نتایج جستجو

57393

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5740

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ساروخانی باقر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  27
 • صفحات: 

  9-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2424
 • دانلود: 

  1568
چکیده: 

اعتماد اجتماعی سرمایه بنیادین هر رسانه و به طور کلی هر پیام رسان است. بدون آن همه امکانات هرز می رود و رسانه نمی تواند در عرصه موردنظر حضور واقعی داشته باشد.ضریب بهره وری هر رسانه را با تفاضل بین مخاطبان صوری و واقعی ارزیاب می کنند و افزایش فاصله به معنای نقص در یکی از ارکان پیام رسانی است، نظیر:تولیدکنندگان پیام، ذات درونی پیام، لباس پیام (شیوه های بیانی)، تحلیل موقعیت، تحلیل ذهن، تحلیل انتقال دهندگان، کارایی فنی و فرهنگی رسانه و... لیک در این میان، از همه مهم تر، میزان اعتماد رسانه ای است. امروزه به جای توجه صرف به کمیت، به کیفیت رسانه ای پرداخته می شود و مهمترین عنصر کیفیت را میزان برخورداری از اعتماد اجتماعی می دانند.جنگ نرم نیز، به طریق اولی، جنگ اعتماد رسانه هاست، آنانی توفیق بیشتر در عرصه جهانی دارند که از این سرمایه بنیادین برخوردارند.روش تحقیق اسنادی است، داده ها نشان می دهند اعتماد رسانه ای از چند خصلت اساسی برخوردار است:*حساسیت:منظور از ذهنی بودن و آسیب پذیری این پدیده ظریف است، آن چنان که به سرعت امحاء می پذیرد.*بازگشت ناپذیری: چنانچه به هر دلیلی، نظیر انگ پذیری یا برچسب یابی رسانه، اعتماد اولیه رسانه ای را از دست بدهد، بازگشت آن، اگر نه غیرممکن، بسیار دشوار خواهد بود. بعضی بر بازگشتی جزئی و حتی مشروط آن تاکید دارند.*رقابتی بودن: در شرایطی که اطلاعات بسیار تولید، و در حدی وسیع و بی سابقه توزیع می شود، ربایش اعتماد از جمله مباحث حساس روز است، از این رو، اعتماد اجتماعی پدیده ای انتزاعی تلقی نمی شود، بلکه امری است که در فضای رقابتی تعریف پذیر است.

آمار یکساله:  

بازدید 2424

دانلود 1568 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1 (پیاپی 27)
 • صفحات: 

  97-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1164
 • دانلود: 

  781
چکیده: 

مطالعه حاضر مقوله اعتماد اجتماعی را بررسی می کند که در جوامع امروزی اهمیتی دو چندان یافته ولی حداقل درباره زنان مورد توجه و واکاوی متشابهی واقع نشده است. بسیاری از نظریه پردازان جامعه شناسی تاکید ویژه بر نقش روابط در ایجاد اعتماد داشته اند و معتقد هستند اعتماد در روابط و تعاملات معنا پیدا می کند، توسعه می یابد و تقویت می شود. در فرهنگ مردسالار که با ارزش های تعصب و ناموس پرستی در هم تنیده است. زنان شریان حیاتی حیثیت و آبروی خانواده و مردان محسوب می شوند. لذا مردان از طریق اعمال محدودیت های متعدد، روابط زنان را در چارچوب ارزش های خاص خود تنظیم می کنند. ماحصل چنین نظامی محدودیت زنان در برقراری روابط اجتماعی و حضور در عرصه های مختلف اجتماعی است. این پژوهش بر آن است تا نقش و تاثیر عوامل مختلف نظیر سطح روابط و نوع روابط زنان، ناموس پرستی، اعتماد بنیادین و احساس بی قدرتی بر اعتماد اجتماعی آنها را مطالعه کند. در این پژوهش که به روش پیمایشی انجام شد، حجم نمونه 290 نفر و جامعه آماری، زنان همسردار ساکن در مناطق 3 و 16 شهر تهران بود. یافته های پژوهش حاکی از وجود همبستگی معنادار بین متغیرهای ناموس پرستی، احساس بی قدرتی، سطح و نوع روابط بر اعتماد اجتماعی زنان می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1164

دانلود 781 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  115
 • بازدید: 

  1351
 • دانلود: 

  18311
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1351

دانلود 18311 استناد 115 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  109-135
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  3376
 • دانلود: 

  1248
چکیده: 

