نتایج جستجو

38905

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3891

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

حیات

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  300-311
تعامل: 
 • استنادات: 

  1100
 • بازدید: 

  516
 • دانلود: 

  253
چکیده: 

زمینه و هدف: مشکلاتی که بیماران پس از جراحی استومی روده ای با آن ها مواجه می شوند، می تواند منجر به اختلال در سازگاری و خودکارآمدی آن ها شود. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد این دو متغیر دارای اثرات متقابل هستند. این مطالعه با هدف تعیین همبستگی بین سازگاری و خودکارآمدی بیماران دارای استومی روده ای انجام گرفته است.روش بررسی: این مطالعه توصیفی همبستگی در مورد 76 نفر از بیماران دارای استومی روده ای که در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1394 بستری بودند، به شیوه نمونه گیری در دسترس انجام یافت. ابزار پژوهش پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و بیماری، مقیاس خودکارآمدی استومی و پرسشنامه سازگاری با استومی بود. تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار SPSS v.19 و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی انجام یافت.یافته ها: آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین ابعاد سازگاری: پذیرش (p<0.001، r=0.518)، اشتغال ذهنی با اضطراب (p<0.001، r=0.438)، تعامل اجتماعی (p<0.001، r=0.488) و خشم (p<0.001، r=0.384) با میانگین نمره خودکارآمدی ارتباط خطی مثبت و معناداری وجود دارد. آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که بعد تعامل اجتماعی و پذیرش، همبستگی معناداری با خودکارآمدی بیماران دارد.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که ابعاد تعامل اجتماعی و پذیرش سازگاری در ارتباط با خودکارآمدی، دارای بیش ترین اهمیت است. بنابراین توصیه می شود در مراقبت از بیماران دارای استومی به خصوص در ماه های ابتدایی پس از جراحی، با طراحی و اجرای مداخلات آموزشی و حمایتی مناسب، به سازگاری بیماران با ظاهر فیزیکی استومی و حفظ تعاملات اجتماعی آن ها کمک شود.

آمار یکساله:  

بازدید 516

دانلود 253 استناد 1100 مرجع 0
نویسندگان: 

جعفری شیرازی فائزه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  47-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1760
 • دانلود: 

  710
چکیده: 

این روزها، موضوع فشار روانی ناشی از کار و زندگی در میان عامه مردم، متخصصان ﺁموزشی، متخصصان بهداشت روانی و سایر کسانی که مسوولیت بهزیستی مردم را بر عهده دارند، بسیار مهم بوده و در راس امور قرار دارد. یکی از جنبه های مهم سلامتی، سلامت روانی افراد است. می توان گفت باورهای خودکارآمدی اساس و پایه سلامت روانی است و احساس شایستگی، کفایت و قابلیت کنارآمدن با زندگی را تقویت می کند. تصورات و ادراک فرد از توانایی های خود را خودکارآمدی گویند و این باورهای افراد نسبت به توانایی هایشان، بر تلاش و پشتکار آنها اثر می گذارد (مهدی قراچه داغی، 1373: 34).این پژوهش به منظور بررسی تاثیر آموزش های مهارت های زندگی بر بالا بردن خودکارآمدی عمومی زنان سرپرست خانوار شهرداری شهر تهران در سال 90-89 صورت گرفته است. گروه نمونه در این پژوهش، شامل 220 نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش شهرداری شهر تهران است. روش پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل (Pretest-Posttest Randomized Group Design) است و بر مدل تحلیل اکتشافی، کوواریانس مبتنی است و ابزار مورد استفاده این طرح پژوهش «پرسش نامه خودکارآمدی عمومی شوارتزر» بوده است (دلاور، 1383: 83).یافته ها نشان می دهد که بین آموزش مهارت های زندگی بر بالا بردن خودکارآمدی زنان سرپرست خانوار شهرداری شهر تهران رابطه معنی داری وجود دارد و می توان گفت با آموزش مهارت های زندگی می توان خودکارآمدی زنان سرپرست خانوار شهرداری شهر تهران را بالا برد.

