نتایج جستجو

9

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  885-895
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  71188
 • دانلود: 

  36266
چکیده: 

This study attempts to observe and record early embryonic developments of the orange mud crab, SCYLLA OLIVACEA. The period taken by the eggs to hatch was 8 days and the colour of the eggs gradually changed from yellow to brown, gray and dark gray. During the embryonic development, the developing embryos reached the blastula stage within 24 hours with a mean egg diameter of 329.91±6.62 mm. The embryo developed into the gastrula stage on the 2nd day with a mean egg diameter of 337.10±8.37 mm. Eyes were consequently observed on the 3rd day and there was a further increase in the yolk-free portion with a mean egg diameter of 338.16±6.57 mm. On the 4th day, the eye-spot became crescent and there was a clearer tissue formation with a mean egg diameter of 358.45±14.80 mm. Meanwhile, on the 7th day prior hatching, there were many chromatophores present, mostly dark in colour and the yolk granules had further reduced in size. The heart beats faster than previous days before and the embryo occupied most of the available egg volume with a mean egg diameter of 377.26±11.50 mm.

آمار یکساله:  

بازدید 71188

دانلود 36266 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  245-253
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  57010
 • دانلود: 

  19280
چکیده: 

In the current study, the retinoic acid isomers such as 9-cis retinoic acid and all-trans retinoic acid were detected in the mature ovaries of mud crabs, SCYLLA serrata using HPLC analysis. Given the detection of retinoids in the ovaries, an attempt has been made to elucidate the possible role of retinoic acid in the regulation of reproduction in mud crabs. Injection of 9-cis retinoic acid induced ovarian maturation in intact mud crabs as evidenced by a significance elevation in the ovarian index (226. 76%; P<0. 001), and oocyte diameter (150. 61%; P<0. 001) accompanied by accumulation of yolk globules in the oocytes as compared to the untreated crabs. Further, a significant increase (258. 63%; P<0. 0001) in the circulatory ecdysteroid levels were also observed in 9-cis retinoic acid injected mud crabs over vehicle injected crabs. From the results, it can be postulated that retinoic acid-induced stimulation of ovarian maturation at least in part mediates ecdysteroids in the mud crabs.

آمار یکساله:  

بازدید 57010

دانلود 19280 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  76-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  25296
 • دانلود: 

  17144
چکیده: 

Crab allergy is reported as a serious form of food allergy in many countries. This study was aimed to identify the major allergens of the local mud crab, SCYLLA tranquebarica (S. tranquebarica), and subsequently, determine the effect of vinegar treatments on the crab allergens. Crab muscles were treated with synthetic and natural vinegar. Crab proteins were then extracted from the untreated and vinegar-treated crabs. All extracts were then fractionated by sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE), and analyzed by immunoblotting; using sera from crab-allergic patients. The crab proteins were then further fractionated by two-dimensional electrophoresis (2-DE) and analyzed by mass spectrometry (MS). The untreated crab had 38 protein bands, while that was only a few bands between 18 to 73 kDa for the vinegar-treated crabs. Immunoblotting of untreated crab revealed 20 IgE-binding bands, whereas the vinegar-treated crabs could only retain a few IgE-binding bands. Five major allergens were identified with molecular weightsof38, 42, 49, 63, and 73 kDa in the untreated crab. In contrast, the vinegar-treated crabs had only a few major allergens with molecular weights of 38, 42, and 73 kDa. MS identified the 43 and 49 kDa as arginine kinase, while the 38, 63, and 73 kDa were identified as tropomyosin, actin, and hemocyanin, respectively. In conclusion, we found three common major allergens for S. tranquebarica including tropomyosin, arginine kinase, and actin, and one novel allergen known as hemocyanin. All the major allergens could retain minimal allergenic capability in vinegar-treated crabs, suggesting that vinegar treatments might be useful to reduce crab allergenicity. These data would assist the clinicians in the management of crab-allergic patients worldwide.

