نتایج جستجو

10286

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1029

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

MOBASSER S. | JAZAYERI M.R. | KHAZAEI F. | SADEGHI L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  337-352
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  208003
 • دانلود: 

  73997
چکیده: 

In order to evaluate the informal wheat SEED contamination with SEED-borne diseases, two most important provinces (East Azarbaijan and Khorasan Razavi) for wheat production were selected in cold region of Iran in 2008-2009 crop seasons and ten different locations (city or village) were considered in each province and ten informal SEED farmers were selected randomly. A SEED sample (1 kg) was taken from planting source of each farmer. Different analysis including purity, germination and SEED health (head blight, common bunt and loose smut disease) tests carried out on SEED samples according to ISTA rules. Fusarium graminearum was identified as the main disease in provinces. Blotter test showed significant differences (P<0.05) among the towns but there was no meaningful difference between provinces. Washing test for T. caries showed significant difference between the two provinces (P<0.1) but there was no meaningful difference among towns in each province. Furthermore there was significant difference between and among provinces and towns with respect to T. leavis infection. Also the data showed clear dispersal of these two species (T. caries and T. leavis). Negative and high significant correlation was observed between U. tritici and germination. So the precision study of SEED borne disease in different areas of the country for producing healthy SEED is recommended.

آمار یکساله:  

بازدید 208003

دانلود 73997 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2 (پیاپی 28)
 • صفحات: 

  172-182
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  996
 • دانلود: 

  202
چکیده: 

درصد جوانه زنی و شاخص بنیه از جمله عوامل موثر بر کیفیت بذرهای گیاهان محسوب می گردند. کسب اطلاع از چگونگی ارتقا این عوامل بر زادآوری و تجدید حیات عرصه های طبیعی نقش موثری ایفا می نمایند. در این پژوهش به بررسی اثرات وجود و عدم وجود بالپوش بذر تاغ بر عوامل یاد شده پرداخته شده است. این مطالعه بر روی بذر جنگلهای دست کاشت تاغ منطقه اشکذر یزد انجام گرفت که درختچه های آن در زمان بررسی 18 ساله و در پاییز سال 1373 عملیات تنک کردن و برش روی آنها اعمال گردیده بود. نمونه های بذری بوجاری شده به دو قسمت مساوی تقسیم گردید. یک نمونه به همان حالت (با بالپوش) و نمونه دیگر پس از جداسازی بالپوش آنها در آزمایش های تعیین قوه نامیه و شاخص بنیه بذر مورد مقایسه قرار گرفتند. تراکم کاشت بر درصد جوانه زنی و بنیه بذرهای مورد آزمایش سال 1379 تاثیر معنی دار (p≤0.05) داشت، به طوری که با کاهش تراکم، این شاخص ها نیز کاهش یافتند. بذرهای تولیدی از درختچه های هرس شده با پایه های شاهد تفاوت معنی داری (p≤0.05) نداشتند، اما در بین بذرهای با بالپوش و بدون بالپوش اختلاف معنی دار در سطح یک درصد مشاهده شد. با حذف بالپوش، درصد جوانه زنی و بنیه بذرهای تاغ افزایش می یابد و انجام این کادر فرآیند جمع آوری و نگهداری بذر با صرف وقت و هزینه کمتر میسر و اجرای آن در سطوح وسیع قابل توصیه خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 996

دانلود 202 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

صداقت حور شهرام

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  99-105
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1897
 • دانلود: 

  523
چکیده: 

