نتایج جستجو

6296

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

630

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  621-632
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  415
 • دانلود: 

  294
چکیده: 

به منظور بررسی تأثیر کودهای زیستی بر عملکرد، کیفیت و ظرفیت آنتی اکسیدانی میوه گوجه فرنگی، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 9 تیمار و 3 تکرار در ایستگاه تحقیقاتی خلعت پوشان دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز به اجرا درآمد. بذرهای گوجه فرنگی رقم Super Chief در کشت خزانه با تیمار منفرد و تلفیقی باکتری های آزادکننده پتاسیم (Pseudomonas sp. S19-1, Pseudomonas sp. S14-3) و حل کننده فسفات (P. putida TABRIZ, P. fluorescence TABRIZ) و تثبیت کننده نیتروژن (Azospirillum sp. Acu9, Azotobacter sp. ) تلقیح شدند. علاوه بر این تیمارها، تیمار شاهد بدون تلقیح باکتری و کوددهی (شاهد یک) و تیمار شاهد بدون تلقیح باکتری و با کوددهی (عناصر ماکرو) براساس نتایج آزمون خاک (شاهد دو) به منظور انجام مقایسه لحاظ شدند. صفات مورد ارزیابی شامل عملکرد کل، عملکرد اقتصادی و غیراقتصادی، تعداد میوه، وزن متوسط میوه، درصد ماده خشک میوه، میزان ویتامین ث، میزان لیکوپن، اسیدیته قابل تیتراسیون میوه و مقدار پتاسیم میوه بودند. نتایج نشان داد که اثر باکتری های فوق بر شاخص هایی مثل عملکرد، میزان پتاسیم میوه، اسیدیته، درصد ماده خشک میوه، محتوای ویتامین ث و لیکوپن معنی دار بود و بالاترین میزان عملکرد، میزان پتاسیم میوه، اسیدیته و درصد ماده خشک میوه در تیمار باکتری های آزادکننده پتاسیم و بالاترین میزان ویتامین ث در تیمار تلفیقی باکتری های آزادکننده پتاسیم و حل کننده فسفات و بالاترین میزان لیکوپن در تیمار تلفیقی باکتری های آزادکننده پتاسیم و حل کننده فسفات و تثبیت کننده نیتروژن به دست آمد. با توجه به نتایج فوق می توان به مؤثر بودن باکتری های آزادکننده پتاسیم و حل کننده فسفات و تثبیت کننده نیتروژن به عنوان کود زیستی در بهبود عملکرد و خصوصیات کیفی گوجه فرنگی اشاره کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 415

دانلود 294 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  15-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  352
 • دانلود: 

  163
چکیده: 

در این تحقیق اثربخشی کودهای میکروبی فسفاته تهیه شده از هفت باکتری به نام های (Pantoea agglomerans P5، Pseudomonas fluorescens TABRIZ، P. putida TABRIZ، Pseudomonas sp. C16-2O، Enterobacter sp. S16-3، Bacillus megaterium JK6 و B. firmus) بر بستر پایه ﺧ ﺎ ک ﻓ ﺴ ﻔ ﺎ ت (45 ﮔ ﺮ م)، ﮔ ﻮ ﮔ ﺮ د (15ﮔ ﺮ م) و باگاس (30 ﮔ ﺮ م) مورد ارزیابی قرار گرفت. در این آزمایش، باکتری P. agglomerans P5 به عنوان باکتری حل کننده فسفات مورد استفاده در کود بارور2 به عنوان کنترل مثبت استفاده شد. نتایج به دست آمده از آزمایشات گلخانه ای نشان داد که کاربرد کودهای میکروبی فسفاته در گیاه ذرت رقم سینگل کراس 704، بر وزن تر و خشک کل ریشه و بخش هوایی، جذب فسفر، پتاسیم، آهن و روی بخش ریشه و بخش هوایی، تاثیر کاملاً معنی­ داری داشت. تیمارهای کودی Enterobacter sp. S16-3 و Pseudomonas sp. C16-2O در بیشتر پارامترهای اندازه گیری شده دارای عملکردی شبیه تیمار P. agglomerans P5 بودند و هر سه این تیمار ها در بیشتر موارد دارای عملکرد بالاتری نسبت به تیمار کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل بودند. تیمارهای P. fluorescensوP. putida هم تا حدودی دارای اثرهای مشابه روی رشد ذرت بودند، البته بایستی عنوان نمود که تیمار میکروبی B. firmus در برخی موارد و تیمار B. megaterium در بیشتر پارامترها دارای عملکرد پایین تری نسبت به تیمار بستر بدون باکتری (کنترل منفی) و حتی پایین تر از تیمار بدون بستر کود (No Carrier) بودند. هم چنین در این پژوهش اثر سطوح مختلف مصرف کودی (6/0 و 2/1 گرم در هر گلدان) به ترتیب معادل با میزان توصیه شده و دوبرابر آن، کاملاً معنی دار بود و سطح مصرفی 2/1 نسبت به 6/0 باعث افزایش عملکرد حدود دو برابری در گیاه شد.

