نتایج جستجو

36

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2 (10)
 • صفحات: 

  155-166
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  670
 • دانلود: 

  204
چکیده: 

هدف از این مطالعه تعیین خصوصیات مهم زراعی هیبرید های ذرت شیرین در شرایط حضور و کنترل کامل علف های هرز در تراکم های مختلف بوته در واحد سطح بود. این بررسی در سال 1385 و در منطقه حاجی آباد هرمزگان انجام پذیرفت. طرح آزمایشی مورد استفاده اسپلیت اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار بود. کرت های اصلی شامل هیبرید های ذرت شیرین KSC403 و Shimmer و دو سطح کنترل و عدم کنترل کامل علف های هرز در کرت های فرعی و سه تراکم گیاهی ذرت شیرین 53، 67 و 89 هزار بوته در هکتار در کرت های فرعی فرعی قرار داده شده بودند. نتایج نشان داد بین هیبرید های KSC403 و Shimmer از نظر عملکرد دانه، وزن 100 دانه، تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف در بلال اختلاف معنی داری وجود داشت. همچنین کنترل کامل علف های هرز موجب افزایش عملکرد دانه ذرت شیرین به میزان 7.8 درصد گردید. حداکثر عملکرد دانه به میزان9700 کیلوگرم در هکتار از هیبرید Shimmer با تراکم 89000 بوته در شرایط کنترل کامل علف های هرز به دست آمد. در مجموع هیبرید Shimmer  خصوصیات برتری نسبت به KSC403 نشان داد. همچنین هیبریدShimmer  توانست حداکثر عملکرد دانه را با تراکم 89000 بوته در هکتار و کنترل کامل علف های هرز تولید نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 670

دانلود 204 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

FARHADI AFSHAR H.R. | MADANI H. | SHIRZADI M.H. | NAJAFI I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  103-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  74690
 • دانلود: 

  39056
چکیده: 

The objective of the study was to determine important agronomic traits of sweet corn hybrids under weeds fully controlled and not-controlled conditions at different plant densities. The study was carried out in Hajiabad, Hormozgan, Iran in 2006. It was a split-split plot design based on a randomized complete block design with four replications. The main plots included sweet corn hybrids, namely KSC403 and Shimmer, the sub-plots included two levels, namely weeds fully controlled and not-controlled conditions, and the sub-sub-plots included three densities of 53000, 67000 and 89000 plants/ha. The results of analysis of variance showed that the variations of Shimmer and KSC403 in grain yield, 100-grain weight, grain number/row and row number/ear were significant. Also, weeds full control increased the grain yield by 7.8%. The highest grain yield was 9700 kg/ha for Shimmer at the density of 89000 plants/ha under weeds fully controlled conditions. In total, Shimmer exhibited superior traits over KSC403. In addition, Shimmer produced the highest grain yield at the density of 89000 plants/ha under weeds fully controlled conditions.

آمار یکساله:  

بازدید 74690

دانلود 39056 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  540-548
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1258
 • دانلود: 

  329
چکیده: 

مقدمه: به کارگیری بعضی از مکانیزم های جبرانی برای سازگاری با بی کفایتی دریچه کامی- حلقی Velopharyngeal insufficiency یا VPI) جهت کاهش پرخیشومی و افزایش بلندی صدا، فشار بیشتری را بر حنجره وارد می کند و در نتیجه می تواند منجر به اختلالات صوتی گردد. تعدادی از مطالعات به ویژگی های صوتی افراد با VPI پرداخته اند. تصویری که از این تحقیقات به وجود می آید، نشان دهنده یافته های متنوع و حتی متضاد می باشد. این مطالعه به منظور اندازه گیری دقیقی از ویژگی های آکوستیکی صوتی شامل فرکانس پایه، جیتر (Jitter) و شیمر (Shimmer) در کودکان با 4 VPI تا 8 ساله و کودکان طبیعی هم سن آن ها و پس از آن مقایسه هر یک از این ویژگی ها صورت گرفت.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی و مقطعی بود که بر روی 80 کودک، 48 کودک در گروه کنترل و 32 کودک دارای VPI صورت گرفت. کودکان بر اساس آزمون پارامتر جهانی مورد ارزیابی قرار گرفتند و نمونه هایی که دارای پرخیشومی متوسط و شدید بودند، واکه /a/ را برای حداقل 4 ثانیه کشیدند و سپس فرکانس پایه، جیتر و شیمر صداهای ضبط شده به وسیله نرم افزار Dr Speech مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده های به دست آمده با استفاده از روش های آمار توصیفی و تحلیلی (میانگین، انحراف معیار و آزمون t) بر اساس اهداف پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: تفاوت معنی داری بین میانگین فرکانس پایه، جیتر و شیمر در دو گروه کودکان دارای VPI و طبیعی 4 تا 8 ساله وجود نداشت.نتیجه‎ گیری: با توجه به یافته های این تحقیق می توان نتیجه گرفت که در کودکان دارای VPI در محدوده سنی 4 تا 8 سال، VPI تاثیر چندانی بر فعالیت های حنجره ای نمی گذارد. شاید به این علت که در این سن هنوز راهکارهای سازگاری با VPI منجر به تغییرات بارز در ویژگی های آکوستیکی تارهای صوتی نمی شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 1258

