نتایج جستجو

9945

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

995

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  3 (پیاپی 41)
 • صفحات: 

  253-262
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2915
 • دانلود: 

  679
چکیده: 

با توجه به اهمیت دارویی گیاه گاو زبان و فراوانی منابع آب و خاک شور در کشور، این تحقیق طی دو آزمایش جداگانه اجرا گردید. آزمایش اول با هدف تعیین حدود مقاومت به شوری و شناسایی مکانیزم آن اجرا شد و تیمارهای آزمایش شامل شوری در چهار سطح شاهد، 4، 8، و12 دسی زیمنس بر متر بود. صفات اندازه گیری شده شامل صفات کمی (درصد سبز شدن، وزن خشک ریشه، گل  آذین و ساقه - برگ، ارتفاع، نسبت وزن اندام هوایی به ریشه، تعداد گل و تعداد برگ در هر بوته) و صفات کیفی (درصد موسیلاژ، خاکستر کل، سدیم، کلر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم) در مرحله گلدهی کامل گیاه بود. نتایج نشان داد شوری، کاهش معنی داری در درصد سبز شدن بذرها، ارتفاع و تعداد گل ایجاد کرده و بر وزن خشک ریشه، ساقه - برگ و گل  آذین، نسبت وزن خشک ریشه به اندام هوایی و تعداد برگ تاثیر معنی داری ندارد. همچنین نتایج نشان داد شوری، کاهش معنی داری در میزان موسیلاژ، پتاسیم و کلسیم موجود در بافت گیاهی گیاه گاو زبان ایجاد کرده و سبب افزایش معنی داری در میزان سدیم، کلر و خاکستر کل بافت گیاهی گاو زبان می شود. آزمایش دوم به منظور بررسی میزان جذب املاح از خاک توسط گیاه گاو زبان انجام گرفت و تیمارهای آزمایش شامل زمان نمونه برداری از خاک (قبل و بعد از کشت گیاه) بود. صفات اندازه گیری شده شامل مقادیر یونهای سدیم، کلر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم در خاک قبل و بعد از کشت گیاه گاو زبان بود. نتایج حاکی از کاهش معنی داری در میزان سدیم، کلر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم موجود در خاک بعد از کشت گیاه گاو زبان می باشد. با توجه به عدم تاثیر شوری بر وزن خشک و سایر پارامترهای گیاه و با توجه به محتوای بالای سدیم، کلر و خاکستر کل در بافت گیاهی و همچنین کاهش محتوای یونهای سدیم، کلر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم در خاک، می توان گفت گاو زبان گیاهی مقاوم به شوری بوده که قادر به جذب این یونها از خاک می باشد و می توان از این گیاه برای خارج ساختن این یونها از خاک و اصلاح خاکهای شور و قلیا استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 2915

دانلود 679 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  137-147
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  244
 • دانلود: 

  162
چکیده: 

تنش شوری نه تنها از طریق کاهش حاصل خیزی، بلکه از طریق تجمع و سمیت ناشی از یون های سدیم و کلر اثر منفی روی رشد و نمو و عملکرد گیاه دارد. با استفاده از شاخص های تحمل می توان ارقام با عملکرد بالا در شرایط نرمال و تنش شوری را شناسایی نمود. در تحقیق حاضر، به منظور شناسایی نشانگرهای مولکولی مرتبط با شاخص های تحمل به شوری، 59 لاینخویش آمیخته نوترکیب آفتابگردان حاصل از تلاقی PAC2 × RHA266 به همراه والدین در شرایط محیطی نرمال و تنش شوری به صورت آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کاملاً تصادفی باسه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. به منظور شناسایی نشانگرهای پیوسته با شاخص های تحمل به تنش، از نقشه پیوستگی با 210 نشانگر SSR و 11 نشانگر SNP در 17 گروه پیوستگی استفاده گردید. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه همبستگی، شاخص های GMP، MP و HM به عنوان مناسب ترین شاخص ها برای شناسایی ارقام متحمل به شوری در آفتابگردان روغنی معرفی می-شوند. در نمودارهای سه بعدی عملکرد در شرایط نرمال و تنش شوری با هر یک از شاخص های فوق الذکر، لاین های C86، C61، C142، C134a، C62، C70a، LR1، C153، C108، C62، C106، C98b و C148 در گروه A (متحمل ترین لاین ها) قرار گرفتند. در تجزیه QTL با استفاده از نقشه پیوستگی درمجموع5نشانگر مولکولی پیوسته با شاخص های تحمل به شوری شناسایی گردید. می توان با نشانگرهای مولکولی مرتبط با شاخص های تحمل به شوری در صورت تأیید، گزینش برای تحمل را در شرایط نرمال و مرحله گیاهچه انجام داد.