 سابقه و هدف: جوانه زنی سریع گیاهان حاشیه ای از جمله گل های آهار (Zennia elegans)، میخک (Dianthus caryophyllus)، کوکب کوهی (Rudbeckia hirta)، مینای چمنی (Bellis perennis)، همیشه بهار (Calandula officinalis)،  گازانیا (Gazania splendens) باعث تسریع در ایجاد فضای سبز می شود. پرایمینگ یکی از تیمارهای افزایش دهنده قدرت جوانه زنی بذرها می باشد. طی پرایمینگ، بذرها مقداری آب جذب کرده به طوری که مراحل اولیه جوانه زنی بذر انجام می شود، اما ریشه چه خارج نمی شود. تیمار پرایمینگ باعث یکنواختی سبز شدن و کوتاه کردن زمان کاشت تا سبز شدن و حفاظت بذرها از عوامل زنده و غیرزنده در مرحله بحرانی استقرار گیاهچه می شود. ترکیبات شیمیایی که به درون رویان نفوذ و فعالیت متابولیکی را تحریک می کنند، اغلب در القای جوانه زنی موثرند. از آن جایی که آماده سازی سریع گیاهان فصلی در موفقیت احداث فضای سبز اهمیت زیادی دارد. بنابراین، هدف از این پژوهش، بررسی اثر پرایمینگ بذر بر شاخص های جوانه زنی چندگیاه زینتی می باشد. مواد و روش ها: به منظور بررسی اثر پرایمینگ بذر بر شاخص های جوانه زنی بذر گل های همیشه بهار، میخک، آهار، مینای چمنی، گازانیا و کوکب کوهی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و سه تکرار انجام گردید. تیمارهای پرایمینگ 1 درصد و آب مقطر بود که بر شش گیاه مزبور اعمال شد. صفات مورد NaCl، شامل شاهد، 50 میلی گرم در لیتر جیبرلین ارزیابی شامل درصد جوانه زنی، ارزش جوانه زنی بذور، سرعت جوانه زنی، میانگین درصد جوانه زنی روزانه و حداکثر جوانه زنی روزانه بود.یافته ها: نتایج نشان داد میخک، آهار و مینای چمنی بیشترین درصد جوانه زنی را به خود اختصاص داده اند و کمترین جوانه زنی مربوط به گازانیا بوده است. از تیمارهای آزمایشی، پرایمینگ با آب بیشترین میانگین جوانه زنی و حداکثر درصد جوانه زنی را داشته و در اثرات دوجانبه تیمارهای "مینای چمنی × بدون پرایمینگ" بر درصد جوانه زنی، میانگین جوانه زنی روزانه، ارزش جوانه زنی، تعداد جوانه زنی در روز و حداکثر درصد جوانه زنی بذرها و همچنین "مینای چمنی × پرایمینگ با NaCl 1 درصد" نیز بر درصد جوانه زنی و میانگین جوانه زنی بذرها بیشترین تاثیر را داشته اند.نتیجه گیری: براساس نتایج این آزمایش واکنش بذر گونه های مختلف گیاهی به انواع تیمارهای پرایمینگ یکسان نبوده است ولی به طور کلی پدیده پرایمینگ موجب بهبود شاخص های جوانه زنی بذرها می شود. در این پژوهش تیمار پرایمینگ با آب حداکثر جوانه زنی را داشته است، از آن جا که این روش از پرایمینگ، ساده، ارزان و نیاز به مواد شیمیایی ندارد می توان این روش را به تولید کنندگان توصیه نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 1897

دانلود 523 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  185-192
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1844
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

در سیستم های کشاورزی رایج استفاده از آفت کش ها و قارچ کش ها برای تیمار نمودن بذر بصورت گسترده ای کاربرد یافته است. این مطالعه به منظور بررسی اثر ضد عفونی بذر بر شاخص های قدرت بذر گندم بک کراس روشن در سال 1386 در شرایط آزمایشگاهی به مرحله اجرا درآمد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با هشت تکرار اجرا شد. فاکتورهای مورد بررسی در این شامل مرحله آلودگی بذر به اسپور سیاهک پنهان معمولی گندم (Tilletia laevis) در دو سطح (آلودگی و عدم آلودگی)، نوع قارچ کش در چهار سطح (رئال، ویتاواکس، دیویدند و شاهد) و سه سطح مدت نگهداری بذر (60، 30 و 90 روز) بود. نتایج نشان داد که آلودگی بذر و نوع قارچ کش اثر معنی بر طول ساقه چه و طول ریشه چه داشت (P≤0.01). اثر مدت نگهداری بذر بر صفات درصد جوانه زنی، وزن خشک گیاهچه، طول ریشه چه و طول ساقه چه معنی دار (P≤0.01) بود. اثر متقابل آلودگی بذر و نوع قارچ کش ها بر شاخص های سرعت و درصد جوانه زنی، وزن خشک گیاهچه و طول ریشه چه معنی دار نبود. بر اساس این نتایج آزمایشگاهی، استفاده از قارچ کش های ضدعفونی کننده بذر در صورت عدم ضرورت نه تنها موجب خسارت احتمالی به بنیه بذر می شود بلکه، صدمات زیست محیطی را نیز بدنبال خواهد داشت. چنانچه آلودگی بذر و شیوع بیماری در مزرعه محرز باشد و با توجه به متفاوت بودن عکس العمل ارقام مختلف گندم به بیماری سیاهک پنهان گندم و با تکیه و بهره گیری از نتایج آزمایش های مزرعه ای استفاده از قارچ کش مطلوب می تواند در جلوگیری از کاهش عملکرد موثر بوده و حداقل مخاطرات زیست محیطی را بدنبال داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1844

دانلود 129 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  27-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  46072
 • دانلود: 

  26536
چکیده: 

In order to investigate the effects of increasing soluble phosphorus (P) on SEED production and quality of black SEED (Nigellasativa L. ) in a calcareous soil, a field experiment was conducted at Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, in 2013. Field experiment was conducted as factorial layout based on a complete randomized block design with four replications. The fertilizer resources (vermicimpost (V) + Tiobacilus (T), Sulfur (S) + T, V+S+T and control) and three levels of P (0, 30 and 60 kg. ha-1) were the first and second experimental factors, respectively. SEED vigor was also assessed by radicle emergence (RE) test for further evaluation of the effects of P on mother plant on the quality of producing SEEDs. A germination percentage at day 4 was used as SEED vigor test. The resources of soil amendment (V+T, S+T and V+S+T) significantly decreased the P concentration in coat, P percentage of coat to SEED and mean germination time. For instance, by applying V+S+T, P concentration in coat and mean germination time were decreased by 18 and 10%, as compared to control treatment. However, 1000 SEED weight, SEED vigor, P concentration in embryo and SEED were significantly increased by applying the resources of soil amendment. There was a significant negative relationship between 1000 SEED weight and P concentration in coat (R2= 0. 66 **). It seems that under P-deficient conditions in soil, mother plant prefer to produce more longevity SEEDs, instead to increase theSEED vigor, by increasing the P allocation to SEED coat

