نتایج جستجو

10285

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1029

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

خزاعی هادی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  115-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1129
 • دانلود: 

  132
کلیدواژه: 
چکیده: 

جوانه زنی و استقرار گیاهچه چغندر قند تا حد زیادی تحت تاثیر ترکیبات شیمیایی ممانعت کننده جوانه زنی موجود در پوسته بذر، سختی و نفوذ ناپذیری آن نسبت به آب و اکسیژن و نیز میزان ذخیره بذر قرار می گیرد. به منظور بررسی اثر تیمارهای مختلف روی بهبود جوانه زنی این گیاه، بذور یکنواخت چغندر قند رقم 9597 در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار مورد مطالعه قرار گرفت. تیمارهای آب مقطر، اسیدکلریدریک رقیق و نیز اسیدکلریدریک رقیقی که در انتها با هیدروکسید سدیم خنثی می شود هر کدام در سه زمان دو، چهار و شش ساعت روی نمونه های یکصد بذری اعمال شدند و در پایان کلیه بذور با محلول رقیق هیپوکلریت سدیم ضدعفونی شدند. سپس درصد جوانه زنی و سرعت رویش در ژرمیناتور و نیز سرعت رویش در بستر شن تعیین گردید. نتایج نشان داد که نوع تیمار برای شستشو، بر درصد جوانه زنی و سرعت رویش بذر چغندر قند در ژرمیناتور تاثیری نداشت ولی سرعت رویش آن در بستر شن از طریق شستشوی بذر با آب مقطر، بطور معنی داری افزایش یافته است. علاوه بر آن مدت استفاده از تیمارها نیز بطور معنی داری بر درصد و سرعت جوانه زنی در ژرمیناتور و نیز سرعت رویش در بستر شن موثر بوده است. همچنین اثر متقابل نوع تیمار و مدت تیماردهی بطور بسیار معنی داری بر درصد جوانه زدن بذر در ژرمیناتور و سرعت رویش آن در بستر شن موثر بود بنحویکه بعد از شش ساعت شستشوی بذر با آب مقطر، درصد جوانه زنی در ژرمیناتور 1.87 برابر و سرعت رویش در بستر شن 43 درصد در مقایسه با شاهد که بذر شستشوی نشده بود، افزایش یافته است.

آمار یکساله:  

بازدید 1129

دانلود 132 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

علوم کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  43-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  951
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

رویش بذر نقطه آغاز زندگی در بسیاری از گیاهان است و روش های صحیح انتخاب بذر و تولید آن اثر زیادی بر روی محصول می گذارد. در این روش بررسی های مزرعه ای و متعاقب آن آزمون های آزمایشگاهی به منظور ارزیابی بنیه بذری هفت لاین سورگوم علوفه ای مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش مزرعه ای با استفاده از طرح آماری بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار به منظور برآورد سبز مزرعه در سال 1377 در کرج پیاده گردید. بذرهای هر لاین در هر تکرار در 4 خط به طول 7 متر به صورت خطی در پشته هایی به فاصله 65 سانتی متر از همدیگر کشت گردید که بعد از سبز شدن درصد سبز مزرعه در هر کرت اندازه گیری شد. سپس در مرحله 6-4 برگی تنک گردید که فاصله بوته ها در روی ردیف به 6 سانتی متر رسید، مواظبت های در حال رشد هر یک به موقع خود انجام گرفت. در مرحله رسیدگی کامل بذری از هر هفت لاین نمونه گیری به عمل آمد و در آزمایشگاه با استفاده از طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار آزمون های جوانه زنی استاندارد، سرما، پیری تسریع شده و هدایت الکتریکی بر روی بذرها اجرا گردید. از پژوهش انجام شده بر روی لاین های داخلی سورگوم علوفه ای می توان نتیجه گرفت که لاین های KFS1، KSF2 و KFS4 در میان دیگر لاین ها با اختلاف معنی داری از بنیه بذری بالایی برخوردار می باشند و همچنین درصد سبز بیشتری را به خود اختصاص داده اند و در نهایت محصول علوفه تر و خشک بالایی را تولید نمودند.