آمار یکساله:  

بازدید 244

دانلود 162 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Habibi Ghader | Aleyasin Yahya | Aleyasin Yahya

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  145-157
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1452
 • دانلود: 

  475
چکیده: 

In this study, selenite ions were reduced to selenium nanoparticles using a leaf extract of barley (Hordeum vulgare L. ) plants. Characterization of synthesized nanoparticles using Scanning Electron Microscopy (SEM) and UV-visible spectrophotometry indicated the formation of variable size of selenium nanoparticles, suggesting that leaf extract could form polydispersed nanoparticles. Then we used these synthesized selenium nanoparticles to mitigate SALT stress in barley plants under hydroponic conditions. Inductively Coupled Plasma-Mass Spectroscopy (ICP-MS) analyses suggested that the hydroponically nano-Se application resulted in direct accumulation of Se in the leaves of barley. Shoot growth was negatively affected by salinity levels up to 100 mM, whereas this reduction was mitigated by application of exogenous Se nanoparticles. Our results indicated that high salinity stress decreased the activity of superoxide dismutase (SOD), and enhanced the levels of malondialdehyde (MDA) in the leaves of barley seedlings, whereas application of Se nanoparticles increased total phenolic levels, and also resulted in a significant reduction of MDA (a marker for the ROS-mediated cell membrane damage) contents, which could influence the metabolism and be responsible for the increasing shoot dry weight. These results provided the first evidence that the green Se nanoparticles promote the growth of barley seedlings under SALT stress.

آمار یکساله:  

بازدید 1452

دانلود 475 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

WEI W. | JIANG J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  278-283
تعامل: 
 • استنادات: 

  451
 • بازدید: 

  21273
 • دانلود: 

  27201
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 21273

دانلود 27201 استناد 451 مرجع 0
نویسندگان: 

CARDEN D.E. | WALKER D.J.

نشریه: 

PLANT PHYSIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  131
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  676-683
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  27632
 • دانلود: 

  28126
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 27632

دانلود 28126 استناد 455 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  121-134
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  274
 • دانلود: 

  106
چکیده: 

تنش شوری به عنوان یک محدودیت مهم در تولید محصولات کشاورزی به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک شناخته شده است. در بین راهکارهای بهبود رشد گیاه در شرایط تنش شوری، استفاده از جدایه­ های تریکودرمای قادر به تحمل شوری و کاربرد سیلیسیوم می­ تواند راهکاری موثر و سازگار باشد. به منظور ارزیابی اثرات مایه­ زنی تریکودرما ویرنس و کاربرد سیلیسیوم بر برخی از ویژگی­ های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گندم در شرایط شور، آزمایش گلخانه­ ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورها شامل سه سطح شوری (3E1: ، 7 E2: و10 dS m-1 E3: ) از منابع NaCl، CaCl2 و MgCl2 (به نسبت 3: 2: 1)، دو سطح سیلیسیوم از منبع Na2SiO3 شامل صفر (S1) و 5/1 mM (S2)و دو سطح مایه­ زنی قارچ (با و بدون مایه­ زنی) بود. نتایج نشان داد که تنش شوری موجب کاهش معنی­ دار ارتفاع گیاه، میزان کلروفیل، عملکرد دانه و سایر ویژگی­ های مورد اندازه گیری شد. تنش شوری سبب افزایش غلظت پرولین و قند، نسبت Na/K و Na/Ca در برگ شد. کاربرد سیلیسیوم مقدار کلروفیل و عملکرد دانه گندم را در شرایط شور و غیرشور به­ طور معنی­ داری افزایش دادف ولی تاثیر آن بر ویژگی­ های ذکر شده کمتر از قارچ بود. نتایج نشان داد که سیلیسیوم با کاهش نسبت­ های Na/K و Na/Ca و غلظت پرولین در برگ باعت کاهش تنش شوری در گندم شد. مایه­ زنی تریکودرما به طور معنی­ داری میزان کلروفیل و عملکرد دانه گندم را در محیط شور افزایش داد. تریکودرما ویرنس با کاهش معنی­ دار نسبت­ های Na/K و Na/Ca و غلظت پرولین و افزایش قند محلول در برگ باعث کاهش تنش شوری شد. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 274

دانلود 106 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

LEE I.S. | KIM D.S. | HYUN D.Y. | LEE S.J. | SONG H.S. | LIM Y.P. | LEE Y.I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  51-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  476
 • بازدید: 

  40091
 • دانلود: 

  32195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 40091

دانلود 32195 استناد 476 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1399
 • دانلود: 

  301
چکیده: 

