نتایج جستجو

1911

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

192

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

SINA G. | JAFARI M. | KHOJASTEH S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  877-881
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  111702
 • دانلود: 

  51720
چکیده: 

This study was conducted to investigate the effect of different levels of SESAME MEAL (SM) on performance and carcass characteristics of Japanese quail. One hundred sixty day-old Japanese quail chick were equally distributed into 16 cage pens and reared form 10 to 42 days of age. The treatments consisted of SM0, SM50, SM100 and SM150. The diet for SM0 treatment had no SM (control), while those for treatments SM50, SM100 and SM150 included 50, 100 and 150 g/kg of SM, respectively. Each dietary treatment was fed ad libitum to four replicate groups of 10 birds at the beginning of experimental period. Chicks and feed were weighed on days 10, 24 and 42 and carcass characteristics were measured on day 42. Results indicated that daily weight gain, feed intake and feed efficiency were not significantly affected by experimental treatments. However, diet containing 150 g/kg SM improved the weight gain and feed conversion ratio of Japanese quail, numerically. The highest carcass weight was recorded for quails fed SM50. As well as, diets containing SM increased more the weight of gizzard and intestinal than control diet (P<0.05). Thus, SM can be used as an alternative feedstuff in Japanese quail diets, at inclusion levels up to 150 g/kg without negative effects on performance and carcass traits.

آمار یکساله:  

بازدید 111702

دانلود 51720 استناد 0 مرجع 463
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1 (نیمه اول)
 • صفحات: 

  15-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1088
 • دانلود: 

  347
چکیده: 

یکی از محصولات پروتئینی دانه کنجد، عصاره شیر مانندی است که در سالهای اخیر در برخی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد استقبال چشمگیر قرار گرفته است. این تحقیق نیز جهت شناساندن این محصول و بهبود کیفیت آن بر اساس ذائقه مصرف کنندگان ایرانی به اجرا در آمده است. به منظور تولید یک نوشیدنی شیر مانند از دانه کامل کنجد یا کنجاله آن، تاثیر 3 متغیر pH در سه سطح (6.5، 7.5 و8.5 ) و زمان مخلوط کردن در دو سطح (15 و30 دقیقه) برترکیب محصول در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی بررسی شدند. صفات مورد بررسی عبارت بودند از: میزان پروتئین، چربی و ماده خشک کل. جهت ارزیابی حسی، از نمونه های شیر تولید شده از دانه کامل و کنجاله کنجد در pH طبیعی استفاده گردید. بدین ترتیب که نمونه های شیر تولید شده با 2 سطح شکر (6و 8 درصد) و 3سطح وانیل (0 و 40 و 60ppm) فرموله شده و در اختیار گروه ارزیاب قرار گرفتند. ارزیابی حسی شیرهای تولید شده توسط 25 نفر ارزیاب از طریق آزمون رتبه بندی انجام شد. نتایج نشان داد که بهترین شیر از لحاظ میزان پذیرش، شیر تولیدی با pH طبیعی (6.5) و 15 دقیقه زمان مخلوط کردن با 6 درصد شکر و ppm 40 وانیل می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1088

دانلود 347 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

فعال مینا | عمادی حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  21-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  663
 • دانلود: 

  268
چکیده: 

ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)، عمده ترین ماهی سردآبی پرورشی ایران است و جیره هایی که باعث بهبود کیفیت ماهی و همچنین رشد بیشتر آن گردند، بسیار حائز اهمیت می باشند. در این تحقیق 360 عدد ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزن اولیه 100 ± 0.04 گرم در 4 تیمار، با 3 تکرار به مدت 120 روز، درصدهای متفاوت از دانه کنجد را به جای بخشی از آرد ماهی دریافت نمودند. دانه کنجد در 3 تیمار به نسبت 15، 20، 25 درصد به جای آرد ماهی همراه جیره شاهد در قالب طرح کاملا غیر انتخابی استفاده شد.بالاترین میانگین افزایش وزن 281.5 ± 0.08 گرم، افزایش طول 27.5 ± 0.01 سانتی متر، ضریب رشد ویژه 1.45 ± 0.01، ضریب سودمندی پروتئین 2.09 ± 0.01 و بهترین میزان ضریب تبدیل غذائی 1.4 ± 0.01 در تیمار 3 بود. کمترین میانگین افزایش وزن 245 ± 0.04 گرم، افزایش طول 26.5 ± 0.01 سانتی متر، ضریب رشد ویژه 1.2 ± 0.04، ضریب سودمندی پروتئین 1.45 ± 0.04 و بالاترین میزان ضریب تبدیل غذائی 1.9 ± 0.04 در جیره شاهد بود. نتایج بدست آمده، بیانگر اختلاف معنی دار بین تیمارها و شاهد بود (0.01> P). جایگزینی آرد دانه کنجد، سبب بهبود شاخص های رشد و عملکرد ماهی قزل آلای رنگین کمان گردید. این نتایج نشان دادند که دانه کنجد می تواند جایگزین مناسبی به جای بخشی از آرد ماهی در جیره های قزل آلای رنگین کمان گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 663

دانلود 268 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  221-228
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  287
 • دانلود: 

  188
چکیده: 

هدف از این مطالعه تعیین اثر جایگزینی پروتئین های گیاهی کنجاله کنجد با آرد ماهی بر عملکرد رشد، برخی ترکیبات لاشه و پارامترهای خونی در ماهی سفید دریای خزر بود. جهت انجام آزمایش تعداد 600 قطعه بچه ماهیان 1 تا 3 گرمی در 15 حوضچه ونیرو با تراکم 40 عدد در هر حوضچه ونیرو رهاسازی شد. غذادهی با جیره های حاوی سطوح مختلف کنجاله کنجد به صورت 4 تیمار شامل (10، 20، 30، 40) درصد کنجاله کنجد جایگزین پودر ماهی و یک تیمار به عنوان شاهد (فاقد کنجاله کنجد) درنظر گرفته شد. نتایج ارزیابی فاکتورهای رشد و لاشه نشان داد که بیش ترین میزان افزایش وزن (0/02± 0/62) و نرخ رشد ویژه (0/02± 0/54) و کم ترین میزان ضریب تبدیل غذایی (0/03± 2/63) در تیمار شاهد مشاهده شد که با سایر تیمارهای آزمایش اختلاف معنی دار داشت (0/05>p). هم چنین بیش ترین میزان رطوبت (0/10± 72/20)، پروتئین (0/04± 14/89) و کم ترین میزان چربی (0/05± 9/17) تیمار شاهد مشاهده شد که با سایر تیمارهای آزمایش اختلاف معنی دار داشت (0/05>p). نتایج حاصل از فاکتورهای خونی نشان داد که بیش ترین میزان گلبول قرمز (0/04± 1/64)، گلبول سفید (0/04± 15/91)، هموگلوبین (0/08± 6/63)، هماتوکریت (1/00± 42/00) و MCHC (15/78± 0/31) در تیمار شاهد مشاهده شد و هم چنین بیش ترین میزان پروتئین کل (0/12± 4/66)، آلبومین (0/1± 1/76)، گلوبولین (0/1± 2/9)، تری گلیسرید (6/78± 335/8) و کلسترول (3/3± 269/65) نیز در تیمار شاهد مشاهده شد که داری اختلاف معنی داری با سایر تیمارهای آزمایشی بود (0/05>p). این مطالعه نشان داد که گنجاندن سطوح مختلف کنجاله کنجد به جای پودر ماهی در جیره غذایی ماهی سفید دریای خزر اثر منفی بر روی پارامترهای رشد داشت اما هیچ تاثیر منفی بر روی فاکتورهای خونی نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 287

دانلود 188 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

WICHITSRANOI J. | WEERAPREEYAKUL N. | BOONSIRI P.