شکل گیری مشارکت و چگونگی عضویت و همکاری افراد جامعه در تشکل های غیردولتی و فعالیت های دسته جمعی سازمان یافته تحت تاثیر عوامل متعددی است این مطالعه به دنبال بررسی تاثیر اعتماد اجتماعی بر مشارکت سازمان یافته افراد است. بدین منظور با بررسی نظریه های مختلف در حوزه مشارکت و اعتماد اجتماعی به بیان نظری مساله تحقیق پرداخته شده است. فرضیه های تحقیق که از دیدگاه های نظری مساله تحقیق پرداخته شده است. فرضیه های تحقیق که از دیدگاه های نظری مرتبط با اعتماد اجتماعی و مشارکت استخراج شده با استفاده از داده هایی که به روش پیمایشی گردآوری شده آزمون شده اند. حوزه جغرافیایی تحقیق محدوده کلان شهر تهران و جمعیت آماری تحقیق نیز ساکنان مناطق شهرداری یک (بالا)، هفت (متوسط) و هفده (پایین) شهر تهران است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 300 نفر است که با روش نمونه گیری خوشه ای و به صورت تصادفی انتخاب گردیده اند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین اعتماد اجتماعی در سه شکل متفاوت آن (فردی، تعمیم یافته و نهادی) و مشارکت اجتماعی سازمان یافته رابطه معناداری وجود دارد هر چند که میزان و جهت تاثیرگذاری این رابطه در هر مورد متفاوت است. همچنین ضرایب رگرسیون چند متغیری نشان می دهد که از میان متغیرهای مورد بررسی اعتماد تعمیم یافته و پایگاه اقتصادی-اجتماعی بهترین پیش بینی کننده ها برای مشارکت اجتماعی اند.

آمار یکساله:  

بازدید 3376

دانلود 1248 استناد 5 مرجع 5
نویسندگان: 

ROTHSTEIN BO

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  477-501
تعامل: 
 • استنادات: 

  475
 • بازدید: 

  33310
 • دانلود: 

  31995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 33310

دانلود 31995 استناد 475 مرجع 0
نشریه: 

طب و تزکیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  76
 • صفحات: 

  19-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1571
 • دانلود: 

  634
چکیده: 

مقدمه: توجه فزاینده ای که به علل نابرابری های سلامت در جوامع شده است، ذهن همگان را متوجه تعیین کننده های اجتماعی سلامت ساخته است. اعتماد اجتماعی نیز می تواند تعیین کننده اجتماعی سلامت و بیماری سرطان باشد. علوم اجتماعی و پزشکی، در کنار هم می توانند درک بیماری را به سطوح بالاتری ارتقا دهند. هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه نابرابری های سلامت و نقش اعتماد اجتماعی در ابتلا به سرطان های کلون، پستان و تیروئید در مراجعه کنندگان به انستیتو کانسر تهران است.روش کار: این پژوهش، مطالعه ای توصیفی – تحلیلی است و 176 نفر در دو گروه مساوی مبتلایان (مورد) و غیرمبتلایان (شاهد) مورد بررسی قرار گرفته اند. از روش نمونه گیری طبقه بندی شده استفاده شده است. سنجش میزان اعتماد اجتماعی بر اساس مقیاس بیست سوالی محقق ساخته صورت گرفته است. داده های بدست آمده از اجرای پرسشنامه ساختمند، با استفاده از نرم افزار SPSS و تحلیل تشخیصی، تحلیل همبستگی کانونی و تحلیل رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل شده اند.نتایج: نتایج نشان داد که بین مجموعه مولفه های اعتماد اجتماعی و هر یک از سرطان های کلون، پستان و تیروئید همبستگی ضعیفی وجود دارد و تاثیر مولفه های اعتماد اجتماعی و رابطه آن با سرطان های کلون، پستان و تیروئید معنادار نیست. با این وجود، مولفه اعتماد سیستم تاثیر مثبت و معناداری بر عدم ابتلا به سرطان پستان دارد.نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که اعتماد اجتماعی تعیین کننده اجتماعی معتبری برای نابرابری در ابتلا به بیماری سرطان نیست.

آمار یکساله:  

بازدید 1571

دانلود 634 استناد 1 مرجع 3
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  53-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  3205
 • دانلود: 

  2794
چکیده: 

