نتایج جستجو

39271

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3928

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  71
 • صفحات: 

  125-150
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  885
 • دانلود: 

  472
چکیده: 

هدف از تحقیق حاضر اولویت بندی عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش با استفاده از شاخص آنتروپی شانون و تهیه نقشه خطر پذیری حوضه با استفاده از روش اولویت بندی می باشد. به این منظور با استفاده از تصاویر ماهواره ای ASAR از سنجنده ENVISAT در سال های 2003 الی 2009 و بازدیدهای صحرایی 17 پهنه لغزشی به صورت انتخابی شناسایی و نقشه پراکنش زمین لغزش های منطقه مورد مطالعه در محیط نرم افزار ARCgis تهیه گردید. لایه های اطلاعاتی شیب، جهت شیب، هیپسومتری، نسبت مساحت سطح (ASR)، شاخص موقعیت توپوگرافی (TPI)، شاخص طول شیب (ALS)، شاخص رطوبت (TWI)، زمین شناسی، کاربری اراضی، شاخص پوشش گیاهی نرمال شده (NDVI)، فاصله از گسل، فاصله از رودخانه و فاصله از جاده به عنوان عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش شناسایی و نقشه های مذکور در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی تهیه ورقومی گردید. اولویت بندی عوامل موثر با استفاده از شاخص آنتروپی شانون نشان داد که لایه های جهت شیب دامنه، کاربری اراضی، ارتفاع، شیب، شاخص پوشش گیاهی نرمال شده و فاصله از رودخانه بیشترین تاثیر را بر وقوع زمین لغزش حوضه و عوامل شاخص رطوبت، زمین شناسی و شاخص موقعیت توپوگرافی کمترین تاثیر را داشته اند. همچنین تهیه نقشه خطر زمین لغزش با استفاده از مدل آنتروپی و جمع نقشه های وزنی در محیط GIS بدست آمده است. راساس نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش، مناطق واقع در شمال شرق برخی مناطق مرکزی و جنوب غرب دارای خطر بسیار کم تا کم می باشند، در حالیکه بیشتر مناطق مورد مطالعه دارای خطر متوسط تا بسیار زیاد می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 885

دانلود 472 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  2 (پیاپی 81)
 • صفحات: 

  285-296
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  320
 • دانلود: 

  307
چکیده: 

زمینه و هدف: رودخانه بالخلو به عنوان یکی از سرشاخه های اصلی رود قره سو اردبیل و تامین کننده آب سد یامچی می باشد و با توجه به وجود منابع آلاینده مختلف مانند پساب مناطق مسکونی، صنعتی و کشاورزی و آبگرم معدنی، بررسی کیفی این رودخانه برای حفظ حیات آن ضروری می باشد. امروزه در مطالعات تعیین کیفیت آب، بررسی حضور درشت بی مهرگان کفزی به عنوان شاخصی مکمل برای روش های شیمیایی در تشخیص وجود آلودگی ها شناخته شده است. روش بررسی: در این پژوهش به منظور بررسی کیفیت آب رودخانه بالخلو چای اردبیل بر اساس درشت بی مهرگان، نمونه برداری در 5 ایستگاه و دردو نوبت، فصول کم آبی و پرآبی در طول رودخانه صورت گرفت. همچنین برای تدقیق نتایج بدست آمده، اندازه گیری-های برخی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی در ایستگاه ها انجام شد. نمونه های بی مهرگان شناسایی شده و بااستفاده از شاخص تنوع شانون، شاخص زیستی مارگالف و شاخص تشابه پیلو سنجیده شدند. یافته ها: در این تحقیق ده راسته از بی مهرگان در 23رده شناسایی و شمارش گردیدند و پارامترهای فیزیکوشیمییایی مانند اکسیژن محلول، نیترات، دما، اسیدیته، دبی و سرعت جریان ثبت گردیدند. بحث و نتیجه گیری: نتایج بدست آمده ارتباط متناسبی را بین شرایط فیزیکی و شیمیایی و شاخص های زیستی نشان داد و شاخص زیستی مارگالف به دلیل اینکه بیشترین هماهنگی را با نتایج پارامترهای فیزیکو شیمیایی داشت عنوان بهترین شاخص برای ارزیابی زیستی رودخانه بالخلو شناخته شد. در نهایت با مقایسه پارامتر های فیزیکو شیمیایی و شاخص های زیستی کیفیت آب رودخانه بالخلو به سه ناحیه آلودگی کم، متوسط و بالا تقسیم بندی گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 320

