نتایج جستجو

10232

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1024

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

مجله چغندرقند

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  137-147
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  619
 • دانلود: 

  169
چکیده: 

یکی از اهداف مهم در زراعت چغندرقند، افزایش قدرت جوانه زنی و استقرار بوته در شرایط کمبود رطوبتی خاک می باشد. در این تحقیق آبیاری بوته های تولید کننده بذری پس از دریافت 750، 1000، 1250 و 1500 درجه_ روز رشد (GDD) از زمان کاشت ریشه متوقف شد و بذرها در شرایط تنش خشکی تشکیل و رشد یافتند. آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تیمار و در چهار تکرار انجام شد. در زمان برداشت صفات کمی شامل عملکرد بذر خام، بذر استاندارد، زیر و بالای استاندارد اندازه گیری شد. هم چنین کیفیت جوانه زنی هریک از تیمارها تحت فشارهای اسمزی صفر و 12- بار در چهار تکرار تعیین شد. نتایج نشان داد که عملکرد بذر در تیمار عدم قطع آبیاری (GDD 1500) حدود هفت برابر عملکرد بذر در تیمار قطع زود هنگام (GDD 750) آبیاری است. با به تعویق افتادن زمان قطع آبیاری، درصد وزن بذر استاندارد، قوه نامیه، ویگور و بنیه جوانه زنی افزایش یافت. طول ریشه بیشتر از طول ساقه تحت تاثیر شرایط رطوبتی زمان تشکیل و رشد بذر قرار گرفت. به طوری که عدم قطع آبیاری تا 10 روز قبل از برداشت موجب افزایش طول ریشه و طول ساقه به ترتیب 50 و 30 درصد نسبت به تیمار قطع زود هنگام (GDD 750) آبیاری شد.

آمار یکساله:  

بازدید 619

دانلود 169 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  4 (پیاپی 97)
 • صفحات: 

  39-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1278
 • دانلود: 

  324
چکیده: 

به منظور تعیین مناسب ترین رطوبت بذر در هنگام برداشت برای تولید بذور با قوه نامیه و قدرت (ویگور) مطلوب دو رقم کلزا پژوهشی طی سال های 86-88 به صورت آزمایش عاملی (فاکتوریل) 2×4 بر مبنای طرح پایه کاملا تصادفی که عامل اول دو رقم کلزا شامل هایولا 401 و هایولا 308 و عامل دوم رطوبت های مختلف زمان برداشت شامل 10، 15، 25 و 35 درصد بودند طی دو سال در دزفول با فرض تصادفی بودن اثر سال اجرا گردید. بدین منظور نمونه بذور از مزارع تولید بذر ارقام هایولا 401 و هایولا 308 با رطوبت های 35، 25، 15 و 10 درصد برداشت گردید و در آزمایشگاه با اجرای آزمون جوانه زنی استاندارد شاخص هایی نظیر درصد جوانه زنی اولیه و نهایی (قوه نامیه)، تعداد گیاهچه های عادی و غیر عادی، متوسط جوانه زنی روزانه، سرعت جوانه زنی روزانه، طول گیاهچه، وزن تر و خشک گیاهچه و شاخص قدرت گیاهچه (وزن خشک گیاهچه × قوه نامیه) اندازه گیری گردیدند. داده های حاصل با استفاده از آزمایش عاملی (فاکتوریل) 2×4 بر مبنای طرح پایه کاملا تصادفی تجزیه مرکب گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری داده ها مشخص ساخت که به غیر از تعداد گیاهچه های عادی و غیر عادی سایر شاخص های مورد بررسی تحت تاثیر عوامل مورد نظر قرار گرفتند و جوانه زنی اولیه و نهایی، متوسط جوانه زنی روزانه، وزن تر گیاهچه، وزن خشک گیاهچه و شاخص قدرت گیاهچه تحت تاثیر اثر متقابل رقم، رطوبت هنگام برداشت و سال قرار گرفتند. بالاترین درصد جوانه زنی اولیه و نهایی برای هر دو رقم در رطوبت 15 درصد بدست آمد. همچنین بیشترین میزان متوسط جوانه زنی روزانه، وزن تر گیاهچه، وزن خشک گیاهچه و شاخص قدرت گیاهچه در رطوبت 15 درصد بدست آمد. در بین دو رقم نیز درصد جوانه زنی اولیه و نهایی رقم هایولا 401 نسبت به هایولا 308 بیشتر می باشد. بطور کلی با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش مشخص می گردد که کیفیت بذر و جنبه های مختلف آن تحت شرایط محیط محل اجرای آزمایش قرار گرفته و کیفیت بذور حاصله با رطوبت 15 درصد بیشتر از سایر رطوبت ها می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1278

