نتایج جستجو

1060

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

106

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  45507
 • دانلود: 

  89938
چکیده: 

Background: Regardless of the overall association between diet and acne which cannot be easily ignored, there might be an association between specific nutrients and acne development or improvement.Objectives: The aim of this study was to assess the effect of dietary intake of SUNFLOWER seeds on acne severity and the pattern of acne lesions.Patients and Methods: In a randomized controlled trial, 50 patients aged 15 - 30 years old with acne vulgaris were enrolled through consecutive convenient sampling, in a dermatology clinic in Ardabil, Iran. They were randomly allocated into two trial arms. Those in the control group were asked to stop eating SUNFLOWER seeds if they did before. In the intervention group, they consumed 25 g SUNFLOWER-containing food daily for seven days. The primary outcome of interest was 10% increase/decrease in the baseline acne severity index (ASI), sustained to the end of the follow-up period on day 14.Results: The mean ASI did not change significantly through the study period in the control group, but it increased in the SUNFLOWER group from 62 at the baseline to 86.8 after two weeks (P<0.001). The ASI mean change was 24.8 in the SUNFLOWER group compared to 4.9 in the control group (P<0.001). The global acne grading score (GAGS) did not significantly change in any of the groups and the difference in the change of GAGS was not significant between the groups (2.4 in the SUNFLOWER group versus 1.6 in the control group). Twenty two subjects (88%) in the SUNFLOWER group versus 9 (36%) in the control group had at least 10% increment in ASI throughout the follow-up period (P<0.001). The relative risk of developing the primary outcome in taking the SUNFLOWER seed intervention was 2.4 (95% CI: 1.4 - 4.2). The observed risk difference was 0.52 (95% CI: 0.29 - 0.75).Conclusions: SUNFLOWER seed intake appears to aggravate acne vulgaris; however, further evidence is needed to ban SUNFLOWER seed intake in patients with acne. Considering the observed potential negative effect in this trial, future randomized clinical trials may base their design on randomly assigning the exposed patients to give up use of SUNFLOWER seed intake.

آمار یکساله:  

بازدید 45507

دانلود 89938 استناد 0 مرجع 3174
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  37-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  706
 • دانلود: 

  182
چکیده: 

در کشاورزی ارگانیک و حفاظتی، برای کنترل علف های هرز، حفظ رطوبت خاک، کاهش درجه حرارت سطح خاک، حاصل خیزی خاک، حفاظت خاک در برابر باران و بهبود کیفیت خاک از مالچ استفاده می شود. به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف بقایای گندم و تراکم های مختلف کاشت، بر رشد و عملکرد آفتابگردان، آزمایشی در سال 1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه بیرجند به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از: 6 سطح مختلف بقایای گندم شامل صفر، 1250، 2500، 3750، 5000 کیلوگرم در هکتار و تیمار سوزاندن بقایای گندم و سه تراکم آفتابگردان شامل 50، 70 و 90 هزار بوته در هکتار. بر اساس نتایج حاصل از این آزمایش، اثر سطوح مختلف بقایای گندم و همچنین تراکم آفتابگردان بر وزن خشک، ارتفاع و عملکرد گیاه زراعی معنی دار بود، به طوری که با افزایش حجم بقایای گندم و تراکم آفتابگردان وزن خشک، ارتفاع و عملکرد آفتابگردان افزایش یافت. بیشترین افزایش وزن خشک آفتابگردان در هفته های سوم، ششم و نهم پس از کاشت به ترتیب 61.77، 52.08 و 42.71 درصد نسبت به شاهد بود. در سه نمونه برداری انجام شده حداکثر افزایش وزن خشک آفتابگردان با افزایش تراکم به ترتیب 66.82، 49.48 و 50.16 درصد بود. حداکثر افزایش عملکرد دانه در اثر افزایش بقایا گندم 29.86 و با افزایش تراکم آفتابگردان 31.73 درصد مشاهده گردید. نتایج این آزمایش نشان داد استفاده از 2500 کیلوگرم بقایای گندم و بالاترین تراکم آفتابگردان، باعث بهبود رشد در طول فصل و افزایش عملکرد آفتابگردان می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 706

دانلود 182 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

FILIZADEH Y. | SADIDI F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  79-89
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  31394
 • دانلود: 

  9355
چکیده: 

