 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  839-844
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  32272
 • دانلود: 

  14441
چکیده: 

Using monthly TEST DAY records the genetic parameters of Iranian Holstein cattle in first lactation were studied. Data of 277400 TEST-DAY milk records from 65320 cows and 2210 sires were analyzed by an animal random regression MODEL using restricted maximum likelihood methodology. The MODEL included herd-TEST-date, interaction between year-season of calving, DAYs in milk (linear and quadratic) and dam age (linear and quadratic) as fixed effects and random regression coefficients for additive genetic and permanent environmental effects. The average of 305 DAYs milk yield was 9760 (±1324) kilogram. Differences of milk yield among provinces were significant (P<0.05). The average of heritability estimates of milk was 0.50. The genetic correlations between adjacent TEST-DAY records were high and decreased with increase in interval between TESTs.

آمار یکساله:  

بازدید 32272

دانلود 14441 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  391-398
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  715
 • دانلود: 

  271
چکیده: 

با توسعه مدل های آماری مختلط برای ارزیابی صفات تکرارشده در طول زمان، مدل رگرسیون تصادفی (RRM) جایگزین مدل دوره شیردهی (LM) شده است. کمترین شمار رکورد روز آزمون لازم در هر دوره شیردهی به ازای هر حیوان برای جایگزینی LM با RRM یک چالش در ارزیابی ژنتیکی است. در این بررسی از 381236 رکورد روز آزمون مربوط به 44117 گاو شیری از هشت گله با دوره شیردهی اول استفاده شد. بر پایه شمار رکورد روز آزمون هر دام، گاوها در پنج گروه حداقل دو رکورد روز آزمون (³2)، حداقل چهار رکورد روز آزمون (³4)، حداقل شش رکورد روز آزمون (³6)، حداقل هشت رکورد روز آزمون (³8) و حداقل ده رکورد روز آزمون (³10) دسته بندی شدند. همبستگی رتبه ای بین ارزش های اصلاحی RRM و LM با استفاده از همه رکوردها بدون توجه به شمار رکورد روز آزمون هر دام 0.44 برآورد شد و همچنین همبستگی بین دو مدل با استفاده از ³2 رکورد روز آزمون 0.71 برآورد شد. هنگامی که 10 درصد دام های برتر در دو مدل با هم مقایسه شدند، همبستگی بین RRM و LM به کمتر از 0.08 کاهش یافت. در RRM همبستگی بین EBV گاوهای برتر با حداقل دو رکورد روز آزمون با حداقل ده رکورد روز آزمون برابر با 0.85 بود. میانگین درستی EBV ها با استفاده از مدل رگرسیون تصادفی 0.65 و در مدل دوره شیردهی 0.61 به دست آمد. به طورکلی استفاده از RRM هنگامی بیش از دو رکورد روز آزمون به ازای هر حیوان استفاده شود نسبت به LM ارجح است و لذا پیشنهاد می شود از RRM باحداقل دو رکورد روز آزمون به جای LM استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 715

دانلود 271 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  40 (ب)
 • صفحات: 

  375-383
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  14346
 • دانلود: 

  455
چکیده: 

