نتایج جستجو

10207

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1021

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

علوم کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  22-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1264
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

به منظور بررسی عملکرد شکر سفید و اجزای آن در واکنش به زمان های متفاوت کشت و فواصل مختلف بوته چغندرقند رقم IC1، آزمایشی در دو سال زراعی 1378 و 1379 در مزرعه پژوهشی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی کرج به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار اجرا شد. کرت های اصلی شامل سه تاریخ کاشت (5 فروردین، 15 اردیبهشت و 25 خرداد) کرت های فرعی شامل سه تراکم کاشت (6، 8 و 10 بوته در مترمربع) بودند. نتایج نشان داد کوتاهی فصل رشد، در اثر تاخیر در کاشت، موجب می شود که گیاه نتواند به موقع تاج خود را گسترش دهد و از پتانسیل محیطی به خوبی استفاده نماید و لذا قبل از رسیدن به حداکثر رشد رویشی، سرمای پاییزه از سرعت رشد چغندرقند کاسته و منجر به تولید ریشه های کوچکتری می گردد. به طور کلی تاخیر در کاشت از یک سو موجب کاهش عملکرد ریشه و عملکرد شکر سفید و از سوی دیگر باعث افزایش درصد قند می گردد. بیشترین درصد عیار قند در تاریخ کاشت سوم (25 خرداد) و بیشترین عملکرد شکر سفید در تاریخ کاشت دوم (15 اردیبهشت) به دست آمد. بیشترین عملکرد شکر سفید نیز در تراکم 8 بوته در مترمربع حاصل شد به علاوه بیشترین عملکرد ریشه را نیز تاریخ کاشت اول نشان داد. لذا بر اساس نتایج این مطالعه ممکن است تراکم 8 بوته در متر مربع و تاریخ کاشت 15 اردیبهشت جهت تولید حداکثر عملکرد شکر سفید مناسب باشد. همچنین نتایج نشان داد در مقایسه با تاریخ های مختلف کاشت هر چقدر مقدار درجه روز رشد (GDD) چغندرقند بیشتر باشد و تعداد روزهایی که اختلاف درجه حرارت شب و روز در آن ها بیش از 15 درجه سانتی گراد است نیز بیشتر باشد عملکرد شکر سفید بیشتری حاصل خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1264

دانلود 129 استناد 3 مرجع 1
نویسندگان: 

MIKOVACKI N. | MARINKOVIC J. | CACIC N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  260-264
تعامل: 
 • استنادات: 

  458
 • بازدید: 

  21822
 • دانلود: 

  28591
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 21822

دانلود 28591 استناد 458 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  44 (ویژه نامه علوم و فنون آب، خاک و منابع طبیعی)
 • صفحات: 

  233-244
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  800
 • دانلود: 

  179
چکیده: 

در سال های اخیر کشت چغندرقند در ردیف های 50 سانتی متری به دلیل افزایش عملکرد آن در مقایسه با کشت 60 سانتی مورد استقبال کشاورزان کشورمان قرار گرفته است. فاصله کم بین ردیف های کشت در این روش، برداشت سه ردیف به جای دو ردیف محصول را ایجاب می نماید که به این علت مقاومت کششی دستگاه چغندرکن افزایش می یابد. به منظور امکان کشیدن چغندرکن سه ردیفه با تراکتورهای میان قدرت موجود در کشور و درآوردن موثر غده های چغندرقند از خاک ارتعاشی کردن ساقه های چغندرکن مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق اثر فرکانس ارتعاش و زاویه حمله تیغه بر عملکرد یک دستگاه چغندرکن ارتعاشی مورد مطالعه قرار گرفت. درصد لغزش چرخ های محرک تراکتور، درصد چغندرهای شکسته شده و باقی مانده و هم چنین مقاومت کششی دستگاه در چهار سطح فرکانس ارتعاش ساقه ها (صفر، 9، 10 و 12 هرتز) و سه زاویه حمله تیغه چغندرکن (11، 24 و 36 درجه) در قالب فاکتوریل با طرح بلوک های کامل تصادفی و با سه تکرار اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که روند تغییرات مقاومت کششی دستگاه و لغزش چرخ های محرک تراکتور با تغییر فرکانس ارتعاش و زاویه حمله تیغه، مشابه بود. اگر چه کمترین مقدار مقاومت کششی در حالت بدون ارتعاش و زاویه حمله 24 درجه به دست آمد، ولی حدود 50 درصد غده ها در خاک باقی مانده و به سطح خاک آورده نشدند، در صورتی که در حالت ارتعاشی با فرکانس بیش از 10 هرتز فقط حدود 20 درصد غده ها در خاک باقی ماندند. بنابراین، ارتعاشی کردن بازوهای چغندرکن، موجب اعمال موثرتر انرژی جداسازی غده ها از خاک شد. برای انتخاب زاویه حمله و فرکانس مناسب، نسبت مقاومت کششی دستگاه به درصد چغندرهای درآورده شده (چغندرهای سالم و شکسته شده) (K) به عنوان معیار مرکب تعریف گردید. نسبت K برای ترکیب های مختلف زاویه حمله تیغه و فرکانس ارتعاش محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. مقایسه میانگین های پارامترهای اندازه گیری شده و نسبت K نشان داد که مناسب ترین ترکیب، زاویه حمله تیغه 24 درجه و فرکانس ارتعاش 9 هرتز است که در این حالت کمترین درصد غده های باقی مانده و شکسته مشاهده گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 800