آمار یکساله:  

بازدید 951

دانلود 129 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3 (پی آیند 52) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  36-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1080
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

استفاده از ضایعات کشاورزی در تغذیه دام، علاوه بر کاهش هزینه تولید، مشکل کمبود خوراک را نیز کاهش می دهد. به همین منظور جهت استفاده از ضایعات بوجاری بذر چغندرقند در تغذیه بره های پرواری، ترکیبات شیمیایی، ضریب هضمی (با استفاده از حیوان زنده و آزمایشگاهی)، تجزیه پذیری (با روش کیسه نایلونی)، ظرفیت تولید گاز (تکنیک گاز) تعیین شد. میانگین ترکیب شیمیایی به روش تجزیه تقریبی برای ماده خشک، ماده آلی، پروتیین خام، الیاف خام، چربی خام، عصاره عاری از ازت و خاکستر خام به ترتیب برابر 92.7، 65.2، 14.5، 32.5، 1.3، 16.9 و 27.5 درصد بود. ضرایب هضمی ماده خشک و سایر مواد مغذی آن با حیوان زنده و با استفاده از یونجه به عنوان خوراک پایه (روش تفاضلی) برای ماده خشک، ماده آلی، پروتیین خام، الیاف خام، چربی خام و عصاره عاری از ازت به ترتیب برابر 40.7، 54.2، 64.9، 71.6، 78.3 و 10 درصد بود. ضرایب هضمی ماده خشک، ماده آلی و ماده آلی در ماده خشک DOMD یا (D-Value) به روش آزمایشگاهی به ترتیب برابر 47.5، 46.7 و 33.8 درصد بود. میانگین تجزیه پذیری ماده خشک به روش کیسه نایلونی برای نرخ عبور از شکمبه 2 و 5 درصد در ساعت برابر 56 و 48 درصد و برای ماده آلی معادل 51 و 43 درصد محاسبه شدند. حجم گاز تولیدی پس از 24 ساعت 10.8 میلی لیتر )براساس 200 میلی گرم ماده خشک( و 13.3 درصد بود. میزان قابلیت هضم ماده آلی با این روش 414 گرم در کیلوگرم ماده خشک بود. مجموع مواد مغذی قابل هضم 37 (TDN) درصد بود و نیز انرژی متابولیسم با روش معادلات موجود در روش های TDN، DOMD و تکنیک گاز به ترتیب 1328، 1270 و 914 کیلوکالری در کیلوگرم ماده خشک برآورد شدند. جهت استفاده از سطوح مختلف ضایعات در جیره بره های نر پرواری آزمایشی با 36 راس بره نژاد شال به مدت 100 روز در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با جیره های حاوی صفر (شاهد)، 8، 16 و 32 درصد ضایعات براساس ماده خشک در سه گروه وزنی (بلوک) انجام شد. میانگین افزایش وزن روزانه بره ها با جیره های مذکور به ترتیب 209، 204، 213 و 212 گرم بود (P>0.05). از نظر اقتصادی افزودن ضایعات به جیره های فوق هزینه خوراک را کاهش داد. این نتایج نشان می دهد که می توان از ضایعات بوجاری بذر چغندر قند تا میزان 32 درصد در جیره بره های نر پرواری استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1080

دانلود 133 استناد 0 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

HEMAYATI S.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  53-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  101890
 • دانلود: 

  28443
چکیده: 