به منظور مقایسه روش های ارزیابی ژنتیکی گاوهای شیری هلشتاین ایران برای صفت تولید شیر، از مدل های آماری مبتنی بر 305 روز شیردهی و رکوردهای روز آزمون (تابع کواریانس) استفاده شد. داده های مورد بررسی در این متعلق به 17946 راس گاو هلشتاین سه بار دوشش در روز بود که برای اولین بار طی سال های 1365 تا 1380 زایش داشتند. در روش مدل 305 روز، رکوردهای کامل یک دوره شیردهی 305 روز گاوها با یک مدل حیوانی یک صفتی که در آن اثرات ثابت گله- سال- فصل زایش، متغیرهای کمکی سن هنگام اولین زایش و طول شیردهی و اثر تصادفی ژنتیکی افزایشی گنجانده شده بود تجزیه و تحلیل شد. در ارزیابی ژنتیکی بر اساس مدل روز آزمون، از تابع کواریانس استفاده گردید که در آن اثر ثابت گله- سال- فصل تولید، متغیر کمکی سن حیوان هنگام رکوردگیری ماهیانه و هم چنین اثرات تصادفی ژنتیکی افزایشی و محیط دایمی قرار داده شد. در تابع کواریانس از چند جمله ای متعامد لژاندربرای در نظر گرفتن تغییرات ژنتیکی و محیط دایمی تولید شیر در طول دوره شیردهی استفاده گردید. نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان داد که میانگین ارزش اصلاحی پیش بینی شده گاوها برای 305 روز شیردهی در روش تابع کواریانس از لحاظ آماری بیشتر از روش مدل 305 روز بود. ضریب هم بستگی رتبه ای بین مقادیر ارزش اصلاحی پیش بینی شده گاوهای نر در دو روش فوق برابر با 0.925 بود و با افزایش تعداد دختران هر گاو نر افزایش پیدا نمود. روند ژنتیکی برآورد شده برای صفت شیر 305 روز بر اساس مدل روز آزمون و مدل 305 روز به ترتیب برابر 11.607 کیلوگرم در سال (P<0.05) و 3.860 کیلوگرم در سال (P<0.05) بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 14346

دانلود 455 استناد 1 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  287-291
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  549
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

در این مطالعه از 171360 رکوردهای روزآزمون ماهیانه تولید شیر گاوهای هلشتاین شیردهی اول ایران (سه بار دوشش در روز) مربوط 96 گله که در سال های 1378 تا 1387 زایش داشته اند، برای برآورد پارامترهای ژنتیکی و پیش بینی ارزش اصلاحی حیوانات استفاده شد. تولید شیر روزآزمون ماهیانه، با استفاده از یک مدل روزآزمون با تابعیت تصادفی آنالیز شد. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که میانگین وراثت پذیری برای نیمه دوم دوره شیردهی از نیمه اول آن بیشتر بود. کمترین وراثت پذیری در ماه اول و بیشترین مقدار آن در ماه های هشتم و نهم شیردهی بدست آمد. نتایج نشان داد که همبستگی ژنتیکی بین ماه های شیردهی با افزایش فاصله بین آن ها کاهش یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 549

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  389-397
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  885
 • دانلود: 

  226
چکیده: 

پارامترهای ژنتیکی صفت نمره سلول های سوماتیک جمعیت گاوهای شیری، با استفاده از رکوردهای روزآزمون جمع آوری شده توسط مرکز اصلاح نژاد دام ایران در سال های 1380 تا 1389 برآورد شد. داده ها شامل 222923 رکورد روزآزمون دوره اول شیردهی، متعلق به 29668 حیوان در 100 گله مختلف بود. برآوردها با روش نمونه گیری گیبس و بر اساس یک مدل روزآزمون با تابعیت تصادفی انجام گرفت. منحنی شیردهی براساس چندجمله ای های لژاندر از روز شیردهی در مدل منظور شد. به منظور تصحیح اثر ناهمگنی واریانس باقیمانده، دوره شیردهی (5 تا 365 روز شیردهی) به 10 گروه با فواصل نامساوی دسته بندی شد. براساس نتایج، واریانس باقیمانده در ابتدای دوره بیشترین مقدار را داشت و از ماه دوم تا پایان دوره شیردهی روند کاهشی جزئی در این پارامتر مشاهده شد. کم بودن واریانس های باقیمانده و محیط دائمی و زیادبودن واریانس ژنتیکی، به افزایش وراثت پذیری در انتهای دوره انجامید. کمترین و بیشترین مقدار وراثت پذیری به ترتیب در روزهای 68 (0.031) و 365 (0.098) شیردهی مشاهده شد. همبستگی ژنتیکی بین رکوردهای روزآزمون با افزایش فاصله بین آن ها کاهش یافت. با استفاده از ضرایب تابعیت پیش بینی شده برای هر حیوان، ارزش اصلاحی روزانه و در نتیجه منحنی ژنتیکی در امتداد روزهای شیردهی ترسیم شد. روندهای ژنتیکی و فنوتیپی صفت نمره سلول های سوماتیک، به ترتیب -0.0025 و -0.1075 برآورد شدند (P<0.01). این نتایج نشان دهنده بهبودی مطلوب برای صفت نمره سلول های سوماتیک در سطوح ژنتیکی و فنوتیپی است.

