نتایج جستجو

3799

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

380

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  454
 • بازدید: 

  40537
 • دانلود: 

  27847
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 40537

دانلود 27847 استناد 454 مرجع 0
نویسندگان: 

THANGARAJ K. | JOSHI M.

نشریه: 

JOURNAL OF ANDROLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  388-392
تعامل: 
 • استنادات: 

  422
 • بازدید: 

  12212
 • دانلود: 

  21919
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12212

دانلود 21919 استناد 422 مرجع 0
نویسندگان: 

OLIVEIRA H. | SPANO M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  341-353
تعامل: 
 • استنادات: 

  453
 • بازدید: 

  16721
 • دانلود: 

  27477
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16721

دانلود 27477 استناد 453 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

NATURE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  413
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  603-609
تعامل: 
 • استنادات: 

  918
 • بازدید: 

  23876
 • دانلود: 

  28870
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23876

دانلود 28870 استناد 918 مرجع 0
نویسندگان: 

KASAI T. | OGAWA K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  97-103
تعامل: 
 • استنادات: 

  464
 • بازدید: 

  34158
 • دانلود: 

  29725
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 34158

دانلود 29725 استناد 464 مرجع 0
نویسندگان: 

آخوندی محمدمهدی | مور هری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2 (مسلسل 2)
 • صفحات: 

  11-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1378
 • دانلود: 

  385
چکیده: 

اسپرم پستانداران، پس از انتقال از بیضه ها به اپیدیدیم، حرکت پیشرونده کمی را از خود نشان داده و عمدتا بی حرکت می باشند. اسپرم همزمان با عبور از اپیدیدیم، بتدریج توان حرکت پیشرونده را کسب می نماید. این پروسه که پس از عبور اسپرم از بیضه ها اتفاق می افتد و نیازمند فاکتورهای ترشح از اپیتلیال اپیدیدیم است، بلوغ و باروری اسپرم نامیده می شود. هدف از این مقاله تنظیم و ارزشیابی استفاده از آنالایزر کامپیوتری اسپرم برای ارزیابی حرکت اسپرم رت می باشد. داشتن یک سیستم ارزشمند و توانمند کامپیوتری ما را قادر به مطالعه پروسه باروری و بلوغ اسپرم درin vitro ،in vivo  مینماید.مواد و روشها: نمونه های اسپرم از نواحی مختلف اپیدید یم و پس از رها شدن از بدن رت، تهیه شد. کشت های اولیه ای از اپیتلیوم اپیدیدیم رت فراهم شد، سیستم جدیدی از آنالایزر کامپیوتری اسپرم (CASA) برای آنالیز مشخصه های حرکتی بلوغ اسپرم رت در داخل و خارج بدن و همچنین در حضور کشت همزمان بکار برده شد. از یک آنالایزر تصویری نیز برای آنالیز تصویری حرکات اسپرم نواحی مختلف اپیدیدیم نیز استفاده شد.نتایج: نتایج حاصل این مطالعه که در آن از یک نوع جدید CASA و آنالایزر تصویری برای نمایش و آنالیز حرکتی اسپرم در پروسه بدن بکار گرفته شد، نشان می دهد که اسپرم رت در مجاورت هم کشتی با اپیدیدیم، امکان بلوغ باروری را در خارج از بدن نیز دارا می باشد. این مطالعه همچنین نشان داد که این نوع از CASA و آنالایزر تصویری، تواما قادر به ارایه جزییات مشخصه های حرکتی اسپرم رت (که از نظر شکلی و قرینه بودن سر، متفاوت با اسپرم انسان است) می باشند. توانمندی این سیستم بهترین امکان را برای بررسی بلوغ اسپرم در in vitro فراهم می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 1378

دانلود 385 استناد 0 مرجع 20
strs
نویسندگان: 

MENDELUK GABRIELA RUTH | ROSALES MONICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  208-214
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  92968
 • دانلود: 

  67306
چکیده: 