دانلود 329 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  193-197
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  87704
 • دانلود: 

  45169
چکیده: 

Background: Head and neck cancer severely affects the voice and compromises a patient’s vocal independence. In the present study we have investigated the difference in three vital components of the voice - pitch, jitter, and Shimmer in head and neck cancer patients and compared the findings with age matched healthy volunteers.Methods: Voice parameters were ascertained in newly diagnosed head and neck cancer patients and controls using voice analysis software (PRAAT) and a Dynamic Unidirectional AUD-59 XLR microphone in a sound proof voice recording laboratory.Results: We observed considerable changes in the three voice indices of pitch, jitter and Shimmer. According to gender, there were significant changes in all three indices for men (P<0.015 to 0.0001), whereas only pitch significantly changed in women (P=0.0001).Conclusion: The results have suggested that individuals with any form of head and neck cancer will have a degree of voice problems even before the initiation of cancer treatments. Voice assessment is a vital aspect to be considered before initiation of treatment.

آمار یکساله:  

بازدید 87704

دانلود 45169 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

دهقان علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  72-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1859
 • دانلود: 

  385
چکیده: 

زمینه و هدف: ارزیابی آکوستیکی صدا جهت ثبت اطلاعات قبل و پس از درمان به منظور فهم بهتر پاتوفیزیولوژی تولید صدا و پیگیری میزان پیشرفت و بهبودی بیمار به صورت معین استفاده می شود. در جوامع مختلف به دلایل فوبی و فرهنگی میزن پارامتری صوتی افراد با هم تفاوت دارد. هدف از انجام این مطالعه بررسی پارامترهای صوتی در افراد بزرگسال بود.روش بررسی: این پژوهش به صورت توصیفی – تحلیلی بر روی 90 نفر از افراد بزرگسال طبیعی فارسی زبان شهر زاهدان (45 مرد و 45 زن) انجام شد. از یک کامپیوتر که دارای نرم افزار Dr. Speech 4.0 (زیر گروه Vocal Assessment  بود) جهت ثبت و آنالیز نمونه های صوتی استفاده گردید. آواسازی افراد در شرایط راحت صورت می پذیرفت. داده های به دست آمده به کمک آزمون های آماری کروسکال والیس، t دانشجویی و من ویتنی تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: میزان فرکانس پایه زنان (213±25.4 Hz) به طور معنی داری بیشتر از مردان (121.3±16.4 Hz) بوده (P<0.05). در نقطه مقابل میزان حداکثر زمان آواسازی (MPT) در مردان (28.0±9.4 s) بیشتر از زنان (22.6±7.6s) می باشد (P<0.05). تفاوت معنی داری در میزان نسبت صوتی (SPL) و آشفتگی فرکانس بین زنان و مردان وجود نداشت. غالب متغییر های صوتی به غیر از آشفتگی دامنه نوسان و نسبت هارمونی به نویز تفاوت معنی داری در بین گروه های سنی هر دو جنس نشان نداد.نتیجه گیری: با توجه به یافته های این مطالعه عمده خصوصیات صوتی افراد به نظر می رسد با افزایش سن تا 50 سالگی ثابت می باشند البته بایستی در استفاده از پارامترهای آشفتگی دامنه نوسان و نسبت هارمونی به نویز در مقایسه کیفیت صدا دقت نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 1859

دانلود 385 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

REZAEERAD AMIN | MORADI NEGIN | SHATERZADEH YAZDI MOHAMMAD JAFAR | SOLTANI MAJID | MEHRAVAR MOHAMMAD | LATIFI SEYYED MAHMOOD

نشریه: 

SHIRAZ E MEDICAL JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  28269
 • دانلود: 

  58713
چکیده: 