آمار یکساله:  

بازدید 1760

دانلود 710 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  69
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  182-195
تعامل: 
 • استنادات: 

  38
 • بازدید: 

  374
 • دانلود: 

  5650
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 374

دانلود 5650 استناد 38 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

USHER E.L. | PAJARES F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  68
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  443-463
تعامل: 
 • استنادات: 

  399
 • بازدید: 

  16668
 • دانلود: 

  17831
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16668

دانلود 17831 استناد 399 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2 (پیاپی 36)
 • صفحات: 

  111-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1667
 • دانلود: 

  242
چکیده: 

سابقه و هدف: جداشدگی پست (debonding) از مهمترین علل شکست در ترمیم دندان های اندو شده با پست های فایبر میباشد. ضعیفترین حلقه اتصال در مجموعه پست – سمان رزینی – عاج، چسبندگی سمان به عاج است. هدف این تحقیق مقایسه استحکام باند برشی دو گروه سمان رزینی و در اتصال پست فایبر با عاج دندان بوده است.مواد و روش ها: 40 دندان پرمولر تک کانال مندیبل با ریشه سالم تحت درمان استاندارد ریشه قرار گرفتند، سپس تاج دندان از محل اتصال با سمان قطع شد. سپس با دریل مخصوص کارخانه RTD فضای پست در داخل کانال آماده گردید. نمونه ها به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند. پستهای فایبر Matchpost (RTD) سایز 2 در گروه A با سمان رزینی Core Cem (RTD) و در گروه B با سمان رزینی Panavia F2 (Kuraray) با استفاده از پرایمر و تکنیک SELF- etch در داخل کانال سمان شدند. در گروه C پستها با سمان رزینی Bisco (BisCem) و در گروه D با سمان رزینی Maxcem Elite (Kerr) مطابق دستور کارخانه در کانال دندان سمان شدند. تمام نمونه ها به مدت 40 ثانیه لایت کیور و سپس در آکریل مانت و با دیسک به 2 قطعه 4 میلیمتری تقسیم شدند و از هر دندان 2 نمونه بدست آمد. توسط دستگاه Instron تست Push-out برای هر نمونه انجام شد تا شکست رخ دهد. از تقسیم مقدار نیرو بر سطح باند شده، استحکام باند برشی به مگاپاسکال بدست آمد. سپس آزمون های آماری ANOVA one way و Dunnett جهت آنالیز یافته ها انجام شد.یافته ها: میانگین استحکام باند برشی در گروه های مورد آزمایش بر حسب مگاپاسکال به شرح زیر بدست آمد، گروه 12.6±3.77 A گروه 14.61±4.18 B گروه 7.26±2.49 C و گروه 6.68±3.17 D، آزمون آماری نشان داد که چهار گروه از نظر میزان استحکام باند برشی تفاوت معنی دار آماری دارند. (P=0.001) از سوی دیگر ملاحظه گردید که استحکام باند حاصل از کاربرد سمان های گروه A و B با تکنیک باندینگ SELF- etch از لحاظ آماری متفاوت نمی باشد. همچنین سمانهای SELF-adhesive گروه C و D تفاوت معناداری در استحکام باند نشان ندادند. در حالیکه سمانهای گروه A و B با تکنیک SELF-etch میانگین استحکام باند بیشتری نسبت به سمانهای گروه C و D با تکنیک باندینگ SELF-adhesive نشان دادند و این اختلاف از نظر آماری معنادار بود (P<0.05).نتیجه گیری: اگر در سمان کردن پست فایبر در داخل کانال دندان از سمانهای رزینی SELF-etch استفاده کنیم استحکام باند قوی تری نسبت به سمان های رزینی SELF-adhesive بدست می آوریم.

آمار یکساله:  

بازدید 1667

دانلود 242 استناد 0 مرجع 17
نویسندگان: 

FERLA JOHN | VALCKE MARTIN | CAI YONGHONG

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  499-505
تعامل: 
 • استنادات: 

  393
 • بازدید: 

  22834
 • دانلود: 

  16799
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22834

دانلود 16799 استناد 393 مرجع 0
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

MORADI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  1795-1803
تعامل: 
 • استنادات: 

  407
 • بازدید: 

  16996
 • دانلود: 

  19233
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16996

دانلود 19233 استناد 407 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  55748-55751
تعامل: 
 • استنادات: 

  379
 • بازدید: 

  1937
 • دانلود: 

  14726
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1937

دانلود 14726 استناد 379 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

ENFERMERIA CLINICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  Suppl 2
 • صفحات: 

  252-256
تعامل: 
 • استنادات: 

  483
 • بازدید: 

  4518
 • دانلود: 

  16971
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4518

دانلود 16971 استناد 483 مرجع 0
نویسندگان: 

KINGSTON D. | DENNIS C.L. | SWORD W.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  207-215
تعامل: 
 • استنادات: 

  398
 • بازدید: 

  14694
 • دانلود: 

  17573
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14694

دانلود 17573 استناد 398 مرجع 0
litScript