نتایج جستجو

11123

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1113

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

GHAFFARI H. | TADAYON M.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  171-182
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15602
 • دانلود: 

  14119
چکیده: 

Environmental stress, especially drought stress, can play an important role in the reduction of the plant growth stage, specifically during GERMINATION. To explore the GERMINATION mechanism of drought-stressed GERMINATION indices of sugar beet improved by exogenous proline, an experiment was conducted in factorial randomized complete design with four replications in laboratory, Faculty of Agriculture, University of Shahrekord in 2016. In this experiment, treatments included five levels of drought treatments (distilled water,-2,-6,-10 and-14 bar) and SEED soaking with Proline (0 (control), 5 and 10 mM. Results indicated that GERMINATION percent, coefficient of velocity of GERMINATION, relative GERMINATION and SEED length and weight vigor index of sugar beet SEEDs significantly decreased under drought stress, while increased mean GERMINATION time and allometry coefficient. Soaking with exogenous proline improved the GERMINATION percent, coefficient of velocity of GERMINATION, relative GERMINATION and SEED length and weight vigor index of sugar beet under drought stress. Moreover, application of 10 mM proline decreased mean GERMINATION time and allometry coefficient 10 and 25% as compared to the control, respectively. In a word, soaking with proline could effectively alleviate the inhibitory effects of drought stress on sugar beet SEED GERMINATION.

آمار یکساله:  

بازدید 15602

دانلود 14119 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AL MENAIE H.S. | BHAT N.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-4
تعامل: 
 • استنادات: 

  778
 • بازدید: 

  22798
 • دانلود: 

  16114
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22798

دانلود 16114 استناد 778 مرجع 0
نشریه: 

علوم کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  43-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  917
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

رویش بذر نقطه آغاز زندگی در بسیاری از گیاهان است و روش های صحیح انتخاب بذر و تولید آن اثر زیادی بر روی محصول می گذارد. در این روش بررسی های مزرعه ای و متعاقب آن آزمون های آزمایشگاهی به منظور ارزیابی بنیه بذری هفت لاین سورگوم علوفه ای مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش مزرعه ای با استفاده از طرح آماری بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار به منظور برآورد سبز مزرعه در سال 1377 در کرج پیاده گردید. بذرهای هر لاین در هر تکرار در 4 خط به طول 7 متر به صورت خطی در پشته هایی به فاصله 65 سانتی متر از همدیگر کشت گردید که بعد از سبز شدن درصد سبز مزرعه در هر کرت اندازه گیری شد. سپس در مرحله 6-4 برگی تنک گردید که فاصله بوته ها در روی ردیف به 6 سانتی متر رسید، مواظبت های در حال رشد هر یک به موقع خود انجام گرفت. در مرحله رسیدگی کامل بذری از هر هفت لاین نمونه گیری به عمل آمد و در آزمایشگاه با استفاده از طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار آزمون های جوانه زنی استاندارد، سرما، پیری تسریع شده و هدایت الکتریکی بر روی بذرها اجرا گردید. از پژوهش انجام شده بر روی لاین های داخلی سورگوم علوفه ای می توان نتیجه گرفت که لاین های KFS1، KSF2 و KFS4 در میان دیگر لاین ها با اختلاف معنی داری از بنیه بذری بالایی برخوردار می باشند و همچنین درصد سبز بیشتری را به خود اختصاص داده اند و در نهایت محصول علوفه تر و خشک بالایی را تولید نمودند.

آمار یکساله:  

بازدید 917

دانلود 116 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

NASCIMENTO W.M.

