نتایج جستجو

2803

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

281

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  98
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: THE POLYPHENOL DIFERULOYLMETHANE (CURCUMIN) IS AN ACTIVE PRINCIPLE OF THE PERENNIAL HERB CURCUMA LONGA. CURCUMIN SHOWS A WIDE RANGE OF THERAPEUTIC PROPERTIES SUCH AS ANTICANCER, ANTIOXIDANT, ANTI-ISCHAEMIC, ANTI-INFLAMMATORY AND ANTIMICROBIAL PROPERTIES. HOWEVER, THE HYDROPHOBICITY AND POOR ORAL BIOAVAILABILITY OF CURCUMIN LIMITS ITS APPLICATION AS A THERAPEUTIC AGENT. THEREFORE, DEVELOPING AN INTRAVENOUSLY INJECTABLE AQUEOUS FORMULATION FOR CURCUMIN IS IMPORTANT....

آمار یکساله:  

بازدید 98

دانلود 34
نویسندگان: 

نشریه: 

CARBOHYDRATE POLYMERS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  230
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  98
 • بازدید: 

  1190
 • دانلود: 

  8500
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1190

دانلود 8500 استناد 98 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  19-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  633
 • دانلود: 

  335
چکیده: 

در سال های اخیر با افزایش گرایش مصرف کنندگان به استفاده از محصولات غذایی فاقد نگهدارنده های شیمیایی، کاربرد انواع اسانس ها و گیاهان معطر با خواص آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی در صنایع غذایی و دارویی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. با این وجود اسانس ها ترکیباتی فرار، حساس به حرارت و غیر قابل حل در آب بوده که سبب محدودیت استفاده از آن ها می گردد. لذا این پژوهش با هدف بررسی قابلیت تکنیک ریزپوشانی به عنوان روشی مناسب برای حفاظت اسانس در مقابل شرایط محیطی و ارزیابی ویژگی های کلوئیدی نانوکپسول های تولید شده می-باشد. بدین منظور شناسایی ترکیبات فعال اسانس لیمو ترش (Citrus Limon L. ) با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC) انجام شد. امولسیون روغن در آب با نسبت 1: 4 اسانس: پوشش با پوشش هایی از کیتوزان و نشاسته اصلاح شده با نسبت های متفاوت (5/0: 5/9، 1: 9 و 5/1: 5/8 درصد) با کمک امواج فراصوت تهیه و توسط خشک-کن انجمادی، خشک گردید. در مطالعه حاضر تأثیر غلظت های متفاوت دیواره بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی امولسیون و نانوکپسول مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد افزایش غلظت کیتوزان سبب پایداری بیشتر و افزایش ویسکوزیته نانوامولسیون تهیه شده با پوشش 5/1: 5/8 درصد کیتوزان: نشاسته اصلاح شده گردید. نانوامولسیون های حاوی مقادیر بالاتر کیتوزان از قطراتی کوچک تر با توزیع اندازه یکنواخت تری نسبت به سایر تیمار ها برخوردار بودند. بررسی خصوصیات نانوکپسول ها نشان از تاثیر معنی دار (05/0≤ P) نسبت های متفاوت ترکیبات دیواره بر مقادیر رطوبت، راندمان ریزپوشانی و اندازه ذرات داشت. مورفولوژی نانوکپسول ها نشان داد کپسول های با راندمان ریزپوشانی بالاتر دارای سطوحی صاف، بدون شکاف با کمترین خلل و فرج بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 633

دانلود 335 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  105
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  757-763
تعامل: 
 • استنادات: 

  802
 • بازدید: 

  3391
 • دانلود: 

  18177
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3391

دانلود 18177 استناد 802 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  2982-2986
تعامل: 
 • استنادات: 

  191
 • بازدید: 

  2695
 • دانلود: 

  14417
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2695

دانلود 14417 استناد 191 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  11-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8228
 • دانلود: 

  6837
چکیده: 