آمار یکساله:  

بازدید 25296

دانلود 17144 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  11-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1419
 • دانلود: 

  283
چکیده: 

به منظور شناسایی عامل های قارچی دخیل در سرخشکیدگی درختان کاج در شهر کرمانشاه، در فصل های مختلف سال-های 1395-1394 از درختان کاج دارای نشانه های بیماری، نمونه برداری و جداسازی قارچ ها صورت گرفت. در نتیجه 169 جدایه ی قارچی شامل گونه های مختلف جنسAspergilusبا 41 جدایه (فراوانی 26/24 درصد)، گونه های مختلف جنس Peniciliumبا 25 جدایه (فراوانی 79/14 درصد)، Microsphaeropsis OLIVACEAبا 16 جدایه (فراوانی 46/9 درصد)، Trichoderma harzianum با 15 جدایه (فراوانی 87/8 درصد)، جنس Rhizopusبا 15 جدایه (فراوانی 87/8 درصد)، Paecilomyces variotii با 9 جدایه (فراوانی 32/5 درصد)، Microsphaeropsis protea با هشت جدایه (فراوانی 73/4 درصد)، Neoscytalidium dimidiatum با هشت جدایه (فراوانی 73/4 درصد)، جنس Eupenicillium با هشت جدایه (فراوانی 73/4 درصد)، Kalmusiavariispora با هفت جدایه (فراوانی 14/4 درصد)، Cladosporium sphaerospermum با شش جدایه (فراوانی 55/3 درصد)، Pithomyces sp. با شش جدایه (فراوانی 55/3 درصد) و Alternaria sp. با پنج جدایه (فراوانی 95/2 درصد) به دست آمد. در بررسی آزمون بیماری زایی روی شاخه های بریده ی درختان کاج، در بین همه ی جدایه-های قارچی تنها 16 جدایه از Microsphaeropsis OLIVACEA، هشت جدایه از Microsphaeropsis protea و هفت جدایه از Kalmusia variispora روی شاخه های بریده ی درختان کاج شانکر ایجاد کردند و بیماری زا بودن آن ها به اثبات رسید. آزمون بیماری زایی در گلخانه روی نهال های دوساله ی درختان کاج نیز صورت گرفت که جدایه های این سه قارچ همگی قادر به ایجاد شانکر روی نهال ها بودند. از درختان مایه زنی شده که نشانه های بیماری داشتند دوباره قارچ جداسازی و شناسایی شد. درستی جدایه های شناسایی شده با توالی یابی ITS-rDNA تأیید شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1419

دانلود 283 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2 (پیاپی 32)
 • صفحات: 

  171-189
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  614
 • دانلود: 

  259
چکیده: 

DOR: 98. 1000/1735-0859. 1397. 16. 171. 32. 2. 1602. 41 قارچ های اندوفیت بخشی از اجزای مهم تنوع زیستی مرتبط با گیاهان هستند و قادر بوده تمام بافت های داخلی گیاهان را کلنه کرده و سبب بهبود سلامت گیاه شوند. آنها می توانند با بیمارگرهای گیاهان برای فضا و غذا از نظر اکولوژیکی رقابت کرده و موجب کاهش بیماری در گیاهان شوند. به منظور شناسایی قارچ های اندوفیت از برگ، تنه و پوست شاخه های سالم درختان بلوط گونه های Quercus brantii Lindlو Quercus infectoria Olivدر استان کردستان از مناطق بانه، کامیاران و مریوان نمونه برداری به صورت تصادفی انجام شد. نمونه ها در آزمایشگاه به قطعات نیم تا یک سانتی متری تقسیم و پس از ضدعفونی با هیپوکلرید سدیم 5% و اتانول 70% با آب مقطر سترون شستشو داده و پس از خشک کردن روی کاغذ صافی سترون روی محیط سیب زمینی-دکستروز – آگار حاوی آنتی بیوتیک داکسی سایکلین (150 میلی گرم در لیتر) در دمای 25 درجه سانتی گراد کشت شد. شناسایی گونه ها براساس خصوصیات ریخت شناختی و توالی ناحیه ITS-rDNA انجام گردید. بر این اساس از 75 جدایه، گونه های Peyronellaea glomerata (Corda)، Truncatella angustata (Pers. ) Hughes، Ulocladium botrytis (Preuss)، Microsphaeropsis OLIVACEA (Bonord. )، Chaetomium subaffine (Sergeeva)، Trichoderma citrinoviride (Bissett) و Trichoderma atroviride (P. Karst)` شناسایی شدند. دو گونه Chaetomium subaffine و Ulocladium botrytisبیشترین فراوانی را در بین قارچ های جدا شده از بافت های مورد مطالعه به خود اختصاص دادند. علاوه بر این، بیشترین جدایه های اندوفیت به ترتیب از بافت ساقه و تنه درختان بلوط گونه Q. brantiiجدا شد.