نشریه: 

SCIENTIA AGRICOLA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  60
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  71-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  393
 • بازدید: 

  18024
 • دانلود: 

  16799
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18024

دانلود 16799 استناد 393 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  67-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1776
 • دانلود: 

  540
چکیده: 

مریم گلی یکی از بزرگترین جنس های خانواده نعناع دارای نزدیک به 1000 گونه گیاهی در دنیاست. جوانه زنی بذر این گیاه سبب شد تا ضمن بررسی علت کاهش قدرت جوانه زنی بذرها، عوامل موثر بر تحریک جوانه زنی و تکثیرآن از طریق بذر مورد بررسی قرار گیرد. به همین منظور جهت ارزیابی اثر تیمارهای مختلف بر جوانه زنی بذر، گونه دارویی مریم گلی در تابستان 1389 از منطقه ارسباران در آذربایجان شرقی جمع آوری شده و آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار انجام شد. تیمارهای پیش رویشی شامل: اسید جیبرلیک 500 قسمت در میلیون به مدت 24 و 48 ساعت، سرمادهی به مدت 2 و 4 هفته و آب گرم 70 و 90 درجه سانتی گراد و شاهد انجام شد. بر اساس نتایج با اعمال تیمار آب گرم 90 درجه، این تیمار به عنوان یک عامل بازدارنده مانع از جوانه زنی بذر شد و جوانه زنی به صفر رسید و این تیمار وارد آنالیز آماری نگردید. تیمار اسید جیبرلیک 24 ساعته بیشترین درصد جوانه زنی را در مقایسه با شاهد و تیمار سرما دهی 4 هفته کمترین تاثیر را در جوانه زنی در مقایسه با شاهد داشته است. از آنجایی که جیبرلیک اسید معمولا در شکستن خواب های ناشی از موانع متابولیکی تاثیر می گذارد، بنابراین می توان گفت که خواب بذر گیاه مریم گلی عمدتا ناشی از موانع متابولیکی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1776

دانلود 540 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  103-113
تعامل: 
 • استنادات: 

  7
 • بازدید: 

  939
 • دانلود: 

  212
چکیده: 

به منظور بررسی تاثیر منشا بذر  بارانک در رویاندن بذر ، زنده مانی و رویش نونهال های بارانک، در دو رویشگاه اشک (ارتفاع از سطح دریا 2100 الی 2300) و سنگده ( ارتفاع 1700 الی 1800 متر)، از 40 پایه بارانک در طبقات قطری مختلف، میوه جمع آوری شد. بذور از میوه خارج، و برای هریک از پایه ها، 200 بذر در 100 حلقه گلدان پلاستیکی در نهالستان اوریملک چوب فریم (ارتفاع 1550 متر) کاشته شدند. در بهار سال اول میزان بذرهای جوانه زده یادداشت شد. زنده مانی و رویش ارتفاعی نونهال ها نیز بررسی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که اثر مبدا بذر، روی جوانه زنی بذر در سطح P<0.05 معنی دار است. جوانه زنی بذرهای پایه های مادری مبدا اشک (ارتفاعات بالاتر) بیشتر از جوانه زنی بذرهای پایه های مادری مبداء سنگده بود. همچنین اثر مبدا بذر روی زنده مانی در سطح P<0.05 و رویش ارتفاعی نونهال های تولیدشده در سطح P<0.01 معنی دار بود. زنده مانی و رویش ارتفاعی نونهال های حاصل از بذور پایه های مادری مبدا سنگده (ارتفاعات نزدیک به نهالستان) از زنده مانی و رویش ارتفاعی نونهال های حاصل از بذور پایه های مادری مبدا اشک بیشتر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 939

دانلود 212 استناد 7 مرجع 5
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  95-113
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  347
 • دانلود: 

  175
چکیده: 