In this study, a new kind of crosslinking film of polyvinyl alcohol, STARCH, and CHITOSAN was obtained by alternating freeze-thaw cycles, and its various properties such as swelling rate, water vapor transmission rate, mechanical properties, and morphology were checked using electron microscopy. The results of this study showed that the hydrogel, made by providing a damp environment and the ability to pass water vapor in the range 720-1680 g/m2, has acceptable mechanical properties so that the fracture stress in polyvinyl alcohol was equal to 0. 642 kgf/ mm2, which reached 0. 372 kgf/ mm2 with the introduction of STARCH and 0. 2475 kgf/ mm2 with the addition of CHITOSAN. When we add STARCH and CHITOSAN to polyvinyl alcohol at the same time, the fracture stress reaches 0. 261 kgf/ mm2. In the sample containing pure polyvinyl alcohol, the elastic strain is equal to 6. 157 and with the addition of STARCH, this value reaches 4. 625 and with the addition of CHITOSAN, this value reaches 5. 70. Adding STARCH and CHITOSAN to polyvinyl alcohol increases the modulus and toughness and decreases the flexibility of the polyvinyl alcohol hydrogel membrane. Images of SEM from a cross-section of hydrogel membrane fracture show that hydrogel membranes containing polyvinyl alcohol are very smooth and monotonous; however, when STARCH and CHITOSAN are added to polyvinyl alcohol, the porosity will increase.

آمار یکساله:  

بازدید 8228

دانلود 6837 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

VETERINARY RESEARCH FORUM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  167-173
تعامل: 
 • استنادات: 

  780
 • بازدید: 

  58239
 • دانلود: 

  64611
چکیده: 

Thyme Essential oils (EO) with antimicrobial and antioxidant properties are widely used in pharmaceutical, cosmetic, and perfume industry. It is also used for flavoring and preservation of several foods. Nowadays, packaging research is receiving a considerable attention due to the development of eco-friendly materials made from natural polymers such as STARCH and CHITOSAN. In this study Thymus kotschyanus EO concentrations ranging from 0 to 2.0%, incorporated in STARCH-CHITOSAN composite (S-CH) film were used. Antimicrobial and antioxidant properties significantly increased with the incorporation of EO (p<0.05). Incorporating EO, increased total color differences (DE), yellowness index (YI) and whiteness index (WI) which were significantly higher than control and its transparency was reduced. Our results pointed out that the incorporation of Thymus kotschyanus EO as a natural antibacterial agent has potential for using the developed film as an active packaging.

آمار یکساله:  

بازدید 58239

دانلود 64611 استناد 780 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  109
 • دانلود: 

  143
چکیده: 

THE GOAL OF TISSUE ENGINEERING SCAFFOLDS IS PROMOTION OF HEALING PROCESS OF DAMAGED TISSUES OR ORGANS. IN THIS RESEARCH, POROUS CHITOSAN: STARCH SCAFFOLDS WITH WEIGHT RATIO 50:50 PREPARED BY FREEZE DRYING TECHNIQUE IN WHICH MODIFIED BY ORGANOSILANES AGENTS (GLYMO) WITH MOLAR RATIO POLYMER TO GLYMO 1:0.5 TO SIMULATE EXTRA CELLULAR MATRIX (ECM). AFTER THAT MORPHOLOGICAL AND BIOLOGICAL CHARACTER SUCH AS CELLULAR ADHESION, PROLIFERATION AND ALP ACTIVITY INVESTIGATED. SEM MICROGRAPHS OF CELLULAR SCAFFOLDS REPRESENTED INTERCONNECTED POROUS MICROSTRUCTURE THAT IS IMPORTANT PARAMETER IN CELLULAR PENETRATION, ABSORPTION OF NUTRITIOUS AND EXCRETION OF WASTE PRODUCTS. POLYMERIC SCAFFOLDS SHOWED APPROXIMATELY 95% POROSITY WITH AVERAGE PORE DIAMETER OF 120±36 MM. SEM MICROGRAPHS OF BONE MARROW MESANCHYMAL STEM CELLS INDICATED THAT POLYMERIC SCAFFOLDS ARE BIOCOMPATIBLE AND SUPPORT CELLULAR ADHESION, SPREADING AND PROLIFERATION. MOREOVER, EXPRESSION OF ALKALINE PHOSPHATASE IN MODIFIED CONSTRUCTS ILLUSTRATED THAT BIOCOMPOSITE MATRIXES INDUCE OSTEOGENIC DIFFERENTIATION. IN BRIEF, CHITOSAN: STARCH: GLYMO SCAFFOLDS HAVE BIOLOGICAL FEATURES TO REGENERATE BONE DEFECTS.