دانلود 307 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (پیاپی 29)
 • صفحات: 

  101-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  649
 • دانلود: 

  286
چکیده: 

اهمیت منابع آب زیرزمینی، به عنوان یکی از مناسبترین گزینه های تأمین آب شرب، بر هیچکس پوشیده نیست. در این پژوهش، برای بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت میقان از نظر شرب، از استاندارد سازمان بهداشت جهانی و روش شاخص کیفیت آب، استفاده شد. برای این منظور، داده های 40 نمونة آب زیرزمینی، از نظر 11 پارامتر شیمیایی بررسی شدند. برای جلوگیری از قضاوتهای کارشناسی در تعیین وزن هر یک از پارامترها، از تئوری آنتروپی شانون استفاده شد. در ادامه پس از تحلیل عاملی داده ها، طبقه بندی کیفی نمونه ها، بر اساس آنتروپی وزندار شاخص کیفیت آب انجام شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که 70 درصد واریانس تغییرات کیفی آب زیرزمینی منطقة مورد مطالعه، با استفاده از 5 عامل تحلیل میشود: عامل اول 21. 9 درصد، عامل دوم 13. 9 درصد، عامل سوم 13 درصد، عامل چهارم 10. 9 درصد و عامل پنجم 10. 7 درصد تغییرات واریانس را توجیه میکنند. بیشترین و کمترین وزن پارامترها بر اساس تئوری آنتروپی شانون مربوط به Cu و pH با وزن 34. 82 و 0. 02 درصد بود. طبقه بندی نمونه های مورد مطالعه بر اساس آنتروپی وزندار شاخص کیفیت آب حاکی از این است که 57. 5 درصد از نمونه ها دارای کیفیت بسیار خوب، 27. 5 درصد نمونه ها دارای کیفیت خوب، 12. 5 درصد نمونه ها دارای کیفیت متوسط و 2. 5 درصد آنها دارای کیفیت بد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 649

دانلود 286 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  69
 • صفحات: 

  55-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  138
 • دانلود: 

  134
چکیده: 

مرور ادبیات نظری حسابداری، موید نقش سرمایه انسانی مدیرعامل به عنوان یک دارایی نامشهود با ارزش و تاثیرگذار برای شرکت است. هدف این پژوهش تعیین معیارهای مهم سنجش سرمایه انسانی مدیرعامل و تبیین مدلی جامع برای سنجش سرمایه انسانی مدیرعامل شرکت های ایرانی و بررسی تاثیر سرمایه انسانی مدیرعامل برکیفیت پیش بینی سود می باشد. به این منظور، ابتدا معیارهای سرمایه انسانی مدیرعامل شناسایی و نظر خبرگان در رابطه با وزن و اهمیت هر یک از این معیارها از طریق پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون مدل جامع سرمایه انسانی مدیرعامل تبیین گردید. سپس با کمک مدل پیشنهادی، شاخص سرمایه انسانی مدیرعامل برای نمونه ای متشکل از 70 شرکت بورسی طی سالهای 1391 تا 1396 محاسبه و تاثیر سرمایه انسانی مدیرعامل برکیفیت پیش بینی سود از طریق تخمین مدل رگرسیون، آزمون گردید. نتایج حاصل از انجام پژوهش نشان می دهد سطح تحصیلات، تجربه کاری (دوره تصدی) و رشته تحصیلی مرتبط با صنعت برای مدیرعامل به عنوان معیار های مهم از دیدگاه خبرگان شناخته شده اند. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه پژوهش نشان داد که بهبود شاخص سرمایه انسانی مدیرعامل بر افق پیش بینی سود تاثیر مثبت و باعث کاهش سوگیری پیش بینی سود می شود در حالیکه فرضیه پژوهش مبنی بر وجود تاثیر منفی سرمایه انسانی مدیر عامل بر خطای پیش بینی سود و دامنه پیش بینی سود تایید نگردید.