To determine the possible effects of climatic parameters on SUGARBEET SEED yield, the correlation between SEED yield and different meteorological parameters during 1955-2002 was determined and the parameters which had significant correlation with SEED yield were fitted by multivariate models. To scrutinize the effective climatic factors, the growth period of SUGARBEET SEED-bearing plants (from early-April to late-July) was divided into fifteen-day intervals during plantingbolting, bolting-blooming, blooming-full bloom, full bloom-maturity and total growth period. Then, simple correlation coefficients of each period with SEED yield were estimated and finally multiple regression model was fitted. The results showed that the SEED yield significantly correlated with mean temperature during the first half of May (-0.591*) and first half of July (-0.584*), mean sunny hours during the first half of May (-0.544*) and first half of June (-0.550*), total precipitation during the second half of April (0.565*) and first half of June (0.624**) and total received growing degree days (GDDs) during the first half of May (-0.505*) and first half of July (-0.584*). On the other hand, SUGARBEET SEED yield had significant correlation with total precipitation (0.574*) during the planting-bolting period, sunny hours (-0.511*) during the bolting-blooming period and precipitation (0.526*) during the growth period.

آمار یکساله:  

بازدید 101890

دانلود 28443 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  37-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  76343
 • دانلود: 

  34087
چکیده: 

An experiment was conducted in research field of Firoozkooh SUGARBEET elite SEED production station in 2004 to study the effects of different planting and harvesting dates on quantity and quality of SUGARBEET monogerm SEED. The experiment was a split plot experiment based on a randomized complete block design with four replications. The planting date at three levels (March 18, April 15 and April 29) made the main plot and harvesting date at four levels (harvesting 15, 30, 45 and 60 days after 50% flowering) constituted the sub-plot. After harvesting and threshing, raw SEED yield, SEED distribution in terms of diameter and thickness and germination percentage was measured. The results showed that the change in planting date significantly affected the occurrence of 50% greening, stem-bearing and flowering in terms of days after planting and intercepted growing degree days (GDD) at 1% probability level, so that the delay in planting date decreased the number of days to 50% greening, stem-bearing and flowering. The main effects of planting and harvesting dates and their interactions had a significant effect on raw SEED yield at 1% probability level. The highest SUGARBEET raw SEED yield (1164 kg/ha) in Firoozkooh was obtained by planting SEED-bearing plants in March 18 and harvesting them 45 days after 50% flowering. The delay in planting date significantly decreased the loss caused by SEED polishing, while harvesting date significantly affected the proportion of undersized SEEDs so that it decreased as the harvesting date was retarded. The results indicated that the studied factors did not significantly affect the proportion of standard (with diameters of 3.5-4.5 mm) and oversized SEEDs (with diameter of >4.5 mm). Delayed harvesting date significantly increased SEED germination rate while the change in planting date had no effect on this trait.

آمار یکساله:  

بازدید 76343

دانلود 34087 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

کافی محمد | گلدانی مرتضی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  121-132
تعامل: 
 • استنادات: 

  9
 • بازدید: 

  2181
 • دانلود: 

  133
کلیدواژه: 
چکیده: 

جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه های محصولات زراعی در اکثر نقاط کشور خصوصا مناطق خشک و نیمه خشک در معرض تنش های شوری و خشکی هستند، لذا بررسی اثرات پتانسیل منفی ناشی از تنش های خشکی و شوری مهم است. این آزمایش در محیط انکوباتور به منظور بررسی درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول و وزن ساقه چه و طول و وزن ریشه چه سه گونه زراعی مهم یعنی گندم (Triticum aestivum)، نخود (Cicer arientinum) و چغندر قند (Beta vulgaris) از سه خانواده گیاهی مختلف در شرایط پتانسیل منفی با استفاده از مواد مختلف ایجاد کننده پتانسیل ایجاد کننده پتانسیل انجام شد. تیمارها شامل جوانه زنی گیاهان در آب مقطر به عنوان شاهد و سه تیمار پتانسیل منفی شامل 0.32-، 0.56- و -0.80 مگاپاسکال بود که توسط چهار ماده مختلف ایجاد کننده پتانسیل منفی یعنی عناصر غذایی نیتروژن فسفر و پتاسیم (NPK)، نمک طعام (NaCl) و کلرور کلسیم (CaCl2) و پلی اتیلن گلیکول (PEG-6000) ایجاد شدند. طرح در قالب بلوکهای کامل تصادفی و بصورت فاکتوریل در پتری دیش هایی به قطر 11 سانتی متر و 50 عدد بذر اجرا گردید. نتایج نشان داد که در چغندر قند و نخود درصد جوانه زنی و سرعت آن با افزایش پتانسیل منفی محیط جوانه زنی کاهش یافت ولی گندم از این جهت مقاومت خوبی نشان داد و در کلیه پتانسیل ها و انواع املاح ایجاد شده پتانسیل منفی جوانه زنی قابل قبولی داشت. جوانه زنی چغندر قند شدیدا تحت تاثیر پتانسیل منفی و انواع مواد ایجاد کننده پتانسیل قرار گرفت و نخود حد واسط چغندر قند و گندم بود، لذا هر چند در شرایط زراعی چغندر قند گیاهی مقاوم به شوری می باشد ولی مرحله جوانه زنی آن کاملا حساس به پتانسیل منفی می باشد. در یک پتانسیل ثابت نیز مواد مختلف ایجاد کننده پتانسیل تاثیر معنی داری بر جوانه زنی نخود و چغندر قند داشتند. در بین این مواد NPK مناسب ترین ماده و PEG مضرترین ماده جهت ایجاد پتانسیل منفی و NaCl و CaCl2 هم حد واسط این دو بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 2181