آمار یکساله:  

بازدید 352

دانلود 163 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

ذاکرالحسینی محسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1 (پیاپی 45)
 • صفحات: 

  92-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1130
 • دانلود: 

  118
کلیدواژه: 
چکیده: 

سفینه تبریز عنوان نوساخته مجموعه ای خطی است که اجزای آن را صاحبدلی تبریزی گرد آورده و کتابت آن را در ثلث اول قرن هشتم هجری، که از آن به عنوان روزگار اوج حیات فرهنگی تبریز یاد کرده اند، در تبریز به انجام رسانیده و کاتب با عنوان سفینه از آن یاد کرده است. این مجموعه به چند لحاظ – مندرجات؛ قدمت تاریخ کتابت؛ فاضل و پرکار بودن کاتب – اهمیت خاص دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1130

دانلود 118 استناد 0 مرجع 12
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

صفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  46
 • صفحات: 

  101-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  2076
 • دانلود: 

  842
چکیده: 

تبریز به سبب قرارداشتن بر مسیر موسوم به جاده ابریشم و راه های ارتباطی مهم شرقی- غربی و شمالی- جنوبی کشور، همواره از جایگاهی ویژه برخوردار بوده چندان که در دوره های گوناگون پایتخت حکومت های ایرانی بوده است. مطالعه تاریخ توسعه شهر نشان می دهد که مهران رود حد شمالی شهر بوده است تا هنگامی که با توسعه شهر در دوره آق قویونلوها، سوی دیگر رودخانه نیز جزو شهر می شود.در شهرهای اسلامی بازار قلب تپنده شهر محسوب می شود. بازار تبریز بزرگ ترین بنای مسقف دست ساز بشر محسوب می شود. قرار گرفتن شهر در محل چهار راه اقتصادی جهان در دوران های طولانی، رونق و توسعه دائم بازار را سبب شده است. با توسعه بازار و افزایش نیاز به فضاهای بیشتر، به مرور زمان بازار به ساحل دیگر مهران رود گسترش یافت.می دانیم که بازار در غالب شهرهای ایران به سان مجموعه ای درهم تنیده و یکپارچه عمل می کرده است. بدین ترتیب بدیهی می نماید که در تبریز نیز برای اتصال دو قسمت بازار پل هایی روی رودخانه احداث کرده باشند. بررسی چگونگی توسعه شهر به سمت شمال رودخانه، گسترش بازار به آن سو، و تمهیداتی که برای اتصال دو بخش واقع در دو سوی رودخانه اندیشیدند- که در نهایت به احداث پل بازارها انجامید- و نیز مستندات وجود تنها پل بازارهای تاریخ ایران که تا این زمان ناشناخته مانده اند، در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 2076

دانلود 842 استناد 3 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  15-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  69794
 • دانلود: 

  29356
چکیده: 

Introduction: The present study aimed to determine the educational and research needs of faculty members of TABRIZ University of Medical Sciences, TABRIZ, Iran so that educational priorities can be found and presented to the authorities for the purpose of educational planning.Methods: This cross-sectional descriptive study was conducted in 2013 at aforementioned University. Overall, 250 faculty members were randomly selected from 10 faculties and recruited. Research tool, a researcher-made questionnaire whose validity had been confirmed by a number of experts, was distributed in person, and eventually 230 were completed. Data were analyzed in SPSS-21 software using descriptive statistical tests.Results: Faculty members of the University declared student assessment as their first educational priority. They also considered the following as their educational needs: teaching and learning, writing scientific articles, educational needs assessment, research in education and health systems, teaching methods and techniques, educational planning, program evaluation, educational guidance and counseling, professional ethics, and computer application in education, respectively.Conclusion: This study investigated the educational needs of faculty members in three areas and 50 subjects and prioritized these needs according to each area. Based on these needs, educational planning authorities of faculty members, by appropriate educational planning, can take an effective step in improving scientific knowledge of professors and play an important role in enhancing the overall quality of education.

آمار یکساله:  

بازدید 69794

دانلود 29356 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ABDOLLAHI MEHDI | PAZHUHAN MUSA | GHASEMZADEH BEHNAM

نشریه: 

ARMANSHAHR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  141-152
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  48530
 • دانلود: 

  11195
چکیده: 

To achieve sustainable urban development and values from social justice; it is essential that all citizens enjoy resources, facilities and life opportunities equally. Due to lack of a stable or systematic approach of measuring urban problems, disparity in environmental conditions or access to social and physical infrastructures is more obvious, especially in the cities of developing countries. In this article, a hybrid method is presented using urban indicators and geographical information system (GIS), as reliable identification tools and a criterion, to produce information related to policies in complex and multidimensional aspects of spatial disparities. His information could be used by the policy makers in order to inform them about where the first target is and in what proportion they should invest. In case study of TABRIZ, this method indicates how the combination of urban indicators and GIS is a valuable tool for access of better management in resources towards balancing and spatial order in population and activities. The results of this study can help to apply reforming policies through better understanding of intra-urban disparities and optimal trace of resources. It can also help to identify poor households based on redistribution credit with the geographical component attractive to planners and decision makers.