آمار یکساله:  

بازدید 614

دانلود 259 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

سعیدپور بهزاد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2 (پی آیند 63) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  41-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1710
 • دانلود: 

  888
چکیده: 

از سواحل گسترده شمال خلیج فارس و دریای عمان (سواحل جنوبی ایران) مناطق وسیعی توسط لاکپشت ها ی دریایی جهت لانه سازی مورد استفاده قرار می گیرد و در آبهای ساحلی این مناطق آبزیان مذکور به وفور مشاهده می شوند، براساس مطالعات انجام شده توسط سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل (F.A.D) تعداد گونه های مشاهده شده لاکپشتهای دریایی در منطقه فوق پنج گونه گزارش گردیده است که به شرح زیر می باشد:1- لاکپشت سیز (Green turtle)   Chelonia mydas 2- لاکپشت سرخ(Loggerhead turtle)  Caretta caretta3- لاکپشت عقابی Eretmochelys imbricata (Hawksbill turtle)4- لاکپشت زیتونی (Oliveridlely turtle) Lipoidochelys OLIVACEA5- لاکپشت پشت چرمی(Leatherback turtle)  Dermochelys coriaceaبا توجه به اینکه به نظر می رسید پراکنش گونه ها در طرفین خلیج فارس و دریای عمان متفاوت نمی باشد لذا در این تحقیق براساس عملیات میدانی و شواهد و آثار موجود در منطقه، پراکنش لاکپشت های دریایی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در سواحل جنوبی ایران بیش از 50 زیستگاه اصلی برای لاکپشت های دریایی وجود دارد که محل چرا، جفت گیری و تخمگذاری آنها می باشد. براساس نتایج این بررسی لاکپشت سبز و عقابی وفور بیشتری نسبت به سایر گونه ها در سواحل جنوبی ایران داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 1710

دانلود 888 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

SATHEESHKUMAR P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  184-203
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  89013
 • دانلود: 

  37100
چکیده: 

Baseline ecological studies of Pondicherry mangroves are important for monitoring, management and conservation of mangrove ecosystems. A brachyuran crab faunal assemblage at four stations of Pondicherry mangroves is described and monthly samplings were made during September 2008 - August 2009. Totally 22 species of brachyuran crabs belonging to 12 genera and 5 families were recorded; crabs belonging to the family Portunidae and Ocipodidae are most dominant group represented by total of 16 species. Six species considered are as a commercially important and out of which, on three species SCYLLA serrata, Thalamitta crenata and Portunus sanguinolentus are catch large quantities from stations 1 and 2. Portunus pelagicus, P. sanguinolentus and T. crenata were totally absent in stations 3 and 4. Population densities of brachyuran fauna ranged from 29 -71 ind. m2, the diversity ranged from 0.96 -2.18 bit. ind -1, the richness varied from 0.42 -0.74, and the evenness varied from 0.41 -.072. Maximum diversity values were recorded during post monsoon. The crab community recorded was analyzed by univariate and multivariate statistical techniques. Crab community structure was correlated with vegetation structure, and environmental factors were positively correlated with surface water pH, salinity, tree dominance, tree diversity and tidal inundation and negatively correlated with sulphide, organic matter, senescent leaves and decaying leaves, suggesting that the mangrove vegetation is important to the crab fauna as a habitat and food supply.

آمار یکساله:  

بازدید 89013

دانلود 37100 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

اقیانوس شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  538
 • دانلود: 

  499
چکیده: 

در این پژوهش، خرچنگ های خانواده Portunidae در مناطق زیر جزر و مدی دریای عمان در استان سیستان و بلوچستان شناسایی شدند. نمونه برداری دو بار در طول سال های 89-1388و از 7 ایستگاه صورت گرفت. نمونه ها توسط تور ترال از 7 ایستگاه جمع آوری شده و در الکل 70% فیکس شده و جهت شناسایی به آزمایشگاه منتقل گردیدند. طی این بررسی در منطقه زیر جزر و مدی دریای عمان، مجموعا 23 عدد خرچنگ جمع آوری و 9 گونه متعلق به این خانواده شامل  Charybdis (Charybdis) helleri، Charybdis (Charybdis) feriata، Charybdis (Charybdis) mile،Charybdis (Goniobellenus) hoplites ،Charybdis (Goniobellenus) smithii ،Thalamita crenata ،Portunus segnis ،Portunus sanguinolentus ، SCYLLA serrate مورد مطالعه و شناسایی قرار گرفت. از این تعداد 5 گونهCharybdis (Charybdis) helleri ،Charybdis (Charybdis) mile ،Charybdis (Goniobellenus) smithii ، Thalamita crenata، SCYLLA serrate برای اولین بار از سواحل ایرانی دریای عمان گزارش می شوند. در ضمن نام گونه Portunus pelagicus Linnaeus, 1758 به Portunus segnis Forskal, 1775 تغییر یافته است.

