نتایج جستجو

817

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

82

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  69-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  31279
 • دانلود: 

  14134
چکیده: 

This paper assesses the use of certified Iraqi montmorillonite clay as a potential sorbent for the removal of oxytetracycline (OTC) from aqueous solutions. The clay is characterized by a cation exchange capacity of 0.756 meq.g-1 and a zero point charge at pH 8.7. Aqueous solutions of OTC were equilibrated with montmorillonite under various experimental conditions, such as OTC concentration, pH and clay content, for 24 h at fixed ionic strength. Two forms of montmorillonite were evaluated: regular, and iron-modified form. The effect of pH was minor on OTC adSORPTION. Kinetic study revealed that the SORPTION follows a pseudo second order model. SORPTION isotherm showed a good fit with the Fruendlich model. OTC SORPTION onto Fe-saturated montmorillonite was analyzed statistically using a response surface design to study the effects of experimental conditions. The introduction of iron improved the adSORPTION characteristics of the clay due to the ability of ferric ions to make stable complexes with OTC. The most favorable operating conditions for the treatment were deemed as follows: clay content, 6.85 g.L-1, oxytetracycline concentration, 1.0 mmol.L-1 and pH, 5.5 for the iron modified form.

آمار یکساله:  

بازدید 31279

دانلود 14134 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BAYAT A. | AGHAMIRI S.F. | MOHEB A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  51-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  516
 • بازدید: 

  46202
 • دانلود: 

  38160
چکیده: 

In this paper a chemical method applied to synthesize exfoliated graphite (EG) is presented. In this method graphite intercalation compound (GIC) was firstly synthesized by chemical treatment of graphite flakes using a mixture of sulfuric and nitric acids followed by thermal shock of GIC at 1000°C to produce EG. The bulk density of synthesized EG was found to be as low as 4.5 kg/m3. X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM) techniques were used for identification and characterization of different materials. According to the XRD observations, the GIC was identified as graphite bisulfate with stage 2, and residue GIC and EG had nearly the same diffraction pattern, but with distinctly lower intensity. In accordance with SEM results the residue graphite bisulfate was swelled in comparison with the graphite flake. The oil SORPTION capacity of synthesized EG in this work was studied by common static and dynamic tests and compared with other sorbents. The results show the superior capability of EG for oil spill cleanup.

آمار یکساله:  

بازدید 46202

دانلود 38160 استناد 516 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  81-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  953
 • دانلود: 

  114
چکیده: 

گزانگبین ماده ای است شیرین که به طور طبیعی از تراکم مواد قندی و توسط حشره سیاموفیلا آستراگالیکولا به دست می آید که از شیره گیاه گون گزانگبین تغذیه می کند. منحنی های جذب و دفع رطوبت در گزانگبین به روش دینامیکی برای یک نمونه گزانگبین در رطوبت های نسبی 0، 15، 30، 45، 60، 75 و 90 درصد و در دو دمای 15 و 25 درجه سانتی گراد با تکنیک جذب دینامیکی بخار اندازه گیری شد. در رطوبت های نسبی متفاوت، تغییرات وزن نمونه در برابر زمان به طور مداوم اندازه گیری و با استفاده از یک مدل نمایی برازش داده شد. منحنی جذب رطوبت در گزانگبین از نوع سوم بود و ظرفیت جذب آب با افزایش دما کاهش یافت. پدیده پسماند در منحنی های جذب رطوبت مشاهده شد به این ترتیب که در هر رطوبت نسبی معین، مقدار رطوبت تعادلی در مرحله دفع بیش از مرحله جذب بود. داده های آزمایشی با مدل GAB برازش داده شدند و مشخص شد که این مدل به خوبی قادر به برازش داده های آزمایشی در فعالیت آبی کمتر از 0.75 است. همچنین، مشخص شد که ویژگی نفوذ آب در گزانگبین در زمان های کوتاه از نوع فیکی است و از قوانین فیک تبعیت می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 953

دانلود 114 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

RAKSHIT S. | SARKAR D. | PUNAMIYA P. | DATTA R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1207-1214
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  35960
 • دانلود: 

  17398
چکیده: 

Iron oxide nanoparticles (nano-Fe) have been widely used in environmental remediation, including that of emerging contaminants, such as antibiotics. Magnetite nanoparticles (nano-Fe3O4) have been reported to form on the outer surface of nano-Fe and have the potential to be a good sorbent for certain antibiotics. This study reports, for the first time, the kinetics and thermodynamics of adSORPTION of a common tetracycline group antibiotic, oxytetracycline (OTC), on nano-Fe3O4. Batch SORPTION kinetics were evaluated by varying initial OTC concentration (0.25-2 mM), nano-Fe3O4 concentration (2.5-20 g L-1), pH (3.8-7.6), temperature (5, 15, 35 oC), and ionic strength (0.01-0.5 M KCl) to derive thermodynamic and kinetic constants. Results show that OTC SORPTION kinetics is rapid and increases with increasing temperature. The derived thermodynamic constants suggest a surface chemical-controlled reaction that proceeds via an associative mechanism. Results indicate the potential of developing a nano-magnetite-based remediation system for tetracycline group of antibiotics.