SUNFLOWER (Helinathus annuus) is a susceptible host to the holoparasite hemp broomrape (Orobanche ramosa) in central parts of Iran, causing yield loss due to severe infestations. A field study was conducted in 2006 to evaluate the efficacy of glyphosate for controlling the parasitic weed hemp broomrape in SUNFLOWER.Glyphosate was applied once or twice at five rates ranging from 0.075 to 0.450 kg ae ha-1. Most efficient control was obtained from once or twice application of gyphosae at 0.225 and 0.350 kg ae ha-1 at both application times. There were a significant reduction in hemp broomrape dry weight at 0.225 and 0.350 kg ae ha-1 (75 and 87.5 %), respectively compared to control. Glyphosate at 0.075 kg ae ha-1 was not sufficient enough to provide acceptable control, but duplicating the application of this rate provided good control of weed. Nearly no hemp broomrape shoot and dry weight were measured when glyphosate was applied twice at 0.450 kg ae ha-1. However, SUNFLOWER grain yield loss (63%) resulting from glyphosate toxicity at 0.450 kg ae ha-1 was observed when applied twice, compared to its application at 0.225 kg ae ha- Results showed that hemp broomrape was unable to survive after the twice application of glyphosate at 0.225 or 0.350 kg ae ha-1.

آمار یکساله:  

بازدید 31394

دانلود 9355 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

STANLEY MARBELL P. | MARCULESCU D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  4367
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  168-182
تعامل: 
 • استنادات: 

  378
 • بازدید: 

  11469
 • دانلود: 

  14604
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11469

دانلود 14604 استناد 378 مرجع 0
نویسندگان: 

ZUFAROV O. | SCHMIDT S. | SEKRETAR S.

نشریه: 

ACTA CHIMICA SLOVACA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  321-328
تعامل: 
 • استنادات: 

  392
 • بازدید: 

  18159
 • دانلود: 

  16627
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18159

دانلود 16627 استناد 392 مرجع 0
نویسندگان: 

ROSA P.M. | ANTONIASSI R. | FREITAS S.C.

نشریه: 

HELIA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  145-146
تعامل: 
 • استنادات: 

  798
 • بازدید: 

  13142
 • دانلود: 

  17831
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13142

دانلود 17831 استناد 798 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3 (پی آیند64) در زراعت و باغبانی
 • صفحات: 

  39-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1768
 • دانلود: 

  674
چکیده: 

به منظور بررسی کشت مخلوط ذرت و آفتابگردان در منطقه جیرفت، آزمایشی در سال 1376 در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات شهرستان جیرفت، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 5 تیمار و 3 تکرار انجام گرفت که تیمارهای مورد آزمایش عبارت بودند از :1M (تک کشتی ذرت)، 2M (75 درصد ذرت + 25 درصد آفتابگردان)، 3M (50 درصد ذرت + 50 درصد آفتابگردان) ، 4M (25 درصد ذرت + 75 درصد آفتابگردان) و 5M (تک کشتی آفتابگردان). گیاهان مذکور با استفاده از روش جایگزینی کاشته شدند. با محاسبه LER (نسبت برابری زمین) ملاحظه گردید که کشت مخلوط این دو گیاه با ترکیب 2M (75 درصد ذرت + 25 درصد آفتابگردان) بیشترین عملکرد علوفه تر، علوفه خشک، عملکرد دانه و میزان کل پروتئین را در منطقه بر داشت. همچنین برای استفاده بهینه از رطوبت خاک ترکیب 2M نسبت به سایر ترکیب ها برتری نشان داد. بنابراین شاید در مجموع برای منطقه این نوع کشت (2M) جهت دستیابی به عملکرد بالا قابل توصیه باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1768

دانلود 674 استناد 3 مرجع 1
نویسندگان: 

جمینی داوود | کماسی حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  185-204
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1669
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

در این تحقیق، تهیه کاغذ از پوست دانه آفتابگردان مورد مطالعه قرار گرفته است. طول الیاف پوست دانه آفتابگردان 0.89 میلیمتر و ترکیبهای شیمیایی پوست دانه آفتابگردان شامل سلولز 40.5%، لیگنین 30.5%، خاکستر 3.33% و مواد استخراجی محلول در استن و الکل 1.93% تعیین گردید. شرایط پخت سودا شامل سه درجه حرارت 165،170 و 175 درجه سانتیگراد، قلیاییت فعال در سه میزان 14%، 16% و 18% بر مبنای سود سوزآور و نسبت مایع پخت به پوست 6 به 1 انتخاب شد. بازده و عدد کاپا در مناسبترین شرایط پخت (درجه حرارت 165 درجه سانتیگراد و قلیاییت فعال 16%) بر مبنای سود به ترتیب، 55.7% و 74.96% بدست آمدند.از این خمیر توسط پالایشگرPFI ، 4 نوع خمیر کاغذ با 4 درجه روانی 30، 40، 50 و 60 درجه SR تهیه و از هر نوع 5 برگ کاغذ دست ساز تهیه گردید. بررسی در مورد مقاومتهای کاغذ بدست آمده نشان داد که افزایش پالایش در محدوده تغییر درجه روانی از 30 تا 40 SR بر روی مقاومت در برابر پاره شدن بی تاثیر و با افزایش پالایش از این مقاومت کاسته می شود. همچنین در محدوده مورد بررسی (30 تا 60 SR) مشاهده شد که افزایش پالایش تاثیری در مقاومت در برابر ترکیدن و طول شکست کاغذ بدست آمده ندارد.این ماده لیگنوسلولزی در کارخانه های روغن کشی از آفتابگردان، به مقدار زیادی به صورت دورریز، تولید می شود. بخشی از آن به مصرف خوراک دام می رسد و بخشی دیگر به عنوان منبع حرارت سوزانده می شود. بدین جهت استفاده از آن می تواند در صنایع کاغذسازی و دیگر صنایع سلولزی مفید باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1669