دانلود 133 استناد 9 مرجع 1
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4-3 (پی آیند 57-56) در زراعت و باغبانی
 • صفحات: 

  54-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  664
 • دانلود: 

  132
چکیده: 

به منظور بررسی میزبانی گیاه کلزا نسبت به نماتود مولد سیست چغندر قند Heterodera schachtii روند تکامل سنین مختلف لاروی این نماتود تا تشکیل سیست در ریشه چهار رقم کلزا در شرایط گلخانه مورد آزمایش قرار گرفت. بدین منظور ارقام k.16,Globra,Tqwer با 1200 لارو سن دوم تلقیح گردیدند. به فاصله هر سه روز یکبار جمعیت نماتود در ریشه ها بررسی شد و جمعیت نهایی، 67 روز پس از تلقیح نماتود تعیین گردید. نتایج نشان داد که هر چهار رقم کلزا میزبان نماتود مولد سیست چغندر بوده و لاروها قادر به تشکیل سنین مختلف لاروی و تولید ماده بارور شدند. نفوذ سن دو در ریشه ها طی 18 روز ادامه داشته و لارو سن سه از روز ششم و لاروسن چهار از روز 12 در ریشه ها نمایان شدند و نرهای بالغ در خاک و ماده های شیر بارور در بافت گیاه پس از 21 روز مشاهده گردیدند. فاکتور تولیدمثل در همه ارقام از یک بیشتر بود. همچنین تعداد سیست و جمعیت تخم و لارو در رقم k.16 بیش از بقیه و حدود سه برابر Tower و Cobra بود، هر چند تفاوتها معنی دار نبودند.

آمار یکساله:  

بازدید 664

دانلود 132 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HELD L.J. | JENNINGS J.W. | KOCH D.W.

نشریه: 

J. SUGAR BEET RES.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  45-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  441
 • بازدید: 

  20202
 • دانلود: 

  25361
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20202

دانلود 25361 استناد 441 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  208-214
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  778
 • دانلود: 

  205
چکیده: 