آمار یکساله:  

بازدید 538

دانلود 499 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

صدرالهی علی

نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  ویژه نامه کنگره سراسری طب و دریا
 • صفحات: 

  77-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4490
 • دانلود: 

  31
کلیدواژه: 
چکیده: 

روغن کبد بسیاری از گونه های ماهی از جملهCOD  به دلیل داشتن مقادیر فراوان ویتامین و فرآورده های قابل استفاده در صنایع دارویی، استخراج و مورد مصرف قرار می گیرد کبد این ماهیان به طور معمول حدود 9-4 درصد وزن بدن را شامل می شود که حدود 67-45 درصد آن را روغن و همینطور مقادیر چشمگیری ویتامین های گروه B تشکیل داده است.با توجه به فرمولاسیون ساخت کرم بچه که شامل پارافین 100 گرم- روغن بادام 60 گرم- ایروپروپیل مرسیتات 40 گرم- موم زنبور عسل 100 گرم- گلیسرین منواستئارات 100 گرم- روغن نهنگ 25 گرم- گلیسرین 15 گرم- سدیم تترابورات 10 گرم- متیل پارابن 3 گرم- پروپیل پاربن 0.2 گرم می باشد، در نمونه آزمایشگاهی به وزن یک کیلوگرم مقدار روغن نهنگ 25 گرم بوده و جز فاز روغن کرم می باشد. کاهش یا عدم وجود هر کدام از مواد موثره در فاز روغنی از تشکیل امولسیون پایدار از کرم جلوگیری به عمل آورده و چون روغن سر نهنگ جز این فاز می باشد نقش موثری در تشکیل امولسیون خواهد داشت تحقیقات انجام شده روی ساخت و تغییر فرمولاسیون این کرم نشان داده است که کاهش روغن سر نهنگ از مقدار ذکر شده به مقادیر پایین تر سبب فاز شدن کرم می گردد و جایگزین نمودن سایر مواد فاز روغنی نیز نخواهد توانست این مشکل را جبران نماید.در ساخت پماد سوختگی که یکی از مورد استفاده ترین پمادها در درمان سوختگی های سطحی می باشد اجزا تشکیل دهنده در یک بچ 150 کیلویی عبارتند از لانولین- 5.8 kg  روغن کبد ماهی - 75 kg اکسید روی- 45 kg  موم سفید- 9 kg  بنزالکونیوم کلراید- 0.15 kg  بوتیل هیدروکسی تولوئن- %1 kg  ژلاتین سفید مواد نفتی 12.5 kg. ماده اصلی در ساخت این پماد روغن کبد ماهی بوده که 75 کیلوگرم در بچ 150 کیلویی را شامل می گردد و ماده موثره پماد یعنی اکسید روی در این باز می گردد. کاهش این روغن نیز نه تنها از هموژن شدن پماد جلوگیری می نماید بلکه در انحلال ماده موثره نیز اشکال به وجود می آورد. علاوه بر این روغن کبد ماهی در ساخت رنگ - روان کننده های صنعتی - اسید استئاریک - گلیسرین - صابون و شمع و چرم سازی استفاده می گردد.از جلبکهای دریایی نیز مواد شیمیایی استخراج می گردد که در درمان بیماریها کاربرد دارد از جمله ماده ضد تومور Arabinosy,thymine,uracil,cytosine که از Caribbean sponge tethya crypta به دست می آید.Mycalamide A, ascidian trididemnum solidnm  didemninB, که از: Mycal spsponge HalichondrinB, که از: Dolastatin 10, sponge Halichondria که از: Mollusk Dolabella auriaularia opisthobranch بدست می آید را می توان نام برد.مشتقات Sesquiterpenehyroquinone avarol ناشی از Sponge genus dysikea ممانعت از HIV نموده از اسفنج Listhistida theonellidae که از عمق 800 جدا می شود گروهی از همولوگ های شاخه دار اسیدهای چرب را نتیجه می دهد که حاوی یک گروه پراکسید در زنجیره بوده و 3 تا از همولوگ ها خاصیت ضد میکربیایی دارند.ترکیب هالوژنه پروستاگلاندین فعالیتی علیه سرکلان خون در انسان نشان می دهند و ترکیبات برومه دیده این ترکیب هم این خاصیت را دارند. Expoxy chloro Vulone I از Clavularia Vividis به دست می آید. از جمله ترکیبات ضد ویروس Patellazole B که از ascidian lissonclinum patella و OLIVACEA Caribbean ascidian eudistoma.به دست می آید و ترکیب algal sulfate dpolysaccharlide که از laminaria sp.kelp به دست می آید.

آمار یکساله:  

بازدید 4490

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
litScript