آمار یکساله:  

بازدید 138

دانلود 134 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  3 (پی در پی 73)
 • صفحات: 

  336-340
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  931
 • دانلود: 

  33
کلیدواژه: 
چکیده: 

یکی از شیوه های بدیعی که طی 30 سال اخیر در غرب رایج شده است؛ توجه به ماخذ مقالات علمی به عنوان ابزاری برای بازیابی مقالات جدید، تحلیل محتوای آنها، ربط موضوعی میان نوشته ها و مسایلی از این قبیل می باشد. در واقع ارزش یک مقاله علمی بر اساس تاثیر در مقالات و نوشته های بعدی (حضور در ماخذ آنها) تعیین می شود. یکی از موسسات معتبر جهان که در زمینه معرفی مقالات معتبر علمی فعالیت می کند، Institute for Science Information (موسسه اطلاعات علمی) می باشد. SCI (Science Citation INDEX) از سال 1961 هر دو ماه یکبار توسط ISI منتشر می شود. این پایگاه مقالات بیش از 3300 عنوان مجله علمی و فنی برجسته جهان را نمایه می کند و از طریق آن می توان از میزان استنادهایی که به یک مقاله شده، اطلاع یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 931

دانلود 33 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  132-144
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  230
 • دانلود: 

  170
چکیده: 

زمین لغزش ها خسارات جدی را به اقتصاد، محیط و انسان در سراسر جهان تحمیل می کند، شناسایی مناطق حساس به زمین لغزش برای اجتناب از این خطرات ضروری می باشد. در این پژوهش جهت پهنه-بندی خطر زمین لغزش در حوزه سرخون کارون از مدل ترکیبی آنتروپی شانون و ارزش اطلاعات استفاده گردیده است. بدین منظور ابتدا با استفاده از تصاویر ماهواره ای و بازدیدهای میدانی، نقاط لغزشی در منطقه مورد نظر شناسایی و نقشه پراکنش زمین لغزش های منطقه مورد مطالعه تهیه گردید. در گام بعد، 12 عامل موثر در رخداد زمین لغزش شامل طبقات ارتفاعی، درصد شیب، جهت شیب، فاصله از جاده، فاصله از گسل، فاصله از آبراهه، لیتولوژی، کاربری اراضی، شاخص قدرت جریان (SPI)، شاخص خیسی توپوگرافی (TWI)، شاخص انحنای سطح و شاخص انحنای مقطع شناسایی گردید و نقشه های مذکور در محیط ArcGIS10. 2 رقومی گردید. به منظور تعیین وزن عوامل از روش آنتروپی شانون و برای تعیین وزن کلاس ها از روش ارزش اطلاعات استفاده گردید. نقشه نهایی پهنه بندی در 5 کلاس پتانسیل خطر خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد تهیه گردید. منحنی ROC و مساحت زیر منحنی (AUC) برای نقشه پهنه بندی ترسیم و از AUC برای صحت سنجی استفاده گردید و مقادیر حاصل از آن نشان داد که مدل ترکیبی دارای کارایی بالایی (781/0) جهت پهنه بندی خطر زمین لغزش می باشد. نتایج نشان داد که عوامل کاربری اراضی و فاصله از جاده بیشترین تاثیر را در وقوع زمین لغزش داشته اند. طبق نتایج، 45/14 درصد ( 4/11220 هکتار) از حوزه در رده خطر زیاد و 11/6 درصد ( 1/4744 هکتار) در رده خطر خیلی زیاد قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند در زمینه انتخاب مکان های مناسب برای طرح های توسعه ای مانند زیرساخت ها، ساختمان ها، ساخت جاده ها و حفاظت محیطی مورد استفاده برنامه ریزان قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 230