دانلود 324 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  167-178
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  578
 • دانلود: 

  212
چکیده: 

به منظور بررسی تغییرات سطح خواب بذر تاتوره در خاک پس از ریزش از گیاه مادری، آزمایشی فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار بر روی علف هرز تاتوره (L. Datura stramonium ) در سال 1392-1391 در شهر کرج به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایش شامل، عامل اول رطوبت های مختلف در خاک در سه سطح 1-خاک خشک(H1)، 2-خاک دارای رطوبت متناوب (H2)، 3-خاک مرطوب (H3) و عامل دوم سطوح دمایی در چهار سطح که در واقع شبیه سازی دمای ماه های مختلف از زمان ریزش تا شروع مجدد رشد به صورت تلفیق ماه های آذر و دی (T1)، بهمن و اسفند (T2)، فروردین (T3) و در نهایت اردیبهشت و خرداد (T4)، که بر توده بذر تاتوره اعمال گردید. پس از اعمال هرکدام از تیمارها (به مدت 30 روز)، جهت بررسی تاثیر آنها بر تغییرات سطوح خواب بذر، آزمایشات جوانه زنی در دامنه دمایی 8 تا 35 درجه سانتی گراد انجام گرفت. سپس بر اساس تخمین پارامترها، به بررسی رابطه دما و رطوبت با مدل های جوانه زنی پرداخته شد. نتایج تجزیه واریانس بذرهای تاتوره پس از اعمال تیمارهای رطوبتی و دمایی متفاوت حاکی از این است که تمامی تیمارها به همراه اثرات متقابل آنها دارای اثرمعنی دار بر روی جوانه زنی بذرهای تاتوره می باشند. پارامترهای تابع سیگموئیدی سه پارامتره برای دما و سطوح رطوبتی مختلف، دارای تفاوت الگوی جوانه زنی در بین تیمارهای مختلف می باشد. اثر تیمارهای آزمایش بر شکست خواب و افزایش نرخ جوانه زنی بذر تاتوره بیانگر این بودکه زمانی که بذرها در خاک خشک (H1) قرار می گیرند، افزایش تدریجی دمای محیط باعث افزایش ضریب جوانه زنی در آن ها می گردد که البته این افزایش در برابر دو خاک مرطوب و خاک دارای رطوبت متناوب مقدار ناچیزی داشت. به عبارتی بذرهای تاتوره زمانی که تحت تاثیر سطوح دمایی 4 و 7 درجه سانتی گراد (هرکدام به مدت یک ماه) قرار گرفتند، در هر سه سطح رطوبت خاک از جوانه زنی برخوردار نبودند، اما به تدریج با افزایش دمای محیط به 15 و 23 درجه سانتی گراد در طی چند مرحله، تغییراتی در سطوح خواب بذرها دیده شد و شاهد افزایش تدریجی نرخ جوانه زنی به خصوص در خاک متناوب بودیم.

آمار یکساله:  

بازدید 578

دانلود 212 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  67-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1882
 • دانلود: 

  578
چکیده: 