برنامه های مربوط به اوقات فراغت و توریسم به عنوان پدیده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مهمی تلقی می شوند. امروزه سیاحت و گردشگری به عنوان فعالیتی فرهنگی و اقتصادی در جوامع مختلف شناخته شده است. برخی صاحبنظران عقیده دارند که گردشگری به منزله نیروی محرک توسعه اقتصادی کشورهاست. با توجه به اهمیت گردشگری، هدف اصلی این مقاله تبیین جایگاه اعتماد گردشگران خارجی نسبت به ایرانیان در توسعه صنعت گردشگری است. در این تحقیق شاخص عینی سنجش توسعه گردشگری، میزان تمایل مجدد گردشگران خارجی برای سفر مجدد به ایران است. برای رسیدن به اهداف تحقیق از دو روش اسنادی (با مطالعه پیشینه و مبانی نظری تحقیق) و میدانی (پیمایشی) استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق را گردشگران خارجی از پنج قاره جهان تشکیل می دهند که با اهداف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، علمی، فرهنگی و تفریحی به ایران مسافرت کرده اند. تعداد 384 گردشگر به عنوان افراد نمونه انتخاب شدند. برای سنجش اعتماد از سه معرف "صداقت"، "تعهد" و "پذیرش" استفاده شده است. طبق نتایج 86 % از گردشگران دارای اعتماد متوسط رو به بالا به مردم ایران هستند و در ضمن 95% دارای تمایل متوسط رو به بالا برای سفر مجدد به ایران هستند. ضریب همبستگی بین دو متغیر اعتماد گردشگران و تمایل به سفر مجدد، همبستگی قابل ملاحظه (r=0.60 و سطح معنی داری بسیار بالا (P=0.000 مشاهده می شود و چون این ضریب مثبت است، بیانگر وجود رابطه مستقیم میان این دو متغیر است. با توجه به مقدار ضریب تعیین (R2=0.36) حدود 36 درصد از تغییرات تمایل به سفر مجدد گردشگران توسط اعتماد آنان به ایرانیان قابل تبیین است. بنابراین، هرچه میزان اعتماد گردشگران نسیت به مردم ایران بالا رود، تمایل گردشگران به سفر مجدد به ایران نیز افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 3205

دانلود 2794 استناد 6 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  125-138
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  3494
 • دانلود: 

  1878
چکیده: 

مفهوم سرمایه اجتماعی (SOCIAL capital) شامل سرمایه و منابع حاصل از نهادها، روابط و هنجارهایی است که کنش متقابل اجتماعی جامعه را به لحاظ کمی و کیفی شکل می دهند. این مفهوم به دلیل ماهیت و محتوای خود می تواند در تحلیل های نظری در حوزه های مختلف به کار گرفته شود که یکی از آن ها، حوزه، آسیب های اجتماعی است به لحاظ ماهیت پیچیده آسیب های اجتماعی، سرمایه اجتماعی به عنوان ابزاری اساسی قابلیت و کارآیی بالایی در تعیین و تشریح مسائل اجتماعی از جمله آسیب های اجتماعی دارد. با توجه به تاثیرات متقابل سرمایه اجتماعی با مسائل گوناگون جامعه و به ویژه آسیب های اجتماعی و نحوه حضور آن ها در زندگی کنشگران اجتماعی، در این مطالعه ابتدا تعریفی از سرمایه اجتماعی ارائه شده است، سپس رابطه آسیب های اجتماعی با سرمایه اجتماعی با استناد به نتایج تحقیقات انجام گرفته مورد بحث قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 3494

دانلود 1878 استناد 1 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  760-769
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1660
 • دانلود: 

  172
چکیده: 

اعتماد اجتماعی صورتی از روابط اجتماعی است که مفهوم تعامل و کنش اجتماعی جمعی اعضای جامعه در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. هدف این مقاله بررسی جامعه شناختی میزان اعتماد اجتماعی دانشجویان و عوامل اجتماعی موثر بر آن است. این پژوهش بر روی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم شهید شرافت و باهنر تهران (573 نفر) و با حجم نمونه 230 نفر که با روش طبقه بندی سیستماتیک انجام گردید، برای جمع آوری اطلاعات نیز از پرسشنامه ای محقق ساخته که روایی و پایایی آن تعیین شده بود، استفاده گردید. در این تحقیق از مولفه های گوناگونی از قبیل (سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، روابط انسانی، تمایلات رفتاری، عدالت، امنیت و...) استفاده شده است و متغیرهای اصلی تحقیق بر اساس آنها استخراج گردیده اند. بررسی داده های حاصل از این پژوهش نشان می دهد بین متغیرهای جنسیت و اعتماد اجتماعی دانشجویان رابطه معنی داری مشاهده نگردید. همچنین تاثیر متغیرهای میزان احساس امنیت اجتماعی دانشجویان و دینداری آنان بیشتر از سایر متغیرها بوده است. متغیر احساس عدالت اجتماعی دانشجویان، پایگاه اجتماعی و اقتصادی آنان و اعتماد به عملکرد رسانه های اجتماعی نیز با سطح اعتماد اجتماعی رابطه داشته است. بطور کلی با افزایش سطح عدالت اجتماعی، اعتماد اجتماعی هم افزایش می یابد. از دیگر نتایج این مطالعه اثبات رابطه آماری معنی دار بین اعتماد اجتماعی و اعتماد به رسانه بود. به این معنی که با افزایش سطح اعتماد به رسانه، اعتماد اجتماعی بیشتر می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1660

دانلود 172 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

WALTER F.E. | BATTISTON S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  197-204
تعامل: 
 • استنادات: 

  448
 • بازدید: 

  14955
 • دانلود: 

  26649
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14955

دانلود 26649 استناد 448 مرجع 0
litScript