دانلود 170 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  115-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  333
 • دانلود: 

  190
چکیده: 

این مطالعه باهدف شناسایی و تعیین تنوع گونه ای ماهیان خور آذینی سیریک در شرق استان هرمزگان به مدت یک سال در سال 1395 انجام شد. نمونه برداری از ماهیان توسط تور ترال قایقی و به صورت فصلی انجام شد. در این بررسی 41 گونه متعلق به 30 جنس و 26 خانواده شناسایی گردید. بیش ترین فراوانی فصلی گونه ها در بهار به Thryssa vitrirostris 45/8%، تابستان leiognathus fasciatus 36/3%، پاییز Gerres filamentosus 20/8% و زمستان leiognathus fasciatus 13/2% تعلق داشت. فراوانی ماهیان در فصل بهار اختلاف معنی داری با سایر فصول داشت (0/05>p). در فصل بهار بیش ترین فراوانی مربوط به گونه های پلانکتون خوار بود و در سایر فصول ماهیان با رژیم غذایی گوشت خواری ریز و شکارچی فراوان تر بودند. در تمامی فصول نمونه برداری خانواده های Leiognathidae، Platycephalidae، Gerreidae، Sillaginidae و Haemulidae مشاهده شدند. بیش ترین و کم ترین میزان شاخص تنوع گونه ای شانون (SHANNON-Wiener INDEX) در فصول زمستان (1/33) و بهار (0/86) مشاهده شد. هم چنین بیش ترین میزان شاخص غنای گونه ای(Margalev Richness INDEX) متعلق به فصول زمستان (4/5) و بهار (2/64) بود و بیش ترین و کم ترین میزان شاخص یکنواختی (Evenness INDEX) نیز به فصول زمستان (0/42) و بهار (0/31) تعلق داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 333

دانلود 190 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  49-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  775
 • دانلود: 

  209
چکیده: 

زمینه و اهداف: سندرم کارپال تانل شایع ترین مونونروپاتی است که در کلینیک ها دیده می شود، مطالعات الکترودیاگنوزیس روتین برای تشخیص این سندروم بکار می رود، TLT) (Terminal latency INDEX٫ که تفاوت سرعت هدایت سگمانهای دیستال و پروگزیمال را نشان می دهد یک شاخص با حساسیت بالا گزارش شده است، فلذا هدف از این مطالعه تعیین حساسیت این روش در مقایسه با سایر روشهای الکترودیاگنوزیس می باشد.روش بررسی: در این مطالعه که بصورت موردی – شاهدی انجام گرفت، 111 نفر بیمار CTS) (Carpal Tunel٫ Syndrom با 62 فرد سالم از نظر روشهای مختلف الکترودیاگنوزیس و مقایسه آن با TLI مورد ارزیابی قرار گرفتند و حساسیت هر کدام از تستها جداگانه تعیین و با همدیگر مقایسه گردید و داده ها از نظر آماری آنالیز گردیدند.یافته ها: متوسط TLI برای گروه 0.3±0.05 CTS و برای گروه کنترل 0.03± 0.42 بود. حساسیت TLI 73% تعیین گردید، که حساسیت بالاتری نسبت به سایر تستها نداشت. در 3 بیمار TLI تنها تست مثبت بود. حساسیت تست فواصل 7 و 14 سانتی متری بصورت معنی داری بیشتر از سایر تستها بود.نتیجه گیری: حساسیت تست TLI در مقایسه با سایر تستهای روتین الکترودیاگنوزیس تفاوت معنی داری ندارد در نتیجه اگر چه تست TLI یک تست مفید در تشخیص CTS می باشد ولی حساستر از سایر تستهای نمی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 775

دانلود 209 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ارگونومی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  63-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  1230
 • بازدید: 

  1339
 • دانلود: 

  341
چکیده: 