مریم گلی یکی از بزرگترین جنس های خانواده نعناع دارای نزدیک به 1000 گونه گیاهی در دنیاست. جوانه زنی بذر این گیاه سبب شد تا ضمن بررسی علت کاهش قدرت جوانه زنی بذرها، عوامل موثر بر تحریک جوانه زنی و تکثیرآن از طریق بذر مورد بررسی قرار گیرد. به همین منظور جهت ارزیابی اثر تیمارهای مختلف بر جوانه زنی بذر، گونه دارویی مریم گلی در تابستان 1389 از منطقه ارسباران در آذربایجان شرقی جمع آوری شده و آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار انجام شد. تیمارهای پیش رویشی شامل: اسید جیبرلیک 500 قسمت در میلیون به مدت 24 و 48 ساعت، سرمادهی به مدت 2 و 4 هفته و آب گرم 70 و 90 درجه سانتی گراد و شاهد انجام شد. بر اساس نتایج با اعمال تیمار آب گرم 90 درجه، این تیمار به عنوان یک عامل بازدارنده مانع از جوانه زنی بذر شد و جوانه زنی به صفر رسید و این تیمار وارد آنالیز آماری نگردید. تیمار اسید جیبرلیک 24 ساعته بیشترین درصد جوانه زنی را در مقایسه با شاهد و تیمار سرما دهی 4 هفته کمترین تاثیر را در جوانه زنی در مقایسه با شاهد داشته است. از آنجایی که جیبرلیک اسید معمولا در شکستن خواب های ناشی از موانع متابولیکی تاثیر می گذارد، بنابراین می توان گفت که خواب بذر گیاه مریم گلی عمدتا ناشی از موانع متابولیکی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1882

دانلود 578 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  95-113
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  384
 • دانلود: 

  194
چکیده: 

مقدمه: گون سفید (Astraglus gossypinus Fisher. ) از جمله گیاهان با ارزش مولد صمغ کتیرا می باشد که اهمیت زیادی در حفاظت خاک و اقتصاد کشور دارد. تکثیر این گیاه از طریق بذر صورت می گیرد؛ که بذرهای آن در شرایط طبیعی دارای خواب می باشند. بنابراین، شناخت عوامل مؤثر بر خواب و ایجاد شرایط بهینه برای جوانه زنی بذرهای این گیاه برای کشت، اصلاح و احیاء مراتع لازم می باشد، این مطالعه با هدف تعیین بهترین تیمار جهت شکستن خواب و بهبود صفات جوانه زنی بذر گون سفید تحت تأثیر تیمارهای مختلف شیمیایی و فیزیکی اجرا گردید. مواد و روش ها: آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه بانک ژن غلات و حبوبات دانشگاه ایلام در سال 1396، اجرا شد. فاکتورها شامل خراش دهی شیمیایی در دو سطح (بدون خراشدهی و خراش دهی با استفاده از اسید سولفوریک 98 درصد به مدت 10 دقیقه)، سرمادهی در سه سطح (بدون سرما، سرمادهی مرطوب در دمای چهار درجه سانتی گراد به مدت دو هفته و سرمادهی خشک در دمای 20-درجه سانتی گراد به مدت دو هفته)، پیش تیمار با محلول نیترات پتاسیم در دو سطح (صفر و محلول یک درصد نیترات پتاسیم) و با اسید جیبرلیک در دو سطح (صفر و 5 میلی گرم در لیتر اسید جیبرلیک) بودند. شاخص های جوانه زنی مانند درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول گیاهچه و ریشه چه، شاخص بنیه بذر و وزن تر گیاهچه مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها: ارزیابی اولیه شاخص های حیاتی بذر مانند جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه نشان داد که کاربرد همزمان تیمار خراش دهی بذر با اسید سولفوریک و سرمادهی مرطوب بیشترین تأثیر مثبت را بر شکست خواب بذر و افزایش درصد جوانه زنی بذر دارند. بیشترین سرعت جوانه زنی در تیمار سرمادهی مرطوب مشاهده شد که 19/32 درصد در مقایسه با تیمار بدون سرمادهی، بیشتر بود. خراش دهی با اسید سولفوریک متوسط زمان جوانه زنی بذر را در تیمار سرمادهی مرطوب کاهش داد. خراش دهی با اسید سولفوریک وزن تر گیاهچه را به میزان 25/55 درصد نسبت به تیمار بدون خراش دهی با اسید افزایش داد. پیش تیمار با نیترات پتاسیم موجب افزایش وزن تر گیاهچه گون سفید در شرایط بدون سرمادهی، سرمادهی مرطوب و خشک به ترتیب به میزان 66/52، 94/30 و 18/17 درصد شد. کاربرد نیترات پتاسیم باعث افزایش طول ریشه چه به میزان 60/7 درصد در مقایسه با تیمار بدون پرایم گردید. بیشترین طول ریشه چه (71/78 میلی متر) در تیمار خراش دهی با اسیدسولفوریک توأم با سرمادهی مرطوب در دمای 4 درجه سانتی گراد به مدت دو هفته به دست آمد که در مقایسه با تیمار شاهد حدود 77/30 درصد بیشتر بود. بیشترین طول گیاهچه (88/84 میلی متر) در تیمار خراش دهی با اسید سولفوریک، سرمادهی مرطوب و پیش تیمار با نیترات پتاسیم و اسید جیبرلیک به دست آمد. بیشترین شاخص بنیه بذر (85/61) در تیمار خراش دهی با اسید سولفوریک تحت تأثیر سرمادهی مرطوب و با پیش تیمار با اسید جیبرلیک و نتیرات پتاسیم مشاهده گردید. نتیجه گیری: در مجموع می توان نتیجه گرفت که بذر گون سفید دارای خواب از نوع فیزیکی و فیزیولوژیکی است و بهترین روش شکست خواب بذر و تحریک جوانه زنی آن تیمار سرمادهی مرطوب به مدت دو هفته و خراش دهی با اسید سولفوریک به مدت 10 دقیقه می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 384

