نتایج جستجو

18301

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1831

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اهدایی بهمن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  29-2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  583-590
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2300
 • دانلود: 

  809
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 2300

دانلود 809 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KARIMI ASADOLLAH | Mohamadi Hatam | Fathifar Esmaeil

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  607-617
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4004
 • دانلود: 

  729
چکیده: 

The increase in the consumption of textile products as well as the use of dye compounds has increased the pollution of the effluent in these industries. Discharge of this wastewater without proper treatment can cause groundwater pollution, poisoning, and serious health effects. Dyed pollutants contain benzene rings and are more resistant to conventional biological treatment such as activated sludge. In this study, two combined processes in series were applied for the treatment of towel dyeing wastewater. An experimental design was used to optimize the process. In a batch reactor, the Anodic Oxidation (AO) process and the Electro-Fenton (EF) were compared using four anodes and cathodes. The performance of AO method in dye removal and COD reduction was better than EF method. A good agreement is attained between the predicted value using experimental design and actual results. The correlation coefficient of dye removal, energy consumption, and COD was achieved 0. 966, 0. 997, and 0. 900, respectively. The results showed that under optimum operating conditions of AO process (voltage=6. 5 V, t= 6 min, and pH =9. 5) decreased 97% of dye index and 61% of COD amount. This condition was obtained by consuming 6. 7 kWh of energy per cubic meter of wastewater (0. 07 $/m3). The output of the optimal AO entered the Reverse Osmosis (RO) system, in the last step. TDS of effluent was reduced 98% in the membrane and also the COD decreased from 980 to 13 ppm under 6 bar pressure.

آمار یکساله:  

بازدید 4004

دانلود 729 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Yakubu Y. | Chukwu A.U. | Ahmed S.S. | Ahmed S.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  727
 • دانلود: 

  109
چکیده: 

Choosing a response surface design to fit certain kinds of models is a difficult task. Extensive research comprising a collection of efficient second-order response surface designs from which a researcher may choose to best fit his/her needs has been conducted, which are based solely on a widely-accepted assumption of a completely randomized error structure of statistically-designed experiments. However, this assumption is not feasible in industrial experiments, which are often SPLIT-PLOT in nature and for which randomization of some factors have to be restricted due to certain constraints. The performance of such experimental designs depends strongly on the relative magnitude (d) of the whole-PLOT and sub-PLOT error variances. This work focuses on reduced second-order models having one, two, or all of their quadratic and/or interaction terms removed from the full models of some chosen candidate SPLIT-PLOT central composite designs (CCDs). It investigates the effects of model reduction on efficiency of these designs by computing the relative D-efficiencies for the formulated reduced models with respect to their corresponding full designs and assessing the efficiency losses under specific values of d. The study revealed a significant loss of D-efficiency in these designs, which depend strongly on the removed term(s) and increases, across all values of d, as the number of whole-PLOT factors increases.

آمار یکساله:  

بازدید 727

دانلود 109 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

رسولی بهروز | جعفری محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3 (پی آیند 80) در منابع طبیعی
 • صفحات: 

  204-211
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  683
 • دانلود: 

  269
چکیده: 