مقدمه: سه روش OCRA INDEX، Strain INDEX و ACGIH HAL برای ارزیابی ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی اندام فوقانی پیشنهاد شده اند، بررسی همبستگی و سازگاری این سه روش در محیط های کار موضوعی حائز اهمیت است. به همین جهت هدف از این مطالعه تعیین میزان همبستگی نتایج روش های فوق الذکر می باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی - تحلیلی، تعداد 150 وظیفه شغلی از وظایف کارگران چهار صنعت بررسی قرار گرفته اند. برای هر وظیفه به مدت یک چرخه کامل کاری ویدئویی تهیه شده و طبق دستورالعمل هر روش مورد ارزیابی قرار گرفت. سطح ریسک مواجهه با اختلالات اسکلتی عضلانی با آزمون های همبستگی و ضریب توافق کاپا در نرم افزار SPSS 16 و R مورد تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: میزان همبستگی نتایج ارزیابی ریسک دست راست و چپ با روش های OCRA و SI بترتیب همبستگی قابل قبول 0.751 و 0.726 را نشان داد (p<0.001). همچنین ضرایب توافق بین روش های OCRA و HAL برای دست راست و چپ بترتیب 0.526 و 0.595 بدست آمد.نتیجه گیری: یافته های این مطالعه تا حدودی توافق بین روش های ارزیابی ریسک را تایید می کند. منشا این توافق تقریبی می تواند در تعداد و نوع متغیرها و میزان تاثیر آنها در امتیاز نهایی روش های مورد مطالعه باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1339

دانلود 341 استناد 1230 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  11-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1142
 • دانلود: 

  298
چکیده: 

به منظور ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و تنوع و تراکم علف های هرز در کشت مخلوط ردیفی گندم (Triticum aestivum L.) و کلزا (Brassica napus L.)، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در دو سال زراعی 88-1387 و 89-1388، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش چهار نوع کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا شامل یک ردیف گندم+ یک ردیف کلزا (1:1)، دو ردیف گندم + دو ردیف کلزا (2:2)، سه ردیف گندم + سه ردیف کلزا (3:3) و چهار ردیف گندم + چهار ردیف کلزا (4:4) و کشت خالص هر دو گیاه بود. نتایج نشان داد که اثر الگوهای مختلف کشت مخلوط بر وزن خشک و شاخص تنوع شانون علف های هرز معنی دار بود. بیشترین و کمترین میزان وزن خشک علف های هرز در تیمار گندم خالص و کشت مخلوط سه ردیفی مشاهده شد. علف هرز هفت بند (Polygonum aviculare L.) و خاکشیر (Descurainia Sophia L.) به ترتیب با تراکم نسبی 42.86 و 3.57 درصد بیشترین و کمترین فراوانی نسبی را نسبت به سایر گونه های علف هرز داشتند. الگوهای کشت خالص دارای بیشترین شاخص شانون بودند، به طوری که بیشترین و کمترین شاخص شانون در تمام مراحل نمونه برداری در کشت خالص گندم (0.86) و الگوی دو ردیفی (0.66) به دست آمد. بیشترین مقادیر عملکرد بیولوژیکی و عملکرد دانه در کشت خالص به دست آمد و در الگوهای مخلوط بیشترین عملکرد بیولوژیک (برای گندم و کلزا به ترتیب 12894.47 و 9231.07 کیلوگرم در هکتار) و عملکرد دانه (برای گندم و کلزا به ترتیب 4230.72 و 3333.49 کیلوگرم در هکتار) در تیمار سه ردیفی مشاهده شد. بیشترین شاخص برداشت گندم در الگوی یک ردیفی و بیشترین شاخص برداشت کلزا در الگوی چهار ردیفی به ترتیب با 58.34 و 53 درصد به دست آمد.کشت مخلوط با افزایش تنوع، باعث کاهش تعداد و وزن خشک علف های هرز گردید. به طور کلی، بهترین نتایج در الگوی سه ردیف گندم+ سه ردیف کلزا مشاهده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1142

دانلود 298 استناد 0 مرجع 0
litScript