دانلود 194 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  103-113
تعامل: 
 • استنادات: 

  7
 • بازدید: 

  984
 • دانلود: 

  231
چکیده: 

به منظور بررسی تاثیر منشا بذر  بارانک در رویاندن بذر ، زنده مانی و رویش نونهال های بارانک، در دو رویشگاه اشک (ارتفاع از سطح دریا 2100 الی 2300) و سنگده ( ارتفاع 1700 الی 1800 متر)، از 40 پایه بارانک در طبقات قطری مختلف، میوه جمع آوری شد. بذور از میوه خارج، و برای هریک از پایه ها، 200 بذر در 100 حلقه گلدان پلاستیکی در نهالستان اوریملک چوب فریم (ارتفاع 1550 متر) کاشته شدند. در بهار سال اول میزان بذرهای جوانه زده یادداشت شد. زنده مانی و رویش ارتفاعی نونهال ها نیز بررسی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که اثر مبدا بذر، روی جوانه زنی بذر در سطح P<0.05 معنی دار است. جوانه زنی بذرهای پایه های مادری مبدا اشک (ارتفاعات بالاتر) بیشتر از جوانه زنی بذرهای پایه های مادری مبداء سنگده بود. همچنین اثر مبدا بذر روی زنده مانی در سطح P<0.05 و رویش ارتفاعی نونهال های تولیدشده در سطح P<0.01 معنی دار بود. زنده مانی و رویش ارتفاعی نونهال های حاصل از بذور پایه های مادری مبدا سنگده (ارتفاعات نزدیک به نهالستان) از زنده مانی و رویش ارتفاعی نونهال های حاصل از بذور پایه های مادری مبدا اشک بیشتر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 984

دانلود 231 استناد 7 مرجع 5
strs
نویسندگان: 

NASCIMENTO W.M.

نشریه: 

SCIENTIA AGRICOLA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  60
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  71-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  473
 • بازدید: 

  33143
 • دانلود: 

  31595
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 33143

دانلود 31595 استناد 473 مرجع 0
نویسندگان: 

علی زاده محمدعلی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  147-159
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1227
 • دانلود: 

  124
چکیده: 

از آنجایی که براساس معیارهای اتحادیه بین المللی آزمون بذر یکی از آزمونهای مهم، آزمون سلامتی بذر بوده و همچنین قارچها و آفات بذرزاد باعث کاهش قوه نامیه و بنیه بذر می گردند، آزمون سلامتی بذر اعم از تشخیص قارچها و آفات بذرزاد یکی از موارد اجتناب ناپذیر می باشد. در این تحقیق، بذرهای ارسالی از مناطق مختلف کشور به آزمایشگاه تکنولوژی بذر، پس از بررسی از نظر تمیزی و خلوص فیزیکی، از نظر میکوفلور و آفات بذرزاد نیز مورد ارزیابی قرار گرفتند و آثار خسارت آفات روی بذر بعضی از گونه ها مورد توجه قرار گرفت، اما اثری از مراحل دوره زندگی حشره کامل، لارو و شفیره وجود نداشت، از این رو بذرهای آفت زده از سالم جدا گردیدند. همچنین جهت کشف میکوفلور بذرهای آلوده از نظر علایم خسارت، شکل لکه های ایجاد شده روی بذر و رنگ آنها مورد بررسی قرار گرفتند. بذرهای آلوده در محیط کشت آگاردار کشت شده و بعد قارچهای بذرزاد نظیر پنی سیلیوم، آلترناریا، آسپرژیلوس، ریزوپوس و فوزاریوم آنها شناسایی گردید. همچنین کیفیت بذر از نظر درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی بذرهای آلوده به قارچ انباری با بذرهای سالم مورد مقایسه قرار گرفتند.      