آمار یکساله:  

بازدید 109

دانلود 143
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  103-111
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  763
 • دانلود: 

  307
چکیده: 

سابقه و هدف: پلاسمای سرد یک تکنولوژی سازگار با محیط زیست و غیرگرمایی است که به تکنولوژی مهمی جهت تغییر ویژگی های فیزیکوشیمیایی پلیمر تبدیل شده است. اخیرا، پلاسمای سرد در آلودگی زدایی و اصلاح مواد بسته بندی در صنعت بسته بندی مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی تاثیر استفاده از پلاسمای فشار پایین اکسیژن بر ویژگی های سطحی و فیزیکوشیمیایی فیلم ترکیبی کیتوزان نشاسته می باشد. مواد و روش ها: تیمار پلاسمای فشار پایین اکسیژن توسط دستگاه کلینر (Cleaner) در زمان های مختلف (4، 8 و 12 دقیقه) بر فیلم ترکیبی کیتوزان نشاسته اعمال گردید. سپس ویژگی های سطحی و فیزیکوشیمیایی فیلم های تیمار نشده و تیمار شده با پلاسما مورد مقایسه قرار گرفت. یافته ها: زبری و آبدوستی سطح فیلم ها بعد از پلاسمادهی افزایش یافت. مقاومت کششی فیلم های تیمار شده با پلاسما بهبود یافت. تیمار پلاسما نفوذپذیری به اکسیژن فیلم ها را کاهش داد، اما تغییر معنی داری در نفوذپذیری به بخار آب مشاهده نشد. نتیجه گیری: در این مطالعه، اگرچه تیمار پلاسما باعث افزایش قدرت کشش پذیری و کاهش نفوذپذیری به اکسیژن فیلم ترکیبی شد، اما آبدوستی سطح فیلم را افزایش داد. لذا اصلاح فیلم ترکیبی کیتوزان نشاسته با تیمار پلاسما نیاز به مطالعات بیشتری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 763

دانلود 307 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  83-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  556
 • دانلود: 

  381
چکیده: 

در این پژوهش، سنتز و شناسایی زیست نانوکاتالیست های مغناطیسی جدید بر پایه کیتوسان گزارش شده و فعالیت کاتالیستی آن ها در واکنش تشکیل پیوند کربن-کربن موردبررسی قرارگرفته است. به منظور افزایش پایداری بستر کیتوسان، از زیست بسپارهای اکسید کیتوسان و اکسید نشاسته برای پیوند کوالانسی بین زنجیره ها و تشکیل شیف باز بین گروه های آمین کیتوسان و گروه های آلدهیدی اکسید آن استفاده شد. سپس، پیوندهای ایمینی کاهش داده شدند تا از آبکافت احتمالی آن ها جلوگیری شود. به منظور جداسازی آسان کاتالیست نهایی از مخلوط واکنش، بستر زیست بسپار با افزایش نانوذرات آهن اکسید، مغناطیس شد. سپس، پالادیم کلرید بر بستر تثبیت و کارایی نانوکاتالیست در واکنش جفت شدن سوزوکی بررسی شد. فراورده های بی فنیل در زمان های کوتاه و با بازده عالی در حلال سبز آب تحت شرایط بهینه سنتز شدند. پس از هر بار واکنش، کاتالیست ها با آهنربای خارجی جدا و تا چندین چرخه بدون کاهش فعالیت کاتالیستی به کارگرفته شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 556

دانلود 381 استناد 0 مرجع 0
litScript