آمار یکساله:  

بازدید 46072

دانلود 26536 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  51-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2605
 • دانلود: 

  435
چکیده: 

سابقه و هدف: امروزه رنگدانه های زیستی (Biopigments) در تهیه و تولید محصولات دارویی به وفور مورد استفاده قرار می گیرند. یکی از مهم ترین آن ها رنگدانه قرمز تری پیرولی سراشیا مارسسنس است که Prodigiosin نامیده می شود. در این تحقی افزایش توان تولید این رنگدانه توسط باکتری مزبور با استفاده از محیط های کشت مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت.مواد و روش ها: در این بررسی، از سویه سراشیا مارسسنس PTCC1111 استفاده شد. سپس توان تولید رنگدانه پرودی جیوسین بر روی محیط های کشت Nutrient broth، Sesame SEED broth، Tripticase soya broth،Brain heart infusion broth و Peanut SEED broth در دماهای 24، 28، 30 و 37 درجه سانتی گراد با روش اسپکتروفتومتری ماورای بنفش در طول موج 535 نانومتر بررسی شد. به منظور خالص سازی رنگدانه پرودی جیوسین، پس از کشت باکتری مزبور در محیط های Seame SEED broth و Peanut SEED broth مراحل متوالی سانتریفوژ از نمونه رشد کرده در rpm10000 انجام گرفت. سپس با استفاده از حلال های آلی اتیل استات، استون، سدیم سولفات، دی کرومتان، کلروفورم رنگدانه استخراج شد و در نهایت با روش کروماتوگرافی ستونی خالص سازی رنگدانه صورت گرفت.یافته ها: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بهترین محیط کشت برای بیشترین میزان تولید این رنگدانه، محیط کشت Peanut SEED broth و Seame SEED broth و دمای 28 درجه سانتی گراد می باشد. باکتری مورد نظر در محیط های یاد شده حتی در دمای 37 درجه سانتی گراد نیز قادر به تولید رنگدانه بود. خالص سازی رنگدانه با استفاده از اسپکتروفتومتری ماوای بنفش در طول موج 535 نانومتر تنها یک قله (پیک) را نشان داد.نتیجه گیری: با توجه به اهمیت کاربردی رنگدانه های زیستی، بهینه سازی شرایط تولید آن ها در حد بالاتر پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 2605

دانلود 435 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ALBRECHT H. | AUERSWALD K.

نشریه: 

BASIC AND APPLIED ECOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  516-524
تعامل: 
 • استنادات: 

  430
 • بازدید: 

  28839
 • دانلود: 

  23359
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 28839

دانلود 23359 استناد 430 مرجع 0
نویسندگان: 

ALBRECHT H. | AUER SWALD K.

نشریه: 

BASIC AND APPLIED ECOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  454
 • بازدید: 

  16324
 • دانلود: 

  27847
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16324

دانلود 27847 استناد 454 مرجع 0
نویسندگان: 

ESLAMI S.V. | GILL G.S. | BELLOTTI B. | MCDONALD G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  141-144
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  21278
 • دانلود: 

  28126
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 21278

دانلود 28126 استناد 455 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  87-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  763
 • دانلود: 

  207
چکیده: 

به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت طی دوره پرشدن دانه بر بنیه بذر کانولا، آزمایشی در سال زراعی 85-1384 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد اجرا شد. دو رقم کانولا (هایولا 401 و آرجی اس 003) در پنج تاریخ کاشت (15 آبان، 15 آذر، 15 دی، 15 بهمن، 15 اسفند) بر اساس طرح اسپلیت پلات در 3 تکرار مورد مقایسه قرار گرفتند. برای ارزیابی بنیه بذر از آزمون های جوانه زنی استاندارد، سرعت رشد گیاهچه و هدایت الکتریکی استفاده شد. نتایج نشان داد که تاخیر در کاشت از 15 آبان باعث کاهش طول دوره پر شدن دانه، وزن هزار دانه، کیفیت بذر و عملکرد دانه کانولا شد. آزمون بنیه بذر نشان داد که در هر دو رقم، تاخیر در کاشت از 15 آبان باعث کاهش درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، یکنواختی جوانه زنی، تعداد گیاهچه نرمال، وزن خشک گیاهچه و افزایش هدایت الکتریکی شد. شرایط محیطی مانند دمای هوا طی دوره پرشدن دانه بر صفات مربوط به جوانه زنی بذر موثر بودند. بنابراین می توان تنها از بذور کانولا حاصل از تاریخ کشت مطلوب جهت کشت در سال بعد استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 763

دانلود 207 استناد 0 مرجع 0
litScript