دانلود 179 استناد 0 مرجع 2
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

CHEGINI M.A. | REZAEIRAD B. | GHALEBI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  31-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  90541
 • دانلود: 

  101131
چکیده: 

An important factor in determining water demand and optimum water management at different growth stages of sugar beet SEED-bearing plants is crop coefficient (Kc). The crop coefficient (the ratio of sugar beet SEED-bearing plant evapotranspiration (ETc) to grass evapotranspiration (ET0)) was calculated at different growth stages. The study was carried out by 6 lysimeters located in research station of Karaj Soil and Water Research Institute, Meshkinabad, Karaj in 2006. Two lysimeters where grass had been cultivated were used for determining ET0. To determine ETc of sugar beet SEED-bearing plants, vernalized roots of sugar beet (200-250 g) were planted in four lysimeters. About 2000 and 1000 m2 were planted by the same crop around the lysimeters of sugar beet SEED-bearing plants and grass, respectively. The moisture contents of all lysimeters were measured during the growth period and also after harvest at the depth of 0-60 cm. To compensate soil moisture deficit, the irrigation was carried out after depletion of 40% of available moisture. In addition, precipitation, daily temperature, relative humidity, wind speed, sunny hours and evaporation from Class A pan was measured in a meteorological station located around the grass lysimeters during the growing period. The measured crop factors included root number, total biomass weight, shoot dry weight, root dry weight, flowering stem weight, SEED total weight, SEED size, standard SEED weight, 1000-SEED weight, vigor, germination rate and SEED viability. ET0 was calculated by evaporation pan and applying pan coefficient (Kp) of Karaj and also by Penman & Mantis method and was compared with the data of grass lysimeter. ETc, ET0 as well as Kc were estimated at different growth stages. The results showed that there was great conformity between two methods of ET0 calculation, i.e. by software CROPWAT and measurement. But at the beginning of the study, the ET0 calculated by grass lysimeters was lower than that calculated by meteorological data. However, over the time, the latter was affected by climatic parameters of temperature and sunny hours and increased with a stronger gradient than the former. This period was from the 50th day on. The results indicated that crop evapotranspiration decreased at the initial stage because of undeveloped shoots and at final stage and at the end of growth period because of shoot yellowing and loss of green area and the need for the decrease in SEED moisture during maturation. At the second stage, the crop absorbed greater amount of water and as a result, its evapotranspiration increased because of the fast growth of sugar beet SEED-bearing plants and the proliferation of aerial organs. At the third stage, since on one hand the leaf area of sugar beet SEED-bearing plants was at its peak and on the other hand, the other organs were green, the evapotranspiration of the crop was in its peak. At initial stages of the growth, ET0 was greater than ETc of sugar beet SEED-bearing plants; however, the gradient of these two curves became almost constant over the time and ETc started to sharply decrease from the beginning of the final stage (i.e. about 90th day). The Kc of sugar beet SEED-bearing plants at initial, development, middle and final stages was 0.29, 0.89, 1.12 and 0.66, respectively. Sugar beet SEED-bearing plants consumed 35.13, 141.93, 273.59 and 65.49 mm water at initial, development, middle and final stages, respectively. Their peak water consumption was at middle stage with a rate of 7.82 mm/day.

آمار یکساله:  

بازدید 90541

دانلود 101131 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  99-107
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1384
 • دانلود: 

  320
چکیده: 