شناخت رابطه گیاه با خاک، به منظور افزایش بهره وری و برآورد اهداف موردنظر در راستای احیای اراضی ضروری است. در این بین انتخاب گونه های گیاهی سازگار و مقاوم به شرایط بیابانی به شناسایی نیازهای اکولوژیکی این گیاهان وابسته است، به طوری که گونه های موردنظر با ویژگی های خاص خود دارای تاثیرات ویژه ای بر محیط رشد خود می باشند و مطالعه رابطه خاک و گیاه می تواند چگونگی این اثرات را مشخص کرده و در برنامه ریزی اهداف مفید باشد. این پژوهش به منظور شناخت اثرات اسفناج وحشی (Atriplex canescens) بر روی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در استان قم انجام شد. برای نمونه برداری از طرح اسپیلیت پلات استفاده گردید که در آن منطقه کشت شده و نشده به عنوان فاکتورهای بین موردی و عمق های (10-0)، (30-10) و (60-30) سانتی متری خاک به عنوان فاکتورهای درون موردی در نظر گرفته شدند. خصوصیات اندازه گیری شده در خاک شامل بافت، هدایت الکتریکی، اسیدیته، نیتروژن، فسفر، مواد آلی، املاح محلول سدیم، کلسیم، منیزیم، کلر، کربنات و بی کربنات می باشند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تجزیه واریانس فاکتوریل مخلوط (کرت چندبخشی) استفاده گردید. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد کشت گونه اسفناج وحشی سبب افزایش معنی دار فسفر، پتاسیم قابل جذب، پتاسیم محلول و pH در عمق اول نسبت به عمق دوم و سوم خاک تحت کشت شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 683

دانلود 269 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

رسولی بهروز | جعفری محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1 (پیاپی 82)
 • صفحات: 

  73-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  559
 • دانلود: 

  176
چکیده: 

شناخت رابطه گیاه با خاک، به منظور افزایش بهره وری و برآورد اهداف موردنظر در راستای احیا اراضی ضروری است. در این بین انتخاب گونه های گیاهی سازگار و مقاوم به شرایط بیابانی به شناسایی نیازهای اکولوژیکی این گیاهان وابسته است، بطوریکه گونه های موردنظر با ویژگی های خاص خود دارای تاثیرات ویژه ای بر محیط رشد خود می باشند و مطالعه رابطه خاک و گیاه می تواند چگونگی این اثرات را مشخص کرده و در برنامه ریزی اهداف مفید باشد. این پژوهش به منظور شناخت اثرات اسفناج وحشی (Atriplex cαnescens) بر روی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در استان قم انجام شد. برای نمونه برداری از طرح اسپیلیت پلات استفاده گردید که در آن منطقه کشت شده و نشده به عنوان فاکتورهای بین موردی و عمق های (0-10)، (10-30) و (30-60) سانتیمتری خاک به عنوان فاکتورهای درون موردی در نظر گرفته شدند. خصوصیات اندازه گیری شده در خاک شامل بافت، هدایت الکتریکی، اسیدیته، نیتروزن، فسفر، مواد آلی، املاح محلول سدیم، کلسیم، منیزیم، کلر، کربنات و بی کربنات می باشند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تجزیه واریانس فاکتوریل مخلوط (کرت چندبخشی) استفاده گردید. نتایج تجزیه و تحلیل نشن داد کشت گونه اسفناج وحشی سبب افزایش معنی دار فسفر، پتاسیم قابل جذب، پتاسیم محلول و pH در عمق اول نسبت به عمق دوم و سوم خاک تحت کشت شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 559

دانلود 176 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  260-272
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  662
 • دانلود: 

  214
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی تغییرات ساختار جنگل در قطعه بررسی دایمی شش هکتاری در طرح جنگلداری نکاظالمرود با استفاده از دو آماربرداری صددرصد در سال های 1385 و 1391 انجام شد. نتایج آماربرداری سال 1391 از 2375 اصله درخت، حاکی از یک توده سه آشکوبه ناهمسال در تیپ راش- ممرز بود. متوسط تعداد درخت 389 اصله در هکتار، متوسط رویه زمینی 43 متر مربع، متوسط حجم درختان سرپا و افتاده 538 متر مکعب در هکتار و ضریب دولیوکور 38.1، سهم خشکه دارها از تعداد درختان 3.1 درصد و از حجم جنگل 5.7 درصد بود. مقایسه نتایج دو آماربرداری نشان داد که راش در همه طبقات قطری دارای سطح و سهم بیشتری بود و ممرز در همه طبقات قطری سهم بیشتری را از دست داده بود. در طبقات قطری کمتر از 30 سانتی متر اختلاف سهم راش و ممرز مشهود بود. انجیلی و خرمندی در طبقات قطری 30 تا 50 سانتی متر نسبت به ممرز وضعیت تثبیت شده ای را نشان دادند. حجم درختانی که دارای یکی از چهار نوع صدمه (سرشکسته، توخالی، خشک سرپا و افتاده) بودند، 97 متر مکعب و سهم خشکه دارها 30.6 متر مکعب در هکتار بود. در دوره شش ساله، درختان قطور توخالی به گروه درختان افتاده تغییر وضعیت داده بودند. خشک شدن درختان در طبقات قطری کمتر از 50 سانتی متر باعث ایجاد فضاهای رویش با تعداد زیاد و پراکنده و افزایش درختان جوان در طبقات قطری 10 و 15 سانتی متر شده بود. سالانه 9.6 متر مکعب در هکتار معادل 1.6 درصد موجودی سرپا تجزیه شده بود که تقریبا 28 درصد خشکه دارها و 8.9 درصد حجم درختان صدمه دیده بود. به طور کلی این جنگل در سیر توالی، در گذر از مرحله متمایل به پیری به مرحله متمایل به جوانی قرار داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 662