مقدمه: گون سفید (Astraglus gossypinus Fisher. ) از جمله گیاهان با ارزش مولد صمغ کتیرا می باشد که اهمیت زیادی در حفاظت خاک و اقتصاد کشور دارد. تکثیر این گیاه از طریق بذر صورت می گیرد؛ که بذرهای آن در شرایط طبیعی دارای خواب می باشند. بنابراین، شناخت عوامل مؤثر بر خواب و ایجاد شرایط بهینه برای جوانه زنی بذرهای این گیاه برای کشت، اصلاح و احیاء مراتع لازم می باشد، این مطالعه با هدف تعیین بهترین تیمار جهت شکستن خواب و بهبود صفات جوانه زنی بذر گون سفید تحت تأثیر تیمارهای مختلف شیمیایی و فیزیکی اجرا گردید. مواد و روش ها: آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه بانک ژن غلات و حبوبات دانشگاه ایلام در سال 1396، اجرا شد. فاکتورها شامل خراش دهی شیمیایی در دو سطح (بدون خراشدهی و خراش دهی با استفاده از اسید سولفوریک 98 درصد به مدت 10 دقیقه)، سرمادهی در سه سطح (بدون سرما، سرمادهی مرطوب در دمای چهار درجه سانتی گراد به مدت دو هفته و سرمادهی خشک در دمای 20-درجه سانتی گراد به مدت دو هفته)، پیش تیمار با محلول نیترات پتاسیم در دو سطح (صفر و محلول یک درصد نیترات پتاسیم) و با اسید جیبرلیک در دو سطح (صفر و 5 میلی گرم در لیتر اسید جیبرلیک) بودند. شاخص های جوانه زنی مانند درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول گیاهچه و ریشه چه، شاخص بنیه بذر و وزن تر گیاهچه مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها: ارزیابی اولیه شاخص های حیاتی بذر مانند جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه نشان داد که کاربرد همزمان تیمار خراش دهی بذر با اسید سولفوریک و سرمادهی مرطوب بیشترین تأثیر مثبت را بر شکست خواب بذر و افزایش درصد جوانه زنی بذر دارند. بیشترین سرعت جوانه زنی در تیمار سرمادهی مرطوب مشاهده شد که 19/32 درصد در مقایسه با تیمار بدون سرمادهی، بیشتر بود. خراش دهی با اسید سولفوریک متوسط زمان جوانه زنی بذر را در تیمار سرمادهی مرطوب کاهش داد. خراش دهی با اسید سولفوریک وزن تر گیاهچه را به میزان 25/55 درصد نسبت به تیمار بدون خراش دهی با اسید افزایش داد. پیش تیمار با نیترات پتاسیم موجب افزایش وزن تر گیاهچه گون سفید در شرایط بدون سرمادهی، سرمادهی مرطوب و خشک به ترتیب به میزان 66/52، 94/30 و 18/17 درصد شد. کاربرد نیترات پتاسیم باعث افزایش طول ریشه چه به میزان 60/7 درصد در مقایسه با تیمار بدون پرایم گردید. بیشترین طول ریشه چه (71/78 میلی متر) در تیمار خراش دهی با اسیدسولفوریک توأم با سرمادهی مرطوب در دمای 4 درجه سانتی گراد به مدت دو هفته به دست آمد که در مقایسه با تیمار شاهد حدود 77/30 درصد بیشتر بود. بیشترین طول گیاهچه (88/84 میلی متر) در تیمار خراش دهی با اسید سولفوریک، سرمادهی مرطوب و پیش تیمار با نیترات پتاسیم و اسید جیبرلیک به دست آمد. بیشترین شاخص بنیه بذر (85/61) در تیمار خراش دهی با اسید سولفوریک تحت تأثیر سرمادهی مرطوب و با پیش تیمار با اسید جیبرلیک و نتیرات پتاسیم مشاهده گردید. نتیجه گیری: در مجموع می توان نتیجه گرفت که بذر گون سفید دارای خواب از نوع فیزیکی و فیزیولوژیکی است و بهترین روش شکست خواب بذر و تحریک جوانه زنی آن تیمار سرمادهی مرطوب به مدت دو هفته و خراش دهی با اسید سولفوریک به مدت 10 دقیقه می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 347

دانلود 175 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MEIGHANI F. | Mohaimeni M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  195-204
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19373
 • دانلود: 

  14239
چکیده: 