نشریه: 

NUTRITION JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  454
 • بازدید: 

  18376
 • دانلود: 

  27754
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18376

دانلود 27754 استناد 454 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  4 (پیاپی 64)
 • صفحات: 

  33-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  683
 • دانلود: 

  403
چکیده: 

مقدمه: در این پژوهش با توجه به اهمیت روز افزون تولید فرآورده های گوشتی با ارزش تغذیه ای بالاتر، کنجاله کنجد که ضایعات کارخانه روغن کشی دانه کنجد می باشد، به عنوان یک مکمل ارزان قیمت و غنی از پروتئین، فیبر و موادمعدنی همراه با کنجاله سویا در فرمولاسیون سوسیس گوشت مرغ 40% استفاده شد. مواد و روش ها: ترکیبی از کنجاله سویا و کنجاله کنجد (100% آرد کنجاله کنجد، 50% آرد کنجاله کنجد و 50% آرد سویا، 100% آرد سویا) در سطوح مختلف 2، 4 و 6 درصد برپایه فرمولاسیون به جای آرد گندم به محصول اضافه شد و از نظر خصوصیات فیزیکوشیمیایی (pH، رطوبت)، رنگ و بافتی (سختی، چسبندگی، پیوستگی، فنریت و سختی برش) در سه دوره نگهداری (0، 15 و 30) روز با نمونه شاهد مقایسه شد. یافته ها: با بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بافتی نمونه ها در طی دوره نگهداری میزان pH، سختی و سختی برش افزایش و میزان رطوبت و پیوستگی و روشنی، قرمزی و زردی، نمونه ها کاهش یافت و تغییر معنی داری در فنریت نمونه ها مشاهده نشد. افزایش مقدار جایگزینی در نمونه ها باعث افزایش معنی دار سختی برش و میزان روشنی نمونه ها و کاهش میزان pH، سختی، فنریت، پیوستگی و میزان قرمزی نمونه ها شد. از طرفی با افزایش نسبت کنجاله کنجد میزان رطوبت، pH، سختی، سختی برش و پیوستگی و زردی و قرمزی نمونه ها به طور معنی داری کاهش یافت. نتیجه گیری: با به کار بردن کنجاله کنجد و سویا در سوسیس آلمانی می توان محصولی با کیفیت فیزیکی، شیمیایی و بافتی قابل قبول با ارزش تغذیه ای بالاتر تولید کرد که در پژوهش انجام گرفته مقدار جایگزینی 6% (3% آرد کنجاله کنجد و 3% آرد سویا) به عنوان بهترین تیمار معرفی گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 683

دانلود 403 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ENYIDI U.D. | PIRHONEN J. | VIELMA J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  998-1013
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  64098
 • دانلود: 

  22486
چکیده: 

Plant proteins are plausible fishMEAL substitutes but are deficient in some essential amino acids (EAA) like lysine and methionine. Combination of different plant proteins with complimentary EAA could be useful alternative. Bambaranut (Voandzeia subterranea) contains high amount of lysine while methionine is in SESAME seed (Sesamum indicum). This experiment tested effects of combining SESAME seed MEAL (SSM) and bambaranut MEAL (BNM), on juvenile African catfish Clarias gariepinus. Inclusion levels (%) of SSM: BNM in four novel diets were, feed 1 (F1) 0: 35, feed 2 (F2) 11.7: 23.3, feed 3 (F3) 23.3: 11.7, feed 4 (F4) 35: 0. Catfish (initial weight ± SD 11.7 ± 0.56 g) were stocked in four replicate 15L glass aquaria at 20 fish tank-1. Final weight and specific growth rate (SGR) were significantly higher for catfish fed F2, F3 and F4 (SGR treatment means varying between 8.34 - 8.67 % day-1) than for F1 (7.60 ± 0.27 % day-1 and feed conversion ratio (FCR) significantly lower for F2, F3 and F4 (0.71-0.73) than for F1 (0.8 ± 0.04). Catfish fed F1 had higher body water and lower lipid and protein content than fish in the other treatments. Protein efficiency ratio was similarly higher for catfish fed F2, F3, F4 than F2 and F1. The cost kg-1 of diet production increased with inclusion of SSM justifying reduction of SSM in the mixture. Results indicate that SSM and BNM alone or in combination are good plant proteins. Diets of SSM-BNM-FM were similar to SSM-FM. Inclusions of SSM increased body lipid than BNM.