دانلود 214 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  64-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  351
 • دانلود: 

  172
چکیده: 

تخمین مقدار جریان آب از درون خاک های دست نخورده، نهشته های رسوبی و یا خاک های متراکم شده، از جمله مسائل مهم در عملیات صحرایی است. چرا که در اثر پدیده تحکیم و انحلال مواد موجود در خاک، میزان نفوذپذیری و روان آب سطحی با گذشت زمان تغییر می کنند. هدف از این پژوهش، بررسی تغییرات روان آب و رسوب در خاک گچ دار با استفاده از دستگاه شبیه ساز باران در دشت ارایض استان خوزستان بود. تیمارهای پژوهش شامل خاک طبیعی (شاهد)، پلی اکریل آمید در دو سطح سه و شش گرم در مترمربع (P3 و P6) و مالچ پلیمری پارسیان(Pc) است که در بافت خاک لوم شنی گچ دار، با دو شدت بارندگی 32 و 50 میلی متر بر ساعت، دو شیب 5/7 و 5/12 درصد با سه تکرار اعمال گردیدند. برای مقایسه آماری تولید روان آب و رسوب، از طرح کرت های دو بار خرد شده استفاده شد. با بررسی تغییرات مقدار رسوب برای تیمارهای مختلف، مشخص شد که در هیچ یک از حالت های مالچ پاشی، رسوبی تولید نشده و تنها در حالتی که سطح خاک طبیعی بود (تیمار شاهد)، رسوب تولید شده است. با بررسی تغییرات روان آب برای تیمارهای مختلف، مشخص شد که استفاده از مالچ های P3، P6 و Pc در بیشتر موارد موجب افزایش تولید روان آب نسبت به تیمار شاهد گردیده است. مقایسه آماری میانگین مقدار کل روان-آب تولیدی نشان داد که تیمارهای شاهد، مالچ P3، P6 و Pc با همدیگر اختلاف معنی داری دارند. همچنین نتایج آشکار کرد که مقدار رسوب تولیدی در تیمار شاهد اختلاف معنی دار با مالچ P3، P6 و Pc دارد و تیمارهای P3، P6 و Pc تولیدی رسوبی نداشته و در یک گروه قرار می گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 351

دانلود 172 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3 (49)
 • صفحات: 

  357-369
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1592
 • دانلود: 

  230
چکیده: 