Background: The aim of this study was to evaluate the non-genomic action of thyroxin on SPERM kinetic and its probable use to improve SPERM recovery after applying an enrichment method like "swim-up" in comparison with the available one, pentoxifylline.Materials and Methods: This is an experimental study. A total of 50 patients were recruited, followed by infertility consultation. Conventional SPERM assays were performed according to World Health Organization criteria-2010 (WHO-2010). A Computer Aided Semen Analysis System was employed to assess kinetic parameters and concentrations. Number of the motile SPERM recovered after preparation technique was calculated.Results: Addition of T4 (0.002 mg/ml) to semen samples increased hyperMOTILITY at 20 minutes (control: 14.18±5.1% vs.17.66±8.88%, P<0.03, data expressed as mean±SD) and remained unchanged after 40 minutes. Significant differences were found in the motile SPERM recovered after swim-up (control: 8.93×106±9.52×06 vs.17.20×106±21.16×106, P<0.03), achieving all of the tested samples a desirable threshold value for artificial insemination outcome, while adding pentoxifylline increased the number of recovered SPERM after swim-up in 60% of the studied cases. No synergism between two treatments could be determined.Conclusion: We propose a new physiological tool to artificially improve insemination. The discussion opens windows to investigate unknown pathways involved in SPERM capacitation and gives innovative arguments to better understand infertility mechanisms.

آمار یکساله:  

بازدید 92968

دانلود 67306 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

LU J.C. | YUE R.Q.

نشریه: 

ZHONGHUA NAN KE XUE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  776-779
تعامل: 
 • استنادات: 

  456
 • بازدید: 

  22899
 • دانلود: 

  28312
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22899

دانلود 28312 استناد 456 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3 (پی در پی 31)
 • صفحات: 

  19-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1297
 • دانلود: 

  235
چکیده: 

سابقه و هدف: ناباروری به عنوان یک مشکل اساسی، آسیب های اجتماعی خاصی را در نهاد خانواده ایجاد می نماید. یکی از روشهای معمول برای حل آن در زوجهای ناباروری که بدون اسپرم هستند، خارج نمودن اسپرم به روش بیوپسی از اپیدیدیم و یا بیضه می باشد. اما به علت دردناک بودن آن، استفاده از بی حس کننده ها اجتناب ناپذیر است. از آنجایی که اینگونه داروها ممکن است باعث کاهش پارامترهای اسپرم شوند، این مطالعه با هدف تعیین غلظت داروی مورد استفاده برای بیحسی موضعی انجام شده است.مواد و روشها: در یک مطالعه تجربی آزمایشگاهی، مایع منی 30 نفر از افراد طبیعی مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها پس از swim up در محیط کشت Ham's f10 به مقدار 0.5 میلی لیتر در 6 لوله جداگانه قرار گرفتند و به اندازه 10% حجم نمونه، هر یک از آنها، گزیلوکایین با غلظتهای 20%، 40%، 60%، 80% و 100% اضافه گردید و نمونه شماره یک به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. سپس در زمانهای صفر، 2 و 24 ساعت پس از اضافه شدن گزیلوکایین، تعداد، حرکت و Grading اسپرم ها ثبت گردید و داده ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.یافته ها: میانگین حرکت در گروه شاهد، برابر 5.31 ± 63.10 بود و در گروه آزمایشی از 11.54± 45.50 در غلظت 20% گزیلوکایین به 5.72 ± 4.9 در غلظت 100%، کاهش پیدا کرد (P=0.000). مدت زمان تماس با گزیلوکایین باعث کاهش بیشتری در حرکت Grading اسپرم گردید. (p=0.001).نتیجه گیری: با افزایش غلظت محلول گزیلوکایین و افزایش مدت زمان تماس، حرکت اسپرم و Grading آن کاهش می یابد. لذا تاثیر گزیلوکایین بر روی پارامترهای اسپرم وابسته به دوز دارو و مدت زمان تماس است.

آمار یکساله:  

بازدید 1297

دانلود 235 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DAVOUDI M. | BROSSNER C.

نشریه: 

UROL UROGYNACOL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  18-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  465
 • بازدید: 

  88776
 • دانلود: 

  30016
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 88776

دانلود 30016 استناد 465 مرجع 0
litScript