علف هرز جودره Hordeum spontaneum C.Koch. طی چهار دهه اخیر، سطح وسیعی از مزارع گندم استان فارس را آلوده کرده است. آلودگی در برخی از بخش های جنوبی و مرکزی به قدری است که امکان کاشت گندم میسر نیست. استفاده از روش های زراعی به ویژه تناوب در کنترل آن حایز اهمیت بسیار است. این آزمایش به منظور ارزیابی اثر تناوب زراعی در کنترل جودره با هشت تیمار و چهار تکرار طی چهار سال زراعی (82-81 تا 85-84) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سایت ویژه تحقیقات علف های هرز ایستگاه تحقیقات کشاورزی زرقان فارس به اجرا در آمد. تیمارها عبارت بود از: 1) کاشت پی در پی گندم. 2) گندم ـ آیش ـ ذرت (بدون علفکش) ـ گندم. 3) گندم ـ آیش ـ ذرت (با آترازین ولاسو) ـ گندم. 4) گندم ـ آیش ـ چغندر قند (بدون علفکش) ـ گندم. 5) گندم ـ آیش ـ چغندر قند (با علفکش) ـ گندم. 6) گندم ـ آیش ـ آفتابگردان (بدون علفکش) ـ گندم. 7 ) گندم ـ آیش ـ آفتابگردان (با ترفلان) ـ گندم. 8) گندم ـ کلزا (باگراس کش) ـ کلزا (باگراس کش) ـ گندم. مقایسه تراکم بانک بذر در سال چهارم نسبت به سال اول نشان داد که در تیمار 1 (کاشت پی در پی گندم) بذور جودره دارای روند افزایشی بود. تیمارهای 4 ،3 ،6 ،2 ، 5 به ترتیب دارای حداقل تراکم بانک بذر در سال آخر بودند. تجزیه واریانس فاکتورهای اندازه گیری شامل عملکرد و ارتفاع گندم، ارزیابی نظری و تعداد بوته جودره نشان داد که تیمار 1 دارای اختلاف معنی دار آماری با کلیه تیمارهای تناوبی بجز تیمار 8 است. تیمار های تناوبی 4، 7، 3، 6، 2 و 5 در گروه برتر و پس از آنها به ترتیب تیمار های 8 و 1 قرار گرفتند. در مجموع، تیمارهای تناوبی حاوی چغندر قند، آفتابگردان و ذرت به ترتیب بهترین تاثیر را در کاهش تراکم بانک بذر و بوته های جودره در مزرعه داشته است. نتیجه داده های حاصل از عملکرد نشان داد که علف کش هایی که دارای اثر ابقایی در خاک هستند مانند آترازین ولاسو (آلاکلر) مصرفی در ذرت و یا تریفلورالین در آفتابگردان بر روی عملکرد گندم سال چهارم تاثیر منفی داشته اند در حالیکه علف کش های مصرفی در چغندر قند بدون اثر ابقایی در خاک تاثیر روی عملکرد گندم نداشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 1384

دانلود 320 استناد 0 مرجع 14
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  457-465
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  801
 • دانلود: 

  432
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 801

دانلود 432 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  46-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  62911
 • دانلود: 

  30016
چکیده: 

The SEEDing damping-off and root rot diseases are the most important diseases of SUGARBEET that produce a considerable damage on SUGARBEET in Khorasan province annually. So investigation around this disease in necessary and important. Samples were taken from the fields in the major SUGARBEET production areas. Out of 82 isolates collected from SUGARBEET fields, 15 isolates were binucleate and 67 of them were multinucleate. Multinucleate isolates were tested with tester isolates to determine the type of anastomosis group (AG) revealed that out of 67 multinucleate isolates, 25 isolates belonged to AG4, 20 isolates to AG-2, 5 isolates to AG3, 3 isolates to AG1, 3 isolates to AG5 and 11 isolates did not react anastomos with any of the tester isolates. For pathogenecity test, one isolates from each anastomosis group of different areas was selected as representative. Pathogenecity test carried out at SEEDing and adult plant stages, indicating that the causal of SEEDing damping-off belonged to AG4 and the main causal of SUGARBEET root rot betonged to AG2-2.

آمار یکساله:  

بازدید 62911

دانلود 30016 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  105-115
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  530
 • دانلود: 

  191
چکیده: 

استان آذریابجان غربی به دلیل دارا بودن شرایط مطلوب آب وهوایی، دومین قطب تولید چغندر قند در ایران می باشد. علف های هرز بخصوص سس زراعی یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر کاهش عملکرد کمی و کیفی چغندرقند می باشند. به منظور ارزیابی تاثیر سس زراعی بر رنگیزه های فتوسنتزی و عملکرد کمی وکیفی چغندرقند، آزمایشی با استفاده از آزمون t جفت شده در سال زراعی 1393 در چهار مزرعه در شهرستان ارومیه انجام شد. مزارع مورد مطالعه تاریخ کاشت یکسان (دهه سوم فروردین ماه)، تراکم یکنواخت (8 بوته در مترمربع) و رقم یکسان (اکباتان) داشتند. در این آزمایش از هر مزرعه، 30 بوته سالم و 30 بوته آلوده به سس انتخاب شدند. ویژگی های فیزیولوژیک و عملکرد به ترتیب در مرحله استقرار بوته (12-8 برگی) و در زمان برداشت مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که سس زراعی اثرات منفی برکارآئی فتوسنتزی برگ های چغندرقند داشتند، به طوری که کلروفیل a، b و کلروفیل کل به ترتیب 38، 18 و 30 درصد کاهش یافتند، ولی کاروتن تغییر معنی داری نداشت. از طرف دیگر صفات عملکرد ریشه 25 درصد، قند 8/1 درصد، عملکرد قند ناخالص 3/24 درصد، عملکرد قند خالص 5/18 درصد و وزن خشک اندام های هوایی 18 درصد کاهش یافتند. همچنین نتایج ناخالصی های ریشه نشان داد که سس زراعی نیتروژن و سدیم را افزایش داد (به ترتیب 3/37 و 2/28 درصد) و پتاسیم تغییر معنی داری نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 530