دانلود 118 استناد 3 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  121-137
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  843
 • دانلود: 

  260
چکیده: 

حمل و نقل و مسایل اقتصادی مربوط به آن، نقش مهمی در هزینه های تولید کالاهای کشاورزی و قیمت تمام شده آن ها ایفا می کند. ارایه یک الگوی اقتصادی برای بهینه سازی حمل و نقل محصولات کشاورزی در جهت کاهش هزینه های مربوط، بر قیمت تمام شده این محصولات تاثیرگذار خواهد بود. این مطالعه با هدف ارایه یک الگوی ریاضی حمل و نقل پویا برای تعیین برنامه بهینه حمل و نقل دانه روغنی آفتابگردان از مناطق تولیدی و مبادی ورودی (به عنوان مراکز عرضه)، به کارخانه های روغن کشی (به عنوان مراکز مصرف) انجام شده است. تعداد مراکز تولید و عرضه دانه آفتابگردان در کشور 40 منطقه و تعداد مراکز مصرف آن 7 کارخانه است. این مطالعه بر اساس آمار و اطلاعات ماهانه و با استفاده از بسته نرم افزاری LINGO انجام شده است. نتایج نشان داد که اجرای برنامه پیشنهادی سبب صرفه جویی اقتصادی در هزینه حمل و نقل دانه آفتابگردان در کشور به میزان 436 میلیون ریال برابر با 11.8 درصد هزینه حمل و نقل پرداخت شده در سال مورد نظر، می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 843

دانلود 260 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  17-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  194
 • دانلود: 

  147
چکیده: 

سنک آفتابگردان Galeatus scrophicus در ایران تاکنون از روی گز، آفتابگردان و داوودی گزارش شده است. در پژوهش حاضر، ریخت شناسی، الگوی پراکنش فضایی پوره ها و علایم خسارت این حشره مورد بررسی قرار گرفت. این حشره پنج سن پورگی دارد که میانگین طول بدن پوره های سنین اول تا پنجم و حشرات کامل نر و ماده به ترتیب 03/0 ± 54/0، 06/0 ± 76/0، 06/0 ± 01/1، 07/0 ± 23/1، 05/0 ± 76/1، 11/0 ± 72/2 و 1/0 ± 98/2 میلی متر به دست آمد. پوره ها روی بدن خود دارای ساختارهای خارمانندی هستند که با افزایش سن به طول آن ها افزوده می شود. در پوره های سن پنجم، ساختارهای حباب مانندی همانند حشرات کامل به وجود می آیند. بزرگ تر بودن هود از حباب پیش گرده ای عقبی و وجود پنج سلول در زایده کنارگرده ای از مشخصات مهم حشرات کامل این گونه است. میانگین طول بدن حشرات کامل نر و ماده به ترتیب 11/0 ± 72/2 و 1/0 ± 98/2 میلی متر بود. خسارت این حشره روی آفتابگردان و داوودی توسط پوره ها و حشرات کامل با تغذیه از سطوح رویی و زیرین برگ ها (در آفتابگردان هم چنین از سطوح رویی و زیرین براکته نهنج) صورت می گیرد به طوری که خسارت در هر سطوح رویی و زیرین برگ ها عمدتا از حاشیه برگ ها (گاه از مجاورت رگبرگ میانی) شروع می شد و سپس به داخل پهنک امتداد می یافت. فضولات پوره ها و حشرات کامل به صورت نقاط سیاه رنگ کوچک و براق بیشتر به صورت مجزا و به فراوانی در محل های تغذیه قابل مشاهده بودند. طبق نتایج، پراکنش فضایی پوره ها بر روی آفتابگردان با استفاده از پنج شاخص پراکنش، از نوع تصادفی بود. در تعیین پارامترهای پراکنش فضایی، روش تایلور از روش ایوائو بهتر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 194

دانلود 147 استناد 0 مرجع 0
litScript