Objectives: The aim of this study was to evaluate the effects of manual circumlaryngeal therapy after one session of treatment on the voice of patients with muscle tension dysphonia. Methods: A total of 20 patients with muscle tension dysphonia were evaluated by recording vowel /a/ phonation and extracting fundamental frequency (F0), first formant frequency (F1), jitter, Shimmer, and harmonics-to-noise ratio (HNR). One session of manual circumlaryngeal therapy was held for these patients. Immediately after treatment, acoustic assessments were replicated. Results: Following manual circumlaryngeal therapy, jitter and Shimmer showed a significant reduction (P < 0. 009), whileHNRimproved significantly versus pretreatment (P < 0. 001). The mean changes in F0 were not significant, whereas a significant reduction was observed in F1 parameter (P < 0. 009). Conclusions: The reduction in jitter and Shimmer and increase in HNR after therapy resulted in the patients’ vocal improvement. Reduction of F1 after treatment suggests elongation of vocal tube and elimination of vocal tract shortness in response to the descent of larynx from its high-tension status. The insignificant change of F0 was attributed to the lack of change in vibrational characteristics, as well as stretching of vocal cords.

آمار یکساله:  

بازدید 28269

دانلود 58713 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2 (36)
 • صفحات: 

  126-132
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  66834
 • دانلود: 

  27201
چکیده: 

Background and Aim: Vocal cord nodule is one of the voice disorders causes hoarseness and breathy voice. Voice therapy is one of the treatment approaches. We aimed to find out the effects of voice therapy on vocal acoustic characteristics in these patients.Methods: In this case series, five women with vocal nodule (14 to 45-year-old) participated in a 9-week voice therapy program developed by Boone. Vocal hygiene and voice practices were measured every day using a questionnaire. Moreover, structure and movements of vocal folds were examined using videolaryngostroboscope by alaryngologist before and after voice therapy to evaluate the effectiveness of program. For collecting voice samples we used sustained lad in comfortable loudness for all patients and data were analyzed using Speech Studio.Results: After voice therapy, fundamental frequency in four of five subjects were decreased but it was not significant (p=0.225). However, jitter in all of five subjects was significantly decreased (p=0.043).After voice therapy, Shimmer in three of five subjects were decreased that was not significant (p=0.345).Conclusion: Voice therapy can be used for the remedy of acoustic vocal characteristics and elimination or contraction of vocal cord nodule.

آمار یکساله:  

بازدید 66834

دانلود 27201 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  333-341
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1071
 • دانلود: 

  261
چکیده: 

مقدمه: مطالعات قبلی حاکی از وجود تفاوت های معناداری در ویژگی های صوتی بین کودکان سالم و کودکان مبتلا به سندرم داون است اما در مورد چگونگی این تفاوت ها هنوز بحث وجود دارد. از آنجا که بیشتر این مطالعات بر روی کودکان انجام شده و قدیمی نیز هستند، در این مطالعه ویژگی های صوتی و زمان بیشینه آواسازی در بزرگسالان دچار سندرم داون مورد بررسی قرار گرفته است.روش: این مطالعه تحلیلی- مقطعی بر روی 22 بزرگسال دچار سندرم داون مراجعه کننده به مراکز گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و مراکز معلولین ذهنی زاهدان و 22 بزرگسال طبیعی به عنوان گروه کنترل که از لحاظ سنی و جنسی با گروه تجربی تطبیق داده شده بودند، انجام شد. آزمودنی ها به صورت تصادفی انتخاب شدند. با کشیدن واکه  /a/ توسط هر یک از آزمودنی ها و بررسی آن با نرم افزار تحلیل گر صوتی دکتر اسپیچ (نسخه 4.3u)، برخی پارامترهای صوتی هر گروه از جمله جیتر (آشفتگی بسامد)، شیمر (آشفتگی دامنه شدت) و بسامد پایه صوتی (F0) مشخص شد. در ضمن با روش معمول کشیدن واکه /a/ تا حد امکان میانگین زمان بیشینه آواسازی (MPT) هر گروه همانند پارامترهای صوتی به تفکیک جنسیت تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آنالیز واریانس دوطرفه استفاده شد.یافته ها: در گروه سندرم داون نسبت به گروه کنترل میانگین بسامد پایه بالاتر و جیتر پایین تر بود (P<0.001). در حالی که تفاوت میانگین شیمر بین دو گروه معنادار نبود. اما در هر دو گروه میانگین شیمر و جیتر در افراد مونث نسبت به مذکر پایین تر بود. در رابطه با زمان بیشینه آواسازی تفاوت بین دو گروه معنادار نبود.نتیجه گیری: اگر چه مشاهده تفاوت ها بین گروه سندرم داون و گروه کنترل حاکی از نقص حنجره ای در سطح فیزیولوژیکی است، اما این پدیده می تواند ناشی از ویژگی های تداخل عوامل دیگری مانند عوامل شخصیتی و سلطه پذیری آنها در تعاملات اجتماعی نیز باشد که مجال بررسی آنها در این مطالعه نبود.