آمار یکساله:  

بازدید 48530

دانلود 11195 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  پیاپی 2
 • صفحات: 

  37-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  7
 • بازدید: 

  1747
 • دانلود: 

  573
چکیده: 

گسل تبریز، یک گسل امتدادی راست لغز است که از کوههای زنجان- سلطانیه در ایران تا کوههای آرارات در ترکیه تداوم دارد. در طول این گسل در فاصله بستان آباد تا سلماس، پدیده های ژئومورفولوژیکی متنوعی وجود دارد که شامل جابجایی و قطع شدگی آبراهه ها، اختلاف ارتفاع و ایجاد پرتگاه گسلی، دره گسلی، چشمه های گسلی، آبهای زاینده، استخرهای طبیعی و دریاچه ارومیه است. این دریاچه، مهم ترین پدیده حاصل از فعالیت گسل تبریز می باشد. دریاچه ارومیه قبل از تشکیل توسط یک کانال به رودخانه قطور چای و در نهایت به رودخانه ارس متصل می گردیده است (افتخارنژاد، 6:1980). کانال مذکور در شمال شرق سلماس و در شمال دریاچه ارومیه قرار دارد. اشکال فوق الذکر علاوه بر زیبایی طبیعی منطقه، موجب تعیین مسیر دقیق گسل تبریز در محدوده مورد مطالعه گردیده اند. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی پدیده های ژئومورفولوژیکی حاصل از فعالیت گسل تبریز و به خصوص، نحوه تشکیل دریاچه ارومیه بوده است. روش کار شامل بررسی تصاویر ماهواره ای، عکس های هوایی، نقشه های زمین شناسی و توپوگرافی و برداشت صحرایی می باشد

آمار یکساله:  

بازدید 1747

دانلود 573 استناد 7 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  48 (دوره جدید)
 • شماره: 

  4 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  1-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1363
 • دانلود: 

  268
چکیده: 

بیلانکوه یا ولیانکوی از محلات تاریخی شهر تبریز است. اشتهار این محله به نام «بیلانکوه» را به وجود مدفن اکابر اولیا و عرفای تبریز در آن منسوب می کنند. مزارات بیلانکوه همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده اند، مرقد و مزار بزرگانی چون: اخی سعدالدین (عارف نامدار قرن ششم هجری)، کمال الدین مسعود خجندی (شاعر و عارف قرن هشتم هجری) کمال الدین بهزاد هراتی (نگارگر بزرگ قرن دهم هجری) و جز آن در این محله واقع شده اند. در دوره ایلخانی، بنیانگذاری شهرک دانشگاهی ربع رشیدی، توسط خواجه رشید الدین فضل اله همدانی بر اهمیت آن افزود و از این رو قرن هشتم هجری دوره رونق و شکوفایی بیلانکوه محسوب می شود. این منطقه از تبریز در ادوار بعدی نیز همواره مورد توجه بوده است. وجود آثار ارزشمند و متعدد مربوط به دوره های مختلف تاریخی نشان از اهمیت و جایگاه این محله تاریخی تبریز دارد. توجه و عنایت اکابر اولیا و عرفا - به ویژه از قرن ششم هجری به بعد - به بیلانکوه، موجب شکل گیری زوایا و خانقاه ها و مقابر ایشان در این محله شده است؛ از این رو ارائه نتایج بررسی های میدانی درباره آثار و بقایای مقابر و مزارات بیلانکوه یکی از محورهای این مقاله است.

آمار یکساله:  

بازدید 1363

دانلود 268 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  135-144
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  604
 • دانلود: 

  269
چکیده: 

Background: Emergency medical services are vital in timely treating victims and reducing injury and mortality rates. Ambulance response time is an essential variable in evaluating the quality of these services. This study aims to determine the ambulance response time and compare it to some background variables. Materials and Methods: This descriptive study was conducted on ambulance emergency missions in TABRIZ Emergency Medical Center, TABRIZ, Iran. The data file related to the eligible missions in the server of the center was read and listened and ambulance response time and background variables were extracted and analyzed using descriptive statistics. Results: The Mean±, SD ambulance response time was 11. 58±, 5. 69 min, which was long. The results showed a statistically significant relationship between ambulance response time and technical readiness, traffic conditions, accident time, and the educational level of ambulance personnel. Conclusion: Compared to the standard value, the average ambulance response time in TABRIZ Emergency Medical Center was longer. By recognizing the influential variables and taking the required actions, one can improve the ambulance response time and facilitate medical services in emergency conditions.

آمار یکساله:  

بازدید 604

دانلود 269 استناد 0 مرجع 190
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  47
 • صفحات: 

  418-429
تعامل: 
 • استنادات: 

  385
 • بازدید: 

  3442
 • دانلود: 

  15458
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3442

دانلود 15458 استناد 385 مرجع 0
litScript