آمار یکساله:  

بازدید 64098

دانلود 22486 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

خضری امین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  71-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1358
 • دانلود: 

  352
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1358

دانلود 352 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مقیمی معصومه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  69
 • صفحات: 

  307-318
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  663
چکیده: 

جوانه گندم و کنجاله کنجد از محصولات جانبی صنعت غذا بوده که با وجود خواص فراسودمند بی شمار، از صنایع تبدیلی بسیار محدودی برخوردار می باشند. از این رو در مطالعه حاضر به منظور افزایش خواص تغذیه ای کیک روغنی، کنجاله کنجد در سه سطح صفر، 15 و 30 درصد به عنوان جایگزین آرد گندم و جوانه ی گندم در سه سطح صفر، 5 و 10 درصد به فرمولاسیون افزوده شد و ویژگی های فیزیکوشیمیایی، آنتی اکسیدانی و حسی محصول نهایی در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل مورد ارزیابی قرار گرفت (p£0.05). نتایج نشان داد که میزان رطوبت نمونه های کیک تولیدی با افزایش مقدار آرد کنجاله کنجد و جوانه گندم، به ترتیب افزایش و کاهش یافت. علاوه بر این با افزایش مقدار این دو ترکیب طبیعی در فرمولاسیون، فعالیت آنتی اکسیدانی محصول نهایی به صورت خطی افزایش یافت، به طوری که نمونه حاوی 30 درصد آرد کنجاله کنجد و 10 درصد جوانه گندم از بیشترین میزان فعالیت آنتی اکسیدانی برخوردار بود. از سوی دیگر بیشترین میزان حجم مخصوص، تخلخل، نرمی بافت (طی بازه زمانی 2 ساعت و یک هفته پس از پخت) در نمونه حاوی 15 درصد کنجاله کنجد و 5 درصد جوانه گندم مشاهده شد. همچنین در ارزشیابی حسی نیز داوران چشایی بالاترین امتیاز را به نمونه حاوی 15 درصد کنجاله کنجد و 5 درصد جوانه گندم اختصاص دادند. در نهایت با توجه به نتایج ارزیابی خصوصیات نمونه های کیک تولیدی می توان گفت که این ترکیبات طبیعی و عملگرا، ضمن بهبود سلامت جامعه، قابلیت اصلاح خصوصیات تکنولوژیکی و حسی محصول نهایی را داشته و بهره وری اقتصادی ایجاد می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 663 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

دالوند عاطفه | گلی محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  87
 • صفحات: 

  103-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  507
 • دانلود: 

  347
چکیده: 

در طی سال­ های اخیر استفاده از کنجاله دانه­ های روغنی به عنوان محصولات جانبی و غنی از پروتئین کارخانه­ های روغن­ کشی، جهت بهبود ویژگی­ های عملکردی در فرمولاسیون مواد غذایی مطرح شده است. ترکیبات شیمیایی (پروتئین، چربی، رطوبت و خاکستر) ویژگی­ های عملکردی (حلالیت پروتئین، ظرفیت امولسیون­ کنندگی، ظرفیت نگهداری آب، قابلیت جذب چربی و قدرت تشکیل کف) در کنجاله­ ها تعیین شد و تأثیر غلظت­ های مختلف نمک بر این ویژگی­ ها مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از غلظت­ های نمک طعام صفر تا 4 درصد در قالب طرح کاملاً تصادفی و با سه تکرار استفاده شد. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت نمک محیط میزان حلالیت پروتئین، ظرفیت کف­ کنندگی، پایداری­ کف و قابلیت جذب روغن افزایش یافته است و بیشترین میزان ظرفیت امولسیون­ کنندگی و ظرفیت نگهداری آب در غلظت 2 درصد نمک بوده است. در نهایت با توجه به نتایج کلی این تحقیق، می­ توان اظهار داشت که کنجاله دانه­ های روغنی بررسی شده دارای مقادیر بالایی از پروتئین بودند و با توجه به ویژگی­ های عملکردی خوب این نوع پروتئین­ ها می­ توان از آن­ ها به منظور بهبود برخی از خواص عملکردی در فرمولاسیون مواد غذایی مختلف استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 507

دانلود 347 استناد 0 مرجع 0
litScript