آمار یکساله:  

بازدید 885

دانلود 226 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  168-174
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  532
 • دانلود: 

  228
چکیده: 

در این پژوهش، به منظور برآورد پارامتر ژنتیکی وراثت پذیری صفت تولید شیر روزآزمون در ماه های مختلف یک دوره شیردهی و برآورد همبستگی ژنتیکی بین روزآزمون ها، از 140357 رکورد روزآزمون تولید شیر دوره اول شیردهی 165 گله و متعلق به 28292 گاو هلشتاین که بین سال های 1380 تا 1389 زایش داشته اند، استفاده شد. رکوردهای روزآزمون ماهیانه تولید شیر با استفاده از یک مدل تابعیت تصادفی، مورد تجزیه و تحلیل ژنتیکی قرار گرفت. در مدل مذبور، اثر ثابت گروه همزمان گله - سال - ماه زایش، متغیرهای کمکی سن حیوان هنگام اولین زایش و درصد ژن هلشتاین قرار داده شد. اثرات تصادفی ژنتیکی افزایشی و محیطی دائمی گاوها برای شکل منحنی تولید در طول دوره شیردهی، توسط چندجمله ای متعامد لژاندر با توان چهارم برازش شدند. چندجمله ای های لژاندر در مدل رگرسیون تصادفی به عنوان یکی از مناسب ترین توابع پایه برای توصیف ساختار کوواریانس داده ها استفاده شد. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که ماه های نیمه ی دوم دوره شیردهی، وراثت پذیری بیشتری نسبت به ماه های نیمه اول دوره شیردهی دارند. پایین ترین و بالاترین مقدار وراثت پذیری به ترتیب در ماه اول (0.117) و هشتم شیردهی (0.230) مشاهده شد. افزایش تدریجی واریانس ژنتیکی در طی دوره شیردهی و بالا بودن واریانس باقیمانده در اوایل دوره شیردهی از عوامل اصلی تغییرات وراثت پذیری در روزآزمون های مختلف بود. مدل های رگرسیون تصادفی به دلیل دارا بودن تعداد پارامترهای بیشتر، برای توصیف دقیق تر واریانس ژنتیکی تولید شیر روز آزمون در طول دوره شیردهی سودمند می باشند. همچنین این مدل ها به دلیل اعمال منحنی شیردهی حیوانات در دو سطح ژنتیکی افزایشی و محیطی دائمی، در نظر گرفتن همبستگی ژنتیکی میان روزآزمون ها و استفاده از رکوردهای واقعی در مقابل رکورد برآوردشده 305 روز می تواند برای ارزیابی دقیق تر رکوردهای روزآزمون مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 532

دانلود 228 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

VESNA G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  2-3
 • صفحات: 

  185-191
تعامل: 
 • استنادات: 

  401
 • بازدید: 

  6251
 • دانلود: 

  18177
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6251

دانلود 18177 استناد 401 مرجع 0
نویسندگان: 

STRABEL T. | KOPACKI W. | SZWACZKOWSKI T.

نشریه: 

INTERBULL BULLETIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  189-192
تعامل: 
 • استنادات: 

  409
 • بازدید: 

  17178
 • دانلود: 

  19588
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17178

دانلود 19588 استناد 409 مرجع 0
نویسندگان: 

LIDAUER M.H. | MSDSEN P. | MATILAINEN K.

نشریه: 

INTERBULL BULLETIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  37-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  409
 • بازدید: 

  15534
 • دانلود: 

  19499
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15534

دانلود 19499 استناد 409 مرجع 0
litScript