آمار یکساله:  

بازدید 1227

دانلود 124 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  37-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  666
 • دانلود: 

  275
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی اثر هیدروپرایمینگ و پیری بذر بر ویژگی های جوانه زنی و آنزیمی بذر لوبیا چیتی تحت تاثیر شوری به صورت فاکتوریل، در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در سال 1393 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل دو گروه بذر، طبیعی و پیر، دو تیمار شاهد و هیدروپرایمینگ و شش تیمار شوری صفر، 2، 4، 6، 8 و 10 دسی زیمنس بر متر بود. نتایج این آزمایش نشان داد که بیشترین متوسط زمان و درصد جوانه زنی، طول ساقه چه و بنیه بذر در تیمار شاهد (آب مقطر) و هیدروپرایمینگ و همچنین، بیشترین طول ریشه چه و درصد آب بافت گیاهچه در تیمار شاهد (آب مقطر) و بذر پیر به دست آمد. همچنین از نظر وزن خشک ریشه چه، در شوری 4 دسی زیمنس بر متر و بذر طبیعی هیدروپرایمینگ بیشترین مقدار مشاهده شد. بیشترین میزان وزن خشک ساقه چه در شوری 6 دسی زیمنس بر متر و ضریب آلومتریک در شوری 8 دسی زیمنس بر متر به ترتیب برای بذر طبیعی و بذر پیر بدون هیدروپرایمینگ مشاهده گردید. با افزایش سطوح تنش شوری و پیری بذر میزان مالون دی آلدهید افزایش یافت و از میزان فعالیت آنزیم های جوانه زنی، درصد جوانه زنی و رشد گیاهچه کاسته شد. هیدروپرایمینگ بذر موجب کاهش پراکسیداسیون غشای سلولی و به طور کلی سبب بهبود سرعت و یکنواختی جوانه زنی، بنیه بذرهای پیر و طبیعی هم در شرایط شوری و هم در شرایط مطلوب گردیده است. در نتیجه هیدروپرایمینگ باعث افزایش تحمل به شوری بذر لوبیا در مرحله جوانه زنی و افزایش قدرت جوانه زنی بذرهای انبارداری شده جهت کشت موثر گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 666

دانلود 275 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

CHEGINI MOHAMMAD ALI | ETEHAD MEHDI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  207-218
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  55875
 • دانلود: 

  31450
چکیده: 

The effects of SEED grading in 6 levels (3. 25 to 5. 5 mm), SEED polishing in 5 levels (10 to 35 percent of original weight) and sorting out empty SEED in 5 levels (10 to 50 percent of original weight) on germination by using gadouk monogerm SEED in a completely randomized desigh with 4 replication were investigated. Results showed that 1000 SEED weight vary from 7. 18 up to 27 g. By increasing round sieve dimensions 1000 SEED weight incresed. However, germination increased by increasing 1000 SEED weight up to 14 g and over weight had no effect on germination. SEED polishing decreased one-thousands SEED weight. Germination was increased by discharging small SEED size. Germination was increased (especially small SEED size) when less than 20 percent of initial SEED lot weight was omitted by polishing treatment. However, when more than 20 percent of initial SEED lot weight was omitted by polishing treatment germination was decreased, abnormal SEEDling and decapped fruit were increased. When empty SEED was separated by air, germination of small and large SEED increased up to 15 and 2 percent, respectively. Removing more than 20 percent of initial SEED lot weight by air-separation had no effects on germination

آمار یکساله:  

بازدید 55875

دانلود 31450 استناد 0 مرجع 0
litScript