دانلود 191 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

هاشم پوریان امیر

نشریه: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  45-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  817
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

با وجود اهمیت زیاد تحقیقات کشاورزی در مجموعه سیاست تحقیقات کشور آثار توزیع درآمدی آن هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است. مقاله حاضر با بهره گیری از رهیافت مازاد اقتصادی به بررسی آثار باز توزیعی سیاست تحقیقات کشاورزی کشور با تکیه بر مورد چغندرقند می پردازد. نتایج حاص نشان می دهد که در وضعیت موجود، فواید بالقوه تحقیقات چغندرقند به نسبت 212.5 و –112.5 درصد بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان توزیع می شود. این امر بدان معنی است که تولید کنندگان نه تنها کل عواید را نصیب خود می سازند، بلکه درآمدی نیز از مصرف کنندگان به تولید کنندگان منتقل می شود. همچنین شهرنشینان بیش از 113 درصد فواید متضرر می شوند. از کل عواید حاصله بیش از صد درصد نصیب کشاورزان می شود. نتیجه گیری تحقیق آن است که سیاست تحقیقات چغندرقند از نقطه نظر برابری )با توزیع درآمد به سمت اقشار ضعیف( بسیار کارآمد می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 817

دانلود 128 استناد 1 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  69-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1142
 • دانلود: 

  222
چکیده: 

قارچ Polymyxa betae ناقل ویروس عامل بیماری ریشه گنایی چغندرقند (Beet rhizomania) می باشد. این قارچ خاکزی بصورت انگل اجباری روی ریشه های چغندرقند و دیگر گیاهان خانواده Chenopodiaceae زندگی می کند و با تولید اسپورهای مقاوم (Cystosori) قادر است سالها در خاک بصورت غیر فعال باقی مانده و به راحتی توسط خاک، اندام آلوده گیاهی و ماشین آلات کشاورزی انتقال یابد. نظر به اهمیت این بیماری در زراعت چغندرقند، مطالعاتی روی پراکندگی قارچ ناقل طی سال های 82-1381 در استان اصفهان، خراسان و آذربایجان غربی انجام شد. نمونه های خاک جمع آوری شده از مزارع چغندرقند با حجم مساوی از ماسه استریل مخلوط و بذر چغندرقند رقم حساسCV-P22  در آنها کشت شد. هشت هفته بعد، برای تعیین میزان آلودگی بوته ها به قارچ P.betae، ریشه های چغندرقند پس از شستشو در آب روان، در محلول اسید فوشین در لاکتوفنل رنگ آمیزی و توسط میکروسکوپ نوری مطالعه شد. نتایج بررسی 289 نمونه خاک مزارع چغندرقند اصفهان نشان داد که بیشترین آلودگی مربوط به قلعه اسلام آباد با 7/45 درصد نمونه آلوده بود. همچنین از تعداد 352 نمونه خاک مزارع چغندرقند آذربایجان غربی تعداد 79 نمونه آلوده به قارچ بود. حداکثر آلودگی در منطقه چغندرکاری، قره ضیاءالدین با 8/31 درصد تعیین شد. با نمونه برداری از 23 منطقه در استان خراسان مشخص گردید که آلودگی قارچ P.betae در نواحی شمالی شدیدتر است. در مناطق چناران، تربت جام، شیروان، قوچان، فریمان و سبزوار بیش از 50 درصد نمونه ها، آلودگی به قارچ را نشان دادند. مشاهدات میکروسکوپی نشان دهنده پتانسیل بالای این قارچ در آلوده نمودن ریشه های ظریف چغندرقند در گلخانه بود به طوریکه میزان اسپور مقاوم در هر گرم ریشه بیش از 480 عدد شمارش شد. با توجه به گسترش وسیع این قارچ در خاک های بررسی شده، انتشار ویروس عامل بیماری ریشه گنایی در کلیه مناطق چغندرکاری استان اصفهان، آذربایجان غربی و شمال استان خراسان رضوی اجتناب ناپذیر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1142

دانلود 222 استناد 0 مرجع 1
litScript