آمار یکساله:  

بازدید 1071

دانلود 261 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  53
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  152-157
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  895
 • دانلود: 

  266
چکیده: 

از طریق دستگاه شنوایی سالم و پسنورد شنیداری مطلوب می توان صداسازی، کیفیت صوت، زیر و بمی و بلندی صدا را تحت کنترل داشت.روش کاراین مطالعه مورد شاهدی در سال 1387 در دانشکده توانبخشی سمنان انجام شد. هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه پارامترهای آکوستیک صوت شامل، محدوده شدت، محدوده فرکانس، تغییرات دوره به دوره بلندی و نسبت اجزای ارتعاشی منظم صوت به اجزای ارتعاشی نامنظم (نویز) درد و گروه شامل، 17 کودک کم شنوا و 17 کودک طبیعی همسان شده از نظر سن و جنس بوده است. میانگین هر یک از پارامترها با استفاده از نرم افزار استودیو گفتار و دستگاه الکترولارینگوگراف به دست آمد. پارامترهای فوق بین دو گروه کودکان کم شنوا و طبیعی مورد مقایسه قرار گرفت. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های کلموگراف اسمیر نوف و تی انجام شد.نتایجمیانگین محدوده شدت بین گروه کودکان کم شنوا و طبیعی تفاوت معنادار نداشت (p=0.462) و نیز میانگین محدوده فرکانس صوت بین گروهها تفاوت معناداری نداشت (p=0.277). میانگین تغییرات دوره به دوره بلندی صوت در گروه کودکان کم شنوا به طور معناداری بیش از کودکان طبیعی بود (p=0.010) میانگین نسبت اجزاء هارمونیک به اجزاء ارتعاشی نامنظم صوت در گروه کودکان کم شنوا به طور معناداری کمتر از کودکان طبیعی بود (p=0.001).نتیجه گیریاز یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که احتمالا مستعدترین پارامترهای صوت برای بهبودی با استفاده از وسایل کمک شنیداری و خدمات گفتاردرمانی طیف ارتفاع و بلندی صوت می باشد. بالاتر بودن میانگین تغییرات دوره به دوره بلندی صوت در کودکان کم شنوا نسبت به کودکان طبیعی و نیز پایین تر بودن میانگین نسبت اجزا ارتعاشی منظم به اجزا ارتعاشی نامنظم صوت در کودکان کم شنوا در مقایسه با کودکان طبیعی، به دلیل فشار زیادی است که کودکان کم شنوا بر حنجره و ساختارهای مربوط به آن وارد می سازند.

آمار یکساله:  

بازدید 895

دانلود 266 استناد 0 مرجع 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  70098
 • دانلود: 

  31795
چکیده: 

Introduction: Bnign laryngeal lesions are relatively commonly occurring problems which are often noted after changes in voice. Since they are non-invasive and yield objective easy-to-collect data, acoustic laboratory methods are used along with perceptual assessments for evaluation of voice. Studying acoustic characteristics is useful in diagnosis and treatment of voice disorders. With regard to the fact that polyps and reflux laryngitis result in similar auditory features of voice, this study aimed to find acoustic differences between these two conditions.Materials and Methods: in a cross-sectional non-interventional retrospective study, a number of patients (both males and females) with vocal fold polyps and reflux laryngitis with the age range of 74 -20years were studied. To determine voice characteristics of all participants, the vowel / æ / was analyzed using the software Praat.Results: The amounts of mean fundamental frequency (MF0), fundamental frequency range (RF0) and Shimmer were higher in males with polyps than those with reflux laryngitis. RF0, Shimmer and HNR values were significantly different in both groups. Comparison of MF0 and jitter variables of males with polyp and with reflux laryngitis with all voice characteristics of females in both groups showed no significant difference.Conclusion: Shimmer, RF0 and HNR values in men with polyp were different from these values in those patients with reflux laryngitis and these features are more affected in polyps than in reflux laryngitis. So these characteristics can be considered as the differential features (differentially diagnostic) in these two groups of patients.

آمار یکساله:  

بازدید 70098

دانلود 31795 استناد 0 مرجع 0
litScript