تلقیح گیاهان لگومینه با جدایه های ریزوبیومی بومی مقاوم به شوری و خشکی تاثیر مثبتی در همزیستی لگوم-ریزوبیوم و در نتیجه افزایش رشد و عملکرد گیاه دارد. به منظور شناسایی جدایه های سینوریزوبیومی مقاوم به شوری و خشکی از 34 منطقه در استان کرمان 82 جدایه جداسازی و خالص سازی شدند و پس از آزمون گره زایی 49 جدایه انتخاب شد. از 49 جدایه 24 جدایه متفاوت بر اساس رشد در محیط کشت جامد حاوی غلظتهای متفاوت کلرید سدیم انتخاب شدند. به منظور مطالعه تحمل به شوری و خشکی 24 جدایه از محیط کشت مایع TY با 8 سطح شوری (کلریدسدیم) و 8 سطح خشکی (پلی اتیلن گلیکول 6000) استفاده شد. این آزمایش ها به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. نتایج بدست آمده نشان داد که بین جدایه های سینوریزوبیوم از نظر مقاومت به شوری و خشکی تفاوت معنی داری وجود دارد و جدایه ها در سه گروه مقاوم، نیمه حساس و حساس به شوری و خشکی گروه بندی شدند. در آزمونی که به منظور بررسی تاثیر میزان پلی ساکارید برون یاخته ای باکتریهای سینوریزوبیوم، بر مقاومت باکتری در برابر شرایط تنش آبی انجام گرفت مشاهده شد که جدایه مقاوم 63 (S27K) برابر و جدایه مقاوم 57 (S36K) برابر پلی ساکارید بیشتری نسبت به جدایه حساس (S56K) تولید کردند و جدایه نیمه حساس (S109K) تنها سه برابر جدایه حساس به شوری و خشکی پلی ساکارید تولید کرده است. با توجه به نتایج مقاومت به شوری و خشکی، میزان تولید پلی ساکارید برون یاخته ای و با در نظر گرفتن توانایی جدایه ها در انجام فرایند تثبیت نیتروژن، دو جدایه سینوریزوبیوم S27K و S36K به عنوان جدایه های برتر و مقاوم به شوری و خشکی معرفی شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 1399

دانلود 301 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SARWAT M.I. | EL SHERIF M.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  617-629
تعامل: 
 • استنادات: 

  476
 • بازدید: 

  27718
 • دانلود: 

  32195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 27718

دانلود 32195 استناد 476 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  40 (الف)
 • صفحات: 

  179-191
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  891
 • دانلود: 

  309
چکیده: 

نحوه توارث صفات فیزیولوژیکی مرتبط با تحمل به شوری شامل مقدار تجمع سدیم، پتاسیم، نسبت پتاسیم به سدیم در برگ های جوان گندم و وزن خشک اندام های هوایی در شش نسل پایه (BC2, BC1, F2, F1, P2, P1) و تلاقی های معکوس حاصل از دو تلاقی کارچیا×نیک نژاد و شوراواکی×نیک نژاد در شرایط شوری بالا (هدایت الکتریکی =22.5 دسی زیمنس بر متر) مورد مطالعه قرار گرفتند. یک ماه بعد از اعمال شوری محتوای یونی جوانترین برگ ها و در انتهای فصل رشد وزن خشک اندام های هوایی بوته ها اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که تفاوت بین تلاقی های مستقیم و معکوس معنی دار نیست به جز، برای مقدار پتاسیم در تلاقی برگشتی بین F1 حاصل از کارچیا×نیک نژاد با کارچیا که در سطح احتمال پنج درصد معنی دار گردید. تجزیه میانگین وزنی نسل ها مدل افزایشی- غالبیت را برای سدیم و وزن خشک در تلاقی بین کارچیا× نیک نژاد؛ برای سدیم، نسبت پتاسیم به سدیم و وزن خشک در تلاقی شوراواکی×نیک نژاد کافی دانست، اما برای سایر صفات مدل های پنج پارامتری کفایت کرد. در اکثر مدل ها اثر غالبیت معنی دار و نقش مهم تری در کنترل صفات ایفا نمود. اثرات متقابل افزایشی×افزایشی و غالبیت×غالبیت در تلاقی کارچیا×نیک نژاد برای مقدار پتاسیم و نسبت پتاسیم به سدیم معنی دار بودند. اما، در تلاقی دیگر فقط اثر متقابل غالبیت×غالبیت برای مقدار پتاسیم معنی دار شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس وزنی حاکی از مهم تر بودن واریانس غالبیت برای مقدار سدیم و پتاسیم در هر دو تلاقی بود. این نتیجه با معنی دار شدن تفاوت واریانس تلاقی های برگشت نیز مشهود بود. در هر دو تلاقی نتایج حاکی از وجود غالبیت ناچیز برای نسبت پتاسیم به سدیم بود، اما برای وزن خشک در تلاقی کارچیا×نیک نژاد غالبیت چند جهته و در تلاقی دیگر عدم وجود غالبیت برای این صفت مشاهده گردید. به طور کلی تنوع ژنتیکی و وراثت پذیری های عمومی و خصوصی صفات در تلاقی کارچیا×نیک نژاد خیلی بیشتر از تلاقی دیگر بود که نشان دهند اهمیت نقش والدها در ایجاد تنوع ژنتیکی در نسل های مختلف می باشد. با مقایسه پارامترهای مختلف واریانس وجود اپیستازی مضاعف در کنترل صفات مقدار پتاسیم (در هر دو تلاقی) و نسبت پتاسیم به سدیم در تلاقی کارچیا×نیک نژاد مشهود گشت. بنابراین برای اصلاح تحمل به شوری باید انتخاب دوره ای و به دنبال آن روش شجره ای و یا تلاقی دو والدی با یک روش انتخاب مناسب را در نظر گرفت. وجود اپیستازی غالبیت×غالبیت بیانگر لزوم به تعویق انداختن انتخاب برای تحمل به شوری تا چند نسل می باشد تا این اثرات تثبیت شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 891

دانلود 309 استناد 0 مرجع 3
litScript