ارقام مختلف صنوبر دارای نیازها و احتیاجات متفاوتی هستند و مقدار آب و دوره های دسترسی آنها به آب تغییرات بسیاری را در شرایط رویشی آنها باعث می شود. با توجه به محدودیت آبی بیشتر نقاط کشور و ملاک عمل بودن دوره های آبیاری بجای مقادیر آبیاری در سیستم های فعلی صنوبر کاریهای سنتی و صنعتی موجود در کشور و همچنین ضرورت بررسی وضعیت کمی و کیفی رویش ارقام مختلف صنوبر در رژیم های آبیاری مختلف و تعیین مناسبترین دوره های زمانی آبیاری، این طرح بر اساس سه دوره زمانی آبیاری 4، 8 و 12 روز (با میزان آبیاری متداول و یکسان در هر دوره)، برای تعداد 9 رقم برگزیده و برتر در منطقه کرج، در قالب طرح اسپلیت پلات و در سه تکرار اجرا شد. پس از تولید نهالهای یکدست و مناسب از ارقام مختلف و انتقال نهالها به عرصه اصلی در سال اول، به منظور ایجاد شرایط یکسان و مناسب برای استقرار درختان جوان، کلیه درختان عرصه به طور یکنواخت، با مقادیر یکسان و همزمان آبیاری شدند. از سال دوم تیمارهای آبیاری مطابق طرح اولیه اعمال شد. همچنین مقادیر آب ورودی به تیمارهای مختلف با کارگذاری «فلوم W.S.C تیپ 3» و اندازه گیری ارتفاع، سطح مقطع و زمان عبور آب از فلوم و با استفاده از منحنیهای استاندارد شده هر فلوم تعیین و اندازه گیری شد. در طول فصل رویش و در پایان هر سال شاخص های رویشی مختلفی همچون قطر برابرسینه، ارتفاع کامل، ارتفاع تنه، ابعاد تاج، حجم درختان و همچنین متغیرهای مورفولوژی و فنولوژی اندازه گیری و تعیین شد. در پایان دوره مشخص شد که رویش قطری، ارتفاعی و حجمی صنوبرهای دو تیمار 4 و 8 روزه با یکدیگر تفاوت معنی داری نداشته و هر دوی آنها با تیمار 12 روزه تفاوت معنی داری دارند. این در حالیست که در تیمار 4 روزه در مقایسه با تیمار 8 روزه سالانه 7500 مترمکعب آب بیشتری به مصرف رسیده است. همگی کلن ها در تیمار 12 روزه با کاهش شدید تولید و ابعاد درختی مواجه شده و می توان گفت دوره آبیاری 12 روزه به هیچ وجه برای صنوبرکاری با هدف تولید چوب مناسب نیست. همچنین کلن های P.n.62.154، P.e.561.41 و P.e.vernirubensis در تیمارهای 4 و 8 روزه از بیشترین تولید حجمی و بهترین ابعاد قطری و ارتفاعی برخوردار هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 1592

دانلود 230 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

صلاحی برومند

نشریه: 

سپهر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  55
 • صفحات: 

  22-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  251
 • دانلود: 

  30
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 251

دانلود 30 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

RASOULI B. | JAFARI M.

نشریه: 

DESERT (BIABAN)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  113-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19951
 • دانلود: 

  13939
چکیده: 

Detennination of the relationships between soil and PLANt cover indispensible in the in PLANning and management of the arid regions, the aim being to revitalize PLANt cover, conserve soil and to combat desertification. Among factors affecting PLANt cover, particularly in arid and semiarid areas are soil traits. During the present study, the effect of Haloxylon aphyllum Cultivation on soil physiochemical properties (at different depths) was investigated. A SPLIT PLOT design was employedin the study, in which cultivated and non-cultivated areas were considered as inter-related factors, whereas soil depths of (0-10), (10-30) and (30-60) cm as intra- related factors. Soil texture, EC, pH, nitrogen, phosphorous and organic matter was assessed. Soluble salts of Na, Ca, Mg, Cl, K, carbonate and bicarbonate were measured. Haloxylon aphyllum has led to a significant difference between Ca, Mg and bicarbonate in the first layer as compared with the third. A significant difference has been observed between nitrogen in the first soil layer in comparison with that in the second layer. Significant differences were also observed among all Haloxylon aphyllum cultivated soil layers as to the contents of Soluble K, absorbable K as well as phosphorous.

آمار یکساله:  

بازدید 19951

دانلود 13939 استناد 0 مرجع 0
litScript