Dodartia orientalis is an invasive and perennial weed of the Scrophulariaceae family. Comprehensive research in association with the biology and some environmental factors on sexual reproduction of this weed has not done yet. in order to study of some factors affecting on SEED GERMINATION of this weed, an experiment took place in Weed Research Department of Iranian Research Institute of Plant Protection that included effect of temperature, light, scarification with concentrated sulphuric acid, gibberelin, and salt stress (NaCl) on SEED GERMINATION. Dodartia SEED viability was 62. 5%. Optimum constant temperature for SEED GERMINATION was 22◦ C, and optimum alternate temperature was 25/15◦ C. Alternating temperatures compared to constant temperatures was more appropriate for SEED GERMINATION of Dodartia. The SEED did not need to light for GERMINATION. Chemical stimulation of SEED with concentrated sulfuric acid (98%) for 2 min was the best stimulus for breaking dormancy of this weed. Gibberelin was not able to stimulate Dodartia SEED GERMINATION. The SEEDs germinated at the concentrations of NaCl lower than 200 Mm.

آمار یکساله:  

بازدید 19373

دانلود 14239 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  86
 • دانلود: 

  68
چکیده: 

THE PRESENT EXPERIMENT WAS CONDUCTED TO EXAMINE GERMINATION BEHAVIOR OF CHONDRILA JUNCEA AT DIFFERENT TEMPERATURE AND LIGHT PERIOD UNDER CONTROLLED ENVIRONMENT. INCREASED KNOWLEDGE OF GERMINATION WOULD FACILITATE DEVELOPMENT OF AN OPTIMUM CONTROL PROGRAM. THE FOLLOWING STUDIES WERE CONDUCTED IN MOHAGHEGH ARDABILI UNIVERSITY WITH 4 REPLICATIONS ON 2009: 1- EFFECT OF DARKNESS AND DIFFERENT TEMPERATURES ON GERMINATION INCLUDING 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 AND 40 °C; 2- EFFECT OF LIGHT AND DIFFERENT TEMPERATURES ON GERMINATION INCLUDING 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 AND 40 °C; 3- EFFECT OF LIGHT PERIOD (16.8) AND DIFFERENT TEMPERATURE ON GERMINATION INCLUDING 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 AND 40 °C. RESULTS SHOWED NO DORMANCY OF SKELETONWEED WHEN SEEDS WERE DETACHMENT FROM MOTHER PLANT. GERMINATION IMPROVED BY LIGHT AND THE MOST GERMINATION WAS OBSERVED IN LIGHT PERIOD AND 20°C.

آمار یکساله:  

بازدید 86

دانلود 68
نویسندگان: 

REZAEI SOKHT ABANDANI REZA | RAMEZANI MEHDI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  135-146
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  29517
 • دانلود: 

  16968
چکیده: 

In order to study the effects of osmopriming on the GERMINATION of silage corn SEEDs (K. SC 704), a factorial experiment in a randomized completely block design with three replications was carried out in Qaemshahr faculty of agricultures lab in 2009. Factors included PEG with the density of 5 and 10%, KNO3 with the density of 1 and 2% and KCl 2 and 4% in the periods of 8, 16 and 24 hours. Primary root and length (mm), GERMINATION rate (SEED/day number), primary root and shoot tresh weight (gr), primary t root dry (gr) weight, primary root/ primary shoot length proportion (R/S), primary root/ primary shoot tresh weight proportion (R/S), primary root/ primary shoot dry weight proportion (R/S) and normal SEEDlings number were measured. The results indicated that the maximum length of root is obtained (R/S) under factors of time and priming PEG with the density of 5% and time of 16 hours, but the highest amount of length of roots and stems and wet weight (R/S) with prime by PEG and KNO3 with the density of 5 and 2% in the period of 24 hours was recorded. The highest rate of GERMINATION and wet weight of root with priming PEG and KNO3 was obtained with the density of 5 and 2%.

آمار یکساله:  

بازدید 29517

دانلود 16968 استناد 0 مرجع 0
litScript