آمار یکساله:  

بازدید 35960

دانلود 17398 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  545-553
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1381
 • دانلود: 

  500
چکیده: 

در این تحقیق توانایی کربن فعال (ساخت شرکت مریک) به منزله جاذب برای خارج سازی نیترات از آب های آلوده ارزیابی شد. برای این منظور سینتیک و هم دمای جذب نیترات، اثر زمان تماس، غلظت اولیه، Ph، و دما در جذب نیترات بر کربن فعال بررسی شد. همچنین، خصوصیات سطحی کربن فعال به وسیله FTIR و میکروسکوپ الکترونی مطالعه شد. از دو مدل سینتیکی ساده شده شبه مرتبه اول و شبه مرتبه دوم برای توصیف داده های سینتیکی و همچنین مدل فروندلیچ و لانگمویر برای توصیف داده های هم دمای جذب استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد مقدار جذب نیترات با زمان افزایش یافت و بعد از 10 دقیقه به حداکثر مقدار خود رسید. حداکثر جذب نیترات در pH خنثی بود و با افزایش یا کاهش pH میزان جذب کاهش یافت. مقدار جذب نیترات با کاهش دما افزایش یافت که می تواند نشان دهنده گرمازا بودن واکنش جذب نیترات بر کربن فعال باشد. مقایسه ضرایب تعیین معادلات برازش شده نشان داد معادله شبه مرتبه دوم (R2=1.000) بهتر از معادله شبه مرتبه اول (R2=0.839) می تواند داده سینتیکی جذب نیترات را توصیف کند. هم دمای جذب به خوبی با مدل لانگمویر توصیف شد (R2=0.998) و حداکثر جذب 8.93 میلی گرم بر گرم کربن فعال بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1381

دانلود 500 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AMPARO C.N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  555-562
تعامل: 
 • استنادات: 

  362
 • بازدید: 

  7809
 • دانلود: 

  12698
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7809

دانلود 12698 استناد 362 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

SALMASI R. | SALMASI F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  169-172
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  36269
 • دانلود: 

  17907
چکیده: 

Soil adsorbing properties reduce SORPTION ability of the metal, which in turn may influence decision for remediation at contaminated sites. The objective of this study is presentation of a model based on soil properties to estimate the SORPTION of Cr(III) in chromium contaminated soils. Twenty uncontaminated soil samples, with properties similar to the contaminated soils were selected from around of city of Tabriz and treated with Cr as CrCl3. A multiple regression analysis with statgraph software was used to drive an expression that related Cr SORPTION to common soil properties. The results showed that four soil properties were important in determining the amount of Cr adsorbed by the soils including pH, cation exchange capacity, total inorganic carbon and clay content with nearly 80% variability in Cr SORPTION and a reasonable level of confidence by this model. The obtained model suggested that Cr(III) SORPTION was enhanced by higher soil pH, more total inorganic carbon, more clay, and higher cation exchange capacity.

آمار یکساله:  

بازدید 36269

دانلود 17907 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

FATIMA T. | NADEEM R. | MASOOD A. | SAEED R. | ASHRAF M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1255-1264
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  40639
 • دانلود: 

  16710
چکیده: 

In this work, the effectiveness of native and chemically modified rice bran to remove heavy metal Pb (II) ions from aqueous solution was examined. Chemical modifications with some simple and low-cost chemicals resulted in enhancement of the adSORPTION capacities and had faster kinetics than native rice bran. Experiments were conducted in shake flasks to monitor the upshot of parameters over a range of pH, initial Pb (II) concentrations and contact times using a batch model study. The SORPTION capacities q (mg g-1) increased in the following order: NaOH (147.78), Ca (OH) 2 (139.08), Al (OH) 3 (127.24), esterification (124.28), NaHCO3 (118.08), methylation (118.88), Na2CO3 (117.12) and native (80.24). The utmost uptake capacity q (mg g-1) was shown by NaOH-pretreated rice bran. The results showed that, using NaOH-modified rice bran, the chief removal of Pb (II) was 74.54% at pH 5, primary Pb (II) concentration 100 mg L-1 and contact time 240 min. Equilibrium isotherms for the Pb (II) adSORPTION were analyzed by Langmuir and Freundlich isotherm models. The Langmuir isotherm model, showing Pb (II) SORPTION as accessible through the high value of the correlation coefficient (R 2=0.993), showed a q max value of 416.61 mg g-1. The kinetic model illustrated adSORPTION rates well, depicted by a second order, which gives an indication concerning the rate-limiting step. Thermodynamic evaluation of the metal ion ∆G o was carried out and led to the observation that the adSORPTION reaction is spontaneous and endothermic in nature. NaOH chemically modified rice bran was a superb biosorbent for exclusion of Pb (II) and proved to be excellent for industrial applications.