از میان علف های هرز انگل، گونه Cuscuta campestris انگل اجباری بسیاری از خانواده های گیاهی است که در بین گونه های سس بیشترین پراکنش را در جهان دارد و در سال های اخیر خسارت فراوانی به زراعت چغندرقند در استان های خراسان وارد کرده است. لذا در این تحقیق، مطالعات گلخانه ای و مزرعه ای جهت ارزیابی تحمل احتمالی ارقام تجاری چغندرقند نسبت به این علف هرز انجام شد. آزمایشات گلخانه ای در قالب طرح کاملا تصادفی، با پنج تکرار و آزمایشات مزرعه ای در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایشی شامل پنج رقم چغندرقند (کستل، پائولینا، بریجیتا، فلورس و لائتیتیا) همراه با آلودگی سس و تیمارهای شاهد (ارقام بدون آلودگی سس) بودند. صفات مورد بررسی شامل وزن خشک و تر ریشه و اندام هوایی چغندرقند، وزن خشک سس، تعداد هوستوریوم روی اندام هوایی چغندرقند و درصد رشد سس و چغندرقند بود. براساس نتایج بدست آمده ارقام مورد بررسی سطوح مختلفی از مقاومت به انگل سس را نشان دادند. رقم فلورس در حضور انگل از لحاظ درصد وزن خشک ریشه و اندام هوایی نسبت به شاهد در مقایسه با سایر ارقام در بالاترین سطح قرار گرفت در حالیکه رقم پائولینا با داشتن 13.48 درصد وزن خشک ریشه و 31.96 درصد وزن خشک اندام هوایی نسبت به شاهد، کمترین مقاومت را نشان داد. در مورد وزن خشک سس و تعداد هوستوریوم در هر تیمار، بیشترین و کمترین مقدار به ترتیب به رقم کستل و فلورس بود. در این آزمایش رقم فلورس به عنوان مقاوم ترین و رقم کستل حساس ترین رقم به انگل سس شناخته شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 778

دانلود 205 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  4-3
 • صفحات: 

  273-284
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2357
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

یک بیماری لگه برگی و سوختگی برگ چغندرقند (Beta vulgaris L) با عامل ناشناخته ای در مزارع اطراف اصفهان از سال 1372 مشاهده شده است. لکه های سوخته دایره ای یا نامنظم به قطر کمتر از یک تا چندین سانتیمتر روی برگ ها ظاهر شده و با گسترش لکه ها و بهم پیوستن آنها سطح وسیعی از برگ سوخته به نظر می رسد. یک باکتری گرم منفی، هوازی، غیر متحرک و میله ای شکل از برگهای دارای علایم جدا گردید. کلنی باکتری روی محیط آگار غذایی حوای ساکارز زرد، برجسته، صاف و غیر لعاب دار بود. جدایه ها اکسیداز منفی و غیر فلورسانت بوده و کازئین، ژلاتین ، اسکولین، نشاسته و توئین - 80 را هیدرولیز کردند. نتایج آزمونهای تولید آرجی نین دی هیدرولاز، اوره آز و لسیتیناز، احیاء نیترات و تولید اندول و استوئین منفی بود. بعضی جدایه های از سیستین SH2 تولید کردند. رشد باکتری در حضور 0.1 درصد تری فنیل تترازولیوم کلراید، 2.5 درصد کلرید سدیم و 30 درصد گلوکز متوقف گردید. فرکتوز، گلوکز ، سلوبیوز، ترهالوز، ساکارز، مالتوز، ملی بیوز، زایلوز، گلیسرول، نشاسته ، دکسترین، آمیگدالین، اربوتین، لاکتات، مالات، D و L آلانین و پرولین از جمله منابع کربن قابل استفاده برای رشد باکتری بودند. هیچ یک از جدایه نتوانستند از ادونیتول، دلسیتول، اینوزیتول، رامنوز یا تارتارات استفاده کنند. جدایه ها تولید رنگدانه زانتومونادین نمودند. بیماریزایی جدایه ها با مایه زنی روی جدایه های بدست آمده از چغندر قند به اثبات رسید. بر اساس ویژگی های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی جدایه های بدست آمده از چغندر به عنوان Xanthomonas sp. شناسایی شدند. ویژگی های فنوتیپی، نقوش الکتروفورزی پروتئین های سلولی و نوع علائم ایجاد شده توسط جدایه ها در چغندرقند با ویژگیهای مربوط به باکتری Xanthomonas sp. Betae )قبلا (X. campestris pv. Betae گزارش شده از برزیل، متفاوت است. به نظر می رسد سوختگی برگ چغندرقند در ایران یک بیماری قبلا توصیف نشده و باکتری عامل گونه یا پاتووار جدیدی از جنس Xanthomonas باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2357

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
litScript