آمار یکساله:  

بازدید 40639

دانلود 16710 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  113-127
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  876
 • دانلود: 

  318
چکیده: 

سابقه و هدف: حضور فلزات سنگین در محیط زیست به دلیل سمیت، سرطان زایی و عدم امکان تخریب زیستی آن ها، باعث ایجاد نگرانی شدیدی گردیده است. نیکل ممکن است از طرق مختلف به خاک ها کشاورزی وارد و تجمع یابد. جذب فلزات از فاز مایع بر روی فاز جامد یکی از مهم ترین فرآیندهای شیمیایی می باشد که رفتار و زیست فراهمی فلزات سنگین را تحت تاثیر قرار می دهد. این فرآیند غلظت یون های فلزی و کمپلکس ها را در محلول خاک کنترل کرده و می تواند تاثیر عمده ای روی جذب آن ها از طریق ریشه گیاهان داشته باشد. آنالیز همدماهای جذب یک روش مفید برای مطالعه نگهداری فلزات در خاک ها بوده و اطلاعات مفیدی درباره ظرفیت نگهداری خاک و قدرتی که توسط آن جذب شونده توسط خاک نگهداری می شود را به ما می دهد. هدف از این پژوهش مطالعه رفتار جذبی نیکل به وسیله خاک های آهکی ایران و ارتباط آن با بعضی از ویژگی های خاک برای فهم بهتر سرنوشت این فلز در خاک های آهکی بود.مواد و روش ها: در این پژوهش مشخصات جذب نیکل در 20 خاک آهکی ایران در دامنه ای از غلظت نیکل (5.87-751.23 mgL-1) و دمای ثابت 25 درجه سلسیوس با استفاده از همدماهای جذب لانگمویر، فروندلیچ و ریدلیچ- پترسون مورد مطالعه قرار گرفت. برای برازش مدل های همدماهای جذب از نرم افزار Curve Expert استفاده گردید. ضریب تعیین (r2) بالا و خطای استاندارد تخمین پایین (SEE) به عنوان ملاکی برای انتخاب بهترین مدل استفاده شد.یافته ها: مدل فروندلیچ توانست داده های مربوط به همدماهای جذب نیکل را توصیف کند (0.99 میانگین، r2=0.92-1.00). پارامتر بدون بعد n که ممکن است نشان دهنده توزیع انرژی مکان های جذب برای خاک های مختلف باشد دامنه ای بین 2.07 تا 3.15 و میانگین 2.46 داشت. همچنین ضرایب تعیین و خطای استاندارد تخمین برازش معادله لانگمویر به داده های جذب نشان داد که رفتار جذبی نیکل توسط خاک های آهکی می تواند توسط این معادله توضیح داده شود (0.98 میانگین، r2=0.94-0.99). نتایج نشان داد که حداکثر جذب در خاک های مورد مطالعه بین 1369 تا 5378 با میانگین 3605 میلی گرم بر کیلو گرم می باشد. ضریب انرژی پیوندی (KL) در خاک ها مختلف بین 0.008 تا 0.029 با میانگین 0.015 لیتر بر میلی گرم بود که نشان دهنده دامنه کم تغییرات این پارامتر در میان خاک های مورد مطالعه می باشد. ضریب توزیع (Kd) برای خاک های مورد مطالعه بین 22.6 تا 122.5 با میانگین 54.8 لیتر بر کیلوگرم بود. با توجه به مقادیر ضرایب تعیین (0.99 میانگین، r2=0.94-1.00) و خطای استاندارد تخمین (96.9 میانگین، SEE=47.9-163.3) معادله ریدلیچ- پترسون بهترین برازش را به داده جذب نیکل در خاک های مورد مطالعه داشت. حداکثر جذب نیکل (qmax) رابطه مثبت و معنی داری با مقدار ظرفیت تبادلی کاتیونی (p<0.01، R2=0.76)، رس (p<0.01، r2=0.75) و کربن آلی (p<0.01، r2=0.50) خاک داشت. ضریب فروندلیچ (KF) همبستگی معنی داری با مقدار کربن آلی و رس خاک داشت در حالی که پارامترهای معادله ریدلیچ- پترسون رابطه معنی داری با ویژگی های خاک نداشتند.نتیجه گیری: همدماهای اندازه گیری شده برای جذب نیکل در همه خاک ها رفتار کاملا غیرخطی نشان دادند. مدل های فروندلیچ، لانگمویر و ریدلیچ- پترسون به خوبی بر داده های جذب نیکل در خاک های مورد مطالعه برازش گردیدند. نتایج این پژوهش نشان داد که ظرفیت تبادل کاتیونی، مقدار رس و مواد آلی مهم ترین ویژگی های هستند که جذب نیکل را تحت تاثیر قرار می دهند در حالی که مقدار کربنات کلسیم معادل در خاک های آهکی تاثیری بر مقدار جذب نیکل ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 876

دانلود 318 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MARSH D.H. | RILEY D.J. | YORK D.

نشریه: 

PARTICUOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  121-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  398
 • بازدید: 

  12591
 • دانلود: 

  17659
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12591

دانلود 17659 استناد 398 مرجع 0
litScript